1. Процеси категоризації і концептуалізації світу у свідомості носіїв різних мов
Скачати 37,63 Kb.
Дата конвертації25.06.2017
Розмір37,63 Kb.
Алгоритм підготовки анотацій та резюме
1. На одну з тем, винесених для самостійного опрацювання (за рекомендацією викладача або вибору студента)? необхідно укласти список основної і додаткової літератури.
ПРИКЛАД:
ТЕМА:

1. Процеси категоризації і концептуалізації світу у свідомості носіїв різних мов


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

  1. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики / Анна Вежбицкая. – М. : Языки славянской культуры, 2001. – 272 с.

  2. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу : [монорафія] / Ірина Олександрівна Голубовська. – К. : Логос, 2004. – 284 с.

  3. Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / Олег Александрович Корнилов. – М. : ЧеРо, 2003. – 349 с.

  4. Мовна система як результат відображення процесів концептуалізації і категоризації навколишнього світу : [монографія] / [за ред. А. В. Корольової]. – К. : Гілея, 2012. – 200 с.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

  1. Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов : [навчальний посібник] / Ілько Вакулович Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 464 с.

  2. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Академія, 2006. – С. 294–339.

  3. Крысин Л. П. Лингвистический аспект изучения этностереотипов (постановка проблемы) / Л. П. Крысин // Встречи этнических культур в зеркале языка : в сопоставительном лингвокультурном аспекте. – М : Наука, 2002. – С. 171–175.

  4. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]. – Светлана Григорьевна Тер-Минасова. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Ter/_Index.php

  5. Ушакова Т. Н. Структуры языка и организация речевого процесса [Электронный ресурс] / Т. Н. Ушакова // Язык, сознание, культура : [сб. ст.] / [под ред. Н. В. Уфимцевой, Т. Н. Ушаковой]. – М., 2005. – Режим доступа : www.psychol.ras.ru/boiko-school/texts/2005/ushakova_language_structures.pdf

2. Опрацювавши цей список літератури, студент вибирає одну фундаментальну наукову працю, яка найбільш повно розкриває проблемні питання теми, винесеної на самостійне опрацювання, і готує анотацію українською мовою,


Анотація до наукової праці містить вихідні дані, коротку характеристику змісту (стисло розкриваються найважливіші питання і дається оцінка основних наукових результатів) монографії, посібника, статті, рукописного тексту тощо. У кінці анотації називаються категорії читачів, для яких рекомендовано анотовану працю, та подаються ключові слова.
ПРИКЛАД:
Мовна система як результат відображення процесів концептуалізації і категоризації навколишнього світу : [монографія] / [за ред. А. В. Корольової]. – К. : Гілея, 2012. – 200 с.
АНОТАЦІЯ

У науковій праці досліджуються процеси концептуалізації і категоризації явищ навколишньої дійсності, зокрема фрагменти граматичної категоризації у близько- та далекоспоріднених мовах. Різнорівневу організацію мовної системи витлумачено як результат обох процесів, характерних для свідомості та мислення людини, що є суб’єктом членування й упорядкування світу в різних формах, насамперед у концептах і категоріях. Запропоновано нову методику аналізу специфіки етнокультурної свідомості носіїв близько- та далекоспоріднених мов, обстоюється погляд про необхідність залучення статистичних методів для виявлення генетичної спорідненості мов загалом та германських зокрема.

Для студентів, викладачів і науковців, що працюють у сфері когнітивної компаративістики.

Ключові слова: концептуалізація, категоризація, близько- та далекоспоріднені мови, свідомість, мислення, концепт, категорія, етнокультурна свідомість, генетична спорідненість мов.
а також резюме англійською мовою.
Резюме містить формулювання наукової проблеми аналізованої роботи, її актуальність, мету та наукову новизну одержаних результатів, короткий виклад змісту праці, а також висновки автора резюме і ключові слова.
ПРИКЛАД:
Мовна система як результат відображення процесів концептуалізації і категоризації навколишнього світу : [монографія] / [за ред. А. В. Корольової]. – К. : Гілея, 2012. – 200 с.
RESUME

The monograph presents the researchers’ points of view for the ontological and epistemic problems at studying conceptualization and categorization processes of reality phenomena; in particular it gives the separate fragments of grammatical categorization in closely and distantly related languages.

The actuality of the common monograph is determined, firstly, by the necessity to answer the key question of discussion according to the linguistic knowledge as a whole, concerning to the common/distinctive reality division by the representatives of different linguistic cultures with the help of the segments, quanta, fragments (that make the combination of the objects in the reality according to some classes or categories), secondly, – to comment upon the problems that influence negatively the proper formulation of the comprehensive position in a discussion during the process of its elucidation.

The aim of the collaborative monograph is to determine the regularities in linguistic cognitive and grammatical organization system in the aspect of its interpretation as a result of the reality reflection of the conceptualization and categoriazation processes.

The scientific novelty of the monograph is explained by the accents to combine the achievements in the sphere of cognitive semantics and comparative linguistics that helped to elucidate traditional grammar questions, which are connected with the identification of the categories status, as locativity, transitivity, objection, deixis, and also to develop new principles to combine the linguistic units in classes, e. g. abbreviation in the Modern Greek language. The scientific novelty is also concerned to the methodological basis of the monograph to attract the psychological and linguistic methods with the linguistic and cultural methods to analyze the linguistic consciousness that widens the horizons of cognitive semantics, comparative and historical linguistics and contrastive and typological linguistics.

New application of statistic methods was studied in the monograph to determine the genetic congeniality degrees of the languages, especially Germanic.Theoretical and practical results of the collaborative monographic research widen the conceptual and methodological principles of the categorization theory, linguistic nomination, cognitive grammar in the direction of new comprehension of language and consciousness, language and thinking connection. The developed method is to analyze the separate products of different representatives linguistic consciousness of the ethnic cultures, grammatical categories in the closely and distantly related languages may be extrapolated taking into consideration the appropriate modifications to study the categories of other levels in the linguistic systems.

Key words: conceptualization, categorization, closely and distantly related languages, consciousness, thinking, concept, category, ethnic and cultural consciousness, genetic congeniality of the languages.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка