1. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому, – це
Сторінка1/6
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1,03 Mb.
  1   2   3   4   5   6
1. Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких приведе до отримання економічних вигод у майбутньому, – це:

1. Активи

2. Господарська операція

3. Зобов’язання

4. Економічна вигода
2. Дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства, – це:

1. Активи

2. Господарська операція

3. Зобов’язання

4. Економічна вигода
3. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому приведе до зменшення ресурсів підприєм-­ ства, – це:

1. Активи

2. Господарська операція

3. Зобов’язання

4. Економічна вигода
4. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагаль­нення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень – це:

1. Бухгалтерський облік

2. Управлінський облік

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

4. Облікова політика
5. Принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам, визначає:

1. Бухгалтерський облік

2. Управлінський облік

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

4. Облікова політика
6. Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, це:

1. Бухгалтерський облік

2. Управлінський облік

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку

4. Облікова політика
7. Визначення облікової політики наведене у:

1. НП(С)БО 1

2. НП(С)БО 2

3. П(С)БО 6

4. П(С)БО 25
8. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється:

1. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики

2. Національним банком України

3. Державною казначейською службоюУкраїни

4. Міністерством аграрної політики та продовольстваУкраїни
9. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції:

1. Головного бухгалтера

2. Власника або уповноваженого органу, відповідно до законодавства

3. Вищої організації

4. Матеріально відповідальної особи
10. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є:

1. Первинні документи

2. Регістри бухгалтерського обліку

3. Журнали-ордери

4. Усне повідомлення
11. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період, – це:

1. Консолідована звітність

2. Фінансова звітність

3. Звіт про фінансові результати

4. Статистична звітність
12. Звітним періодом для складання фінансової звітності є:

1. Календарний рік

2. Квартал

3. Місяць

4. Операційний цикл
13. Укажіть терміни подачі підприємствами квартальної фінансової звітності:

1. До 10 числа місяця, що настає за звітним кварталом

2. Не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом

3. У першому місяці наступного кварталу

4. До 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом
14. Укажіть терміни подачі підприємствами річної фінансової звітності:

1. Не пізніше 28 лютого, наступного за звітним роком

2. Не пізніше 30 січня наступного року

3. До 25 січня наступного року

4. Не пізніше 15 лютого, наступного за звітним роком
15. Актив балансу має розділів:

1. П’ять


2. Чотири

3. Три


4. Два
16. Пасив балансу має розділів:

1. Чотири і описуваний розділ пять

2. Три

3. Чотири

4. Шість
17. Поточні зобов’язання відображаються у ...

1. Першому розділі активу балансу

2. Другому розділі пасиву балансу

3. Третьому розділі пасиву балансу

4. Третьому розділі активу балансу
18. Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів відображаються у ...

1. Першому розділі активу балансу

2. Третьому розділі пасиву балансу

3. Четвертому розділі пасиву балансу

4. Третьому розділі активу балансу
19. Витрати майбутніх періодів відображаються у...

1. Першому розділі активу балансу

2. Другому розділі пасиву балансу

3. Четвертому розділі пасиву балансу

4. Другому розділі активу балансу
20. Основні засоби включаються у підсумок першого розділу активу балансу в оцінці:

1. Первісної вартості

2. Ліквідаційної вартості

3. Справедливої вартості

4. Залишкової вартості
21. Дебіторська заборгованість до підсумку другого розділу активу балансу включається за вартістю:

1. Справедливою

2. Первісною

3. Чистою реалізаційною

4. Залишковою
22. За даними яких рахунків заповнюється стаття Собівартість реалізованої продукції, товарів робіт, послуг” ф. 2 Звіт про фінансові результати/ сукупний доход”:

1. Дт 701,702,703

2. Дт 901,902,903

3. Кт 701,702,703

4. Дт і Кт 701,702,703
23. Стаття Чистий доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” ф.2 Звіт про фінансові результати/сукупний доход” заповнюється за даними системи рахунків:

1. Дт 641 Кт 631

2. Дт 36 Кт 70

3. Дт 70 Кт 791

4. Дт 70 Кт 641
24. Звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді, – це:

1. Звіт про власний капітал

2. Звіт про фінансові результати / сукупний доход

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Баланс (звіт про фінансовий стан)
25. Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал, – це:

1. Звіт про власний капітал

2. Звіт про фінансові результати / сукупний доход

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Баланс (звіт про фінансовий стан)
26. Звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду, – це:

1. Звіт про власний капітал

2. Звіт про фінансові результати / сукупний доход

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Баланс (звіт про фінансовий стан)
27. Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства – це:

1. Звіт про власний капітал

2. Звіт про фінансові результати /сукупний доход

3. Звіт про рух грошових коштів

4. Баланс (звіт про фінансовий стан)
28. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів визначаються:

1. П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”

2. НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”

3. П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами ”

4. П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”
29. Баланс складається:

1. На початок звітного періоду

2. На кінець останнього дня звітного періоду

3. На перше число поточного року

4. На перше число кварталу
30. Для обліку витрат за елементами призначені рахунки ...

1. 9 класу

2. 8 класу

3. 7 класу

4. 2 класу
31. Суб’єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат можуть використовувати:

1. Тільки рахунки класу 8

2. Рахунки класу 9

3. Рахунки 8 і 9 класу

4. Немає правильної відповіді
32. Витрати сировини і матеріалів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин це:

1. Матеріальні витрати

2. Інші операційні витрати

3. Витрати діяльності

4. Адміністративні витрати
33. Для обліку матеріальних витрат призначений рахунок ...

1. 80


2. 81

3. 82


4. 83
34. Якою кореспонденцію рахунків буде відображена операція на відпущені зі складу будівельні матеріали для поточного ремонту свинарника:

1. Дт 232 Кт 205

2. Дт 205 Кт 205

3. Дт 912 Кт 205

4. Дт 92 Кт 205
35. Вкажіть на спосіб оцінки матеріалів при вибутті за методом ФІФО:

1. Фактична собівартість при придбанні

2. Собівартість останніх по надходженню закупок

3. Собівартість перших по надходженню закупок

4. Планова собівартість придбання
36. Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування амортизації на вантажний автотранспорт, коли на підприємстві для обліку витрат не використовуються рахунки 9 класу:

1. Дт 234 Кт 131

2. Дт 831 Кт 131

3. Дт 832 Кт 131

4. Дт 833 Кт 131
37. Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування зобов’язань за послуги зв’язку, коли на підприємстві для обліку витрат не використовуються рахунки 9 класу:

1. Дт 83 Кт 631

2. Дт 85 Кт 631

3. Дт 84 Кт 631

4. Дт 79 Кт 84

38. На підприємстві, у якому для обліку витрат не використовуються рахунки 8 класу, нараховані відсотки за кредит, правильна кореспонденція рахунків є:

1. Дт 92 Кт 685

2. Дт 951 Кт 684

3. Дт 91 Кт 685

4. Дт 79 Кт 951
39. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси визначає:

1. П(С)БО № 7

2. П(С)БО № 8

3. П(С)БО № 9

4. Закон України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
40. Вкажіть кореспонденцію рахунків на суму нарахованої оплати праці за навантаження і розвантаження куплених мінеральних добрив:

1. Дт 208 Кт 66

2. Дт 93 Кт 66

3. Дт 92 Кт 66

4. Дт 91 Кт 66
41. Первісною вартістю придбаних запасів є:

1. Фактичні витрати на придбання

2. Справедлива вартість

3. Виробнича собівартість

4. Планова вартість
42. Синтетичний облік виробничих запасів ведеться у:

1. Звіті про рух матеріальних цінностей

2. Сальдовій відомості

3. Журналі-ордері № 5А та відомості і Головній книзі

4. Книзі складського обліку
43. Облік виробничих запасів у місцях їх зберігання здійснює:

1. Бригадир

2. Бухгалтер

3. Керівник підприємства

4. Матеріально відповідальна особа
44. В якому регістрі матеріально відповідальна особа відображає приймання та відпуск запасів:

1. Звіті про рух матеріальних цінностей

2. Сальдовій відомості

3. Книзі складського обліку

4. Журналі-ордері № 5А та відомості
45. Який регістр складає матеріально відповідальна особа та передає в бухгалтерію разом з первинними документами:

1. Книгу складського обліку

2. Звіт про рух матеріальних цінностей

3. Журнал-ордер № 5А та відомість

4. Сальдову відомість
46. Для оформлення відпуску виробничих запасів (крім запасних частин) зі складу використовується:

1. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин

2. Акт витрати насіння та посадкового матеріалу

3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей

4. Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин
47. Оформлення систематичного відпуску запасних частин зі складу проводиться на підставі:

1. Відомості дефектів на ремонт машин

2. Накладної внутрігосподарського призначення

3. Лімітно-забірної картки на отримання матеріальних цінностей

4. Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин
48. Для оформлення операції на списання внесених добрив призначено:

1. Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин

2. Накладна внутрігосподарського призначення

3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей

4. Лімітно-забірна картка на отримання запасних частин
49. Для оформлення списання насіння та садивного матеріалу на посів використовується:

1. Звіт про рух матеріальних цінностей

2. Акт витрати насіння і садивного матеріалу

3. Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей

4. Накладна внутрігосподарського призначення
50. Який документ рекомендується застосовувати для списання в реалізацію продукції і матеріальних цінностей стороннім організаціям:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

2. Накладну ( внутрігосподарського призначення)

3. Товарно-транспортну накладну, товарну накладну

4. Приймальну квитанцію
51. Для разового відпуску із складів фермам товарно-матеріальних цінностей застосовують:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

2. Накладну ( внутрігосподарського призначення)

3. Товарну накладну

4. Товарно-транспортну накладну
52. Який документ рекомендується застосовувати для оформлення та обліку щоденного відпуску кормів на ферми зі складів:

1. Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей

2. Накладну ( внутрігосподарського призначення)

3. Товарно-транспортну накладну

4. Відомість витрати кормів
53. Для узагальнення інформації про наявність та рух виробничих запасів призначений рахунок ...

1. 20


2. 21

3. 22


4. 23
54. Для обліку всіх видів пального і мастильних матеріалів – бензину за марками, гасу, дизельного палива, автолу, твердого палива, дров, вугілля, тощо призначений субрахунок...

1. 201


2. 203

3. 205


4. 207
55. Визначте правильну кореспонденцію рахунків на відпуск бензину А-80 для заправки вантажного автомобіля з нафтоскладу:

1. Дт 203 Кт 203

2. Дт 234 Кт 203

3. Дт 231 Кт 203

4. Дт 92 Кт 203
56. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу вантажного автотранспорту:

1. Дт 203 Кт 203

2. Дт 234 Кт 203

3. Дт 231 Кт 203

4. Дт 92 Кт 203
57. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу тракторів у рослинництві:

1. Дт 203 Кт 203

2. Дт 234 Кт 203

3. Дт 231 Кт 203

4. Дт 235 Кт 203
58. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списане паливо на роботу тракторів на транспортних роботах:

1. Дт 235 Кт 203

2. Дт 234 Кт 203

3. Дт 231 Кт 203

4. Дт 92 Кт 203
59. Установіть субрахунок для ведення обліку наявності і руху будівельних матеріалів:

1. 205


2. 203

3. 207


4. 208
60. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані будівельні матеріали на будівництво корівника:

1. Дт 232 Кт 205

2. Дт 234 Кт 205

3. Дт 151 Кт 205

4. Дт 39 Кт 205
61. Установіть субрахунок для ведення обліку наявності і руху запасних частин:

1. 205


2. 203

3. 207


4. 208
62. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані запасні частини для ремонту техніки у ремонтній майстерні:

1. Дт 911 Кт 207

2. Дт 234 Кт 207

3. Дт 152 Кт 207

4. Дт 235 Кт 207

63. Для обліку мінеральних добрив, засобів захисту рослин та тварин, біопрепаратів, медикаментів, саджанців, насіння, кормів призначений субрахунок ...

1. 205


2. 203

3. 207


4. 208
64. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані мінеральні добрива на підживлення озимих культур:

1. Дт 232 Кт 208

2. Дт 231 Кт 208

3. Дт 208 Кт 231

4. Дт 911 Кт 208
65. Визначте рядок, у якому наведений правильний комплекс бухгалтерських проводок з придбання комбікорму для годівлі тварин на суму 2400 грн, в т.ч. ПДВ 400 грн:

1. Дт 208 Кт 631 – 2000 грн; Дт 641 Кт 631 – 400 грн

2. Дт 208 Кт 631 – 2400 грн; Дт 641 Кт 631 – 400 грн

3. Дт 208 Кт 631 – 2400 грн; Дт 631 Кт 641 – 400 грн

4. Дт 208 Кт 631 – 2000 грн; Дт 208 Кт 641 – 400 грн
66. Визначте рядок, у якому наведений правильний комплекс бухгалтерських проводок з придбання підзвітною особою фарби вартістю 120 грн, в т.ч. ПДВ 20 грн:

1. Дт 205 Кт 372 – 100 грн; Дт 641 Кт 372 – 20 грн

2. Дт 205 Кт 372 – 120 грн; Дт 641 Кт 372 – 20 грн

3. Дт 372 Кт 301 – 120 грн; Дт 205 Кт 372 – 120 грн

4. Дт 372 Кт 301 – 120 грн; Дт 205 Кт 372 – 100 грн
67. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані запасні частини від ліквідації трактора:

1. Дт 207 Кт 207

2. Дт 207 Кт 746

3. Дт 207 Кт 718

4. Дт 207 Кт 719
68. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою безоплатно отримані саджанці:

1. Дт 208 Кт 424

2. Дт 208 Кт 746

3. Дт 208 Кт 718

4. Дт 208 Кт 719

69. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою надійшли будівельні матеріали як внесок до статутного капіталу:

1. Дт 205 Кт 424

2. Дт 205 Кт 46

3. Дт 205 Кт 718

4. Дт 205 Кт 719
70. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані надлишки бензину, виявлені при інвентаризації:

1. Дт 203 Кт 746

2. Дт 203 Кт 46

3. Дт 203 Кт 718

4. Дт 203 Кт 719
71. Актив, одержаний в результаті відокремлення від біоактиву, призначений для продажу, переробки або внутрішнього споживання, – це:

1. Продукція сільськогосподарського виробництва

2. Товари

3. Готова продукція

4. Виробничі запаси
72. Урожай зернових культур оприбутковують:

1. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції

2. + Реєстром приймання зерна вагарем

3. Накладною внутрігосподарського призначення

4. Актом на оприбуткування грубих та соковитих кормів
73. Визначте, яким документом оформляють операції, пов’язані з очищенням, сортуванням та сушінням зерна:

1. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції

2. Реєстром приймання зерна вагарем

3. Актом на сортування та сушіння продукції рослинництва

4. Актом на оприбуткування грубих та соковитих кормів
74. Визначте, який документ призначений для оприбуткування продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур:

1. Щоденник надходження сільськогосподарської продукції

2. Реєстр відправлення зерна та іншої продукції з поля

3. Путівка на вивіз продукції з поля

4. Накладна внутрігосподарського призначення
75. Визначте документ, який складає спеціальна комісія, на приймання заготовлених грубих та соковитих кормів:

1. Щоденник надходження сільськогосподарської продукції

2. Відомість витрати кормів

3. Акт на оприбуткування пасовищних кормів

4. Акт на оприбуткування грубих та соковитих кормів
76. Оприбуткування молока, одержаного від надою, оформляється первинним документом:

1. Відомістю руху молока

2. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції

3. Журналом обліку надою молока

4. Накладною внутрігосподарського призначення
77. Облік щоденного надходження та витрачання молока протягом місяця на фермі ведеться у...

1. Відомості руху молока

2. Щоденнику надходження сільськогосподарської продукції

3. Журналі обліку надою молока

4. Накладній внутрігосподарського призначення
78. Продукція, одержана від переробки сільськогосподарської продукції рослинництва (борошно, крупа, олія, фруктові і овочеві соки), оприбутковується на підставі:

1. Акту на сортування та сушіння продукції рослинництва

2. Щоденника надходження сільськогосподарської продукції

3. Звіту про переробку продукції

4. Накладної внутрігосподарського призначення
79. Яким документом оформляється готова продукція, що відправляється з пунктів переробки на склад:

1. Актом на сортування та сушіння продукції рослинництва

2. Щоденником надходження сільськогосподарської продукції

3. Звітом про переробку продукції

4. Накладною внутрігосподарського призначення
80. В якому документі ведеться облік переробки молока і молочних продуктів:

1. Відомості руху молока

2. Відомості переробки молока і молочних продуктів

3. Журналі обліку надою молока

4. Накладній внутрігосподарського призначення
81. Укажіть рахунок, що призначений для обліку продукції сільськогосподарського виробництва:

1. 23


2. 26

3. 27


4. 28
82. Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції з оприбуткування продукції рослинництва від урожаю:

1. Дт 271 Кт 46

2. Дт 271 Кт 231

3. Дт 271 Кт 271

4. Дт 271 Кт 719
83. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування молока від надою:

1. Дт 272 Кт 46

2. Дт 272 Кт 272

3. Дт 272 Кт 232

4. Дт 272 Кт 719
84. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на передачу продукції рослинництва від однієї матеріально відповідальної особи до іншої:

1. Дт 271 Кт 271

2. Дт 26 Кт 26

3. Дт 271 Кт 231

4. Дт 208 Кт 208
85. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування надлишків продукції рослинництва, виявлених при інвентаризації:

1. Дт 271 Кт 271

2. Дт 271 Кт 231

3. Дт 271 Кт 719

4. Дт 271 Кт 718
86. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на оприбуткування безоплатно одержаного насіння:

1. Дт 271 Кт 271

2. Дт 208 Кт 231

3. Дт 208 Кт 718

4. Дт 26 Кт 718
87. Укажіть правильну кореспонденцію рахунків на списання молока для випоювання телят:

1. Дт 272 Кт 272

2. Дт 232 Кт 208

3. Дт 232 Кт 272

4. Дт 272 Кт 232

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка