12 Атрощенко Т. О
Скачати 408,94 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.05.2017
Розмір408,94 Kb.
  1   2   3
Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. Вип. 47 / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. - Харків : Щедра садиба плюс, 2015. - 314 с.

Статей: 30

Z

11 укр


12 Атрощенко Т. О.

14 Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників засобами мовленнєво-ігрової діяльності

15 3-13

16 6


17 Розкрито сутність поняття «первинний економічний досвід», визначено його місце в системі економічного виховання та соціалізації дошкільників, охарактеризовано мовленнєво-ігрову діяльність як один із основних засобів економічного виховання дошкільників в ДНЗ. Зроблено висновок, що процес формування первинного економічного досвіду старших дошкільників відбувається поетапно і буде успішним, якщо враховувати специфіку кожного етапу та сукупно реалізовувати такі педагогічні умови: забезпечення комплексного підходу до процесу економічного виховання; надання пріоритету ігрової діяльності серед інших засобів формування первинного економічного досвіду; поступове впровадження ігор економічної спрямованості в навчально-виховний процес дошкільного закладу

18 дошкільне виховання, мовленнєво-ігрова діяльність, економічне виховання, соціальне довкілля, гра-стратегія

19 372.3.035:371.382

31 Атрощенко Т. А.

33 Формирование первичного экономического опыта старших дошкольников средствами речевой игровой деятельности

34 Раскрыта сущность понятия «первичный экономический опыт», определено его место в системе экономического воспитания и социализации дошкольников, охарактеризована речевая игровая деятельность как один из основных способов экономического воспитания дошкольников в ДУЗ. Сделан вывод, что процесс формирования первичного экономического опыта старших дошкольников происходит поэтапно и будет успешным, если учесть специфику каждого этапа и в совокупности реализовать такие педагогические условия: обеспечение комплексного подхода к процессу экономического воспитания; предоставление приоритета игровой деятельности среди других средств формирования первичного экономического опыта; постепенное внедрение игр экономической направленности в учебно-воспитательный процесс дошкольного учреждения

35 дошкольное воспитание, речевая игровая деятельность, экономическое воспитание, социальное окружение, игра-стратегия

Z

11 укр12 Демченко Я. М.

14 Засоби формування мотивації навчання молодших школярів

15 14-24

16 10


17 На основі аналізу наукових джерел висвітлено основні засобі, які сприяють ефективності формування мотивації навчання молодших школярів (зміст навчального матеріалу, організація навчальної діяльності, контроль та оцінка навчальної діяльності). З'ясовано позитивні та негативні фактори, які необхідно враховувати під час навчальної діяльності, особливу увагу приділено особистості вчителя, стилю його діяльності, формам, методам та засобам вчительського впливу на стимулювання навчальної мотивації учнів, а також уточнено критерії спостереження за розвитком пізнавальних інтересів у процесі формування мотивації навчання молодших школярів

18 молодші школярі, мотивація навчання, особистість вчителя

19 373.3:159.947.5

31 Демченко Я. М.

33 Средства формирования мотивации учения младших школьников

34 На основе анализа научных источников отражены основные средства, которые способствуют эффективности формирования мотивации учебы младших школьников (содержание учебного материала, организация учебной деятельности, контроль и оценка учебной деятельности). Выяснены позитивные и негативные фактории, которые необходимо учитывать во время учебной деятельности, особенное внимание уделено личности учителя, стилю его деятельности, формам, методам и средствам учительского влияния на стимулирование учебной мотивации учеников, а также уточнены критерии наблюдения за развитием познавательных интересов в процессе формирования мотивации учения младших школьников

35 младшие школьники, мотивация обучения, личность учителя

Z

11 укр12 Жерновникова О. А.

14 Проблема створення індивідуальних освітніх маршрутів старшокласників у навчальних закладах нового типу

15 25-34

16 10


17 На основі аналізу наукової літератури визначено суть поняття «індивідуальний освітній маршрут» старшокласників, розкрито особливості створення індивідуальних освітніх маршрутів старшокласників у навчальних закладах нового типу. Описано послідовність взаємодії педагогів і старшокласників при створенні індивідуальних освітніх маршрутів, що передбачає послідовну активізацію тих чи інших педагогічних функцій (аналітичну, проектувальну, консультативну, координуючу тощо), з'ясовано основні напрямки діяльності педагогів на тому чи іншому часовому відрізку роботи з індивідуальними освітніми маршрутами: аналітико-проектуючий, консультативний напрямок, координуючий та організаційний. Зроблено висновок, що, враховуючи особливості індивідуальних стилів навчальної діяльності навчальних закладів нового типу, субкультурну специфіку поведінки, індивідуальні особливості старшокласників, виділено виховні (особистісні та соціально-орієнтовані) та навчальні (знаннєво-, творчо- і практико-орієнтовані) маршрути, створення яких забезпечить високий рівень знань та пропедевтику майбутньої професійної діяльності

18 індивідуальний освітній маршрут, педагог, старшокласники, навчальний заклад нового типу

19 [51:371.32]:378.147

31 Жерновникова О. А.

33 Проблема создания индивидуального образовательного маршрута старшеклассников в учебных заведениях нового типа

34 На основе анализа научной литературы определена суть понятия «индивидуальный образовательный маршрут» старшеклассников, раскрыто особенности создания индивидуальных образовательных маршрутов в учебных заведениях нового типа. Описана последовательность взаимодействия педагогов и старшеклассников при создании индивидуальных образовательных маршрутов, предусматривающий последовательную активизацию тех или иных педагогических функций (аналитическую, проектировочной, консультативную, координирующую и т. д.), выяснены основные направления деятельности педагогов на том или ином временном отрезке работы с индивидуальными образовательными маршрутами: аналитический, проектирующий, консультирующий, координирующий и организационный. Сделан вывод, что, учитывая особенности индивидуальных стилей учебной деятельности учебных заведений нового типа, субкультурную специфику поведения, индивидуальные особенности старшеклассников, выделены воспитательные (личностно и социально-ориентированные) и учебные (знаннево-, творчески и практико-ориентированные) маршруты, создание которых обеспечит высокий уровень знаний и пропедевтику будущей профессиональной деятельности

35 индивидуальный образовательный маршрут, педагог, старшеклассник, учебное заведение нового типа

Z

11 укр12 Пісоцька М. Е.

14 Питання індивідуалізації у філософських дослідженнях

15 35-46

16 12


17 На основі проведеного аналізу філософської літератури досліджено узагальнення різних підходів до визначення проблем людської сутності, різних ознак співвідношення понять «індивідуальність» та «індивідуалізація». Охарактеризовано ознаки людської індивідуальності (унікальність, неповторність, цілісність, наявність власного Я, усвідомлення себе самим собою, самостійність, автономність, свобода, здібність до розвитку, активно-творчий характер існування). Розкрито основні риси індивідуалізації (диференціація, інтеграція, централізація, специфікація, автономізація), а також доведено, що індивідуалізація є циклічним процесом, який формує, розвиває, реалізує особистість людини. Зроблено висновок, що індивідуалізація має персональну цінність для кожної конкретної людини, бо виражає основну спрямованість людської історії, , є передумовою , показником, одним з факторів, що прискорюють суспільний прогрес

18 індивідуальність, індивідуалізація, дослідження

19 [378.148:5](477)'19/20'

31 Песоцкая М. Э.

33 Вопросы индивидуализации в философских исследованиях

34 На основе проведенного анализа философской литературы исследовано обобщение разных подходов к определению проблем человеческой сущности, разные свойств соотношения понятий «индивидуальность» и «индивидуализация». Охарактеризованы особенности человеческой индивидуальности (уникальность, неповторимость, целостность, наличие собственного Я, осознание себя самим собой, самостоятельность, автономность, свобода, способность к развитию, активно-творческий характер существования). Раскрыты основные черты индивидуализации (дифференциация, интеграция, централизация, спецификация, автономизация), а также доказано, что индивидуализация является цикличным процессом, который формирует, развивает, реализует личность человека. Сделан вывод о том, что индивидуализация имеет персональную ценность для каждого конкретного человека, поскольку выражает основную направленность человеческой истории, является предпосылкой, показателем, одним из факторов, ускоряющим общественный прогресс.

35 индивидуальность, индивидуализация, исследования

Z

11 укр12 Штонда О. Г.

14 Філософський аспект проблеми організації наступності у навчанні

15 47-53

16 7


17 На основі аналізу літератури з філософії обґрунтовано філософський аспект поняття «наступність» з різних точок зору, що дозволить знайти найбільш ефективні шляхи реалізації наступності у навчанні. Проаналізовано визначення наступності як філософської категорії, надано класифікацію наступності, яку розрізняють за певними ознаками (за формою та змістом, якісні, кількісні тощо). Доведено, що наступність є важливим чинником, що впливає на процес навчання, оскільки добре забезпечена наступність на окремих ланках або рівнях освіти сприяє якісному та ефективному навчанню студентів, зокрема педагогічних університетів

18 наступність, філософські категорії, процес розвитку

19 [378.147:51]:37.026

31 Штонда О. Г.

33 Философские основы организации преемственности в обучении

34 На основании анализа литературы по философии определен философский аспект понятия «преемственность» с разных точек зрения, что позволит найти наиболее пути реализации преемственности в обучении. Проанализированы определения преемственности как философской категории, предоставлена классификация преемственности, которая различается по определенным признакам (по форме и содержанию, качественные, количественные и т. д.). Доказано, что преемственность является важным фактором, влияющим на процесс обучения, поскольку хорошо обеспеченная преемственность на отдельных звеньях или уровнях образования способствует качественному и эффективному обучению студентов, в том числе педагогических университетов

35 преемственность, философские категории, процесс развития

Z

11 укр12 Башкір О. І.

14 Місце портфоліо в системі контролю знань студентів

15 54-61

16 6


17 На основі аналізу історико-педагогічної літератури з'ясовано місце портфоліо в процесі контролю за самостійною роботою студентів, а технологія укладання портфоліо підсилює ефективність і комплексність оцінювання, дозволяє отримати якісну динаміку результатів пізнавальної діяльності. Доведено, що робота над портфоліо формує в студентів почуття обов'язку і підвищує відповідальність за власну навчальну діяльність, зміцнює впевненість у своїх силах, дає моральне задоволення і стимулює до подальшої пізнавальної діяльності

18 контроль, оцінювання, портфоліо, самостійна робота, майбутній педагог

19 378.147:371.261

31 Башкир О. И.

33 Место портфолио в системе контроля знаний студентов

34 На основе анализа историко-педагогической литературы определено место портфолио в процессе контроля за самостоятельной работой студентов, а технология разработки портфолио усиливает эффективность и комплексность оценивания, дает возможность получить качественную динамику результатов познавательной деятельности. Доказано, что работа над портфолио формирует у студентов чувство долга и повышает ответственность за собственную учебную деятельность, укрепляет уверенность в своих силах, дает моральное удовольствие и стимулирует к последующей познавательной деятельности

35 контроль, оценивание, портфолио, самостоятельная работа, будущий педагог

Z

11 укр12 Буданова Л. Г.

14 Специфіка організації професійної підготовки майбутніх фармацевтів у східноєвропейських вищих навчальних закладах

15 62-72

16 9


17 Проаналізовано науково-теоретичне підґрунтя проблем специфіки організації професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичної галузі у вищих навчальних закладах східноєвропейських країн: Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини і Чехії та узагальнено їх досвід. Досліджено багаторівневу структуру академічних кваліфікацій, зроблено аналіз навчальних планів фармацевтичних факультетів ВНЗ за циклами підготовки

18 фармацевтична галузь, майбутні фахівці, навчальні плани, цикли підготовки

19 605.15:378:005.6

31 Буданова Л. Г.

33 Специфика организации профессиональной подготовки будущих фармацевтов в восточноевропейских высших учебных заведениях

34 Проанализированы научно-теоретические основы специфики организации профессиональной подготовки будущих специалистов фармацевтической отрасли в высших учебных заведениях восточноевропейских стран: Болгарии, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Чехии и обобщен их опыт. Исследована многоуровневая структура академических квалификаций, сделан анализ учебных планов фармацевтических факультетов ВУЗов по циклам подготовки

35 фармацевтическая отрасль, будущие специалисты, учебные планы, циклы подготовки

Z

11 укр12 Васильєва С. О.

14 Винагороди вчителів Харківщини як показник професійного статусу

15 73-84

16 11


17 На основі аналізу літературних джерел та архівних матеріалів досліджено систему нагород Української РСР в ХХ ст., як показник професійного статусу учителя, визначено розвиток та прослідковано динаміку винагородження вчителів Харківщини. Встановлено, що відзнаки були започатковано ще в Царській Росії, а активного нагородження вчителів різного рівня відбувалось на при кінці 60 років ХХ ст., який вказує на високий професійний рівень вчителів Харківської області та їх професійний статус. Про це свідчить досягнення та відгуки їх учнів, кількість нагород, почесних звань присвоєнні вчителям, занесення їх імен до книг пошани районів, методичні та наукові розробки, входження вчителів у склад місцевих та районних рад

18 винагороди, професійний статус, учитель

19 930.2(477)

31 Васильева С. А.

33 Награды учителей Харькова как показатель профессионального статуса

34 На основе анализа литературных источников и архивных материалов исследована система наград Украинской ССР в ХХ в. как показатель профессионального статуса учителя, определено развитие и отслежена динамика награждений учителей Харьковщины. Установлено, что награды существовали еще в царской России, а активное награждение учителей разного уровня происходило в конце 60 годов ХХ в., что отражало высокий профессиональный уровень учителей Харьковщины и их профессиональный статус. О чем свидетельствует достижения и отзывы учеников, количество наград, почетных званий присвоении учителям, занесение их имен в книги почета районов, методические и научные разработки, вступление учителей в состав местных и районных советов

35 вознаграждение, профессиональный статус, учитель

Z

11 укр12 Вихор В. Г.

14 Експериментальна перевірка ефективності підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів

15 85-97

16 4


17 Розкрито методологію проведення експериментальної перевірки ефективності підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів, якій орієнтований на перевірку ефективності використання методичних рекомендацій з організації навчально-виховного процесу, удосконалення діяльності викладачів та студентів шляхом створення педагогічних умов та запровадження моделі підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів ЗНЗ. Експериментальна перевірка була здійснена у чотири етапи: проведення констатувального зрізу; формування контрольних та експериментальних груп; здійснення цілеспрямованого впливу на студентів експериментальних груп (формувальний етап); проведення статистичної обробки отриманих експериментальних даних та узагальнення отриманих результатів. За результатами діагностування статистичних даних, відображених у табл. 1-7, аналізу цифрових даних зроблено висновок, що кількість студентів, які досягли високого та достатнього рівня підготовки в експериментальній групі склала 69,12 %, в контрольний – 48,09 %; середній рівень переважає в групах з традиційною організацією навчального процесу, а достатній з експериментальним навчанням.

18 етапи експерименту, методологія дослідження, навчально-виховний процес ВНЗ

19 371

31 Вихорь В. Г.33 Экспериментальная проверка эффективности подготовки будущих учителей к управлению учебной деятельностью учеников

34 Раскрыта методология проведения экспериментальной проверки эффективности подготовки будущих учителей к управлению учебной деятельностью учеников, ориентированной на проверку эффективности использования методических рекомендация по организации учебно-воспитательного процесса, совершенствования деятельности преподавателей и студентов путем создания педагогических условий и внедрения модели подготовки будущих учителей к управлению учебной деятельностью учащихся общеобразовательных учебных заведений. Экспериментальная проверка была осуществлена в четыре этапа: проведение констатирующего среза; формирование контрольных и экспериментальных групп; осуществления целенаправленного воздействия на студентов экспериментальных групп (формовочный этап); проведения статистической обработки полученных экспериментальных данных и обобщение полученных результатов. По результатам диагностирования статистических данных, отраженных в табл. 1-7 и анализа цифровых данных сделан вывод: количество студентов, которые достигли высокого и достаточного уровня подготовки в экспериментальной группе составила 69,12 %, в контрольной - 48,09 %; средний уровень преобладает в группах с традиционной организацией учебного процесса, а достаточный с экспериментальным обучением.

35 этапы эксперимента, методология исследования, учебно-воспитательный процесс вуза

Z

11 укр12 Дейниченко В. Г.

14 Технологія підготовки майбутніх вчителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності

15 98-105

16 3


17 Охарактеризовано сутнісні ознаки особистісно зорієнтованої педагогічної технології підготовки майбутніх вчителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності, яка включає основні етапи: організаційно-моделювальний, професійно-мотиваційний, когнитівно-процесуальний, досвідно-праксіологічний, рефлексивно-коритувальний. Доведено, що реалізація запропонованої технології сприяє підвищенню рівня сформованості всіх компонентів готовності майбутніх учителів, стимулюванню професійної спрямованості студентів на проектне навчання, системній інтеграції предметних галузей знань, розкриттю творчого потенціалу, здібностей до комунікативних дій, розвитку вмінь експериментально-дослідницької діяльності та культури проектної навчальної діяльності, а також забезпечує кожному студенту власну траєкторію відповідної професійної підготовки

18 навчально-пізнавальна діяльність, проектна технологія

19 378.147:371.314.6

31 Дейниченко В. Г.

33 Технология подготовки будущих учителей гуманитарного профиля к обучению старшеклассников проектной учебно-воспитательной деятельности

34 Охарактеризованы существенные признаки личностно ориентированной педагогической технологии подготовки студентов к обучению старшеклассников проектной учебно-воспитательной деятельности, включающей основные этапы: организационно-моделирующий, профессионально-мотивационный, когнитивно-процессуальный, опытно-праксиологический, рефлексивно-корректировочный. Доказано, что реализация предложенной технологии содействует повышению уровня сформованности всех компонентов готовности будущих учителей, стимулирования профессиональной направленности студентов к проектному обучению, системной интеграции предметных дисциплин, раскрытия творческого потенциала, способностей к коммуникативным действиям, развитие умений экспериментально-исследовательской деятельности и культуре проектной учебной деятельности, а также обеспечивает каждому студенту собственную траекторию соответствующей профессиональной подготовки

35 учебно-познавательная деятельность, проектная деятельность

Z

11 укр12 Добровольська-Піпіч І. Є.

14 Дослідження процесу формування професійної компетентності у майбутніх педагогів

15 106-116

16 21


17 На основі аналізу науково-методичної та психолого-педагогічної літератури розкрито теоретичний аспект проблеми професійної компетентності майбутнього педагога вищого навчального закладу. Визначено готовність майбутнього педагога до його подальшого розвитку, активної участі в житті суспільства, формування професійно значущих особистісних якостей, показників і видів професійної діяльності. Представлено загальна структура діяльності спеціалістів різних професійних галузей, цілі, завдання та основні елементи формування професійної компетенції, а також ії основні види: спеціальна, соціальна, професійно-діяльнісна, особистісна, індивідуальна

18 діяльність, результативність, професійна компетенція

19 37.011.31

31 Добровольская-Пипич И. Е.

33 Исследование процесса формирования профессиональной компетентности у будущих педагогов

34 На основе анализа научно-методической и психолого-педагогической литературы раскрыто теоретический аспект проблемы профессиональной компетентности будущего педагога высшего учебного заведения. Определено готовность будущего педагога к его дальнейшему развитию, активного участия в жизни общества, формирования профессионально значимых личностных качеств, показателей и видов профессиональной деятельности. Представлено общая структура деятельности специалистов различных профессиональных областей, цели, задачи и основные элементы формирования профессиональной компетентности, а также ее виды: специальная, социальная, профессионально-деятельностная, личностная, индивидуальная.

35 деятельность, результативность, профессиональная компетентность

Z

11 укр12 Єрмаков С. С.

13 Кривенцова І. В.

14 Перспективи розвитку навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України

15 117-124

16 7

17 Науково обґрунтовано пошук оптимальних форм викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах в світлі сучасних реформ вищої освіти України шляхом теоретичного аналізу та синтезу нормативно-правових документів у сфері освіти, наукової літератури, досвіду роботи з фізичного виховання науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Виділено окремі групи за можливістю фізичного виховання для професійно-прикладної фізичної підготовленості фахівців різних спрямувань – це навчальні заклади педагогічного, медичного та технічного спрямування, в яких відповідальність за здоров'я та професійну спрямованість фізичної культури майбутніх фахівців повністю покладається на керівництво навчальних закладів. Доведено, що існуючий соціально-економічний стан країни та населення зумовлює обов'язковість занять з фізичного виховання та охоплення цією діяльністю всіх студентів18 генофонд, здоров'я нації, фізичне виховання, навчальна дисципліна

19 37.037

31 Ермаков С. С.

32 Кривенцова И. В.

33 Перспективы развития учебной дисциплины «Физическое воспитание» в высших учебных заведениях Украины

34 Научно обоснован поиск оптимальных форм преподавания учебной дисциплины «Физическое воспитание» в высших учебных заведениях Украины в свете современных реформ высшего образования Украины путем теоретического анализа и синтеза нормативно-правовых документов в сфере образования, научной литературы, опыта работы по физическому воспитанию научно-педагогических работников высших учебных заведений. Выделены отдельные группы профессионально-прикладной физической подготовленности специалистов различных направлений – это учебные заведения педагогической, медицинской и технической направленности, в которых ответственность за здоровье, физическую подготовленность и профессиональную направленность физической культуры личности будущих специалистов полностью лежит на руководстве учебных заведений. Доказано, что современное социально-экономическое состояние страны и населения требует обязательной формы занятий физическим воспитанием и спортом, а также полным охватом студенческой молодежи

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка