2010 Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Науково-технічна бібліотека Одеса-2011
Сторінка23/25
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4,39 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Т60. Мелих, Е.А. Трансформация экономического потенциала предприятий пищевой промышленности [ Электронный ресурс] / Е.А.Мелих // Nowoczesne naukowe osiągnięcia – 2008 = Современные научные достижения – 2008: materialy IV Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 1 - 14 lutego 2008 r. - Przemyśl,2008. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.
Т61. Мелих, Е.А. Формы адаптации современных пищевых предприятий [ Электронный ресурс] / Е.А.Мелих // Europejska nauka XXI powieką -2009 = Европейская наука XXI века – 2009: materiały V Międzynar. nauk.- praktycznej konf., Przemyśl, 17-25 maja 2009 r. Vol. Ekonomiczne nauki.-Przemyśl, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Т62. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи» для студ. проф. напряму 6.090200, денної та заочної форм навчання / уклад. О.С.Тітлов. – О.:ОНАХТ,2009. – 57с.

Т63. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Холодильне обладнання» для студ. проф. напряму 6.090200 денної та заочної форм навчання / уклад. С.Ф.Горикін, О.С.Тітлов. – О.:ОНАХТ,2009. – 31 с.

Т64. Методичні вказівки та контрольні роботи з курсу вищої математики на III семестр для студ. проф. напрямку 6.051701 заочної форми навчання / уклад. В.М.Кузаконь, Л.І.Шпота. – О.:ОНАХТ,2009. – 20 с.

Т65. Мілєва, М.Д. Шляхи впровадження стратегічного планування на підприємствах харчової промисловості України [Електронний ресурс] / М.Д.Мілєва, І.М.Агеєва // Торгівля і ринок України: зб. наук. пр. / ДонНУЕТ. – Донецьк,2009. – Вип. 28, т.2. – С. 326-331: табл.; рис. – Бібліогр.: 6 назв. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2009_28_2/51.pdf.

Т66. Набоков, А.А. Еколого-економічна оцінка мінімізації енергоспоживання в системі Кіотського протоколу / А.А.Набоков, Я.Г.Верхівкер // Ринок інсталяцій. – 2008. - № 2. – С. 26-27.

Т67. Негру, І.Ф. Використання гідролаз під час виділення лікопіну [Електронний ресурс] / І.Ф.Негру, Л.В.Капрельянц // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 22.– С. 173-179: табл.; рис. – Бібліогр.: 5 назв. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2009_22/26.pdf.

Т68. *Негру, І.Ф. Ферментативний каталіз як основа для ефективної переробки відходів сокового виробництва / І.Ф.Негру, Л.В.Капрельянц // Вісн. ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. - № 1(25). – С. 144-148.

Т69. *Немченко, В.В. Шляхи підвищення конкурентоздатності підприємств харчової промисловості / В.В.Немченко, К.В.Шишкіна // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетров. нац. ун-ту. – Д.,2009. – Вип. 259, т. II. – С. 496-499.

Т70. Оптимизация процесса обезжиривания пищевого рыбного фарша / Т.А.Маноли, С.А.Памбук, В.И.Зинченко, Т.И.Никитчина // Холодил. техніка і технологія. – 2009. - № 6. - С. 63-66.

Т71. Особенности выбора параметров бортового источника питания электротранспортного средства [ Электронный ресурс] / [ В.А.Водичев и др.] // Електромашинобудування та електрообладнання: міжвід. наук.-техн. журн. / ОНПУ. – К.,2008. – Вип. 71. – С. 5-11: рис. – Бібліогр.: 3 назв. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/emeo/2008_71/005-011.pdf.
Т72. Отримання фосфоліпідних добавок із рослинної сировини [Електронний ресурс] / Т.В.Шпирко, Л.В.Капрельянц, С.М.Кобєлєва, О.Ф.Щапіна // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 22.– С. 236-241: табл.; рис. – Бібліогр.: 6 назв. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2009_22/37.pdf.

Т73. *Самофатова, В.А. Концепція формування стратегії стійкого розвитку провідних галузей харчової промисловості / В.А.Самофатова // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетров. нац. ун-ту. – Д.,2009. – Вип. 256, т. VII. – С. 1722-1726.

Т74. Самофатова, В.А. Методологічні засади ефективного розвитку харчової промисловості України [Електронний ресурс] / В.А.Самофатова // Strategiczne pytania światowej nauki-2009 = Стратегические вопросы мировой науки - 2009: materialy V Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 lutego 2009 r. Vol. 6. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl,2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm. - Бібліогр.: 4 назв.

Т75. Скляр, Л.Б. Учет экологических показателей на предприятиях консервной промышленности [ Электронный ресурс] / Л.Б.Скляр // Wykształcenie i nauka bez granic - 2009 = Образование и наука без границ – 2009: materiały V Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 grud. 2009 r. Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2009. – С. 84-86: рис. – Библиогр.: 2 назв. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm.

Т76. *Ступницкая, Т.М. Анализ подходов к классификации основного капитала предприятий пищевой промышленности / Т.М.Ступницкая // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетров. нац. ун-ту. – Д.,2009. – Вип. 260, т. III. – С. 696-703.

Т77. *Тележенко, Л.М. Дослідження технологічних аспектів використання харчових волокон для надання швидкозамороженим десертам функціональних властивостей [Електронний ресурс] / Л.М. Тележенко // Обладнання та технології харчових виробництв: темат. зб. наук. пр. / ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 22.– С. 338-343: табл.; рис. – Бібліогр.: 7 назв. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Otkhv/2009_22/53.pdf.

Т78. *Тележенко, Л.М. Застосування гідроколоїдів у багатокомпо-нентних сумішах для їх заморожування / Л.М. Тележенко, Ю.Г.Паскал // Сучасні наукові досягнення – 2008: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Миколаїв, 29-30 листоп. 2008 р.: в 3-х т. Т. III / НУК. – Миколаїв, 2008.

Т79. *Ткачук, Г.О. Ініціативний аудит фінансової звітності / Г.О.Ткачук, М.Н.Шпак // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетров. нац. ун-ту. – Д.,2009. – Вип. 258, т. II. – С. 499-503.

Т80. *Ткачук, Г.О. Інформаційне забезпечення оцінки показників ефективності оренди / Г.О.Ткачук // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетров. нац. ун-ту. – Д.,2009. – Вип. 258, т. II. – С. 492-498.

Т81. *Ткачук, Г.О. Проблеми аналізу фінансового стану підприємств харчової промисловості / Г.О.Ткачук, В.С.Іванченков // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетров. нац. ун-ту. – Д.,2009. – Вип. 260, т. III. – С. 858-864.

Т82. Фрум, О.Л. Адаптационный подход к целеполаганию функциональных стратегий [ Электронный ресурс] / О.Л.Фрум // Wykształcenie i nauka bez granic - 2009 = Образование и наука без границ – 2009: materiały V Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 grud. 2009 r. Vol. 6. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm: табл.; рис. – Библиогр.: 9 назв.

Т83. Фрум, О.Л. Инновационные основы формирования системы функциональных стратегий [ Электронный ресурс] / О.Л.Фрум // Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2009 = Научная индустрия европейского континента -2009: materiály V Mezinár. vědec.-praktická konf., Praha, 27 list.-05 pros. 2009 r. D. Ekonomické vĕdy. - Praha,2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm: рис. – Библиогр.: 3 назв.

Т84. Фрум, О.Л. Исследование жизненного цикла потенциала компаний в практике управления [ Электронный ресурс] / О.Л.Фрум // Vědeckỳ pokrok na rozmezi tisicileti – 2008 = Научный прогресс на рубеже тысячелетий – 2008: materiály IV Mezinár. vědec.–praktická konf., Praha, 1 -15 června 2008 r. D. Ekonomické vĕdy. - Praha, 2008. ­- Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm. – Библиогр.: 6 назв.

Т85. Фрум, О.Л. Конкурентные преимущества как основа разработки конкурентной стратегии [ Электронный ресурс] / О.Л.Фрум // Образование и наука на XXI век – 2009 = Образование и наука XXI века – 2009: материали за V Междунар. научна практична конф., София, 17-25 окт. 2009 г. Т. Икономики. – София, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm. – Библиогр.: 2 назв.

Т86. Фрум, О.Л. Место реструктуризации в разработке долгосрочной стратегии развития предприятия в условиях глобального кризиса [Электронный ресурс] / О.Л.Фрум // Věda a technologie: krok do budoucnosti-2009 = Наука и технологии – шаг в будущее -2009: materiály V Mezinár. vědec.-praktická konf, Praha, 27.02 – 05.03 2009 r. D. Ekonomické vĕdy.-Praha,2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm. – Библиогр.: 5 назв.

Т87. Фрум, О.Л. Методика формирования конкурентоспособного потенциала на основе ситуационно-целевого подхода к разработке долгосрочной стратегии [Электронный ресурс] / О.Л.Фрум // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2009 = Перспективные разработки науки и техники -2009: materiały V Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 list. 2009 r. - Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm: рис. – Библиогр.: 5 назв.

Т88. Фрум, О.Л. Механизм создания стоимости интегрированного формирования на основе синергетического эффекта [Электронный ресурс] / О.Л.Фрум // Wschodnia spółka – 2009 = Восточное партнерство – 2009: materiały Międzynar. nauk.- praktycznej konf., Przemyśl, 07 – 15 wrześ. 2009r. Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm: табл.; рис. – Библиогр.: 2 назв.

Т89. Фрум, О.Л. Механизм формирования конкурентоспособного потенциала агропромышленного предприятия [Электронный ресурс] / О.Л.Фрум // Naukowa przestrzeń Europy – 2008 = Научное пространство Европы – 2008: materialy IV Międzynar. nauk.-praktycznej konf., Przemyśl, 15-30 kwiet. 2008r. Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl,2008. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm. – Библиогр.: 13 назв.

Т90. Фрум, О.Л. Ситуационно-целевой подход к стратегическому управлению интегрированным формированием в рамках концепции жизненного цикла потенциала [Электронный ресурс] / О.Л.Фрум // Nauka i inowacja – 2009 = Наука и инновации – 2009: materiały V Międzynar. nauk.- praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 paźdz. 2009 r. Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm: табл.; рис. – Библиогр.: 5 назв.

Т91. Фрум, О.Л. Слияния и поглощения как способ укрупнения и концентрации капитала [Электронный ресурс] / О.Л.Фрум // Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2009 = Научная мысль информационного века – 2009: materiały V Międzynar. nauk.- praktycznej konf., Przemyśl, 07-15 marca. 2009 r. Vol. Ekonomiczne nauki. - Przemyśl, 2009. - Режим доступа: http: // www.rusnauka.com/Page_ru.htm. – Библиогр.: 5 назв.

Т92. Харківський, Д.Ф. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку аграрного ринку [Електронний ресурс] / Д.Ф.Харківський, О.Б.Каламан // Наук. пр. Півден. філіалу Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України «Крим. агротехнол. ун-т». – Сімферополь, 2009. – Вип. 121. Екон. науки. – С. 359-365. – Бібліогр.: 7 назв. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Bio/Npkau/econ/2009_121.pdf.

Т93. Чугуенко, В.М. Социальные факторы женской преступности [Электронный ресурс] / В.М.Чугуенко, Е.И.Лупан // Перспективы. – 2008. - №3. – С. 106-112. – Библиогр.: 8 назв. - Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Perspekt/2008_3.pdf.

Т94. *Шалений, В.А. Застосування імітаційного моделювання при кількісній оцінці ризиків виробничої системи хлібопекарських підприємств / В.А.Шалений // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетров. нац. ун-ту. – Д.,2009. – Вип. 251, т. VII. – С. 855-863.

Т95. *Шалений, В.А. Кількісний аналіз ризиків на підприємствах харчової промисловості / В.А.Шалений // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетров. нац. ун-ту. – Д.,2009. – Вип. 252, т. II. – С. 368-370.

Т96. *Шалений, В.А. Проблеми ідентифікації ризиків на хлібопекарських підприємствах / В.А.Шалений // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетров. нац. ун-ту. – Д.,2009. – Вип. 250, т. VI. – С. 988-995.
Т97. *Fedosov,S.N. Pyroelectricity in polyvinylidene fluoride: influence of polarization and charge / S.N. Fedosov, H. von Seggern // J. Appl. Phys. – 2008. – Vol. 103, № 1. – P. 14105-14109.

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
А
Абрамова Т.Б. Е 68; К 95

Абрамчук В.М. Нм 1

Аванесьянц А.Г. Е 4; К 1; Па 32

Аветисян К.В. Ж 122; Н 47; Нм 2

Агеєва І.М. М 24; Ж 3-5; К 2, 3; Г 1; Нм 233; Т 19, 54, 65

Агунова Л.В. П 3; Ж 231; К 4; Ні 71

Азаров А.В. Ж 231

Азарова Н.Г. Ж 227, 231; К 4

Акимова К.М. Кі 1

Алекперова Л.В. Ж 6

Алексашин О.В. Кі 356

Алексєєв О.С. Нм 48

Амбарцумянц К.Р. Па 10, 33, 86

Амбарцумянц Р.В. П 1; Ж 7; МВ 4; Н 1, 2; Ні 1; К 5; Нм 86, 286; Па 9, 10, 13, 23, 32, 33, 47, 86, 104

Амбарцумянц Р.Р. Па 23

Ангелов Г.В. П 6, 14, 15, 19, 21; К 126

Андреева Н.В. Ж 55; Нм 3

Андрієш Д.Я. Кі 55; Нм 4

Андріянов О.Д. Ж 8, 9; Е 58, 59; МВ 15, 17; Н 3, 4; Ні 4; К 6, 58, 193; Кі 334, 382; Т 1

Аннюк О.М. Нм 5, 6, 118

Антіпіна О.О. Е 51; МВ 10; Кі 4-6, 257; Нм 167; К 7; Па 21

Антонова Ю.Н. Н 27

Антонюк О.П. П 4; Ж 10; К 8; Кі 7-9; Нм 108

Арабаджи Е.Д. Нм 7

Арабаджи М.М. К 209

Арбузов І.Д. Кі 85, 205; Нм 8

Артьоменко В.Т. Е 123; К 9

Архангельський Г.В. М 1, 20; Кі 10, 11; Па 54; Т 2

Асауляк А.В. Ж 11, 41; Ні 15; Кі 62; Нм 9, 74, 253; Па 43, 55, 61, 85, 92; А 1; Т13

Атаманюк К.В. Нм 10

Атанасова В.В. Ж 258, 261; К 212; Кі 378; Нм 11-13
Б
Бабин І.І. К10

Бабинін Я.М. Па 40

Бабков А.В. Ж 212, 228

Бабков М.І. Е 19; Ні 5; Кі 12-15, 112

Бабурина С.И. Нм 14

Бадьїна Д.М. Нм 15

Базелева Н.А. К 216; Нм 76, 100, 160

Базутова І.Б. Кі 254; Нм 16; Па 87

Баландин А. Ж 15

Банджа А. Г 2

Бандура В.М. Ні 6; Кі 43

Бантиш Г.О. К 209

Барська О.В. Кі 17

Басюркіна Н.Й. П 11; Е 115; Н 6; К 11; Кі 18-24; Т 3-5

Батт О.В. Ж 16; Е 26, 29, 67; МВ 3; Н 7

Безбах І.В. Н 15, 18; Ні 85

Безусов А.Т. М 18; Ж 17, 179; Е 31; Н 5, 8; Нм 4; Па 75, 76, 78, 84

Белуха А.В. Ж 18

Бельтюкова С.В. Ж 19-21, 32, 262; МВ 15, 16; Н 9; Ні 7; К 91, 194; Кі 26-29, 47-49, 219, 381; Нм 136, 142; Па 17, 19, 25, 31, 70, 90; Т 6, 7

Берегова О.М. Ж 175; К 41, 195; Кі 30, 221; Нм 151, 182

Бережной В.Ю. Па 66

Бешлеул И.Г. Ні 49

Бєлєв Є.О. Ні 78; Кі 237; Нм 17, 18

Бєлінська Д.О. Нм 19

Бинкало С.Ф. Па 41

Бицюра О.В. Нм 241; Па 21

Бичкова Г.О. Ж 19, 20, 32; Кі 47-49; Па 17, 31, 90; Т 6,7

Біла О.В. Нм 20, 257

Білан І. Ж 115

Біленька І.Р. Ж 27; Е 55; Г 3, 5; К 12; Кі 25; Нм 26; Па 12, 93, 95

Білоусова І.О. Ж 28; Е 43; Кі 252; Па 78

Білявська Н.П. М 18; Ж 22-26; Ні 8, 90; Г 4

Біркус М.Л. Нм 21

Благовісна І.А. Е 52; МВ 11

Блащук О.Л. Нм 22

Блохіна Л.Л. П 19; Е 23; МВ 2; Г 6; К 13; Кі 36

Бобков А.В. Ж 123

Богатирьов А.М. Т 8

Богач А.Є. Ні 51

Бойко И.А. Нм 190

Бойченко В.Д. К 208

Болтоматіс Д.В. МВ 28; Нм 120

Бондар П.Я. К 14

Бондар С.М. П 2; Ж 274; Е 27, 30, 38; Г 7; К 105; Кі 37, 38, 196, 419, 427, 428

Бондарєва Г.Б. Нм 23

Бордун Т.В. Ж 101; Н 39; Кі 118; Нм 24; Па 22; А 2

Борисова М.С. Ж 35; Па 64

Борта А.В. Ж 75, 291; Е 33; Н 111

Борщ А.А. Ж 29; Па 73

Бочарова О.В. Ж 30; Е 80; А 3

Бочковський А.П. А 4

Браженко В.Є. Ж 103; Е 73, 120; МВ 19, 42; Н 10; К 52

Брайко М.Г. М 24; К 30; Нм 148, 175

Браславцева И.А. Ж 198

Брикаліна (Зосько) С.В. М 15; Е 69, 105; МВ 36; Кі 39, 40

Бровкіна Ю.О. Е 117

Будюк Л.Ф. Ж 81, 84, 245; МВ 23; Н 35; Г 8, 9, 62; К 15, 16, 148-150, 163; Кі 41, 78

Бузіян Н.Г. Ж 109

Буйвол С.М. Н 11, 17, 54; Ні 6; Кі 42, 43; Нм 25

Буланша Н.А. Ж 27; Нм 26; Па 95

Буранова С.В. Ж 221; А 5

Бурдо А.К. Кі 376, 377; Нм 27

Бурдо О.Г. М 2, 3; Ж 31, 226; Н 12-19, 34, 92, 108; Ні 85; Г 10; К 17-19, 196; Кі 42-45; Нм 25, 113, 114, 184, 223; Па 44, 91

Бурдова Г.С. Па 72

Бутенко А.І. М 15

Бутенко А.Ф. Е 53, 100; МВ 12, 34; К 84, 85; Кі 46

Буценко І.М. П 14; Ж 64

Быкова А.С. Нм 28


В

Валевська Л.О. Ж 1, 181-183; Е 44-46; Н 72; Ні 71-75; Кі 50, 229, 232, 233; Нм 29-31; Па 30, 34, 36, 50

Василенко М. Г 11

Василів О.Б. Ж 139; Н 55, 101; Ні 41; К 158, 159, 203-205; Кі 51-53, 166, 167, 171, 172, 174, 290, 299; Нм 32

Васильченко М.В. Па 58

Васьковська К.О. Ні 9, 54; Кі 206, 207; Нм 33

Ватренко О.В. Ж 33; Кі 54

Величко Л.О. К 119

Велічко Т.О. П 7; Е 42; Ж 117, 189; Н 20, 45; Кі 55, 242; Нм 4, 29, 112

Верба О.В. Ж 17

Вербовська М.А. Нм 34, 39, 199

Вертікова О.К. Ж 60, 169, 170; Е 37, 94; К 20, 197; Кі 57, 58, 218; Нм 35

Верхівкер Я.Г. М 18; Ж 34, 35, 83, 144, 187; Е 17, 39; Н 106; Ні 10; Г 12; К 198; Па 48, 64, 72, 102; Т 9-12, 66

Вєтров Д.І. Ж 59; К 202; Кі 59, 165, 168, 169, 170; Нм 36-38, 285

Викуль Е.О. Нм 40, 41
Винник Т.Я. Нм 234

Витвицкий В.Д. Ж 123, 212, 228

Вихристюк Н.В. Кі 63

Віват Г.І. М 4; К 21; Ні 12-14

Відоменко І.О. Ж 40; К 80; Кі 64

Вікуль С.І. Ні 77; Кі 61, 96, 160, 241; Нм 41

Віннікова Л.Г. Ж 39, 41, 44, 213; Ні 15; Кі 62; Нм 9, 52, 74, 253, 277, 281; Па 43, 55, 61, 85, 92; Т 13

Власенко В.В. Па 94

Власенко О.В. Ж 42; Нм 42

Вовк М.А. Н 45; Нм 43-45

Вовченко В.С. Па 56

Водічев В.А. Ні 11; Т 71

Воєцька О.Є. Ж 72, 82, 98, 229; Е 50, 120; МВ 42; Н 63; К 52; Кі 120; Па 45

Воінова С.О. Ж 47-50; К 221; Кі 65-71; Т 14, 15

Войтенко В.А. Ж 2

Войтенко Г.М. К 22

Войтенко Л.Ю. Ж 99

Войтенко О.К. П 11

Войтенко О.О. Т 16, 17

Волков В.Е. П 14; Ж 51-54; Н 21; Г 13, 28; К 23, 222, 223; Кі 72, 73

Волкова О.Д. П 11; Кі 17, 74; Т 18

Волкова С.Ф. Нм 15, 19, 144

Волкова Т.В. К 56

Воловик Т.М. Кі 75; Нм 46

Волошенко (Крошко) О.С. Ж 194,197, 200; Е 26; МВ 3; Н 75; Кі 132; Нм 236

Волошина Т.М. Ж 55; Н 22; Ні 16

Волчок В.О. Ні 17; К 24; Кі 76

Вольневич С.В. Ні 89; Кі 77, 323-325, 392; Нм 47

Ворона (Гонца ) Н.В. Ж 91, 94, 95; Н 38; Ні 34; Кі 121

Воскресенська О.В. Ж 56; Н 23

Всеволодов О.М. Н 25; Нм 273; Па 3
Г
Гаїна Т.І. К 25

Гайдукевич Д.К. Кі 61, 91, 160

Галіулін А.А. К 101, 220

Гамолич В.Я. Ж 193; К 229

Гапеев Р.В. Нм 49

Гапонюк І.І. Ж 61-63

Гапонюк І.О. Н 102

Гапонюк О.І. Ж 64-66, 74, 115, 241, 270; Е 119; Н 26, 29, 79; К 26; Кі 78

Гараев М.Б. Н 44; Кі 134, 135, 137

Гарбуз В.Г. П 3; Ж 11, 39

Гаро В.Є. Ж 67; Н 30; К 224

Геллер В.З. Ні 18; К 184; Кі 79-83, 213, 214, 445

Георгієв С.Г. Нм 271

Герасим Г.С. Е 106

Геращенко А.С. Ж 83

Герніченко А.М. Нм 50

Гетьман А.В. Нм 51

Гілова Т.Г. Ні 92

Гладушняк О.К. Ж 68; Н 25; Па 2, 3, 53

Глушков В.Є. Е 117; К 27

Глушков О.А. Ж 213; Нм 52; А 6

Голодонюк О.М. К 28; Кі 133; Нм 53, 73, 81, 129, 189

Гололобова Т.В. Ні 19

Голуб Є.С. Па 63

Голубьонкова О.О. Г 14; К 29, 30; Кі 84-86, 205; Нм 8, 10, 64, 123, 288

Гонца (Ворона) Н.В. Ж 91, 94, 95; Н 38; Ні 34; Кі 121

Гончаренко А.М. Г 15

Гончарук А.Г. Ж 270; Ні 21-23; Кі 87, 88

Гончарук В.В. Г 16; К 56

Гончарук Г.А. Н 79

Горбач Н.М. Ж 45, 98

Гордієнко Л.В. Е 49; Н 28; Нм 2

Гордієнко Л.Л. Ж 69, 122; Г 17, 18

Горикін С.Ф. Ж 71; Н 55; К 149, 158; Кі 12, 89, 151, 188, 288-290, 298, 299, 301, 302, 363, 385; Нм 213; Т 63

Горичев Є.Д. Т 19

Горкавенко Є.А. Е 4; К 5; Па 47

Горпиняк Ю.М. Ж 70; Па 52

Горустович К.Д. Нм 54

Гоцуленко М.І. Н 73; Кі 60, 75; Нм 46

Градінар Н.М. Нм 55

Грекова Л.В. Кі 16

Гриньків О.В. К 31

Громовий О.П. Нм 176

Гросул Л.Г. Ж 66, 74, 115, 241, 270; Н 29, 79

Грынишак Ю.В. Нм 56

Гудь В.З. К 57

Гура А. Г 13

Гураль Л.С. Н 66; К 32; Кі 5, 6, 90, 257, 429, 434; Нм 186

Гуртовой М.В. К 33, 34

Гусак-Шкловська Я.Д. Нм 57-59

Гусейнов Р.Т. Нм 100

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка