4. Прізвища викладачів, які проводять заняття, керують курсовим проектуванням та ргзСкачати 178,08 Kb.
Дата конвертації24.11.2018
Розмір178,08 Kb.
4. Прізвища викладачів, які проводять заняття,

керують курсовим проектуванням та РГЗ

Потік

Група

Лекції

Практичні заняття (семінари)

Лабораторні заняття

Курсовий проект (робота)


Зубенко О.В.

Хоменко Н.П.
5. Перелік рекомендованої літератури


 1. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови: Довідк.вид.-4-те вид.-К.: Освіта, 1995.-320с.

 2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е Практическая грамматика английского язика с упражнениями и ключами. – М.:ЮНВЕСТ ЛИСТ, 1998. – 719с.

 3. Гольцова Е. В. Aнглийский язык для пользователей ПК и проrpаммистов: Самоучитель. ­ СПб.: Учитель и ученик, КОРОНА принт, 2002. – 480 с.

 4. Камянова Т. English/ Практический курс английского языка. – М., Изд-во «Дом Славянской Книги», 2005. – 384с.

 5. English (Англійська мова) : практикум з читання фахових текстів для студентів напрямів підготовки «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки» / В.В. Єгорова, О.С. Пасічник. – Хмельницький : ХНУ, 2012.- 115с.(англ.).

 6. R.Murphy. English Grammar in Use.Self-study reference and practice book for elementary students of English. – CUP, 2000. – 350p.

 7. Sarah Cunningham, Peter Moor. Cutting Edge Starter - Students' book with Vocabulary book. – Longman, 2008. – 127p.

 8. Liz and John Soars. New Headway Elementary. 3rd edition – Student’s book and Workbook – Oxford University Press, 2010 – 159p.

 9. Liz and John Soars. New Headway Intermediate. 3rd edition – Student’s book and Workbook – Oxford University Press, 2010 – 159p.

 10. Santiago Remarcha Esteras. Infotech. English for computer users. Fourth edition. – Cambridge University Press,2008. – 168p.

 11. Jon Marks. Check your English vocabulary for computing. - A & C Black Publishers Ltd., 2007. – 80p.

 12. Michael Miller. Easy. Computer Basics. – Que, 2005. – 256p.

 13. Шалаева Г.П. Вся граматика английского язика в таблицях. 20 таблиц / А.В. Дядичева. – М.: Филол. щ-во «Слово»: ООО «Изд-во ЭКСМО», 2004. – 63с.

 14. Соколенко А.П. Грамматика английского язика в таблицях. 91 таблица / В.В. Дудкина, А.С. Татаринова. – АСМ, 1992. – 189с.

 15. Англо-русский словарь по вычислительной технике/ Под ред.Е.К.Масловского.-М.: Русский язык, 1990.

 16. S.M.H. Collin. Dictionary of Computing. - Bloomsbury Publishing Plc., 2008. – 378p.

 17. Голіцинський Ю.Б. Граматика: Зб.вправ/ Перекл. з рос. 4-го видання.-К.: А.С.К., 2003.-544с.

 18. Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола: Учеб. пособие.-К.: Методика, 2000.-207с.

 19. Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки.- Львів: СП “Бак”, 1995.

 20. H. Q. Mitchell, Marileni Malkogianni. Grammar & Vocabulary Practice: Intermediate B1. − MM Publications, 2012. – 136р.

 21. H. Q. Mitchell, Marileni Malkogianni. Grammar & Vocabulary Practice: Upper Intermediate B2: Student's Book. − MM Publications, 2008. – 196р.

 22. Elena Marco Fabré, Santiago Remacha Esteras. Professional English in use : ICT : intermediate to advanced. − Cambridge : Cambridge University Press, 2007. – 117р.

Примітка: Робочий план складається у 2-х примірниках і подається до відповідного деканату або навчально-методичного відділу відповідного інституту не пізніше, ніж за місяць до початку семестру (триместру).


ВИКЛАДАЧІ _______________________ (П.І.Б.)

_______________________ (П.І.Б.)

Зав. кафедри _______________________ Степанова І.С.
2. План та зміст основних навчальних заходів


Навч тижд.

Лекції

Практичні (семінарські) та

лабораторні заняттяПорядковий номер та

короткий змістГо-ди-ни

Порядковий номер та

короткий змістГоди-

ни


1

2

3

4

5


1. Організація навчання за КМС.

2. Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності.


1-5Тема 1. Іноземна мова – мова професійного спілкування. Основи фонетики. Правила читання голосних і приголосних, алфавіт. Іменники. Правила утворення множини іменників. Артиклі. Неозначений, означений артиклі, загальні правила вживання [20, 57-59]; [1,122-125]; [1,319-321].

Тема 2. Дієслово. Поняття про дієслово та його утворення. Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be і to have в неозначеному часі англійської мови (Present, Past, Future Simple). Займенники. Вказівні (this, that, з іменниками), особові, присвійні займенники [1, 11-13]; [21, 72-76].

Розмовна тема: «Living with computers» [22, 12-14].Тема 3. Числівники. Кількісні, порядкові числівники, правила їхнього утворення. Прикметники. Якісні та відносні прикметники, правила вживання в реченні. Прикметники, що вказують на розмір, колір, вік [1, 148-153]; [1,324]; [20, 26-29].

Тема 4. Порядок слів у реченні. Сполучники but, and. Введення базової лексики [1, 181-192].

Тема 5. Неозначені часи. Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслів в Present, Past, Future Simple; наказовий спосіб дієслів. Вивчення неправильних дієслів [21, 4-5; 8-10; 17-19].

Розмовна тема: «A typical PC», «Health and safety» [22, 14-16]; [22, 30-32].Оцінювання самостійної роботи студентів №1.

10

6-10Тема 6. Іменники. Злічувані, незлічувані іменники. Відмінки іменників. Присвійний відмінок. Утворення іменників за допомогою суфіксації [21, 52-55].

Розмовна тема: «Types of computer systems» [22, 16-18].Тема 7. Прикметники. Ступені порівняння прикметників. Питальні слова What? Where? When? How? Why? How much/ how many? Безособові речення [21, 57-61]; [20, 8-10].

Розвиток навичок діалогічного мовлення: «Input and output devices» [22, 18-24].Тема 8. Прийменники місця та напрямку (on, in, under, to). Вправи на розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення [1, 176-178].

Розмовна тема: «Multimedia», «Spreadsheets and databases» [22, 36-38; 40-42].Оцінювання самостійної роботи студентів №2.


10

11-15Тема 9. Тривалі часи. Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслів в Present, Past, Future Continuous [20, 4-7; 19-21; 49-52].

Тема для обговорення: «Computers and work», «ICT systems» [22, 46-47; 48-50].Тема 10. Модальні дієслова. Особливості вживання модальних дієслів та їхніх еквівалентів. Прийменники місця, напрямку (up, down, over, across), часу (before, after) [20, 102-105].

Розмовна тема: «Robots, androids, AI», «Intelligent homes» [22, 70-74].Тема 11. Типи питальних речень. Структури There is / There are [20, 8-11].

Тема для обговорення: «Processing», «Internet secuity» [22, 26-28; 62-63].Тема 12. Засвоєння базової лексики. Діалогічне мовлення в межах засвоєної тематики.

Виконання вправ на розпізнавання граматичних структур [1, 183-184; 198-201]; [21, 144-148].

Оцінювання самостійної роботи студентів №3.

Підсумкова контрольна робота – 40б.

Аналіз результатів КР. Підбиття підсумків (М1).

Залік.


12

32

СРС

Тематика та короткий зміст домашніх завдань

Короткий зміст

Год.

6

7

8

Іменники. Правила утворення множини іменників [1; 20; 21].

Числівники. Кількісні, порядкові числівники, правила їхнього утворення [1; 20; 21].

Дієслово. Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова to be і to have в неозначеному часі англійської мови (Present, Past, Future Simple) [1; 20; 21].

Неозначені часи. Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслів в Present, Past, Future Simple [1; 20; 21].

17

Граматичні вправи [1, 222-240; 320; 322; 324]; [21, 72-76].

Опрацювання теоретичного матеріалу [1, 19; 160-161].

Розмовна тема: «A typical PC», «Health and safety», «Living with computers» [22, 12-14];

[22, 14-16]; [22, 30-32].

Іменники. Злічувані, незлічувані іменники. Відмінки іменників. Утворення іменників за допомогою суфіксації [1; 20; 21].

Прикметники. Ступені порівняння прикметників [1; 20; 21].

Прийменники місця та напрямку (on, in, under, to) [20; 21].


20

Граматичні вправи [1, 323]; [21, 52-55].

Опрацювання теоретичного матеріалу [1, 126-129; 176-178].

Читання та переклад тексту [22, 16-18].

Розмовна тема: «Types of computer systems» [22, 16-18].Тривалі часи. Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслів в Present, Past, Future Continuous [1; 20; 21].

Типи питальних речень [1].

Модальні дієслова. Особливості вживання модальних дієслів та їхніх еквівалентів [1; 20; 21].


20

Граматичні вправи [1, 280-291; 243-251]; [21,34-38]; [21, 106-109].

Опрацювання теоретичного матеріалу [1, 198-201].

Читання та переклад текстів [22, 46-47; 48-50]; [22, 18-24].

Розмовна тема: «Robots, androids, AI», «Intelligent homes» [22, 70-74]. «Multimedia», «Spreadsheets and databases» [22, 36-38; 40-42].
Закріплення пройденого матеріалу. Виконання лексичних вправ [20; 22].

Виконання граматичних вправ [1; 20; 21].1

Узагальнення та повторення граматичного та лексичного матеріалу [1; 2; 3; 7; 8; 10; 11; 12; 20; 21; 22].

Всього

58


3. Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів роботи

та в цілому по модулях (в балах)


Вид роботи

Модуль 1

1. ОСРС №1

20

2. ОСРС №2

20

3. ОСРС №3

20

4. Підсумкова контрольна робота

Аналіз результатів КР. Підбиття підсумків (М1).40

Всього

100


Шкала оцінювання:національна та ESTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

Екзамен, диференційований залік

90 - 100

A

відмінно

82 - 89

B

добре

75 - 81

C

64 - 74

D

задовільно

60 - 63

E

35 - 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0 - 34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни
Заступник декана з НМР ФІТКІ _____________________ Кирилащук С.А.

підпис П.І.Б.

“___”________2017 р.


РОБОЧИЙ ПЛАН


дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»

назва дисципліни

Факультет ІТКІ Загальна кількість годин/кредитів 90 /3

Спеціальність 121

Кафедра іноземних. мов Практичних занять 32

Освітній ступінь Бакалавр

Курс, група(и)1курс, ПІ м.с. Самостійна робота: аудиторна 32

Семестр(триместр) 1 позааудиторна 58

Навчальний рік 2017-2018 Залік +

Уроки 3-6.

Дієслова. Пасивний стан дієслова. Модальні дієслова. Герундій. Інфінітив. Дієприкметник. Лексичні та лексико-комунікативні завдання.Література:

основна: [1, с.85-132, 4-47, 67-85; [4, с.7-52].

додаткова: [10]; [17]; [18]; [19]; [22]; [11]; [12].


І. Графік навчального процесу

Види занять та заходів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

АУДИ-ТОРНІ

(годин за розкладом)Лекції

Практичні (сем.) зан. Лабор.за-няття

Курсов. проектув.

СРС (інд. заняття)


2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
КМС

Контроль-ні заходи

Модулі


ОС
РС

ОСРС


ОСРС

КР

М1

СРС (позааудиторні)

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5
Курсов. п-ти, курсові р-ти,

РГЗ.


Вивчен. теор. матер.,

виконання дом. завдань, підготовка до практичних, лабор.занять, семінарів, контрольних робіт, колокві

умів, тощо.

Графік

роботи


Години


Графік

вико-нанняГодини
Консультації

Перегляд тематичних кіно та відеофільмівГ

Р

А

ФІ

К
К

А


Ф

Е

Д

Р

И

Навчальне навантаж. студентів

Аудит. 32

Позаауд. 58

Заг. 90


2

1

32

4

62

4

62

4

62

4

62

4

62

4

62

4

62

4

62

4

62

4

62

4

62

4

62

4

64

5

9


Загальний обсяг навантаження студентів затверджено на засіданні кафедри іноземних мов

Протокол № 24 від "20" червня 2017 р.Зав.кафедри _________________________ Степанова І.С.
Каталог: file
file -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
file -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
file -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
file -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
file -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
file -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
file -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка