Аналітична довідка «Адаптація учнів 1 класу»Дата конвертації11.03.2019
Розмір69,3 Kb.
ТипАналітична довідка
Аналітична довідка «Адаптація учнів 1 класу»
 Згідно річного плану адміністрацією та психологом школи  протягом вересня – листопада 2013-2014 навчального року вивчалось питання адаптації учнів 1-го класу до навчання, адже створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання забезпечуватиме їй подальший розвиток, успішне навчання та виховання. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 « Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» в навчальному закладі навчання учнів 1 класу з 1 вересня 2012 року відбувається згідно Державного стандарту початкової загальної освіти .

На виконання окремих статей Закону України “Про загальну середню освіту” в частині про початкову загальну середню освіту в школі проведено таку роботу:


  • в 1 клас прийняті учні не молодші 6 років;

  • проведено анкетування батьків вчителем 1 класу Тарапакою А.Л.;

  • протягом 10 днів заведено особові справи учнів;

  • учні 1 класу навчаються 5 днів на тиждень;

- вчителька 1 класу Тарапака А.Л. знає методику викладання навчальних предметів в 1 класі і вірно розподіляє навантаження для учнів;

- урок в 1 класі триває 35 хвилин, протягом уроку проводиться

2 фізкультхвилинки (2-3 хвилини кожна);


  • четвер – розвантажений день;

  • домашні завдання в 1 класі не задаються;

  • під час великої перерви після 3 уроку організовано гаряче харчування учнів;

- навчання учнів 1 класу здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти;

     


   Тарапака А.Л. особливу увагу приділяє збереженню та зміцненню фізичного здоров’я учнів, їх моральному та громадянському вихованню. Із цією метою організовує активну співпрацю з батьками або особами, які їх замінюють, з медичним працівником , шкільним психологом, учителями - предметниками.            

  Результатами такої співпраці є:

• краще вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я кожного першокласника;

•  здійснення особистісно орієнтованого навчання та виховання;

• впровадження здоров’язберігаючих технологій навчально-виховного процесу;

• спільна підготовка і проведення батьківських зборів;

• бесіди з батьками на психолого-педагогічну тематику тощо.

      Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» навчально-виховний процес у 1-ому класі здійснюється за груповою (класно-урочною) формою навчання.

       Важливе значення для безболісної адаптації дітей до систематичного шкільного навчання має розклад уроків, при складанні якого , по можливості, дотримано оптимального співвідношення навчального навантаження протягом дня, тижня з урахуванням психофізіологічних та фізичних можливостей першокласників.

      Протягом дня чергуються навчальні предмети природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками фізичної культури, курсу «Основи здоров’я», музичного та образотворчого мистецтв, трудового навчання.

      Навчальні предмети, що вимагають значного розумового напруження — мова, математика, —у розкладі стоять  другими і третіми уроками. Навчальні предмети, пов’язані з активною руховою діяльністю, а також предмети «Основи здоров’я», «Природознавство», музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання проводяться  на третьому-четвертому уроках.

      Четвер - розвантажувальний день. У цей день проводяться уроки з предметів оздоровчо-фізкультурного та мистецького спрямування.

В адаптаційний період навчання першокласників виявляється специфіка організації уроків з окремих предметів.

       Відвідані уроки в 1 класі показали, що  уроки фізичної культури протягом перших двох місяців (24 год, по 3 уроки на тиждень) за можливості, вчитель Будулатій О.М. проводив  на свіжому повітрі.

На уроках з курсу «Основи здоров’я» вчителька поєднує навчально-пізнавальну і оздоровчо-рухову діяльність першокласників.

       На уроках математики Аліна Леонідівна особливу увагу приділяє розвитку математичного мовлення дітей, формуванню їхніх особистісних якостей. Подальша робота з ознайомлення дітей із числами та діями з ними організовує з обов’язковим використанням предметної наочності в ході проведення дидактичних ігор, практичних робіт, екскурсій тощо.

      Залежно від характеру завдань на уроці діти можуть вставати з-за парт, підходити до столу вчителя, до книжкових полиць, до полиць із наочністю, іграшками та ін.

      Значне місце на уроках математики вчителька відводить дидактичним іграм, дозволяючи дітям час від часу рухатися, забезпечуючи зміну видів діяльності. Для розвитку у першокласників просторових уявлень використовує різноманітні дидактичні матеріали: будівельні набори, конструктори тощо.

       Під час вивчення матеріалу з порівняння груп предметів за їх кількістю, а також із лічби предметів вчителька проводила урок у вигляді екскурсії.

      Уроки образотворчого мистецтва та трудового навчання також мали різні форми: прогулянки та екскурсії в природу із метою розвитку навичок сприймання, естетичного милування і спостережливості, а також збирання природних матеріалів для наступних уроків; екскурсії в музей школи; ігри.

      Згідно з вимогами Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008–01) на п’ятнадцятій хвилині кожного уроку вона проводить фізкультхвилинку, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо.

      Учителька весь час стимулює учнів дотримуватись правильної постави під час виконання письмових робіт за партою.

Домашні завдання учням першого класу не задаються.

Навчальні досягнення учнів першого класу оцінюються вербально.

       У класному журналі та в зошитах оцінки в балах або в рівнях не виставляються, а також не використовуються  будь-які умовні позначення для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу, оскільки вони з часом асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями оцінювання. Не оцінюються темп роботи учня, його особистісні якості та індивідуальні психічні процеси, зокрема пам’ять, увага, сприймання тощо.

     Класовод створює атмосферу доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримання в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання працювати разом з однокласниками.

   Протягом 3 – ох місяців  проводився психологічний супровід адаптації першокласників до навчання у школі. Психологом школи Мирською А.А. було заведено індивідуальні соціально-психологічні картки супроводу учнів 1 класу, проведена діагностика за методикою Ієрасика-Керна готовності до школи.

Результати отримала такі: 5 учнів мають високий рівень, 4 учнів – середній рівень, 3 учнів – низький рівень готовності до навчання.

Проведено спостереження за методикою тест Будиночок Гуткінда «Адаптація першокласників до навчання в школі». Отримано такі результати:

Високий рівень адаптації мають 5 учнів . Ці першокласники позитивно ставляться до школи, її правил і вимог. Навчальний матеріал засвоюють легко, глибоко й повно опановують програмовий матеріал, розв'язують ускладнені задачі; чемні, уважно вислуховують вказівки, пояснення вчителя. Доручення виконують охоче і сумлінно, без зовнішнього контролю. Виявляють високу зацікавленість до самостійної роботи, готуються до всіх уроків. Мають в класі позитивний статус.

Середній рівень адаптації – 6 учнів. Першокласники позитивно ставляться до школи, відвідування уроків не спричиняє негативних переживань. Розуміють навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його досить детально й наочно. Засвоюють основний зміст програми з усіх предметів, самостійно розв'язують типові задачі. Зосереджені і уважні під час виконання завдань, доручень, вказівок вчителя, разом з тим потребують контролю з боку дорослого. Зосередженими бувають тільки тоді, коли роблять щось цікаве для себе. Доручення виконують сумлінно. Дружать з багатьма однокласниками.

Низький рівень адаптації – 5 учнів. Першокласники байдуже ставляться до школи. Часто скаржаться на здоров'я, погане самопочуття, у них переважає пригнічений настрій. Спостерігається порушення дисципліни. Матеріал, який пояснює вчитель, засвоює фрагментарно. Самостійна робота з підручником викликає труднощі, під час виконання самостійних завдань не виявляють до них інтересу , потребують постійного контролю, систематичних нагадувань і спонукань як з боку вчителя, так і з боку батьків. Можуть зберігати працездатність й увагу за наявності тривалих пауз для відпочинку. Для розуміння нового матеріалу й розв'язування задач за зразком потребують значної допомоги вчителя і батьків. Доручення виконують під контролем і без особливого бажання. Пасивні, близьких друзів не має, знають імена і прізвища лише частини однокласників.

В результаті поглибленого обстеження дітей, що мають низький рівень адаптації , проведено ряд досліджень, таких як тести «Лаконічне запам’ятовування 10 слів», «Виключення», «Прогресивні матриці Равена», субтест «Логічна послідовність дій». Аналіз отриманих результатів виявив причини низької адаптації учнів: не сформованість логічного мислення , розумових операцій аналізу та синтезу, низький рівень розвитку довільності, домінування ігрової мотивації навчання, не сформованість емоційно-вольової регуляції поведінки та слабка саморегуляція поведінки.

У дослідженні процесу адаптації були використані адаптаційні рівні: високий, середній , низький.

За даними спостережень, психодіагностики та психологічних тренінгів виявлено:

- Мотиваційний компонент учнів відображає бажання вчитися та характеризується пізнавальною активністю, інтересом до пізнання нового, але при цьому зберігається потреба у грі та в русі, що заважає деколи на уроках. Це говорить про ще недостатньо сформовану дисципліну учнів та врівноваженість. 

- Переважає наочно – образне мислення , логічно – образно пам’ ять, довільна увага.

- Учні не зосереджені та неуважні під час виконання завдань, доручень, потребують контролю дорослого.

- Відвідування уроків не спричинило негативних переживань учнів, що говорить про низьку тривожність . Спостерігається  гіперактивність та імпульсивність учнів. 

Самооцінка учнів адекватна .

    Вивчення даного питання показало, що не всі учні 1-го класу адаптувались до навчання в школі, є недоліки :

1) в школі ще не створені умови для облаштування приміщення для організації рухливих ігор першокласників;

3) не в достатній мірі 1 клас забезпечений художньою літературою, іграшками;

4) рідко уроки математики проводяться на повітрі;

6) не практикується вчителькою проведення уроків-конкурсів, театралізованих уроків, інтегрованих уроків;7) не всі учні класи зайняті в гуртках за інтересами.

   Виходячи з вищевказаного
Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка