Археологія це галузь історичної науки, що вивчає
Скачати 222,3 Kb.
Дата конвертації25.11.2017
Розмір222,3 Kb.

 1. Археологія – це галузь історичної науки, що вивчає:

А походження різних народів, їхню етнічну історію, розселення, побут та культуру;

Б архівні документи та писемні пам’ятки з метою залучення їх до наукового обігу;

В історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів та уявлень;

Г речові ( матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними стародавню історію людства. 1. Яка наука досліджує матеріальні залишки життя та діяльності людей:

А археологія

Б етнографія

В сфрагістика

Г топоніміка 1. Що покладено в основу археологічної періодизації стародавньої історії України:

А заняття первісних людей;

Б зміна клімату на Землі

В матеріал із якого виготовляли знаряддя праці

Г зміни антропологічного типу людини 1. Яке знаряддя праці людина першим використовувала для обробітку землі:

А рало

Б соха


В мотика

Г серп


 1. Зображена на ілюстрації пам’ятка культури дає змогу скласти уявлення про життя:

А скіфів

Б кіммерійців

В сарматів

Г венедів 1. Що сприяло початку великого переселення людей:

А встановлення скіфського панування у Причорноморських степах

Б гунська навала і Велике переселення народів

В поява грецьких міст – держав у Північному Причорномор’ї

Г поширення залізних знарядь праці 1. Яке місто було столицею Боспорського царства

А Пантікапей

Б Херсонес

В Тіра

Г Ольвія


 1. Античні міста – колонії Північного Причорномор’ я та Криму ( Тіра, Ольвія, Херсонес,) були засновані :

А фінікійцями

Б греками

В римлянами

Г скіфами 1. Основу відтворювального господарства первісних людей становили:

А землеробство, скотарство

Б збиральництво, рибальство

В полювання, рибальство

Г скотарство, збиральництво 1. Повне залюднення території України відбулося в період :

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г бронзового віку 1. Яка галузь господарства була провідною в кіммерійців

А землеробство

Б скотарство

В ремесло

Г торгівля 1. Що стало наслідком занепаду Великої Скіфії

А заселення Причорноморських степів сарматами

Б заснування у Причорномор’ї грецьких міст – держав

В відкриття торговельного шляху « із варягів у греки»

Г велике розселення селян 1. Як називається археологічна культура хліборобів доби енеоліту на території сучасної України

А буго – дністровська

Б дніпро – донецька

В трипільська

Г середньостогівська 1. Який народ витіснив скіфів із Причорноморських степів у ІІІ ст.. до н.е.

А кіммерійці

Б сармати

В готи

Г гуни


 1. Як називаються споруди, у яких кочові народи, що жили в Причорноморських степах, ховали своїх померлих вождів, царів, тощо:

А Піраміди

Б храми


В кургани

Г некрополі 1. Відносини з якою країною були пріоритетними для князів Аскольда, Олега, Ігоря

А Візантійською імперією

Б Арабським халіфатом

В Священною Римською імперією

Г Хозарським каганатом 1. Території яких племінних союзів слов’ян увійшли до складу Київської Русі за часів князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого

А Тиверців та уличів

Б волинян і білих хорватів

В сіверян і древлян

Г полян і в’ятичів 1. « Батько мій помер, а Святополк сидить в Києві, убиваючи братів своїх…» - уривок із джерела виправдовує вступ у міжусобну боротьбу за київський престол:

А Володимира Великого

Б Ярослава Мудрого

В Володимира Мономаха

Г Святослава Ігоревича 1. Який із князів у зовнішній політиці покладався на встановлення династичних зв’язків із правителями європейських держав

А Олег

Б Ігор


В Ярослав

Г Володимир 1. У результаті яких подій в Києві утвердилась династія Рюриковичів

А захоплення Києва князем Олегом

Б хрещення князя Аскольда

В посольства княгині Ольги до Константинополя

Г розгрому князем Святославом хозарського каганату 1. Які кочові племена здійснювали напади на південні кордони Київської Русі за часів правління Володимира Великого

А хазари

Б печеніги

В половці

Г монголи 1. Який київський князь із зовнішньополітичних міркувань налагодив контакти з імператором Священної Римської імперії

А Аскольд

Б Олег


В Ольга

Г Святослав 1. Що стало одним із результатів посольства великої княгині Ольги до Константинополя, про яке повідомляє літописець

А прийняття княгинею християнства

Б повернення Ольгою під владу Києва древлян

В розпуск княгинею варязьких дружин

Г оголошення Ольгою війни Хазарському каганату 1. Наслідком повстання древлян у 945 р. стало :

А запровадження системи уроків і погостів

Б проведення постійного полюддя

В зміна династії на київському престолі

Г впровадження церковної десятини 1. Території яких племінних союзів слов’ян увійшли до складу Київської Русі за часів князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого

А тиверців і уличів

Б волинян і білих хорватів

В сіверян і древлян

Г полян і в’ятичів 1. Об’єднання князем Олегом земель Південної та Північної Русі під владою Рюриковичів і проголошення Києва «матір’ю городам руським»

А 860 р.

Б 882 р.


В 941 р.

Г 945 р. 1. Християнство стало державною релігією за князювання

А Ольги

Б Святослава

В Володимира

Г Ярослава 1. Який князь замінив у своєму війську варязьких дружинників на слов’янських

А Олег ( Віщий)

Б Святослав ( Хоробрий)

В Володимир Великий

Г Ярослав Мудрий 1. Що спричинило війну Росії з Візантією за часів князя Святослава

А розгром Хазарського каганату

Б прагнення князя закріпити за собою землі до Дунаю

В постійні напади печенігів на Константинополь

Г суперництво за контроль над Чорним морем 1. Із рук правителя якої держави княгиня Ольга прийняла християнство

А Візантійської імперії

Б Священної Римської імперії

В Хозарського каганату

Г Арабський халіфат 1. Київський князь Володимир Всеволодович відомий під прізвиськом

А Великий

Б Мудрий


В Мономах

Г Окаянний 1. Які сини Ярослава Мудрого після смерті утворили тріумвірат

А В’ячеслав, Володимир, Олег

Б Святополк, Ярослав, Мстислав

В Ізяслав, Всеволод, Святослав

Г Роман, Данило, Василько 1. У якому році відбувся Любецький з’їзд князів

А 1068

Б 1072


В 1086

Г 1097


 1. Суть роздробленості Київської Русі полягала у :

А зміцненні самостійності удільних князівств

Б появі інституту загальноруських князівських з’їздів

В відсутності механізму спадкоємності влади великого князя

Г занепаді віча – органу громадського та державного управління 1. У якому році Галицьке та Волинське князівства були об’єднані в єдину державу

А 1111 р.

Б 1185 р.

В 1199 р.

Г 1240 р. 1. Що з зазначеного було однією з причин роздробленості Київської Русі

А зростання впливу на політику князів народного віча

Б розвиток і зростання вотчинного землеволодіння

В монгольська навала і встановлення золотоординського панування

Г запровадження християнства як державної релігії 1. Яке місто було захоплене і розорене монголами в 1240 р.

А Чернігів

Б Переяслав

В Київ

Г Галич


 1. Що зумовило втрату князем Данилом Галицьким контролю над Києвом

А розорення міста князем Андрієм Боголюбським

Б монгольська навала і встановлення монгольського панування

В повстання киян і запрошення на княжіння Володимира Великого

Г Підпорядкування міста владі Великого князівства Литовського 1. Що стало останнім центром опору Києва під час штурму міста монголами в 1240 р.

А Десятинна церква

Б Софійський собор

В Золоті ворота

Г Києво – Печерська лавра 1. Який князь брав участь у битві з монголами на річці Калці

А Роман Мстиславович

Б Ігор Святославович

В Данило Романович

Г Володимир Глібович 1. У період правління якого князя Галицько – Волинська держава потрапила в залежність від Золотої Орди

А Романа Мстиславовича

Б Данила Романовича

В Ярослава Осмомисла

Г Мстислава Володимировича 1. Останнім князем об’єднаної Київської Русі був

А Володимир Мономах

Б Ярослав Осмомисл

В Ярослав Мудрий

Г Мстислав Володимирович

43. Який Галицько – Волинський правитель мав титул королія?

А Лев Данилович

Б Юрій І

В Юрій ІІ

Г Ярослав Осмомисл

44. У боротьбі з ким зазнав поразки Данило Галицький ?

А німецькими хрестоносцями

Б монголами

В литовцями

Г поляками та угорцями

45. У битві під Дорогочином Данило Галицький завдав поразки:

А німецькими хрестоносцями

Б угорським і польським рицарям

В Галицьким боярам

Г Монгольській орді

46. У якому місті на Русі був заснований перший монастир

А Києві

Б ЧерніговіВ Переяславі

Г Володимирі

47.Як називалася в Київській Русі частка члена князівського роду в родовому володінні?

А уділ


Б маєток

В панщина

Г вотчина

48.Яке місто на русі називали Царгородом

А Київ

Б НовгородВ Рим

Г Константинополь

49. Які твори усної народної творчості можна використати як історичні джерела для дослідження історії Київської Русі

А історичні пісні

Б думи

В билини


Г коломийки

50. « Слово о полку Ігоревім » оповідає про

А повстання древлян і вбивство князя Ігоря

Б походи Київського князя Ігоря на Візантію

В Боротьбу Київського князя Ігоря з печенігами

Г похід новгород – сіверського князя Ігоря на половців та його положення.

51. укладення ченцем Нестором першої редакції «Повісті минулих літ» завершилося в рік

А в княжіння Володимира Мономаха в Києві

Б першого нападу половецьких орд на Русь

В битва руських князів із монголами на річці Калці

Г першого з'їзду руських князів

52. при якому храмі Русі, згідно з літописом, була створена перша бібліотека

А Десятинній церкві

Б Софійському соборі в Києві

В Спасо – Преображенському соборі в Чернігові

Г Успенському соборі Києво – Печерської лаври

53.Який фактор був вирішальним у поширенні писемності на Русі

А Розвиток торгівлі

Б запровадження християнства

В запровадження писаних законів

Г розширення кордонів держави

54. У якій літературній пам'ятці Русі автор намагається показати «звідкіля єсть пішла Руська земля »

А «Слово о полку Ігоревім»

Б « Повість минулих літ»

В «Слово про закон і благодать»

Г «Повчання дітям»

55. Як називалися срібні зливки, які виконували функцію грошей на Руся

А гривні


Б срібляники

В колти


Г златники

56.Збірник норм права Київської Русі ХІ – ХІІ ст.. має назву

А «Руська правда»

Б «Устав Ярослава»

В «Ізборник Святослава»

Г «Слово про закон і благодать»

57. Перша літописна згадка назви «Україна» датується

А 1097 р.

Б 1187 р.

В 1199 р.

Г 1240 р.

58. Яка пам'ятка давньоруської літератури містить виклад подій всесвітньої історії, походження Русі та розвитку давньоруської держави

А « Галицько – Волинський літопис»

Б « Києво – Печеський патерик »

В «Слово о полку Ігоревім»

Г «Повість минулих літ»

59. Митрополит Іларіон був автором

А «Повість минулих літ»

Б «Руської правди»

В «Слово про закон і благодать»

Г «Слово о полку Ігоревім»

60. У якому році ченцем Нестором був створений літописний твір «Повість минулих літ»

А 882 р.

Б 988 р.


В 1054 р.

Г 1113 р.

61.Боротьба Польщі й Литви за Галицьку – Волинську спадщину завершилась

А поділом володінь князівства між двома державами

Б входження всіх володінь князівства до складу Литви

В спустошення і знелюдненням земель, перетворення їх на Дике Поле

Г збереження Галицько – Волинського князівства як васала Польщі

62. У результаті якої події Велике князівство Литовське закріпило за собою Київщину, Поділля, Переяславщину

А битви на Синіх Водах

Б битви на річці Ворсклі

В битва на річці Калка

Г Грюнвальдської битви

63.Про який регіон йдеться в уривку з джерела

« Після смерті короля Казимира цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладання Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь»

А Волинь

Б Галичину

В Поділля

Г Закарпаття

64.До якого періоду належать перші письмові згадки про українських козаків

А початку ХV ст..

Б кінця Х V ст..

В початку ХVІ ст..

Г кінця ХVІ ст..

65.Кого наприкінці Х V – на початку ХVІ ст.. називали « некоронованим королем Русі »?

А Костянтина Острозького

Б Юрія Дрогобича

В Феодора Коріятовича

Г Яна Казимира

66.Битва на Синіх Водах була вирішальною у

А боротьбі Литви і Польщі за галицько – волинську спадщину

Б перехід українських земель під владу Великого князівства Литовського

В встановлення золотоординського панування на Русі

Г процесі ліквідації удільного устрою українських земель

67. Заселення і господарське освоєння земель Дикого Поля – це

А економічна причина формування українського козацтва

Б причина набігів кримських татар на українські землі

В привід до експансії польської шляхти на українські землі

Г привід до перетворення Кримського ханства на васала Османської імперії.

68. Прикладом боротьби Великого князівства Литовського із Золотою Ордою за спадщину Київської Русі є битва:

А на річці Сині Води

Б під Дорогочином

В на річці Калка

Г під Ярославом

69. Фільварок – це форма господарювання:

А шляхти

Б селян


В міщан

Г козаків

70. Князь Костянтин Острозький уславився як полководець у війнах із

А кримськими татарами

Б Польським королівством

В Угорським королівством і Молдавським королівством

Г Османською імперією і Тевтонським орденом

71. Остаточна ліквідація Волинського і Київського князівств у 1452 і 1471 р. призвела до

А поширення воєводського управляння на українських землях

Б скасування Магдебурзького права в українських містах

В запровадження кріпацтва на українських землях

Г входження українських земель до складу Польського королівства

72. Магдебурзьке право поширюється на українських землях

А ХІІІ ст..

Б ХІV ст..

В Х V ст..

Г ХVІ

73. Кревська унія – це угода, що передбачалаА об’єднання Польського князівства Литовського у федеративну державу Річ Посполиту

Б повернення князеві Вітовту батьківських земель та визнання його «довічним правителем» Великого князівства Литовського

В приєднання Великого князівства Литовського до Польського королівства та шлюб князя Ягайла з королевою Ядвігою

Г відновлення « на віки вічні» Київського та Волинського удільних князівств у межах Польського королівства

74. Хто вважається засновником Кримського ханства

А Хаджі – Гірей

Б Іслам – Гірей

В Манглі – Гірей

Г Давлет – Гірей

75. Яке удільне князівство на українських землях було остаточно ліквідоване великим князем литовським у 1471р.

А Волинське

Б Подільське

В Чернігівське

Г Київське

76.Основною рушійною силою повстань кінця ХVІ ст.. під проводом К.Косинського і С. Наливайка були:

А козаки


Б селяни

В міщани


Г дрібна шляхта

77. Якою була мета братського руху на українських землях в ХVІ – ХVІІ ст..?

А захист і підтримка православної церкви

Б укладення унії між католицькою і православною церквою

В визнання станових привілеїв українського козацтва

Г ліквідація кріпосної залежності українського селянства

78. Берестейська церковна унія призвела до

А розколу православної церкви на українських землях

Б поширення дії Ордену Єзуїтів на українських землях

В вступу українського козацтва до Ліги християнської міліції

Г швидкого поширення серед українців протестантських учень

79.Що є основною причиною козацьких повстань кінця ХVІ ст..

А формування козацтва як соціального стану, їх боротьба за права і привілеї

Б поширення фільваркового господарства, посилення гніту на селянства

В укладення Берестейської унії, наступ католицької церкви на українські землі

Г посилення турецько – татарської експансії на українські землі

80. Одним із наслідком укладення Люблінської унії є

А полонізація та денаціоналізація української шляхти

Б відновлення удільних князівств на українських землях

В ліквідація міського самоврядування на основі магдебурзького права

Г скасування Литовських статутів і впровадження польського судочинства

81.Кого з митрополів греко – католицької церкви називали « батьком унії»

А І.Потія

Б Г.Балабіна

В М. Рогозу

Г Й. – В. Рутського

82.Клейноди – це

А національно – культурні об’єднання

Б невеликі козацькі поселення

В військово – адміністративні одиниці

Г символи і відзнаки козацтва

83. Хто став митрополитом православної церкви після відновлення її вищої ієрархії в 1620 р.

А Й.Борецький

Б П.Могила

В І.Потій

Г Й.- В. Рутський

84.Що з названого є одним із наслідків Хотинської війни

А загострення відносин між українським козацтвом і владою Речі Посполитої

Б припинення морських походів козаків проти Османської імперії

В втрата Річчю Посполитою контролю над українськими землями

Г укладення « вічного миру » між Річчю Посполитою та Московією

85.Яка суспільна верства наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст..відігравала вирішальну роль в утворенні православних церковних братств

А шляхта

Б козацтво

В міщанство

Г духовенство

86. Що змушувало козаків вирушати в морські походи

А прагнення налагодити торговельні відносини з Туреччиною

Б захопити частину території Османської імперії

В визволити з рабства своїх побратимів та інших невільників, отримати здобич

Г розгромити і підкорити Кримське ханство

87. Яка подія церковного життя пов’язана з ім’ям П. Могили

А визнання королівською владою вищою православної церковної ієрархії

Б утворення на українських землях греко – католицької церкви

В відновлення вищої православної церковної ієрархії

Г заснування Київської братської школи

88. Яка подія пов’язана з діяльності гетьмана П. Конашевича – Сагайдачного

А створення реєстрового козацтва

Б заснування Чортомлицької Січі

В укладення Куруківської угоди

Г вступ Війська Запорозького до Київського братства

89. Збільшення польського владою козацького реєстру до 6 тис. осіб, організація шести територіальних полків стали наслідком укладення козаками з польською владою

А Зборівського договору

Б Люблінської унії

В Куруківської угоди

Г Віленського перемир’я

90. У якому році постав Києво – Могилянський колегіум

А 1621 р.

Б 1625 р.

В 1632 р.

Г 1638 р.

91. Столицею Української козацької держави і резиденцією Б.Хмельницького було місто

А Переяслав

Б Чигирин

В Київ

Г Черкаси92. Яку назву мав документ, що закріпив рішення Переяславської ради 1654 р.

А «Зборівський договір»

Б Андрусіївське перемир’я

В «Березневі статті»

Г Гадяцький договір

93. Кого хотів бачити на посаді гетьмана Б.Хмельницький після своєї смерті

А І.Виговський

Б Ю Хмельницбкий

В І. Сірко

Г І. Богуна

94. Як називалися офіційні документи – звернення Б.Хмельницького до українського народу періоду Національно – визвольної війни середини ХVІІ ст..

А грамоти

Б універсали

В укази


Г закони

95. Українська козацька держава за часів Б.Хмельницького поділялось на

А воєводства

Б полки


В курені

Г намісництва

96. Після яких битв Національно – визвольної війни українського козацтва під проводом Б. Хмельницького були укладені мирні договори з Річчю Посполитої

А на Жовтих Водах та під Крутами

Б під Корсунем та під Пилявцями

В під Пилявцями та під Зборовим

Г Під Зборовим та під Берестечком

97. перемога козаків у битві під Батогом сприяла

А укладенню союзу з Молдавією

Б підписанню Зборівського договору

В вступу Московської держави у війну проти Речі Посполитої

Г поширенню влади гетьмана на західноукраїнські землі

98. Масове покозачення населення українських земель було сприичнене6

А розгортанням Національно – визвольної війни під проводом Б.Хмельницького

Б активізацією морських походів козаків проти Османської імперії

В складання козацького реєстру королем Стефаном Баторієм

Г встановленням « десятиліття золотого спокою » в Речі Посполитій

99. Яке положення «Березневих статей» 1654 р. обмежувало суверенітет Української козацької держави

А козаки зобов’язувалися допомагати московському цареві у війні з Польщею

Б кількість козацького війська мала становити 60 тис. осіб

В права і вольності всіх станів України залишалися непорушними

Г московські полки мали право розміщуватися у Києві та Чернігові

100. Який гетьман 1658 р. підписав із Річчю Посполитою Гадяцький договір

А І. Виговський

Б Ю.Хмельницький

В П.Дорошенко

Г І. Самойлович

101. У боротьбі за об’єднання Козацької держави П.Дорошенка заручився підтримкою

А Московського царства

Б Речі Посполитої

В Османської імперії

Г Королівства Швеції

102. У роки Руїни Запорозька Січ

А Проводила самостійну внутрішню і зовнішню політику

Б була складовою Правобережної Гетьманщини

В підпорядковувалась турецькому сульану

Г була складовою Лівобережної Гетьманщини

103. Хто з указаних історичних постатей був отаманом Запорозької Січі

А С. Палій

Б І.Сірко

В П. Полуботок

Г І. Богун

104. За Андрусівським перемир’ям ( 1667 р.) Запорозька Січ підпорядковувалась

А московському цареві і польському королю

Б турецькому султану та московському цареві

В турецькому султану та кримському хану

Г кримському хану та польському королю

105. Підсумком укладення «Вічного миру » з Польщею ( 1686р.) було те, що :

А Московська держава отримала Лівобережну Україну і Київ

Б Московська держава отримала вихід до Балтійського маоя

В Річ Посполита відмовилася від Правобережної України

Г Річ Посполита повернула Росії Новгород

106. Гетьманом у вигнанні було обрано:

А І. мазепу

Б П.Полуботка

В І. Скоропадського

Г П.Орлика

107. Яка міжнародна подія мала вирішальний вплив на долю Лівобережної Гетьманщини на початку ХVІІІ ст..

А розгром турків під Віднем польським військом на чолі з королем Я. Собеським

Б перший поділ Австрією, Пруссією та Росією Речі Посполитої

В повстання під проводом С.Палія

Г Північна війна

108. Якими були наслідки Північної війни для українських земель

А обмежено автономні права Гетьманщини, зруйновано Запорозьку Січ

Б приєднано правобережну гетьманщину до Росії

В розпущено козацькі полки, запроваджено кріпацтво

Г ліквідовано незалежність Гетьманщини та Запорозької Січі

109. Повстання 1708 – 1709 р.р. гетьмана І. Мазепи призвело до

А відновлення козацького устрою на Правобережній України

Б Винищення автономних прав Гетьманщини і Запорозької Січі

В запровадження кріпосного права на українських землях

Г поділу українських земель між Росією і Річчю Посполитою

110. Повстання під проводом С.Палія було зумовлено

А спробою влади Речі Посполитої ліквідувати козацтво на українських землях

Б переходом земель Запорозької Січі під владу польського короля

В національно – визвольною акцією гетьмана І. Мазепи

Г поразками Росії на початку Північної війни

111. Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького » П.Орлика

А найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині

Б уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана

В скасовувалося постійне скликання Генеральної і Старшинської ради

Г упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади

112. Перша Малоросійська колегія була скасована царським урядом, тому що

А на Лівобережній Україні було відновлено інститут гетьманства

Б до складу Російської імперії було включено Правобережну Україну

В російські війська остаточно знищили Запорозьку ( Нову ) Січ

Г завершилася ліквідація автономного устрою Лівобережної України

113. Які Запорозькі Січі було зруйновано за наказом царя Петра І?

А Хортицьку і Базавлуцьку

Б Чортомлицьку й Кам’нську

В Микитинську і Підпільненську ( Нову)

Г Олешківську і Томаківську114. Загони опришків на чолі з О. Довбушем


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка