Баланс підприємства на 1 19 р. Підприємство
Сторінка1/9
Дата конвертації03.07.2017
Розмір0,98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Затверджено Мінфіном України

за погодженням з Держкомстатом України

для квартальної звітності 1998 р.

Баланс підприємства

на 1____________19__ р.

"Підприємство" - відображає повну назву підприємства (відповідно до засновницьких документів), зареєстрованого у встановленому порядку, та його ідентифікаційний код за Єдиним Державним Реєстром Підприємств і Організацій України (ЄРДПОУ).

"Територія" - відображає назву території відповідно до Класифікатора Об'єктів Адміністративно-Територіального Устрою України (КОАТУУ).

"Форма власності" - відображає, з якою формою власності зареєстроване підприємство, виходячи із Закону України "Про власність" і Класифікатора Форм Власності (КФВ).

"Орган державного управління" - відображає назву органу, у віданні якого перебуває підприємство (якщо він є) і якому подається бухгалтерський звіт;

"Галузь (вид діяльності)" - відображає вид діяльності відповідно до Загального Класифікатора Галузей Народного Господарства (ЗКГНГ);

"Кількість підприємств" - відображає кількість юридичних осіб, що включені до зведеного балансу підприємства;

"Контрольна сума" - підприємствами не заповнюється;

"Адреса підприємства" - відображає повну поштову адресу;

Актив.

І. Основні засоби та інші позаоборотні активи.

Основні засоби:

залишкова вартість

знос * (02)

первісна вартість * (01)Показується вартість власних основних фондів як діючих, так і тих, що знаходяться на консервації, у запасі або передані в оперативну оренду; капітальні вкладення на поліпшення земель, а також капітальні затрати в орендовані будинки, споруди, устаткування та інші об'єкти, що відносяться до основних засобів. Орендарі відображають у цій статті вартість взятих у фінансову оренду основних фондів.

У цій статті наводиться окремо первісна вартість, облік якої ведеться на рахунку 01 "Основні засоби", та сума зносу основних засобів, облік якої ведеться на відповідних субрахунках рахунка 02 "Знос (амортизація) майна", а також балансова (залишкова) вартість. Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між сальдо на дату складання балансу на рахунку 01 "Основні засоби" і сальдо на відповідних субрахунках обліку зносу основних засобів рахунка 02 "Знос (амортизація) майна".Нематеріальні активи:

залишкова вартість

знос * (02)

первісна вартість * (01)Показується вартість прав користування водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, знаками для товарів і послуг, місцем на товарній, фондовій біржі, вартість програмного забезпечення обчислювальної техніки, об'єктів промислової та інтелектуальної власності, "ноу-хау", гудвілу, прав користування будинками, спорудами, що внесені у рахунок вкладів до статутного фонду підприємства, а також придбаних у процесі діяльності підприємства. Тут також показується вартість належних підприємству прав на здійснення окремих видів діяльності та оренду будівель (споруд, приміщень).

У цій статті наводиться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також сума нарахованого у встановленому порядку зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33,35,61)

Показується вартість незакінченого будівництва (у тому числі і закінченого, але не перекритого джерелами фінансування), що здійснюється як господарським, так і підрядним способом. У цій же статті відображаються витрати на геологорозвідувальні роботи, а також суми авансів і коштів, що видані підприємством на вказані цілі в тимчасове користування у вигляді авансів.

Устаткування

Відображаються за фактичною вартістю запаси устаткування, що підлягає установці і знаходиться на складах підприємств та в дорозі. У цю статтю забудовники включають вартість будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та інших матеріальних цінностей, що призначені для капітального будівництва.

Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58)

Показуються довгострокові (на строк більше року) інвестиції підприємства у прибуткові активи (цінні папери - акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов'язання) інших підприємств, господарських товариств, процентні облігації внутрішніх державних і місцевих позик, а також вклади у статутні фонди спільних підприємств та інші фінансові вкладення, що обліковуються на рахунку 58 "Фінансові вкладення".

Майно в оренді (11)

У цьому рядку орендодавці відображають вартість переданих в оренду цілісних майнових комплексів. У цьому ж рядку орендодавці показують залишок зобов'язань орендаря щодо погашення вартості взятих у фінансову оренду інвентарних об'єктів основних фондів.

Інші позаоборотні активи

Показується вартість довгострокових активів, що не знайшли відображення в інших статтях розділу 1 активу балансу, напр. сума дебіторської заборгованості строком погашення більше одного року; заборгованості за продані основні засоби.

ІІ. ЗАПАСИ І ЗАТРАТИ.

Виробничі запаси (05, 06, 08, 10)

Показується фактична собівартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріальних цінностей, що відносяться до засобів в обороті, крім малоцінних і швидкозношуваних предметів та будматеріалів, що включені до рядка 035 – Устаткування.

Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09)

Відображається вартість на кінець звітного періоду: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації (без постановки на відгодівлю); тварин, прийнятих від населення для реалізації, та молодняку тварин.

Малоцінні і швидко-зношувані предмети

залишкова вартість

знос *(13)

первісна вартість *(12)Показується їхня первісна та залишкова вартість, а також сума нарахованого у встановленому порядку зносу.

Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.

У цій статті показується також первісна і залишкова вартість предметів, призначених для видачі напрокат та сума нарахованого по них зносу.
(!) Малі підприємства у статтю "Виробничі запаси" включають також: вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів у запасі (на складі); залишкову вартість предметів, що призначені для видачі напрокат; вартість тварин на вирощуванні та відгодівлі. (Виходить що це відображається і в статті "виробничі запаси" і в статті "Малоцінні та швидкозношувані предмети" (!).


Незавершене виробництво (03,20,21,23,29,30…)

Показуються витрати по незавершеному виробництву і незавершених роботах (послугах), облік яких відповідно до встановленого порядку здійснюється на рахунках бухгалтерського обліку, передбачених для узагальнення інформації про витрати основного і допоміжного виробництва та обслуговуючих господарств.

У цій статті також показується сума витрат обігу, що відносяться до залишку нереалізованих товарів на підприємствах, що здійснюють свою діяльність у сфері постачання, збуту, торгівлі та громадського харчування.Витрати майбутніх періодів (31)

У статті "Витрати майбутніх періодів" показується сума витрат, які проведені у звітному періоді, але підлягають віднесенню у наступних звітних періодах на витрати виробництва та обігу.

Малі підприємства такі витрати включають до статті "Незавершене виробництво".Готова продукція (40)

Показується фактична виробнича собівартість залишків закінчених виробництвом виробів, які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає вказаним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва. Малі підприємства у статті "Готова продукція" також показують за купівельними цінами вартість матеріальних цінностей, що придбані з метою подальшого продажу (товарів).

Товари:

купівельна вартість (41)

товарні надбавки *(42)

продажна вартість *(41)У статті "Товари" показується вартість товарів, які придбані підприємствами, що здійснюють свою діяльність у постачанні, збуті, в торгівлі і громадському харчуванні. Підприємства громадського харчування також відображають у цій статті залишки сировини на кухнях і в коморах, залишки товарів у буфетах.

Малі підприємства показують за купівельними цінами вартість матеріальних цінностей, що придбані з метою подальшого продажу (товарів) у статті "Готова продукція".

Суми товарних надбавок, що припадають на залишок не реалізованих на кінець звітного місяця товарів, визначаються як добуток вартості нереалізованих товарів на середній відсоток товарних надбавок. Середній відсоток товарних надбавок визначається діленням суми товарних надбавок на залишок товарів на початок звітного місяця і товарних надбавок з придбаних товарів за звітний місяць за вирахуванням суми обороту по дебету рахунка 42 "Торговельна націнка" субрахунок 1 "Товарні надбавки" (на інші списання) на суму реалізованих у звітному місяці товарів і залишку товарів на кінець звітного місяця.

ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи


Товари відвантажені, не сплачені в строк (45)

У цій статті підприємства, які виручку від реалізації продукції (робіт, послуг) до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. N 869 визначали за сумою, що у вигляді платежу за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи (послуги) зарахована на рахунки підприємства в установах банків, показують собівартість відвантаженої до набрання чинності зазначеною постановою продукції (товарів), виконаних робіт (послуг), що не оплачені покупцями (замовниками) у строк, передбачений договором.

Розрахунки з дебіторами

- за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62, 76)

- за товари і послуги, не оплачені в строк

- по векселях одержаних

- з податкових розрахун.

- з бюджетом

- з персоналом за іншими операціями

- по авансах виданих

- з учасниками

- з дочірніми підприємств.

- з іншими дебіторами


У статті "Розрахунки з дебіторами за товари, роботи, послуги" підприємства показують до моменту надходження платежів продажну вартість відвантаженої продукції, товарів (виконаних робіт, послуг), включаючи продажну вартість відвантаженої на виконання бартерного контракту продукції (товарів, робіт, послуг).

З настанням терміну погашення реструктурованої заборгованості, що зазначена у пункті 2.10 цієї Інструкції, відповідна сума заборгованості відображається у рядку 170 з виключенням її із рядка 060.


У рядку "по векселях одержаних" показується заборгованість по розрахунках з покупцями, замовниками та іншими дебіторами по відвантаженій продукції (товарах), виконаних роботах і наданих послугах, які забезпечені одержаними векселями. У цьому рядку показуються також суми векселів Державного казначейства.

У рядку "з податкових розрахунків" показується сальдо сум на субрахунку 2 "З податкового кредиту" рахунка 67 "Податкові розрахунки".

У статті "Розрахунки з бюджетом" показується заборгованість перед фінансовими і податковими органами, а також переплата по податках, зборах та інших платежах до бюджету.

У статті "Розрахунки з персоналом за іншими операціями" показується заборгованість працівників підприємства з позик на індивідуальне і кооперативне житлове будівництво або придбання садових будиночків та благоустрій садових ділянок, молодим сім'ям на поліпшення житлових умов або обзаведення домашнім господарством.

У статті "Аванси видані" показується сума авансів (крім тих, що включені до рядка 030 – незавершені капітальні вкладення), які видані іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.

У статтях "Розрахунки з дочірніми підприємствами" активу відображаються дані по поточних операціях з дочірніми підприємствами (міжбалансові розрахунки) та по внутрівідомчих розрахунках, облік яких ведеться на рахунку 78, "Внутрішньовідомчі розрахунки по поточних операціях" (аналогічна стаття є і у пасиві).

У статті "Розрахунки з учасниками" показується заборгованість засновників підприємства по вкладах до статутного фонду підприємства.

У рядку "з іншими дебіторами" показується заборгованість по розрахунках, які не знайшли відображення в інших статтях групи "Розрахунки з дебіторами" розділу III активу балансу, зокрема заборгованість постачальників, підзвітних осіб, постачальників по нестачах товарно-матеріальних цінностей, які виявлено під час їх приймання. У цій статті відображаються також штрафи, пені і неустойки, що визнані боржником або по яких отримані рішення суду, арбітражного суду чи іншого уповноваженого органу про їх стягнення, суми нестач і втрат від розкрадання і псування цінностей, по яких на час складання звіту питання про встановлення винних осіб та віднесення на них нестач і втрат або списання з балансу не вирішено, та заборгованість винних осіб щодо відшкодування збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) цінностей.


Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції)

Показуються придбані підприємством короткострокові цінні папери та інші прибуткові активи, що придбані (вкладені) підприємством для одержання прибутків на строк не більше одного року.

Грошові кошти:

каса (50)

розрахункові рахунки

валютні рахунки (52)

інші грошові кошти


У статтях "Каса", "Розрахункові рахунки", "Валютні рахунки", "Інші грошові кошти" показується залишок коштів підприємства у касі, на розрахункових, валютних та інших рахунках у банках, операції по яких відображаються на рахунках бухгалтерського обліку 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок", 54 "Рахунки у банку по коштах на капітальні вкладення", 55 " Інші рахунки у банках", 56 "Інші грошові кошти".

Використання позикових коштів

Показуються суми використаних кредитів, одержаних на спеціальні заходи, а також кошти, які тимчасово залучені підприємством як додаткові фінансові ресурси та облік використання яких ведеться на рахунку 82 "Використання позикових коштів"

Інші оборотні активи

Показується вартість короткострокових активів, що не знайшли відображення в попередніх статтях розділу III активу балансу.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка