Биковського Т. В., Шкури Г. АСкачати 63.21 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.01.2019
Розмір63.21 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М. П. ДРАГОМАНОВА

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Випуск 1

Київ - 2014

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.


Загальна редакція

Шкура Г.А., Биковський Т.В., кандидат педагогічних наук, доцентАвторський колектив

Биковський Т.В., Вихренко Т.О., Гайдай Л.М., Голубнича Л.І., Драчинський А.Г., Євтушенко Н.І., Єфіменко А.В., Качур В.В., Козачок О.В., Корнієнко В.Г., Липецький О.П., Лихота С.О., Малиновський Ю.М., Осадчук Л.А., Панасюк В.В.,Пасхалова Л.О., Печерських Л.Г., Сухаревська О.М., Трегубова Н.П., Шкура Г.А., Яременко М.Г.


Редакційна колегія

Войчук Н.В., Ковальова А. В., Сук Л.Е.

Рецензенти

Ковганич Г.Г., заступник директора Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва;

Попова Г.Д., доцент кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук.
Навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму

/ за ред. Биковського Т.В., Шкури Г. А. – К.: УДЦПО, 2014. – В. 1. – 263 с.

У збірнику представлено програми з науково-технічного напряму

позашкільної освіти початково-технічного, спортивно-технічного, та

художньо-технічного профілів навчання.

Видання розраховано на педагогічних працівників позашкільних і

загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалістів, які займаються

питаннями позашкільної освіти.


© Український державний центр позашкільної освіти, 2014
ПОЧАТКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОФІЛЬ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ПОЧАТКОВОГО ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Початковий та основний рівні

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність навчальної програми з початкового технічного моделювання пов’язана з необхідністю залучення дітей до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процесом опанування певної системи початкових технічних та технологічних знань, вмінь і навичок. Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму початково-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців молодшого шкільного віку (6-10 років).

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості засобами початкового технічного моделювання.

Основними завданнями навчальної програми з початкового технічного моделювання є набуття учнями наступних компетентностей:

пізнавальна – засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, графічною грамотністю, елементарною електротехнікою, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;

практична – формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці;

творча – забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; дбайливого ставлення до навколишнього середовища, сприяння вихованню поваги до праці людей.

Програма передбачає навчання дітей у групах початкового та основного рівнів впродовж трьох років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин:

початковий рівень –144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання;

початковий рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання.

Навчальна програма побудована лінійним способом: навчальний матеріал викладається систематично і послідовно з поступовим ускладненням, за висхідною лінією, при цьому новий навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному взаємозв’язку з ним.

Програма орієнтована на формування та розвиток у вихованців системного мислення, вміння бачити зв’язок технічної творчості з предметами шкільного курсу; включає елементарні відомості з математики, природознавства, фізики; розкриває питання історії, мистецтва та суспільствознавства.

Важлива роль надається графічній підготовці, вихованню мовної культури учнів, засвоєнню технічної термінології, проведенню дослідів і вирішенню творчих завдань.

На кожному занятті поєднується теоретичний матеріал і практична робота. Програма передбачає варіативність технологій, методів, форм навчання.

На заняттях гуртка використовуються такі методи навчання, як навчально-пізнавальні (розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, досліди та ін.), репродуктивні (відтворювальні), творчі та проблемно-пошукові (проблемне викладання матеріалу, дослідницькі, частково-пошукові) тощо. Перевага надається інтерактивним та ігровим методам. Під час заняття використовуються дидактичні ігри: настільно-друковані, словесні, ігри-подорожі, сюжетно-рольові, ігри-змагання та інші.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, роздатковий матеріал, технологічні картки, технічні засоби навчання.

Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, а саме: при підготовці до змагань, виставок та інших масових заходів. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я вихованців.

Перевірка й оцінювання знань та умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, участі в вікторинах, змаганнях і підсумкових виставках.

За даною програмою можуть проводитись заняття в групах

індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008р).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин


теоретичних

практичних

усього


1.

Вступ

1

1

2

2.

Поняття про матеріали та інструменти

214

16

3.

Початкові графічні знання та вміння


2


10

12

4.

Елементарні технічні та технологічні поняття


2

10

12

5.

Елементарні геометричні поняття

2

10

12

6.

Конструювання з плоских деталей

2

20

22

7.

Конструювання готових об’ємних форм


2

18

20

8.

Конструювання за допомогою конструкторів


2

8

10

9.

Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів


2

22

24

10.

Екскурсії, конкурси, змагання, свята, виставки


12

-

12

11.

Підсумок

2

-

2
Разом

31

113

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (2 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи на навчальний рік. Правила поведінки в колективі, навчальному кабінеті, закладі. Загальні правила безпеки праці. Правила дорожнього руху. Значення техніки в житті людини. Екскурсія на виставку.

Практична частина. Виготовлення з паперу, картону та інших матеріалів поробок на вільну тему з метою перевірки рівня підготовки вихованців.
2. Поняття про матеріали та інструменти (16 год.)

Теоретична частина. Загальні поняття про матеріали та інструменти. Їх перелік і призначення (пластилін, папір, тонкий картон, тканина, природні матеріали, клей, ніж, ножиці, шило, буравчик, голка, лінійка, пензлі, олівці та ін.). Організація робочого місця, правила санітарії, гігієни та безпечної роботи.

Елементарні поняття про папір, його виробництво, застосування, властивості. Демонстрація зразків паперу різних видів, порівняння їх за товщиною, кольором, міцністю, щільністю та ін.

Ознайомлення з основними інструментами й приладдями для роботи з

папером і картоном. Правила безпеки під час роботи з ножицями. Правила та

прийоми складання, згинання, різання, склеювання паперу і картону.

Поняття про орігамі. Елементарні прийоми виготовлення поробок

технікою орігамі.

Практична частина. Проведення дослідів і спостережень вивчення властивостей паперу. Виготовлення закладинок (кошеня, цуценя, клоун та ін.), поробок з елементами гофрування (гаманець, сумочка), на основі складеного навпіл аркушу паперу (левеня, жабка, ведмедик, слон), технікою орігамі (літак, стріла, пароплав, човник, дзьоб птаха, лебідь, ґава). Створення

композицій із виготовлених поробок.


3.Початкові графічні знання та вміння (12 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з основними креслярськими інструментами (олівець, лінійка, косинець). Їх призначення та правила користування.

Поняття про лінії (прямі, ламані, криві) й відрізки. Лінії креслення. Ознайомлення з умовними позначеннями лінії згину, лінії видимого контуру, лінії надрізування, прорізування, відрізування, місця нанесення клею.

Поняття про симетрію, симетричні фігури, вісь симетрії. Симетричне

вирізування.

Витинанки. Основні прийоми виготовлення витинанок.

Практична частина. Виготовлення поробок на основі розгортки коробочки (скринька, причеп, колиска, стіл та ін.). Проведення дослідів із дзеркалом, визначення симетрії фігури і фігур симетричних одна одній. Виготовлення поробок із використанням симетричного вирізування (метелик,

квіти, сніжинка, гойдалка, літачок). Виготовлення найпростіших витинанок.


4. Елементарні технічні та технологічні поняття (12 год.)

Теоретична частина. Елементарні поняття про технологічні процеси в побуті та на виробництві. Ознайомлення за допомогою посібників, наочних матеріалів (плакати, стенди, діючі моделі, фільми та ін.) та літератури (журнали, газети, книжки та ін.) з технічною діяльністю людини.

Початкові поняття про розмітку. Основні види розмітки (на око, згинанням, за допомогою лінійки, шаблону, трафарету, кальки, копіювального паперу, на просвіт). Поняття про шаблони, трафарети. Способи та прийоми роботи з ними. Вимірювання за допомогою лінійки. Раціональне використання матеріалів.Практична частина. Закріплення основних прийомів розмітки при виготовленні лото. Виготовлення іграшок зі смужок паперу за зразком (зайченя, ведмедик, порося, миша) та за власним задумом.
5. Елементарні геометричні поняття (12 год.)

Теоретична частина. Загальні дані про геометричні фігури: прямокутник, квадрат, коло, половина кола, трикутник. Геометричні форми у повсякденному житті.

Поняття про контур і силует. Порівняння форми оточуючих предметів,

технічних об’єктів із формою геометричних фігур. Прийоми вирізування геометричних фігур. Робота з геометричним конструктором.

Практична частина. Виготовлення «чарівних» окулярів із круглими, прямокутними, квадратними та трикутними лінзами. Проведення гри «Чарівні окуляри». Виготовлення геометричного конструктора. Складання з елементів геометричного конструктора силуетів технічних об’єктів (літак, вертоліт, ракета, пароплав, вантажні автомобілі, будинки). Виготовлення аплікацій із геометричних фігур за зразком (гусінь, жабка, мавпа, каченя) та за власним задумом.
6. Конструювання з плоских деталей (22 год.)

Теоретична частина. Поняття про конструювання з плоских деталей. Види з’єднань плоских деталей між собою (нероз’ємне, роз’ємне, рухоме). Способи нероз’ємного з’єднання плоских деталей. Роз’ємне з’єднання деталей за допомогою щілинного замка.

Поняття про рухоме з’єднання плоских деталей. Шарнірні з’єднання. Види з’єднувального матеріалу (м’який дріт, нитки, паперові заклепки, пластмасові трубочки та ін.). Правила безпечної роботи з інструментами. Способи виготовлення поробок із рухомими плоскими деталями.

Поняття про рівновагу. Прості механізми: клин, блок, похила площина,

важіль. Передача руху за допомогою важелів. Важільний механізм.Практична частина. Виготовлення моделей із використанням щілинного замка (ракета, якір та ін.). Виготовлення іграшок на нитковій тязі (ведмедик, цуцик, зайченя), нескладних іграшок із використанням важільного механізму (ведмідь, заєць, вовк, лисичка та ін.).

Проведення дослідів із встановлення рівноваги. Виготовлення моделі терезів.


7. Конструювання з готових об’ємних форм (20 год.)

Теоретична частина. Елементарні поняття про геометричні тіла: куб, паралелепіпед, циліндр, конус, куля.

Поняття про конструювання з готових об’ємних форм.

Основні прийоми виготовлення об’ємних поробок із сірникових коробок, упаковок з-під харчових продуктів, косметичних і миючих засобів, ліків, інших товарів. Виготовлення додаткових деталей. Оздоблення готових виробів.

Практична частина. Виготовлення з готових об’ємних форм моделей легкового та вантажного автомобіля, автобуса, літака, кораблика, меблів для лялькової кімнати, дитячого потягу, підставки для пензлів, олівців і ручок, фігурок тварин і казкових героїв, різноманітних будиночків.
8. Конструювання за допомогою конструкторів (10 год.)

Теоретична частина. Поняття про конструктори. Їх види, особливості та призначення. Прийоми з’єднання деталей у конструкторах різних видів (пластмасових, дерев’яних, металевих, транспортних, будівельних та ін.).

Металевий конструктор та його призначення. Деталі конструктора. Монтажні інструменти та прийоми роботи ними. Рухомі й нерухомі з’єднання деталей. Правила безпеки та культура праці під час роботі з металевим конструктором.Практична частина. Складання з деталей конструкторів моделей технічних об’єктів за рисунком, власним задумом, технічним завданням (візок, терези, драбина, автомобіль та ін.).
9. Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів (24 год.)

Теоретична частина. Прийоми і способи виготовлення сувенірів та іграшок із різних матеріалів (пластилін, папір, тканина, природний матеріал). Способи з’єднання деталей (за допомогою клею, ниток, закріпок із дроту, інших з’єднувальних деталей). Способи і прийоми оздоблювальних робіт, художнього оформлення виробів. Правила безпечної роботи з інструментами під час виготовлення сувенірів.

Практична частина. Виготовлення листівок (технікою аплікації, колажу, мозаїки), віконних картинок, виробів із яєчної шкаралупи, композицій та орнаментів із рослин, поробок із природного матеріалу (каштанів, жолудів, шишок тощо), пластиліну (глини), тканини.
10. Екскурсії, конкурси, змагання, свята, виставки (12 год.)

Екскурсії на підприємства, виставки та до музеїв. Участь у конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових заходів.


11. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи гуртка. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

- правила організації робочого місця та правила техніки безпеки;

- властивості матеріалів, які використовуються на заняттях гуртка, їх застосування;

- елементарні геометричні поняття;

- поняття про конструювання з плоских деталей, з готових об’ємних форм.
Вихованці мають вміти:

- впізнавати і називати геометричні фігури (трикутник, квадрат, прямокутник, коло) і геометричні тіла (куб, куля, циліндр, конус, призма); - проводити на папері рівні (за допомогою лінійки) вертикальні, горизонтальні та похилі лінії;

- креслити геометричні фігури і виконувати розгортки найпростіших геометричних тіл на папері в клітинку;

- виготовляти моделі із використанням щілинного замка, іграшок на нитковій тязі, нескладних іграшок із використанням важільного механізму;

- виготовляти з готових об’ємних форм різні моделі;

- визначати основні частини макетів і моделей, які виготовляються, правильно вимовляти їх назви;

- виготовляти найпростіші витинанки.
У вихованців мають бути сформовані компетенції:

пізнавальна – оволодіння елементарним уявленням про початкові технічні знання, найпростіші технологічні процеси (вирізання, складання паперу, склеювання деталей);

практична – формування елементарних вмінь і навичок роботи з папером;

творча – набуття просторового та логічного мислення, уяви, фантазії;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність,

самостійність, наполегливість.

Початковий рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Тема

Кількість годин


теоретичних

практичних

усього


1.

Вступ

1

2

3

2.

Поняття про матеріали та інструменти

2


14

15

3.

Графічні знання та вміння

3

15

18

4.

Технічні та конструкторсько-технологічні поняття

3

9

12

5.

Конструювання з плоских деталей

3

21

24

6.

Геометричні поняття

3

21

24

7.

Виготовлення найпростіших моделей та макетів технічних об’єктів з об’ємних деталей

3

27

30

8.

Виготовлення найпростіших літаючих і плаваючих моделей

3

21

24

9.

Елементи електротехніки

3

15

18

10.

Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів

3

27

30

11.

Екскурсії, конкурси, змагання, свята, виставки

15

-

15

12.

Підсумок

3

-

3
Разом

44

172

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Інструменти та матеріали. Правила техніки безпеки на заняттях.

Практична частина. Ігри, конкурси, вікторини.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка