Державна наукова установа


Біографічні та подібні дослідження 168Сторінка2/21
Дата конвертації15.12.2016
Розмір5.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
929 Біографічні та подібні дослідження 168

93/94 Історія 170

Перелік мов (крім української), якими надруковані книги 176

Іменний покажчик 177

Предметний покажчик 187

Покажчик назв 194

Географічний покажчик 195

Передмова — див. № 5 “Літопису книг”


0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство. Організація розумової праці

5918. Коляда М.Г. Человек: рекорды, увлечения, достижения. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 287 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-340-2 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00348] п вс УДК 001.12

ББК 72


К 62

5919. Коляда М.Г. Человек: уникальные возможности, удивительные фак­ты. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 303 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-339-9 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00349] п оф УДК 001.12

ББК 72

К 62


Див. 7014, 7031

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

5920. Березюк Б.М. Системи і мережі передавання даних: [Навч. посіб. для студ. дистанц. форми навчання] / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т дистанц. навчання. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. — 198 , [1] с.: іл., табл.; 21 см. — (Серія "Дистанційне навчання"; № 34). — Бібліогр.: с. 198—199 (15 назв). — ІSBN 966-553-484-Х: Б.ц., 400 пр. — [2006-00253] п оф УДК 004.71(075.8)

ББК 32.973.202я73

Б 48


5921. Білоус Л.Ф. Інформаційні мережі: Навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Логос, 2005. — 139, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 127—128 (27 назв). — ІSBN 966-581-686-1: Б.ц., 200 пр. — [2006-00964] п УДК 004.7(075.8)

ББК 32.973.202

Б 61

5922. Глонь О.В. Комп’ютеризовані системи керування: [Навч. посіб. для студ. напряму підготов. 0914 — "Комп’ютериз. системи, автоматика і упр." всіх спец.] / О.В. Глонь, В.М. Дубовой, Ю.І. Мітюшкін; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця: ВНТУ, 2005. — 156 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. — Б.ц., 75 пр. — [2006-00462] п УДК 004.4(075.8)ББК 32.973.202-018.2я73

Г 54


5923. Глушаков С.В. Домашний ПК / С.В. Глушаков, А. С. Сурядный, Т.С. Хачиров. — Х.: Фолио, 2006. — 318 с.: ил., табл.; 21 см. — (Домашняя коллек­ция). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-3298-Х (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2006-00177] п оф УДК 004.382.7:004.4(075.8)

ББК 32.973.26-018.2я7

Г 55

5924. Глушаков С.В. Домашний ПК / С.В. Глушаков, А. С. Сурядный, Т.С. Хачиров. — Х.: Фолио, 2006. — 318 с.: ил., табл.; 21 см. — (Домашняя коллек­ция). — На пер. авт. не указаны. — На пер.: Кн. клуб "Единственная". — ІSBN 966-03-3293-9 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00178] п оф УДК 004.382.7:004.4(075.8)ББК 32.973.26-018.2я7

Г 55


5925. Глушаков С.В. Секреты хакера. Защита и атака / С.В. Глушаков, Т.С. Хачиров, Р.О. Соболев; [Харьк. ин-т информ. технологий]. — Х.: Фолио, 2006. — 414 с.: ил., табл.; 21 см. — (Учебный курс). — ІSBN 966-03-3315-3 (в пер.): Б.ц., 4 000 экз. — [2006-00173] п оф УДК 004.4.056.53

ББК 32.973

Г 55

5926. Глушаков С.В. Microsoft Excel XP / С.В. Глушаков, А. С. Сурядный. — Х.: Фолио, 2006. — 509 с.: ил., табл.; 21 см. — (Учебный курс). — ІSBN 966-03-3260-2 (в пер.): Б.ц., 5 000 экз. — [2006-00174] п оф УДК 004.31(075.8)ББК 32.973-04я73

Г 55


5927. Гонтовий С.В. Алгоритми, структури даних та технології програму­вання: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С.В. Гонтовий, К.А. Чуріков; Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ (Луган. обл.): ДонДТУ, 2006. — 386 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 386 (13 назв). — ІSBN 966-310-128-8: Б.ц., 90 пр. — [2006-00956] п УДК 004.42(075.8)

ББК 32.973.202-018.2

Г 65

5928. Домоводство: [Полез. советы / Авт.-сост. М.П. Згурская]. — Х.: Фо­лио, 2006. — 317, [1] с.: ил., табл.; 21 см. — (Домашняя коллекция). — ІSBN 966-03-3350-1 (в пер.): Б.ц., 3 500 экз. — [2006-00179] п оф УДК 64.01ББК 37.279

Д 66


5929. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Авт. кол.: М.Є. Рогоза, В.І. Клименко, Л.Ф. Крещенко, О.І. Корх]; Ред. М.Є. Рогоза. — К.: ВЦ "Академія", 2006. — 367 с.: іл., табл.; 20 см. — (Альма-матер). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 364. — ІSBN 966-580-203-8 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-01023] п оф УДК 004(075)

ББК 32.97я7

І 87

5930. Ковтанюк Ю.С. Установка, обновление, настройка и восстановле­ние Windows. — К.: МК-Пресс, 2006. — 303 с.: ил., табл.; 20 см. — ІSBN 966-8806-10-7: Б.ц., 4 000 экз. — [2006-00508] п оф УДК 004.451.9WindowsББК 32.973.26-018.2

К 56


5931. Нові інформаційні технології в навчальному процесі: П’ята Міжнар. наук.-практ. конф. (29 черв. — 2 лип. 2005 р.), [Одеса: Зб. пр.]. — О.: Астро­принт, 2005. — 191 с.: іл., табл.; 20 см. — У надзаг.: Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-318-360-8: Б.ц., 300 пр. — [2006-00809] п оф УДК 004:371.213.8](063)

ББК 32.973я43+74.202.5я43

Н 73

5932. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: Навч. посіб. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / Делявський М.В., Жмуркевич А.Є., Одре­хівський М.В., Чаповська Р.Б.; Заг. ред. Чаповська Р.Б. — Чернівці: Б.в.; Сторожинець (Чернів. обл.): Книги-XXI, 2006. — 428 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 419 (8 назв). — ІSBN 966-8653-37-8 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00252] п УДК 004.42(075.8)

ББК 32.973.26-018.2я73

О-75

5933. Практикум з програмування (Turbo Pascal, Object Pascal — Delphi): [Навч. посіб. для підготов. студ. вищ. навч. закл. напряму 0501 "Економіка та підприємництво"] / П.І. Каленюк, А.Ф. Обшта, Н.Ф. Клочко та ін.; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. — 175 с.: іл., табл.; 22 см. — Бібліогр.: с. 168 (10 назв). — ІSBN 966-553-491-2: Б.ц., 300 пр. — [2006-00971] п оф УДК 004.42(072)ББК 32.973.26-018.1

П 69


5934. Савченко Н.В. Сборник тестов по курсу "Основы информационных технологий и программирование": Учеб.-метод. пособие для студентов физ.-техн. специальностей / Н.В. Савченко, В. Н. Кухаренко; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 75 с.: ил., табл.; 20 см. — Библи­огр.: с. 73—75 (32 назв.). — Б.ц., 50 экз. — [2006-00886] п УДК 004(075.4)

ББК 32.973.26-018.2я73

С 13

5935. Системи оброблення та передавання інформації: Рос.-укр. тлумач. слов.: [У 2 т.] / Б.В. Дурняк, О.В. Мельников, Л.М. Артюшин та ін. — Л.: УАД, 2005. — 25 см.

Т. 1: А—П. — 2005. — 420 с.: портр. — Парал. тит. арк.: рос. — ІSBN 966-322-050-3. — ISBN 966-322-032-5 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00858] п оф

УДК 004+621.39](038)=161.1=161.2

ББК 32.81я2+73я2

С 40

5936. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяль­ності / [Кер. авт. кол.: Швець М.Я.]; Ред. Дурдинець В.В. та ін.; Апарат Верхов­ної Ради України, Упр. комп’ютериз. систем, Акад. прав. наук України, Н.-д. центр прав. інформатики. — К.: ТОВ "Навч. кн.", 2005. — 638, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-329-048-Х (в опр.): Б.ц., 3 050 пр. — [2006-00596] п оф УДК 004.9:340ББК 32.973.202-018.2+67.0

С 40


5937. Трамперт В. AVR-RISC микроконтроллеры: Архитектура, аппарат. ресурсы, система команд, программирование, применение / Пер. с нем. В.П. Ре­пало и др. — К.: МК-Пресс, 2006. — 459 с.: ил., табл.; 24 см. — На пер. в надзаг.: Практика инженер. электроники. — Предм. указ.: с. 451—459. — С CD-ROM. — ІSBN 966-8806-07-7 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00509] п оф УДК 004.31

ББК 32.973.26-018.2

N 65

5938. Філинюк М.А. Організація і побудова спецобчислювачів моментних ознак зображення / М.А. Філинюк, Л.Б. Ліщинська; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Він­ниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — 161 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 152—161 (123 назви). — ІSBN 966-641-159-8: Б.ц., 100 пр. — [2006-01118] п УДК 004.93’1ББК 32.973.26-018.2

Ф 52


5939. Ярин А. На "ты" с персональным компьютером: [Кн. продвинутого пользователя]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 543 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-337-2 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00557] п оф УДК 004.45

ББК 32.943.26-018.2

Я 73

005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

5940. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менедж­менту підприємств: Монографія / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 230 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — (Школа маркетингового менеджмен­ту). — Бібліогр.: с. 207—216 (149 назв). — ІSBN 966-385-016-7: Б.ц., 500 пр. — [2006-00363] п УДК 005.214/.216

ББК 65.290-2

Б 20


5941. Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспромож­ністю підприємств: стратегічний підхід / Л.В. Балабанова, В.В. Холод; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 294 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — (Школа маркетингового менеджменту). — Бібліогр.: с. 273—285 (196 назв). — ІSBN 966-385-014-0: Б.ц., 500 пр. — [2006-00364] п УДК 005.7:658.821

ББК 65.290-2

Б 20

5942. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менедж­менті: Монографія / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Бара­новського. — Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. — 195 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 178—195 (238 назв). — ІSBN 966-385-018-3: Б.ц., 500 пр. — [2006-00368] п УДК 005.7

ББК 65.290-2

В 49

5943. Гусарова Л.В. Управління витратами: загальні поняття про витрати і управління ними. Калькулювання витрат: Конспект лекцій для студ. спец. 8.050201 "Менедж. орг." ден. та заоч. форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К.: КНУБА, 2006. — 43 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 41 (8 назв). — Б.ц., 50 пр. — [2006-00864] п УДК 005.932(076.6)ББК 65.290-5я73

Г 96


5944. Ищенко С.М. Оптимизация структуры активов организации — одно из условий эффективного финансового менеджмента на предприятии / ГОУ ВПО "Сыктывкар. гос. ун-т". — К.: Наук. світ, 2005. — 34 с.: табл., схемы; 20 см. — Библиогр.: с. 29—33 (77 назв.). — ІSBN 966-675-387-1: Б.ц., 300 экз. — [2006-00603] п УДК 005.915

ББК 65.290-93

И 98

5945. Кавторева Я. Служебные командировки: проверено практикой / Я. Кавторева, М. Пустовит. — 5-е изд. перераб. и доп. — Х.: Изд. дом “Фактор”, 2006. — 240 с.: ил., табл.; 20 см. — ІSBN 966-312-418-0: Б.ц., 8 000 экз. — [2006-00190] п оф УДК 005.963.3ББК 65.290-2л8

К 12


5946. Киселева Т.К. Бюджетирование — механизм управления финанса­ми предприятия: Учеб. изд. — 2-е изд., перераб. и доп. — Запорожье: ЦНТЭИ, 2005. — 196 с.: ил., табл.; 29 см. — Библиогр.: с. 193—194 (52 назв.). — ІSBN 966-8425-24-3: Б.ц., 60 экз. — [2006-00372] д УДК 005.915(075)

ББК 65.290я7

К 44

5947. Комова М.В. Діловодство: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л.: Вид.-полігр. фірма "Тріада плюс", 2006. — 217 с.: табл.; 20 см. — На корінці: Укр. студії. — Бібліогр.: с. 178—186. — ІSBN 966-7696-66-4: Б.ц., Б.т. — [2006-00982] п оф УДК 005.912(075)ББК 65.050.2я7

К 63


5948. Маниліч М.І. Менеджмент: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.І. Маниліч, В.А. Григорьєв, Д.В. Григорьєв. — Чернівці: Вид. дім "Букрек", 2005. — 263 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 257—263 (124 назви) та в тексті. — ІSBN 966-8510-59-8 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00232] п оф УДК 005(075.8)

ББК 65.290-2я73

М 23

5949. Мартиненко В.П. Стратегія життєздатності промислових підприємств: Монографія / М-во економіки України, Н.-д. екон. ін-т. — К.: Центр навч. л-ри, 2006. — 324 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 311—322 (139 назв). — ІSBN 966-364-220-3: Б.ц., 500 пр. — [2006-01001] п оф УДК 005.21:334.716

ББК 65.290-2

М 29

5950. Отенко И.П. Организационно-экономический механизм реструкту­ризации предприятия: Науч. изд. / Отенко И.П., Москаленко Н.А. — Х.: ХНЭУ, 2005. — 215 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр.: с. 156—164 (170 назв.). — ІSBN 966-676-11-1 (ошибоч.) (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2006-00685] п УДК 005.591.4ББК 65.290

О-82


5951. Романов А.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — Х.: Центр "Консульт", 2006. — 122 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 122 (4 назв.). — ІSBN 966-8423-42-9: Б.ц., 300 экз. — [2006-00126] п оф УДК 005.52:005.93

ББК 65.05

Р 69

5952. Слиньков В.Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяйствен­ной деятельности предприятия: Учеб. пособие. — (2-е изд., стер.). — К.: Алерта, 2006. — 455 с.: табл., схемы; 21 см. — Библиогр.: с. 225 (27 назв.). — ІSBN 966-8533-34-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00039] д оф УДК 005.511(083.92)(075)ББК 65.290-2я7

С 47


5953. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Стадник, М.А. Йохна. — К.: Академвидав, 2006. — 463 с.: іл., табл.; 21 см. — (Альма-матер). — Бібліогр.: с. 441—447. — ІSBN 966-8226-29-1 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00034] п оф УДК 005.591.6(075.8)

ББК 65.290-2я73

С 75

5954. Тарасюк Г.М. Управління проектами: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. — 2-ге вид. — К.: Каравела, 2006. — 319 с.: іл., табл.; 21 см. — (Ви­ща освіта в Україні). — Бібліогр.: с. 318—319 (40 назв). — ІSBN 966-8019-56-3 (в опр.): Б.ц., 700 пр. — [2006-00061] д оф УДК 005.8(075.8)ББК 65.290-2я73

Т 19


5955. Швець Н.Г. Раціоналізація трудової діяльності: Навч. посіб. / Між­регіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2004. — 93 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 88—92 (84 назви). — ІSBN 966-608-427-9: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00594] п оф УДК 005.95(075.8)

ББК 65.240-2я73

Ш 35

006 Стандартизація та стандарти

5956. Корнилов Э.В. Международные стандарты обозначения элементов технических схем: [Учеб. пособие] / Э.В. Корнилов, Ю. И. Теплов; Ассоц. мор. инженеров-механиков. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 206 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 206 (4 назв.). — Текст: рус., англ. — ІSBN 966-691-146-9: Б.ц., 300 экз. — [2006-00741] п оф УДК 006.032:629.5](075.8)

ББК 39.42-04я73

К 67


008 Цивілізація. Культура. Прогрес

5957. Культурологія: Навч. посіб. / [ Білик Н.І., Стрішенець М.М., Со­вінська Н.В. та ін.]; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т.: Астон, 2004. — 148 с.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-308-109-0: Б.ц., Б.т. — [2006-00566] п оф УДК 008(075.8)

ББК 71я7

К 90


5958. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / [М.М. Закович, І.А. Зязюн, О.М. Семашко та ін.]; Ред. М.М. Закович. — 2-ге вид., стер. — К.: Знання, 2006. — 567 с.; 22 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-346-053-9 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00216] д оф УДК 008(477+(1-87))(075.8)

ББК 71(4УКР)я73+71(0)я73

К 90

5959. Пащенко Н.І. Культура ХХ століття. Місце та роль культури у жит-ті суспільства: історія і сучасність: Конспект лекцій для студ. усіх спец. / Н.І. Пащенко, І.П. Чілачава; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К.: КНУБА, 2005. — 115 с.: табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 114—115 (35 назв). — Б.ц., 100 пр. — [2006-00870] п УДК 008“19”(076.6)ББК 71я73

П 22


5960. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посіб. [для студ. техн. вузів]. — 6-те вид., стер. — К.: КОО т-ва "Знання", 2006. — 359 с.; 21 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр. в кінці лекцій. — ІSBN 966-620-244-1: Б.ц., Б.т. — [2006-00222] д оф УДК 008(100)(091)(075.8)

ББК 71.0(0)я73

П 50

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги

5961. Борис Ілліч Олійник: [Відомий укр. поет]: Біобібліогр. покажч. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом; [Уклад. Устіннікова О.М. та ін.]. — К.: МАУП, 2005. — 440, [1] с.; 21 см. — ІSBN 966-608-496-1 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00499] п оф УДК 012Олійник+016:[929Олійник+821.161.2.09(477)(092)

ББК 91.9:83+83.3УКР-8

О-54


5962. Віталій Дмитрович Походенко : Біобібліографія: [Вчений в галузі фіз. і фіз. орган. хімії] / НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В.Писаржевського; [Уклад. М.Ф. Губа, Н.В. Конощук]. — К.: Вид. дім "Академперіодика", 2006. — 174, [1] с., [1] арк. портр.; 20 см. — Текст парал.: укр., рос., англ. — ІSBN 966-360-036-5: Б.ц., 500 пр. — [2006-00012] п оф УДК 012Походенко+016:[929+544(477)(092)

ББК 91.9:2+24.5г(4УКР)

П64

5963. Иван Петрович Кондрахин: [Д-р ветеринар. наук]: Биобиблиогр. указ. лит. за 1963—2005 г. / Юж. фил. "Крым. агротехнол. ун-т" Нац. аграр. ун-та, Науч. б-ка; Сост. Бондаренко И.Г.; Ред. Бугаёва В.П. — Симферополь: Б.и., 2005. — 66 с.: портр.; 20 см. — (Биобиблиография учёных Украины). — Б.ц., 75 экз. — [2006-00391] п УДК 012Кондрахин+016:[929Кондрахин+636.09(477)(092)ББК 91.9:48+48г(4УКР)

К 64


5964. Михайло Миколайович Братичак: Біобібліогр. покажч.: [Д-р хім. наук] / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т хімії та хім. технологій, Каф. хім. тех­нології переробки нафти та газу; [Уклад. Н.М. Бакланова та ін.]. — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2006. — 79 с.: портр.; 14х20 см. — ІSBN 966-553-503-Х: Б.ц., 250 пр. — [2006-01102] п оф УДК 012Братичак+016:[929+54(477)(092)

ББК 91.9:2+24д(4УКР)я1

Б 87

5965. Н.О. Вірченко: Бібліогр. праці [укр. математика / Відп. ред. М.І. Дробноход]. — К.: Задруга, 2005. — 59 с.; 20 см. — Екз. деф.: відсутні с. 57—58. — ІSBN 966-7944-82-4: Б.ц., 500 пр. — [2006-01137] п УДК 012Вірченко+016:[929Вірченко+51(477)

ББК 91.9:2+22.1д(4УКР)

В 52

5966. Палієнко М. "Кіевская старина" (1882 —1906): Системат. покажч. змісту журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Темпора, 2005. — 606, [1] с.; 24 см. — Авт. зазначено на обкл. — ІSBN 966-8201-10-8. — ISBN 966-8201-13-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00771] п оф УДК 016:94(477)“1882/1906”(051)ББК 91.9:63.3(4УКР)52я1+63.3(4УКР)52я1

П 14


5967. Палієнко М. "Кіевская старина" (1882 —1906): Хронолог. покажч. змісту журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Темпора, 2005. — 477, [2] с.; 24 см. — Авт. зазначено на обкл. — ІSBN 966-8201-10-8. — ISBN 966-8201-12-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00773] п оф УДК 016:94(477)“1882/1906”(051)

ББК 91.9:63.3(4УКР)52+63.3(4УКР)52я1

П 14

5968. Шудря М.А. Жодного дня — без рядка: Бібліогр. публікацій за пів­століття (1954—2004). — К.: Центр інновацій та розв., 2005. — 123 с.: портр.; 21 см. — Б.ц., Б.т. — [2006-00997] п УДК 016:821.161.2.09“1954/2004”ББК 91.9:83+83.34УКРя1

Ш 95


02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

5969. Бібліотечне краєзнавство: нові технології: Матеріали міжнар. семі-нару 22—23 берез. 2005 р. / [Уклад. Н.І. Полянська, В.О. Ярошик]. — Х.: ХДНБ, 2005. — 102 с.: табл.; 20 см. — У надзаг.: М-во культури і туризму України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — Б.ц., 30 пр. — [2006-00676] п УДК 023:908](477)(06)

ББК 78.30(4УКР)+26.89(4УКР)

Б 59


5970. Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: Підручник / Н.М. Куш­наренко, В.К. Удалова. — 3-тє вид., стер. — К.: Знання, 2006. — 331 с.: табл.; 20 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр.: с. 327—331 (46 назв). — ІSBN 966-346-068-7 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00217] д оф УДК 025.3/.4(075.8)

ББК 78.36я73

К 96

5971. Методична діяльність бібліотек: традиції, інновації, перспективи: Матеріали регіон. наук.-практ. конф., 2 лист. 2004 р. / [Уклад. О.П. Кунич]. — Х.: ХДНБ, 2005. — 145 с.; 20 см. — У надзаг.: М-во культури і туризму України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г.Короленка. — На тит. арк.: До 100-річчя від. бібліотекознавства. — Б.ц., 45 пр. — [2006-00681] п УДК 023(06)ББК 78.30я431

М 54


5972. Пасмор Н.П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів: Монографія. — К.: Кондор, 2006. — 112, [1] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 91—111 (241 назва). — ІSBN 966-351-040-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00124] п оф УДК 027.08:378.147

ББК 78.5+74.58

П 19

030 Довідкові видання загального типу. Енциклопедії, словники тощо

5973. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб се-мейн. досуга", 2006. — 21 см. — ISBN 966-8511-19-0.

Т. 3: Ве—Го. — 2006. — 414 с.: ил. — ІSBN 966-8511-54-9 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00102] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56

5974. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — ISBN 966-8511-19-0.Т. 4: Го—Ду. — 2006. — 414 с.: ил. — ІSBN 966-8511-55-7 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00103] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56

5975. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — ISBN 966-8511-19-0.Т. 5: Ду—Ис. — 2006. — 414 с.: ил. — ІSBN 966-8511-86-7 (в пер.): Б.ц., 7 000 экз. — [2006-00104] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56

5976. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 21 см. — ISBN 966-8511-19-0.Т. 6: Ис—Ко. — 2006. — 414 с.: ил. — ІSBN 966-8511-87-5 (в пер.): Б.ц., 7 000 экз. — [2006-00105] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56

5977. Современная украинская энциклопедия. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2004. — 20 см. — ISBN 966-8511-19-0.[Т.] 12: Пу—Св. — 2006. — 414 с.: ил. — ІSBN 966-343-085-0 (в пер.): Б.ц., 9 000 экз. — [2006-00653] п оф УДК 030(477)

ББК 92(4УКР)

С 56


Каталог: litopys -> Knigki -> 2006
2006 -> Державна наукова установа
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
litopys -> З. П. Богачук Бібліограф-укладач
litopys -> О. П. Дубовик Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99
litopys -> Державна наукова установа
litopys -> Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови
litopys -> Книжкова палата україни
litopys -> В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка