Державна наукова установа


Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. ЦіниСторінка6/21
Дата конвертації15.12.2016
Розмір5,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

338 Економічне становище. Економічна політика. Управління та планування в економіці. Галузева економіка. Виробництво. Послуги. Ціни

6164. Виробнича економіка: [Навч. посіб. для підготов. фахівців у аграр. вищ. навч. закл. / В.П. Галушко, Г. Штрьобель, Г. Віллєке та ін.]; За ред. В.П. Га­лушко, Г. Штрьобель. — Вінниця: Нова книга, 2005. — 392 с.: іл., табл.; 25 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-8609-34-4 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00732] п оф УДК 338.43(075.8)

ББК 65.32я73

В 52

6165. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. — 3-тє вид., виправл. — К.: Знання, 2006. — 262 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 257—262 (77 назв). — ІSBN 966-346-063-6: Б.ц., Б.т. — [2006-00224] д оф УДК 338.242.4(075.8)

ББК 65.050(УКР)я73

С 79

6166. Терёшкина Н.Е. Формирование стратегии развития малых транс­портных предприятий. — К.: Наук. світ, 2005. — 160 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 139—148 (174 назв.). — ІSBN 966-675-385-5: Б.ц., 310 экз. — [2006-00616] п УДК 338.47ББК 65.37

Т 35


6167. Черевко Г.В. Державне регулювання економіки в АПК: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 339 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 334—339 (75 назв). — ІSBN 966-8148-86-Х (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00230] п оф УДК 338.436(075)

ББК 65.05я7

Ч-46

339 Торгівля. Міжнародні економічні відносини. Світова економіка

6168. Марцин В.С. Економіка торгівлі: Підручник. — К.: Знання, 2006. — 402 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8148-69-Х (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00220] п оф УДК 339(075.8)

ББК 65.42я73

М 29


339.1 Загальні питання торгівлі. Ринок. Маркетинг

6169. Богун Л.А. Подходы к разработке малого бизнеса. — Одесса: Астро­принт, 2005. — 31 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 31. — ІSBN 966-318-350-0: Б.ц., Б.т. — [2006-00796] п УДК 339.138

ББК 65.42

Б 73


6170. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. — 4-те вид., доповн. — К.: Лібра, 2006. — 717 с.: іл., табл.; 24 см. — Біблі­огр.: с. 714—717 (112 назв). — Предм. покажч.: с. 710—713. — ІSBN 966-7035-75-1 (в опр.): Б.ц., 1 500 пр. — [2006-00960] д оф УДК 339.138(075.8)

ББК 65.290-2я73

Г 20

6171. Окландер М.А. Споживча кооперація: маркетингові моделі та тех­нології: Монографія / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. — О.: Астропринт, 2005. — 231 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 226—230 (97 назв). — ІSBN 966-318-347-0: Б.ц., 300 пр. — [2006-00810] п оф УДК 339.138(477)ББК 65.9(4УКР)422-2

О-50


6172. Фактори і механізми забезпечення конкурентоспроможності регіо­ну: Наук. доп. / [Авт. кол.: Бєлєнький П.Ю. (наук. кер.), Мікула Н.А., Гомольсь­ка Н.І. та ін.]; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. — Л.: Ін-т регіон. дослідж., 2005. — 145 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 142—145 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-02-3665-4: Б.ц., 100 пр. — [2006-00386] п оф УДК 339.137:332.1

ББК 65.42

Ф 18

339.5 Зовнішня торгівля. Міжнародна торгівля. Мито

6173. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 462 с.: табл.; 22 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-346-076-8 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00211] п оф УДК 339.54(075)

ББК 65.5я7

Д 44


339.7 Міжнародні фінанси

6174. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Знання, 2006. — 494 с.: табл.; 21 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століт­тя"). — Бібліогр.: с. 482—494 (47 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-346-071-7 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00207] д оф УДК 339.7(075.8)

ББК 65.5-93я73

Б 82

339.9 Зовнішньоекономічні зв'язки. Зовнішньоекономічна політика. Міжнародні економічні відносини. Світове господарство. Глобалізація економіки

6175. Балян А.В. Міжрегіональне, транскордонне співробітництво Украї­ни за умов розширення Європейського Союзу (на прикладі прикордонних регіо­нів України та Угорщини) / НАН України, Ін-т регіон. дослідж., Закарпат. ін-т агропром. вир-ва Укр. акад. аграр. наук. — Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2005. — 318 с.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 301—318. — ІSBN 966-8266-31-5 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-01089] п оф УДК 339.922(477+439)

ББК 65.5

Б 20


34 Право. Юриспруденція

6176. Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогоспо­дарських підприємств: теорія, законодавство, практика: Монографія. — К.: Магістр — ХХІ сторіччя, 2005. — 303 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 276—303 (563 назви). — ІSBN 966-8817-17-6: Б.ц., 300 пр. — [2006-00496] п оф УДК 34.122:631.11

ББК 67.404.1

Є 74


6177. Лучканин С.М. Навчальні матеріали до вивчення латинських юри­дичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціаль­ностей : (Латин. юрид. термінологія і фразеологія) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. заг. мовознавства і класич. філол. — 2-ге вид., пере­робл. і доповн. — К.: Наук. світ, 2005. — 63 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 58—60. — ІSBN 966-675-407-Х: Б.ц., 500 пр. — [2006-00727] д УДК 34(038)=124

ББК 67я21

Л 87

6178. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: [Навч. посіб. — 5-те вид., доповн.]. — К.: Атіка, 2006. — 679, [1] с.; 21 см. — Бібліогр. в кінці тем. — ІSBN 966-326-142-0 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00050] д офУДК 34+321](1-87)(091)(075.8)

ББК 67.3(0)я7

М 15

340 Право в цілому. Пропедевтика. Юридичні методи та допоміжні правничі науки

6179. Винар Б.С. Економічний колоніялізм в Україні та інші праці: [Зб. пр.] / Ред. Л. Винар; Укр. іст. т-во, Наук. т-во ім. Шевченка в Європі, НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. — Л.: Укр. іст. т-во; Нью-Йорк: Б.в.; Париж: Б.в., 2005. — 475 с., [1] арк. портр.: табл.; 23 см. — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр. в підрядк. прим. — Покажч. імен: с. 458—474. — (В опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00382] п оф УДК 340(477)(091)(082)

ББК 65.02(4УКР)я43

В 48

6180. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Одес. нац. юрид. акад. — 5-те вид., переробл. і доповн. — К.: Істина, 2005. — 767, [1] с.; 21 см. — Бібліогр. в тексті та в під­рядк. прим. — ІSBN 966-7613-72-0 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00233] д оф УДК 340.12(1-87)(091)(075.8)

ББК 67.9(3)0я73

Г 54

6181. Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності: Навч. посіб. / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. — 2-ге вид., переробл. — К.: Знан­ня, 2006. — 487 с.; 21 см. — (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). — Частина тексту: рос. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-346-091-1 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00209] д оф УДК 340.115:174](075.8)ББК 67в7я73+87.75я73

Г 96


6182. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб. — 5-те вид., виправл. і доповн. — К.: КОО т-ва "Знання", 2006. — 437 с.; 21 см. — (Се­рія "Вища освіта ХХІ століття"). — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-620-247-6 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00221] д оф УДК 340.15(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)400я73

М 89

6183. Рогач О.Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України / О.Я. Рогач, Ю.М. Бисага. — Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2005. — 123 с.; 20 см. — (Серія "Дер­жава і право на землі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). — Бібліогр.: с. 114—123 (176 назв). — ІSBN 966-8266-21-8: Б.ц., 300 пр. — [2006-01096] п оф УДК 340.134(477)

ББК 67.0(4УКР)

Р 59

6184. Тлумачний словник з теорії держави і права / Авт.-упоряд. Волинка К.Г. — К.: Магістр — XXI ст., 2006. — 111 с.; 20 см. — ІSBN 966-8817-16-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00850] п оф УДК 340.12(038)

ББК 67.0я2

Т 49

6185. Шевчук О.М. Засоби державного примусу у правовій системі Украї-ни: Навч посіб. для студ., магістрів, аспірантів, викладачів екон.-прав. ф-тів і юрид. вузів / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — О.: Астропринт, 2005. — 142 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 131—142 (199 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-318-366-7: Б.ц., 300 пр. — [2006-01041] п оф УДК 340.116ББК 67.0

Ш 37


6186. Шпиталенко Г.А. Основи правознавства: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти] / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. — 4-те вид. — К.: Каравела, 2006. — 375 с.: іл., табл.; 21 см. — (Вища освіта в Україні). — Біблі­огр.: с. 374—375 (42 назви) та в кінці розд. — ІSBN 966-8019-21-0 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00062] д оф УДК 340(075.8)

ББК 67.0я73

Ш 83

341 Міжнародне право

6187. Європейський Союз: Словник-довідник / [Ред.-упоряд. М. Марчен­ко]. — 2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.: іл., табл.; 21 см. — ІSBN 966-8039-97-1: Б.ц., Б.т. — [2006-00848] д оф УДК 341.1:061.1ЄС](035+038)

ББК 67.412(4)л.я21

Є 24


6188. Топалов В.П. Применение международных конвенций на борту суд­на / В.П. Топалов, В. Г. Торский; М-во образования и науки Украины, ИКЦ Одес. нац. мор. акад., Отд-ние мор. ин-та Великобритании в Украине, Ассоц. мор. капитанов Одессы. — Одесса: Астропринт, 2005. — 206 с.: ил., табл.; 20 см. — (Библиотека мо­ряка; Вып. 4). — Текст: рус., англ. — Библиогр.: с. 205—206. — Изд. на средства авт. — ІSBN 966-318-418-3: Б.ц., 100 экз. — [2006-01040] п оф УДК 341.225

ББК 67.412.21

Т 58

342 Державне право. Конституційне право. Адміністративне право

6189. Кодекс адміністративного судочинства України: За станом на 1 жовт. 2005 р. — К.: Школа: НКП, 2006. — 127 с.; 20 см. — ІSBN 966-661-477-4 (Школа). — ISBN 966-339-289-4 (НКП) : Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00898] п оф УДК 342.9.03(094.4)

ББК 67.9(4УКР)401-3

К 57

6190. Коломоєць Т.О. Адміністративне право: Навч.-метод. посіб. / Т.О. Ко­ломоєць, Г.Ю. Гулєвська; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя: ЗНУ, 2006. — 139 с.; 20 см. — Бібліогр. в кінці тем. — Б.ц., 100 пр. — [2006-00475] п УДК 342.9(075.8)

ББК 67.401я73

К 61

6191. Україна. Конституція (1996). Конституція України = Конституция Украины: [Із змін. та доповн.] за станом на груд 2004 р. — О.: Вид. центр "Сту­дія "Негоціант", 2005. — 20 см.[Ч. 1]. — 2005. — 95, [1] с. — Текст парал.: укр., рос. — ISBN 966-691-147-7: Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00694] п оф УДК 342.4(477)

ББК 67.9(4УКР)400.1

У 45

6192. Україна. Конституція (1996). Конституція України = Конституция Украины: Із змін. та доповн., які набирають чинності з 2006 р. — О.: Вид. центр "Студія "Негоціант", 2005. — 20 см.[Ч. 1]. — 2005. — 95, [1] с. — Текст парал.: укр., рос. — Описано по обкл. — ISBN 966-691-147-7: Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00695] п оф УДК 342.4(477)

ББК 67.9(4УКР)400.1

У 45

343 Кримінальне право. Кримінальне судочинство. Кримінологія. Криміналістика. Карні злочини

6193. Дудченко О.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч.-метод. посіб. / Дудченко О.С., Полулях В.В.; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Го­голя. — Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2005. — 210 с.: іл., табл.; 20 см. — Б.ц., 250 пр. — [2006-00480] п УДК 343(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)408я73

Д 81

6194. Когутич І.І. Криміналістика: особливості методики розслідування окремих видів злочинів: Тексти лекцій. — Л.: Вид.-полігр. фірма "Тріада плюс", 2006. — 453 с.; 21 см. — На корінці: Укр. студії. — ІSBN 966-7596-65-6 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00981] п оф УДК 343.98(042.4)ББК 67.52я7

К 57


6195. Мельник В.И. Судебно-психиатрические аспекты: клиника, судеб­но-психиатрическая оценка, профилактика. — К.: Наук. світ, 2005. — 343 с.; 20 см. — Текст: рус., укр. — Рез.: укр., рус., англ. — Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-675-380-4: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00607] п УДК 340.63+616.89

ББК 56.14

М 48

6196. Мельник В.І. Організаційні і правові аспекти судово-психіатричної експертизи у кримінальному процесі: Посіб. для суд. психіатрів / В.І. Мельник, А.В. Мельник. — К.: Наук. світ, 2005. — 149 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 144—149 (81 назва). — ІSBN 966-675-379-0: Б.ц., 300 пр. — [2006-00606] п УДК 340.63:343ББК 67.5+67.408

М 48


6197. Миколенко О.М. Теоретико-правовий аналіз шкоди, заподіяної зло­чином. — О.: Вид. центр "Студія "Негоціант", 2005. — 163 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 146—156 (161 назва). — ІSBN 966-691-159-0 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00698] п оф УДК 343(477)

ББК 67.9(4УКР)408

М 59

6198. Пономарьов В.Т. Таємниці фальшивих грошей: учора, сьогодні, завтра / [Пер. з рос. Данилюк І.Г.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 287 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-307-0 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00314] п оф УДК 343.51ББК 67.408

П 68


346 Господарське право. Правові основи державного регулювання економіки

6199. Коваль И.Ф. Защита деловой репутации субъектов хозяйствования антимонопольными органами Украины / Донец. нац. ун-т. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 189 с.: ил.; 21 см. — Библиогр.: с. 171—189 (207 назв.) и в подстроч. примеч. — ІSBN 966-380-070-4 (в пер.): Б.ц., 100 экз. — [2006-00628] п УДК 346.545(477)

ББК 67.9 (4УКР)404

К 56


6200. Подцерковный О.П. Денежные обязательства и расчетные право­отношения в Украине. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 307 с.: табл., портр.; 21 см. — Библиогр.: с. 295—307 (281 назв.). — ІSBN 966-691-148-5 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2006-00701] п оф УДК 346.6(477)

ББК 67.9(4УКР)404

П 44

347 Цивільне право. Судовий устрій

6201. Доліненко Л.О. Цивільне право України: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.О. Доліненко, В.О. Доліненко, С.О. Сарновська. — К.: Кон­дор, 2006. — 354 с.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-351-039-0 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00249] п оф УДК 347(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)404я73

Д 64


6202. Завальна Ж.В. Фінансування неприбуткових організацій (на прик­ладі юридичних клінік): [Метод. посіб.] / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 100 с.; 20 см. — Бібліогр. в прим. — ІSBN 966-680-218-Х: Б.ц., 200 пр. — [2006-00743] п оф УДК 347.471.8

ББК 67.404.2

З-13

6203. Зразки цивільно-правових документів: [Наук.-практ. посіб. / Кол. авт.: Виштак Ю.М., Климик А.В., Клімагіна І.І. та ін.]; Ред. В.О. Кузнєцов. — К.: Істина, 2006. — 712 с.; 21 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-7613-71-2 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00235] п оф УДК 347(094)(07)

ББК 67.404я7

З-89

6204. Мошак Г.Г. Германская модель частноправовой профилактики = Das deutsche Modell der privatrechtlichen Kriminalprävention / Одес. нац. мор. ун-т. — Одесса: Астропринт, 2005. — 213 с.: табл.; 20 см. — Надзаг., вых. дан. парал.: рус., нем. — Часть текста: англ., нем. — Библиогр. в прил.: с. 179—213 и в тексте. — ІSBN 966-318-379-9 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00807] п оф УДК 347(430)

ББК 67.9(4НІМ)404

М 87

6205. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства Украї­ни: [В 4 т.] / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань; Акад. суд­дів України. — К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004. — 21 см. — (Нормативні документи та коментарі). — ISBN 966-95773-4-9.[Т. 3]: Договірні зобов’язання. Недоговірні зобов’язання. Спадкове право. — 2006. — 927 с. — ІSBN 966-95773-8-1. — ISBN 966-319-100-7 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 5 000). — [2006-00023] п вс УДК 347(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)404

Н 34

6206. Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права України: Навч. посіб. — К.: Істина, 2006. — 287, [1] с.; 20 см. — (Серія "Цивілістика"). — На опр. авт. не зазначено. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7613-74-7 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00237] п оф УДК 347(477)(075.8)ББК 64.9(4УКР)404я73

Х 20


6207. Харитонов Є.О. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харито­нов, Н.О. Саніахметова. — К.: Істина, 2005. — 773 с.; 21 см. — На опр. авт. не заз­начено. — Бібліогр. в кінці глав та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7613-44-5 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00238] п оф УДК 347(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)404я7

Х 20

347.1 Загальна частина цивільного права

6208. Артеменко В.П. Лабіринти місцевої влади: реєстрація актів грома­дянського стану та прав власності на нерухоме майно / [Ін-т громадян. сусп-ва]. — К.: ТОВ "ІКЦ Леста", 2005. — 67 с.; 20 см. — На обкл. у надзаг.: Знайомтесь: Влада України. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 66—67 (15 назв) та в тексті. — ІSBN 966-8312-25-2: Безкошт., 3 000 пр. — [2006-01086] п УДК 347.15/.22

ББК 67.9(4УКР)404

А 86


6209. Настільна книга працівника торговельного підприємства: Зб. систе­матизованого законодавства / [Уклад. О. Вітковська]. — Х.: Вид. дім "Фактор", 2006. — 447 с.: табл.; 30 см. — ІSBN 966-312-403-2 (в опр.): Б.ц., 8 000 пр. — [2006-00196] п оф УДК 347.12:658.6](477)

ББК 67.9(4УКР)404

Н 32

347.6 Сімейне право. Спадкове право. Охорона дитинства

6210. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Навч. посіб. — К.: Істина, 2006. — 215 с.; 21 см. — (Серія "Цивілістика"). — На опр. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 213 та в підрядк. прим. — ІSBN 966-7613-77-1 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00234] п оф УДК 347.65/.68(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)404.5я73

З-17

347.7 Комерційне (торговельне) право

6211. Кодекс торговельного мореплавства України = Кодекс торгового мореплавания Украины = The merchant shipping code of Ukraine / [Голов. ред. Штекель Л.І.]. — Одесса: Изд. центр "Студия "Негоциант", 2005. — 134, [1] с.; 29 см. — Текст парал.: укр., рос., англ. — ІSBN 966-7423-10-7: Б.ц., 500 пр. — [2006-00766] п УДК 347.799.6(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)404.2-3

К 57


6212. Назаренко І.І. Основи патентування і ліцензування: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.І. Назаренко, А.І. Кредісов, В.О. Ракша; Ред. А.І. Кре­­дісов; Міжгалуз. ін-т упр. — К.: Знання України, 2006. — 307 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 158—159, 298—303. — Предм. покажч.: с. 304—307. — ІSBN 966-316-094-2: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00246] п оф УДК 347.77(075.8)

ББК 67.404.3я73

Н 19

6213. Ніколаєва Л.В. Підприємницьке право: Навч. посіб. / [Ніколаєва Л.В., Старцев О.В.]; Ред. О.В. Старцев; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К.: Істина, 2006. — 207 с.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-7613-75-5 (в опр.): Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00236] п оф УДК 347.7(075.8)

ББК 67.404я73

Н 63

347.9 Цивільне процесуальне право. Судовий устрій

6214. Кодекс адміністративного судочинства України: Текст відповідає офіц. станом на 1 січ. 2006 р. — К.: Магістр — ХХІ сторіччя, 2006. — 159 с.; 20 см. — (Законодавство і право України). — Бібліогр. в підрядк. прим. — ІSBN 966-8817-04-4: Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00497] п оф УДК 347.9(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)71

К 57


6215. Медвідь Ф.М. Нотаріальний процес в Україні: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ф. Медвідь, В. Усенко, Я. Медвідь. — К.: Атіка, 2006. — 322, [1] с.: табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 316—319 (59 назв). — ІSBN 966-326-150-1 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00051] п оф УДК 347.961(477)(075.8)

ББК 67.9(4УКР)410 я73

М 42

6216. Цивільне процесуальне право України: Навч. посіб [для студ. вищ. навч. закл. / Авт. кол.: Безлюдько І.О., Бичкова С.С., Бобрик В.І. та ін.]; Заг. ред. С.С. Бичкова. — К.: Атіка, 2006. — 383, [1] с.; 21 см. — Аавт. зазначено на зво­роті тит. арк. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-326-145-5 (в опр.): Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00053] п оф УДК 347.9(477)(075.8)ББК 67.9(УКР)410я73

Ц 58


6217. Цивільний процесуальний кодекс України: [Станом на 1 жовт. 2005 р.]. — К.: Школа: НКП, 2006. — 159 с.; 20 см. — ІSBN 966-661-478-2 (Школа). — ISBN 966-339-290-8 (НКП): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00923] п оф УДК 347.91/.95(477)(094.4)

ББК 67.9(4УКР)410-3

У 45

349.4 Земельне право. Аграрне право. Право планування населених пунктів. Будівельне право. Житлове право

6218. Землекористування: сучасність та перспективи / [Авт.-упоряд. Артеменко В.П., Врублевський О.С.; Ін-т громадян. сусп-ва]. — К.: Ін-т гро-мадян. сусп-ва: ТОВ "ІКЦ "Леста", 2005. — 251 с.: табл.; 20 см. — (Знайте свої права і вмійте їх захищати). — Бібліогр. в кінці глав. — ІSBN 966-8312-24-4: Безкошт., 2 500 пр. — [2006-01087] п УДК 349.41(477)

ББК 67.9(4УКР)407

З-52


35 Державне адміністративне управління. Військова справа

351/354 Державне адміністративне управління

6219. Дзьобань О.П. Національна безпека в умовах соціальних трансфор­мацій: Методологія дослідж. та забезп.: Монографія / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: Константа, 2006. — 438 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 345—382 (662 назви). — ІSBN 966-342-079-0: Б.ц., 300 пр. — [2006-00125] п оф

УДК 351.746.1

ББК 66.2

Д 43

6220. Колесніков Б.П. Кадрові служби органів державної влади та міс­цевого самоврядування в Україні / Б.П. Колесніков, І.Г. Батраченко; Донец. держ. ун-т упр., Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 135 с.: табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 115—125 (194 назв.). — ІSBN 966-380-071-0: Б.ц., 300 пр. — [2006-00629] п УДК 35.084(477)ББК 67.9 (4УКР)401

К 60


6221. Ліпкан В.А. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та по­няттях / В.А. Ліпкан, О.С. Ліпкан, О.О. Яковенко. — К.: Текст, 2006. — 255 с.; 21 см. — Бібліогр.: с. 250—255 (108 назв). — ІSBN 966-8974-01-8 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00770] п УДК 351.746.1(477+100)

ББК 67.9(4УКР)401.212

Л 61


Каталог: litopys -> Knigki -> 2006
2006 -> Державна наукова установа
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
litopys -> З. П. Богачук Бібліограф-укладач
litopys -> О. П. Дубовик Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99
litopys -> Державна наукова установа
litopys -> Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови
litopys -> Книжкова палата україни
litopys -> В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка