Державна наукова установа


/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки. Оборона країни. Збройні сили. Історія воєнСторінка7/21
Дата конвертації15.12.2016
Розмір5,05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

355/359 Військова справа. Воєнне мистецтво. Воєнні науки. Оборона країни. Збройні сили. Історія воєн

6222. Вагман И.Я. 100 знаменитых полководцев: [Биогр. очерки] / И. Вагман, В. Мац, А. Зиолковская. — Х.: Фолио, 2006. — 510, [1] с.: портр.; 21 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-3241-6 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00989] п оф УДК 929:355+355.48(100)(092)

ББК 63.3(0)-8

В 12

6223. Ильченко А.П. 50 знаменитых операций спецслужб / А.П. Ильчен­ко, И.Я. Вагман, В.В. Голодюк. — Х.: Фолио, 2006. — 509, [1] с.; 20 см. — (Серия "100 знаменитых"). — На пер. авт. не указаны. — ІSBN 966-03-3455-9 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-01074] п вс УДК 94(100):351.746ББК 63.3(0)+67.9(0)401.212

И 48


6224. Організація та ведення розвідки із спостережних пунктів: [Навч. посіб.] / Ю.І. Свідлов, О.П. Мєшков, С.П. Латін та ін.; М-во оборони України, Військ. ін-т ракет. військ і артилерії Сум. держ. ун-ту. — Суми: СумДУ, 2006. — 128 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 128 (12 назв). — ІSBN 966-657-070-Х: Б.ц., 300 пр. — [2006-00393] п УДК 356.251(075)

ББК 68.514

О-64

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

364 Соціальна допомога. Соціальне забезпечення. Соціальне страхування

6225. Горілий А.Г. Історія соціальної роботи: Навч. посіб. — Т.: Астон, 2004. — 173 с.: портр.; 20 см. — Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. — ІSBN 966-308-085-Х (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00563] п оф УДК 364-78(091)

ББК 65.272г

Г 69


6226. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей-інвалідів / [Авт. кол.: Бондар В.І., Вавіна Л.С., Засенко В.В. та ін.]; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К.: Наук. світ, 2005. — 164 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначе­но на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 159—162 (57 назв). — ІSBN 966-645-389-4: Б.ц., 400 пр. — [2006-00614] п оф УДК 364-787.2:376.2/.3-056.317

ББК 65.272

С69

366 Консумеризм. Рух на захист інтересів та прав споживачів

6227. Закон Украины “О защите прав потребителей”. — Х.: Изд. дом “Фак­тор”, 2006. — 61 с.; 20 см. — (Библиотека законодательства, ISBN 966-8262-08-5). — На обл.: В новой редакции. — ІSBN 966-312-417-2: Б.ц., 8 000 экз. — [2006-00189] п оф УДК 366.5(477)(094.5)

ББК 67.9(4УКР)404-3

З-19

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

6228. Коротяев Б.И. Избранные педагогические сочинения: [В 3 т.] / Луган. нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченка. — Луганск: Альма-матер, 2006. — 21 см.

Т. 2. — 2006. — 575 с.: табл. — ІSBN 966-617-196-1 (в пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00013] п оф УДК 37(477)(081.2)

ББК 74.00(4УКР)я44

К68

6229. Плавич В.П. Становлення нової освітньої парадигми ХХІ ст. / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О.: Астропринт, 2005. — 118, [1] с.; 20 см. — Біблі-огр.: с. 113—119 (86 назв) та в кінці розд. — ІSBN 966-318-383-7: Б.ц., 300 пр. — [2006-00814] п оф УДК 37(477:4)ББК 74.04(4УКР)

П 37


37.0 Загальні питання освіти, виховання, навчання. Навчальні плани, програми, предмети

6230. Даценко О.А. Асоціація дитячих творчих колективів у створенні культурного середовища Полтавщини: [Навч.-метод. посіб.]. — Полтава: АСМІ, 2006. — 81 с.: іл., табл., портр.; 29 см. — Бібліогр. в кінці тем. — Б.ц., 300 пр. — [2006-01031] п оф УДК 37.036

ББК 74.200.58

Д 21

6231. Казаков В.Н. Дистанционное обучение в медицине / В.Н. Казаков, В. Г. Климовицкий, А. В. Владзимирский. — Донецк: Норд-Пресс, 2005. — 78, [1] с.: ил., портр.; 21 см. — В надзаг.: К 75-летию Донец. гос. мед. ун-та им. М.Горь­кого. — Библиогр.: с. 77—78 (39 назв.). — ІSBN 966-380-034-8 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00626] п УДК 37.018.432:61ББК 74.202+5

К 14


6232. Коляда М.Г. Семейная энциклопедия воспитания ребенка: 3000 вопросов что делать, если... — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 445, [1] с.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-852-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 3 000). — [2006-00345] п вс УДК 37.018.1

ББК 74.9

К 62

6233. Коротяев Б.И. Избранные педагогические сочинения: [В 3 т.] / Лу­ган. нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченко. — [Испр. изд.]. — Луганск: Альма-матер, 2006. — 20 см. — ISBN 966-617-196-1.Т. 1. — 2006. — 479 с.: ил., табл., портр. — Текст: рус., укр. — Библиогр. в тексте и в подстроч. примеч. — (В пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00933] п оф УДК 37(477)

ББК 74.03(4УКР)

К 68

6234. Коротяев Б.И. Избранные педагогические сочинения: [В 3 т.] / Луган. нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченко. — [Испр. изд.]. — Луганск: Альма-матер, 2006. — 20 см. — ISBN 966-617-196-1.Т. 3. — 2006. — 375 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 199—200, 370—374 и в тексте. — (В пер.): Б.ц., 3 000 экз. — [2006-00934] п оф УДК 37(477)

ББК 74.03(4УКР)

К 68

6235. Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. — К.: Знання, 2006. — 324 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). — Бібліогр.: с. 317—324 (140 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-346-054-7 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00215] п оф УДК 37.013(076)ББК 74.00я73

К 89


6236. Кучерук О.А. Основи естетичного виховання в шкільному курсі ук­раїнської мови: [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2006. — 199 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 190—194 (97 назв). — Предм. покажч.: с. 195—199. — ІSBN 966-8456-56-4: Б.ц., 300 пр. — [2006-00472] п УДК 37.036(075.8)

ББК 74.200.54я73

К 95

6237. Людина починається з добра: Вихов. години для учнів 5—9-х кл.: [Посіб­ник / Уклад. Г.С. Грай]. — Т.: Астон, 2004. — 175, [1] с.: іл.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966308-083-3: Б.ц., Б.т. — [2006-00567] п оф УДК 37.032

ББК 74.200.5

Л 93

6238. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 174 с.: табл.; 20 см. — Біблі­огр. в кінці тем. — ІSBN 966-680-198-1 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00745] п офУДК 37.013.44:39](=161.2)(075.8)

ББК 74(4УКР)я73

М 81

6239. Тушева В.В. Основи науково-педагогічних досліджень: (Навч.-ме­тод. посіб.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х.: Нове слово, 2006. — 219 с.: табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 205—219 (265 назв) та в кінці розд. — ІSBN 966-8430-69-7: Б.ц., 350 пр. — [2006-00890] п УДК 37.017.91ББК 74.04

Т 92


6240. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — 2-ге вид., виправл., доповн. — К.: Академвидав, 2006. — 559 с.: іл., табл.; 20 см. — (Альма-матер). — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8226-21-6: Б.ц., Б.т. — [2006-01022] д оф УДК 37(075.8)

ББК 74.00я73

Ф 66

6241. Щокін Г.В. В обороні української освіти / Міжрегіон. акад. упр. персона­лом. — К.: МАУП, 2005. — 38 с.: портр. — (Бібліотека журналу "Персонал"). — ІSBN 966-608-523-2: Б.ц., 3 000 пр. — [2006-00502] п оф УДК 37(477)(091)

ББК 74.03(4УКР)

Щ 92

6242. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: [Навч. посіб.] / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2006. — 284 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8456-57-2 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-00474] п УДК 37.013(075.8)

ББК 74.58я73

Я 48

Див. 6006371 Організація системи освіти та виховання. Шкільна організація

6243. Домашні завдання на "відмінно"!: [Розв’язання задач і викон. завдань, пропонов. сучас. шк. підруч.]: 4(3)-й кл. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 794, [1] с.: іл., табл.; 21 см. — Кн. вміщує відповіді на питання, розв’язання задач і виконані вправи до підруч. "Рідна мова" / М.С.Вашуленко та ін.; "Русский язык" / И.Ф.Гудзик; "Англійська мова" / В.М.Плахотник, Т.К.Полонська; "Математика" / М.В.Богданович. — ІSBN 966-548-683-7: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1 — 2 000). — [2006-00409] п вс УДК 371.322.1(075.2)

ББК 74.202.5я71

Д 66

6244. На допомогу менеджеру освіти: [Посібник / Упр. освіти і науки Тер­ноп. облдержадмін., Обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти. — Т.: СМП "Астон", 2002. — 20 см.Ч. 4: Теорія і практика атестаційної експертизи в закладах освіти / [Авт.-уклад. Боднар О.С.]. — 2004. — 325 с.: іл., табл. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-308-112-0: Б.ц., Б.т. — [2006-00494] п оф УДК 371.12:331.108.43

ББК 74.204+65.24

Н 17

6245. Пащенко Д.І. Формування готовності майбутніх учителів початко­вих класів до гуманістичного виховання учнів: Монографія / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — К.: Наук. світ, 2005. — 370 с., [2] арк. табл.: іл., табл.; 21 см. — Бібліогр.: с. 342—363 (385 назв). — ІSBN 966-675-403-7: Б.ц., 300 пр. — [2006-00609] п УДК 371.13ББК 74р

П 22


373 Види загальноосвітніх шкіл. Дошкільна освіта і виховання. Початкова школа. Середня школа

6246. Лелеченя: Букварик для малят: [Для старш. дошк. віку / Авт.-упо­ряд. Бударіна Р.В.; Худож. Андрощук Л.І.]. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К.: Лелека, 2006. — 63, [2] с., включ. обкл.: іл.; 26 см. — ІSBN 966-7678-69-5: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00957] д оф УДК 373.2.016:811.161.2

ББК 74.102

Л 43


6247. Малятко: Букварик-читаночка: [Для дошк. віку / Худож. Л. Андро­щук та ін.]. — К.: Лелека, 2006. — 112, [1] с.: іл.; 26 см. — ISBN 966-7678-43-1 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00958] п оф УДК 087.5:811.161.2

ББК 81.2УКР

М 20

6248. Осадчук О.Б. Літній зошит. Я іду у 2 клас. — Т.: Мандрівець, 2006. — 63 с.: іл.; 24 см. — (Бібліотека журналу "Мандрівець". Серія "Початкова шко-ла"). — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-634-171-9: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00589] п оф УДК 373.3(075.4)ББК 74.202.5

О-72


6249. Роговська Л.І. Літній зошит. Я іду у 3 клас. — Т.: Мандрівець, 2006. — 63 с.: іл.; 24 см. — (Бібліотека журналу "Мандрівець". Серія "Початкова шко­ла"). — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-634-174-3: Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00590] п оф УДК 373.3(075.4)

ББК 74.202.5

Р 59

6250. Рудик Т.З. Літній зошит. Я іду в 4 клас. — Т.: Мандрівець, 2006. — 63 с.: іл.; 24 см. — (Бібліотека журналу "Мандрівець". Серія "Початкова шко­ла"). — На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-634-175-1: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00591] п оф УДК 373.3(075.4)ББК 74.202.5

Р 83


6251. Хаткина М.А. Весёлая азбука: [Игры, задания, рассказы, стихи: Де-тям 6—9-ти лет]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 175 с.: ил.; 27 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-289-9 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00582] п оф УДК 373.2.016:811.161.1

ББК 74.268.1РОС

Х 25

6252. Хаткіна М.О. Чарівна абетка. Рідна мова кольорова: [Завдання, вір­ші, жарти, ігри: Дітям 6—9-ти років]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 175 с.: іл.; 27 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-166-3 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00583] п оф УДК 373.2.016:811.161.2ББК 74.268.1УКР

Х 25


373(075) Підручники та навчальні посібники

6253. Абетка / Написали і упорядкували А. Костецький, Н. Павлова; Нама­лювали О. Кукушкін, В. Бариба. — К.: Школа: НКП, 2006. — 71 с.: іл.; 29 см. — (Моя улюблена книжечка). — ISBN 966-661-462-6 (Школа). — ISBN 966-339-259-2 (НКП) (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-01003] п оф УДК 373.2.016:811.161.2-028.31

ББК 74.102

А 14


6254. Байбара Т.М. Я і Україна: Підруч. для 3-го кл. / Т.М. Байбара, Н.М. Бібік. — Х.: ТОВ "Форум", 2006. — 175, [1] с.: іл.; 24 см. — ІSBN 966-7786-89-7 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00258] п оф УДК 373.3(075.2)

ББК 1я721

Б 18

6255. Бернадська Н.І. Українська література XX століття: Навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл. — 3-тє вид., стер. — К.: Знан-ня-Прес, 2006. — 259, [12] с.: табл., портр.; 20 см. — ІSBN 966-311-036-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00240] д оф УДК 373.5:821.161.2.09“19”+821.161.2.09“19”](075.3)

ББК 83.34УКРя721

Б 51

6256. Бойченко Т.Є. Основи здоров’я: (Експерим. посіб. для учнів): (ІІ вік. рівень) / Т. Бойченко, Н. Колотій; Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді: Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. — 111 с.: табл.; 20 см. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — ІSBN 966-8435-14-1: Б.ц., 2 100 пр. — [2006-00862] п УДК 373.5:613+613](075.3)

ББК 51.2я721

Б 77

6257. Бойченко Т.Є. Основи здоров’я: (Експерим. посіб. для учнів): (ІІІ вік. рівень) / Т. Бойченко, Н. Колотій; Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді: Укр. ін-т соц. дослідж., 2004. — 123 с.: табл.; 20 см. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — ІSBN 966-8435-21-4: Б.ц., 2 100 пр. — [2006-00863] п УДК 373.5:613+613](075.3)ББК 51.2я721

Б 77


6258. Бойченко Т.Є. Основи здоров’я: (Експерим. посіб. для учнів): (І вік. рівень) / Т. Бойченко, Н. Колотій; Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. — К.: Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді: Укр. ін-т соц. дослідж., 2004.103 с.: табл., схеми; 20 см. — У надзаг.: Укр.-канад. проект "Молодь за здоров’я-2". — ІSBN 966-8435-14-1: Б.ц., 2 000 пр. — [2006-00861] п УДК 373.5:613+613](075.3)

ББК 51.2я721

Б 77

6259. Ванджура В.Я. Основи здоров’я і фізична культура. 3 клас: [Посіб-ник] / В.Я. Ванджура, О.В. Бірюков. — Т.: Астон, 2004. — 336 с.: іл., табл.; 20 см. — Назва обкл.: Плани-конспекти уроків з предмету "Основи здоров’я і фізична культура". — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 333—334 (35 назв). — ІSBN 966-308-107-4: Б.ц., Б.т. — [2006-00560] п оф УДК 373.3.016:613.7ББК 74.267.5

В 17


6260. Волкова Т.М. Творчі ігри, завдання і тести для розвитку пам’яті та уваги: [Дітям 6—12-ти років / Пер. з рос. Ігнатова В.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 239 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-338-0 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00283] п оф

УДК 373.3.036

ББК 74.200.5

В 67


6261. Волошин О.М. Зошит з курсу "Я і Україна. Природознавство": 4-й кл. / О. Волошин, Л. Волошин. — Т.: Астон, 2004. — 76 с.: іл., табл., карти; 20 см.На обкл. авт. не зазначено. — ІSBN 966-308-102-3: Б.ц., Б.т. — [2006-00562] п оф

УДК 373.3:57.081.1+57.081.1](075.2)

ББК 20.1я72

В 88


6262. Гаевский А.Ю. Информатика: Учеб. пособие: 7—11-й кл. — 2-е изд., доп. — К.: А.С.К., 2006. — 535 с.: ил., табл.; 24 см. — ІSBN 966-8591-70-0: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 7 000). — [2006-00040] п оф УДК 373.5:004+004](075.3)

ББК 32.973я721

Г 13

6263. Губарев В.К. Большой современный справочник школьника и сту­дента / [ Губарев В.К., Трофимова З.В.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 959 с.: ил., табл.; 26 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-338-225-2 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00397] п оф УДК 373.5(035)ББК 92

Г 93


6264. Губарев В.К. Великий сучасний довідник школяра та студента / [Губарев В.К., Трофимова З.В.; Пер. з рос. Данилюк І.Г., Губарева Б.М.]. — До­нецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 895 с.: іл., табл.; 26 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-228-7 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00398] п оф УДК 373.5(035)

ББК 92


Г 93

6265. Губарев В.К. Современный справочник школьника и студента: [Обществ. и экон. дисциплины / Губарев В.К., Трофимова З.В.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 1343 с.: ил., табл.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-338-312-7 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00402] п вс УДК 373.5(035)

ББК 92


Г 93

6266. Губарев В.К. Сучасний гуманітарний довідник школяра та студента / [Губарев В.К., Трофимова З.В.; Пер. з рос. Данилюк І.Г., Губарева Б.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 1247 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-326-7 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1–5 000). — [2006-00403] п вс УДК 373.5(035)

ББК 92

Г 93


6267. 225 творів з української та зарубіжної літератури: Для 5—9-х кл. — До­нецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 382 с.; 20 см. — ІSBN 966-548-360-9: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00405] п вс УДК 373.5:[821.161.2.09+82.09]+[821.161.2.09+82.09]](075.3)

ББК 81.2УКР-922+83.3(0)я73

Д 23

6268. 2150. Нові кращі твори з української мови і літератури: 5—11-ті кл. / [Упоряд. Павленко І.А. та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 956 , [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-548-727-2 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00406] п всУДК 373.5:[821.161.2.09+811.161.2]+[821.161.2.09+811.161.2]](075.3)

ББК 81.2УКР-922+83.34УКРя721

Д 23

6269. 900 новітніх творів з української мови і літератури: 5—9-ті кл. / [Упоряд. Павленко І.А. та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 509, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-548-725-6: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00407] п всУДК 373.3: [821.161.2.09+811.161.2]+[821.161.2.09+811.161.2]](075.3)

ББК 81.2УКР-922+83.34УКРя721

Д 25

6270. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання: Навч. посіб. з труд. навчання для учнів 5—9-х кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій. — К.: А.С.К., 2006. — 231, [1] с., [8] арк. іл.: іл., табл.; 26 см. — ІSBN 966-539-181-Х (в опр.): Б.ц., 7 000 пр. (1-й з-д 4 000). — [2006-00041] п оф УДК 373.5:640.1+640.1](075.3)

ББК 37.279я721

Д 33

6271. Довідник школяра: 1-ші—4-ті кл. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 316 с.: іл., табл.; 21 см. — На опр.: Укр. мова, математика, англ. мова, малюван­ня. — ІSBN 966-548-385-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00408] п вс УДК 373.3(035)ББК 92

Д 58


6272. Доценко І.В. Дидактичні матеріали для тематичного оцінювання. Англійська мова. 6 клас: [Посібник] / І.В. Доценко, О.В. Євчук. — Т.: Астон, 2004. — 120 с.; 20 см. — ІSBN 966-308-099-Х: Б.ц., Б.т. — [2006-00564] п оф

УДК 373.512.61:811.111

ББК 74.268.2АНГЛ

Д 71


6273. Доценко І.В. Дидактичні матеріали для тематичного оцінювання. Англійська мова. 9 клас : [Посібник] / І.В. Доценко, О.В. Євчук. — Т.: Астон, 2004. — 88 с.; 20 см. — ІSBN 966-308-098-1: Б.ц., Б.т. — [2006-00565] п оф

УДК 373.512.61:811.111

ББК 74.268.2АНГЛ

Д 71


6274. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10-го кл. за­гальноосвіт. навч. закл. / [ Яценко Б.П., Юрківський В.М., Любіцева О.О. та ін.]; Ред. Б.П. Яценко. — Х.: ТОВ "Форум", 2006. — 350, [1] с.: іл., табл.; 22 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-7786-88-9: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00259] п оф УДК 373.5:911.3:[33+30](100)+911.3:[33+30](100)](075.3)

ББК 65.04(0)я721

Е 40

6275. Заведея Т.Л. Біологія: Довід. школяра і студ. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 687 с.: іл.; 21 см. — ІSBN 966-338-318-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00410] п оф УДК 373.5:57(035)ББК 28.0я2

З-13


6276. Зеленева О.Г. Химия: Справ. школьника и студента: 8—11-е кл. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 571, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-561-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00411] п вс УДК 373.5:54(035)

ББК 24я2

З-48

6277. Кулиш В.Г. Английский букварь = English Primer: [Детям 6-ти — 8-ми лет]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 140, [3] с.: ил.; 26 см. — ІSBN 966-338-365-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00414] п оф УДК 373.2.016:811.111

ББК 74.268.1АНГЛ

К 90

6278. Куліш В.Г. Англійський буквар = English Primer: [Дітям 6-ти — 8-ми років]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 143 с.: іл.; 26 см. — ІSBN 966-338-167-1: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00415] п оф УДК 373.2.016:811.111

ББК 74.268.1АНГЛ

К 90

6279. Логачевська С.П. Мій помічник з математики: Практ. посіб. для 2-го кл. / С.П. Логачевська, Т.А. Каганець. — 3-тє вид., виправл. — К.: А.С.К., 2006. — 96 с.: іл.; 24 см. — ІSBN 966-319-054-Х: Б.ц., 6 000 пр. (1-й з-д 2 000). — [2006-00044] д оф УДК 373.5:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Л 69

6280. Логачевська С.П. Мій помічник з математики: Практ. посіб. для 4-го кл.: [У 2 ч.] / С.П. Логачевська, Т.А. Каганець. — 3-тє вид., виправл. — К.: А.С.К., 2006. — 24 см. — ISBN 966-319-055-8.

Ч. 1. — 2006. — 78 с. — Б.ц., 6 000 пр. (1-й з-д 2 000). — [2006-00045] д оф

УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Л 69

6281. Логачевська С.П. Мій помічник з математики: Практ. посіб. для 4-го кл.: [У 2 ч.] / С.П. Логачевська, Т.А. Каганець. — 3-тє вид., виправл. — К.: А.С.К., 2006. — 24 см. — ISBN 966-319-055-8.

Ч. 2. — 2006. — 79 с.: іл. — Б.ц., 6 000 пр. (1-й з-д 2 000). — [2006-00046] д оф

УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Л 69


6282. Мацевко Г.М. Алгебра і початки аналізу. 11 клас: Конспекти уроків. — Т.: Астон, 2004. — 231 с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-308-105-8: Б.ц., Б.т. — [2006-00568] п оф УДК 512(042)

ББК 22.1я421

М 36

6283. Мирошниченко С.А. Универсальная энциклопедия школьника: 5—11-е кл. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 559 с.: ил., табл.; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-902-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00418] п вс УДК 373.5(031)ББК 92

М 64


6284. "Нам треба Твого голосу, Тарасе!": Зб. сценаріїв / [Уклад. Балко В.Є. та ін.]. — Т.: СМП "Астон", 2004. — 192 с.: табл.; 20 см. — 190-річчю від дня народж. Тараса Шевченка присвяч. — Бібліогр.: с. 190 (3 назви). — ІSBN 966-308-084-1: Б.ц., Б.т. — [2006-00495] п оф УДК 373.318.93

ББК 74.200.58

Н 24

6285. Нові учнівські твори з рідної мови, з української літератури, із зару-біжної літератури: 5—11-ті кл. / [Кол. авт.: Паращич В.В., Середа О.А., Ковален- ко К.В. та ін.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 749, [1] с.; 21 см. — (Свічадо). — На опр.: Уні­кальна збірка 2007. — ІSBN 966-404-084-3 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00977] п офУДК 373.5:[811.161.2+821.161.2.09+82.09(1-87)]+[811.161.2+

821.161.2.09+82.09(1-87)](075.3)

ББК 81.2УКР-922+83.34УКРя721+83.3(0)я721

Н 73


6286. Погорєлов О.В. Геометрія: Стереометрія: Підруч. для 10—11 кл. за-гальноосвіт. навч. закл. — К.: УВЦ "Школяр", 2006. — 127, [2] с.: іл.; 22 см. — Предм. покажч.: с. 126—127. — ІSBN 966-7117-68-5 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-01044] п оф УДК 373.5:514.113+514.113](075.3)

ББК 22.151я721

П 43

6287. Поніманська Т.І. Дошкільна підготовка: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — К.: Академвидав, 2006. — 455 с.; 21 см. — (Альма-матер). — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-8226-19-4 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-01021] п оф УДК 373.2.013(075.8)

ББК 74.10я73

П 56

6288. Просцевичус В.Э. Русский язык: Справ. школьника и студента. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 454, [1] с.: табл.; 21 см. — Авт. указан перед вып. дан. — Предм. указ.: с. 444—445. — ІSBN 966-548-058-8 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00421] п вс УДК 373.5:811.161.1(035)ББК 81.2РОСя2

П 82


6289. Растригина Л.П. Немецкий букварь: Звуки и буквы = Deutsches Alphabet: Laute und Buchstaben. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 63 с.: ил.; 26 см. — ІSBN 966-338-276-8: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—10 тыс.). — [2006-00423] п оф

УДК 373.2.016:811.112.2

ББК 74.268.1НІМ

Р 24


6290. Растригіна Л.П. Німецький буквар: Звуки та букви = Deutsches Alphabet: Laute und Buchstaben. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 63 с.: іл.; 26 см. — ІSBN 966-338-276-7: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—10 000). — [2006-00422] п оф

УДК 373.2.016:811.112.2

ББК 74.268.1НІМ

Р 24


6291. Русская и мировая литература: Все произведения шк. программы в крат. излож.: [5—11-й кл. / Колисниченко Л.В., Гайдаренко Е.П., Полонская Е.И., Гамолина А.К.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 607 с.; 20 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-548-891-0: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00399] п вс УДК 373.5:[821.161.1.09+82.09(100)]+[821.161.1.09+82.09(100)]](075.3)

ББК 83.3(2РОС)я721+83.3(0)я721

Р 89

6292. Світ — дивосвіт України: Хрестоматія з природознав.: Для мол. шк. віку / [Упоряд. Н.М. Школа, І.С. Голубєва]. — К.: Лелека, 2006. — 222, [1] с.: іл.; 24 см. — Алф. покажч.: с. 219. — ІSBN 966-8083-17-2 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00959] п оф УДК 373.3:57.081.1+57.081.1](075.3)ББК 20.1я721

С 24


6293. Семчишин Я.С. Контрольні та самостійні роботи з математики. 10 клас: Алгебра та початки аналізу. Геометрія: [Для класів універс. профілю навч. та профілів гуманіт. спрямування]. — Т.: Астон, 2004. — 83 с.: іл.; 20 см. — ІSBN 966-308-110-4: Б.ц., Б.т. — [2006-00569] п оф УДК 373.5.016:51](079.1)

ББК 74.262.21я7

С 30

6294. Середницька Г.В. Історія України (1914—1939): Опор. конспекти: 10-й кл. — К.: А.С.К., 2006. — 176 с.; 20 см. — Бібліогр.: с. 175 (25 назв). — ІSBN 966-8291-24-7: Б.ц., 6 000 пр. (1-й з-д 3 000). — [2006-00048] п всУДК 373.5:94(477)+94(477)](075.3)

ББК 63.3(4УКР)я7

С 32

6295. 700 золотих творів з української мови і літератури: 10—11-ті кл. / [Авт.-уклад. Мележик С.А. та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 446 с.; 20 см. — ІSBN 966-548-726-4: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00424] п всУДК 373.5:[811.161.2+821.161.2.09]+[811.161.2+821.161.2.09]](073.5)

ББК 81.2УКР-922+83.34УКРя721

С 37

6296. 700 лучших сочинений медалистов по русской и мировой литерату-ре: Для 5—11-х кл. / [Сост. Костина Ю.А.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 765, [1] с.; 21 см. — ІSBN 966-548-607-1: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 500). — [2006-00412] п вс УДК 373.5:[821.161.1+82.09(1-87)]+[821.161.1+82.09(1-87)](075.3)ББК 83.3(2РОС)я721+83.3(0)я721

С 30


6297. Скрипник Т.В. Математика: Довід. школяра і студ.: Для 9—11-х кл. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 317 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-757-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00425] п вс УДК 373.5:51(035)

ББК 22.1я2

С 45

6298. Смолякова О.К. Математика: Довід. школяра: Для 5—8-х кл. — До-нецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 431 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Предм. покажч.: с. 422—423. — ІSBN 966-548-527-Х (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00426] п вс УДК 373.5:51(035)ББК 22.1я2

С 51


6299. Справочник школьника: 1—4-й кл. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 413, [1] с.: ил., табл.; 21 см. — На пер.: Математика, рус. яз., укр. яз., англ. яз., рисование. — ІSBN 966-548-358-7 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00427] п вс УДК 373.3(035)

ББК 92


С 74

6300. Сучасна українська література кінця XX ст. — початку XXI ст.: Для старш. шк. віку / [Упорядкув. текстів, передм., підготов. навч.-метод. матеріалів І. Андрусяк]. — К.: Школа: НКП, 2006. — 463 с.; 21 см. — (ШХ: Шкільна хресто­матія). — Бібліогр.: с. 456—457. — ІSBN 966-661-468-5 (Школа). — ISBN 966-339-282-7 (НКП) (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-01045] п оф УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)

ББК 83.34УКРя721

С 91

6301. Тарасов Л.В. Моя первая математика: В 8 книгах-тетрадях / Л.В. Та­расов, Т.Б. Тарасова. — [2-е изд., дораб.]. — Сумы: ИТД "Унив. кн.", 2003. — 29 см. — (Образовательная модель "Экология и развитие").Книга-тетрадь 5: [3-й кл.]. — 2005. — 173 с.: ил., табл. — ІSBN 966-680-004-7. — ISBN 966-680-209-0: Б.ц., 500 экз. — [2006-00752] п оф УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Т 19

6302. Тарасов Л.В. Моя перша математика: У 8 книгах-зошитах / Л.В. Та­расов, Т.Б. Тарасова. — [2-ге вид., доопрац.]. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2003. — 29 см. — (Освітня модель "Екологія та розвиток"). — ISBN 966-7550-42-7.Книга-зошит 3: [2-й кл.]. — 2005. — 175 с.: іл., табл. — ІSBN 966-680-207-4: Б.ц., Б.т. — [2006-00753] п оф УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Т 19

6303. Тарасов Л.В. Моя перша математика: У 8 книгах-зошитах / Л.В. Та­расов, Т.Б. Тарасова. — [2-ге вид., доопрац.]. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2003. — 29 см. — (Освітня модель "Екологія та розвиток"). — ISBN 966-7550-42-7.Книга-зошит 5: [3-й кл.]. — 2005. — 173 с.: іл., табл. — ІSBN 966-680-210-4: Б.ц., 500 пр. — [2006-00754] п оф УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Т 19

6304. Тарасов Л.В. Моя перша математика: У 8 книгах-зошитах / Л.В. Та­расов, Т.Б. Тарасова. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2003. — 29 см. — (Освітня мо­дель "Екологія та розвиток"). — ISBN 966-7550-42-7.Книга-зошит 7: [4-й кл.]. — 2005. — 135 с.: іл., табл. — ІSBN 966-680-219-8: Б.ц., 500 пр. — [2006-00755] п оф УДК 373.3:51+51](075.2)

ББК 22.1я721

Т 19

6305. Тарасов Л.В. Навколишній світ. Рідна планета: [Книга-зошит: У 2 ч.]: 4-й кл. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 29 см. — (Людина і світ). — (Освітня модель "Екологія та розвиток"). — ISBN 966-680-000-4.

Ч.1: Материки і океани. — 2005. — 133 с.: іл. — ІSBN 966-680-224-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00757] п оф УДК 373.3:91+91](075.2)

ББК 26.8я721

Т 19


6306. Тарасов Л.В. Навколишній світ. Рідний край: [Книга-зошит: У 2 ч.]: 3-й кл. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 29 см. — (Людина і світ). — (Освітня модель "Екологія та розвиток"). — ISBN 966-680-000-4.

Ч.1. — 2005. — 114 с.: іл. — ІSBN 966-680-216-3: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00756] п оф УДК 373.3:908+908](075.2)

ББК 26.89я721

Т 19


6307. 1000 золотых сочинений по русской и мировой литературе: 5—11-е кл. / [Авт.-сост. Скотникова О.Е. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 895 с.; 21 см. — ІSBN 966-548-715-9: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00572] п вс

УДК 373.5:[821.161.1.09+82.09(1-87)]+[821.161.1.09+82.09(1-87)](075.3)

ББК 83.34РОСя721+83.3(0)я721

С 65


6308. 1255. Кращі сучасні реферати: [Зб. реф. з основних шк. предметів / Білик Е.В., Зав’язкіна Т.І., Зав’язкін О.В. та ін.; Пер. з рос. Данилюк І.Г.]. — До-нецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 1167 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-041-1 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00573] п вс УДК 373.5:0/9](048.3)

ББК 74.202.5

Т 44

6309. 1400. Нові учнівські твори з української мови і літератури: 5—9-ті кл. / [Байбак О.Ю., Веретенникова І.В., Вострікова В.В. та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006 . — 911 с.; 20 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-338-000-4: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00574] п вс

УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)

ББК 83.34УКРя721

Т 44


6310. 355 кращих творів медалістів: 5—11-ті кл. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 382, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-548-579-2: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00576] п вс

УДК 373.5:[821.161.2.09+811.161.2]+[821.161.2.09+811.161.2](075.3)

ББК 83.34УКРя721+81.2УКР-9

Т 68


6311. 3555 лучших сочинений третьего тысячелетия по русской и мировой литературе: 5—11-е кл. / [Авт.-сост. Костина Ю.А. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 830 с.; 26 см. — ІSBN 966-548-735-3: Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—2 500). — [2006-00575] п оф

УДК 373.5:[821.161.1.09+82.09(1-87)]+[821.161.1.09+82.09(1-87)](075.3)

ББК 83.34РОСя721+83.3(0)я721

Т 67


6312. 3333. Нові твори, плани, теми: Укр. та зарубіж. л-ра: 6—11-ті кл. / [Го­лов. ред. Д.В. Марков]. — К.: Майстер-клас, 2006. — 607 с.; 21 см. — ІSBN 966-8882-22-9 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00586] п вс

УДК 373.5:[821.161.2.09+82.09(1-87)]+[821.161.2.09+82.09(1-87)](075.3)

ББК 83.34УКРя721+83.3(0)я721

Т 67


6313. Українська і зарубіжна література: Усі твори за шк. прогр. у стисло­му викладі: 5—11-ті кл. / [Авт.-уклад. Хаткіна Н.В., Росінська О.А.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006 . — 607 с.; 20 см. — ІSBN 966-338-234-1: Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00581] п вс

УДК 373.5:[821.161.2.09+82.09(1-87)]+[821.161.2.09+82.09(1-87)](075.3)

ББК 83.34УКРя721+81.2УКР-9

У 45


6314. Українська література: Хрестоматія: 10-й кл. / [Уклад. Т.О. Харахо­ріна та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 1023 с.: портр.; 21 см. — Уклад. зазначено на тит. арк. та опр. — ІSBN 966-548-965-8 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00577] п вс УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)

ББК 83.34УКРя721

У 45

6315. Українська література: Хрестоматія: 11-й кл. / [Уклад. Т.О. Харахо­ріна та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 895 с.: портр.; 21 см. — Уклад. зазначено на тит. арк. та опр. — ІSBN 966-548-966-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00578] п вс УДК 373.5:821.161.2.09+821.161.2.09](075.3)ББК 83.34УКРя721

У 45


6316. Українська мова: Тести 5—12-ті кл.: Посібник / [Авт. кол.: Н.В. Гуй­ванюк, В.Є. Бузинська, О.В. Кардащук та ін.]; Ред. Н.В. Гуйванюк. — К.: ВЦ "Акаде­мія", 2006. — 374 с.: табл.; 22 см. — (Абітурієнту). — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — ІSBN 966-580-206-2 (в опр.): Б.т. — [2006-00036] п оф УДК 373.512.61:811.161.2

ББК 74.268.1УКР

У 45

6317. Универсальный современный справочник школьника: 5—11-е кл. / [Смолякова О.К., Скрипник Т.В., Крыжановский В.Г. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 1294 с.: ил., табл.; 21 см. — Авт. указаны перед вып. дан. — ІSBN 966-548-881-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00580] п вс УДК 373.5(035)ББК 92

У 59


6318. Уроки геометрії у 9 класі: [З досвіду роботи вчителів математики м.Тернополя / Ред. І.М. Пришляк]. — Т.: Астон, 2004. — 179 с.: іл., табл.; 20 см. — ІSBN 966-308-107-4: Б.ц., Б.т. — [2006-00570] п оф УДК 373.5.016:514

ББК 74.262.21

У 71

6319. Усі готові домашні завдання® з поясненнями та рекомендаціями: 5-й кл. / [ Бистрова А.О., Войтенко Л.О., Іщенко І.Н. та ін.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 797 с.: іл., табл.; 21 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-404-053-3 (в опр.): Б.ц., 20 000 пр. (1-й з-д 1—10 000). — [2006-00979] п УДК 373.513.221(075.3-055.52)

ББК 74.202.5я721

У 74

6320. Усі твори. Плюс довідник: 5—12-ті кл.: Понад 3 500 творів за твор­чістю усіх письменників зі шк. прогр., тем, планів, біогр., ділових паперів укр. та рос. мовами / [Голов. ред. Д.В. Марков]. — К.: Майстер-клас, 2006. — 910 с.; 20 см. — Текст: укр., рос. — ІSBN 966-8882-44-Х (в опр.): Б.ц., 7 000 пр. — [2006-00587] п вс УДК 373.5:82.09+82.09](075.3)(0135)ББК 83.3я721+83.3я2

У 74


6321. Усі творчі роботи: [Реф. з гуманіт. дисциплін]: 6—11-ті кл. / [Голов. ред. Д.В. Марков]. — К.: Майстер-клас, 2006. — 733 с.: іл., табл.; 20 см. — Біблі­огр. в тексті. — ІSBN 966-8882-07-5 (в опр.): Б.ц., 7 000 пр. — [2006- 00588] п вс УДК 373.5:0/9](048.3)

ББК 74.202.5

У 74

6322. Усі учнівські твори: Рідна мова. Укр. л-ра. Зарубіж. л-ра: 10—11-ті кл. / [Уклад. Нечволод Л.І.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 350 с.; 22 см. — ІSBN 966-404-042-8 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00980] п

УДК 373.5:[811.161.2+821.161.2.09+82.09(1-87)]+[811.161.2+821.161.2.09+

82.09(1-87)](075.3)

ББК 81.2УКР-922+83.34УКРя721+83.3(0)я721

У 59

6323. Фіненко О.М. Золотий ключик: Хрестоматія для позаклас. читання: 1-ші — 4-ті кл. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 445, [1] с.: іл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-548-597-0 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00454] п вс УДК 373.3.016:821.161.2.09ББК 74.268.34УКР

З-80


6324. Чарівні пори року: Хрестоматія для позаклас. читання: 1-ші — 5-ті кл. / [Упоряд. Буханченко Р.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 414, [1] с.: іл.; 20 см. — На опр.: Сучас. укр. вид. — ІSBN 966-548-824-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00273] п вс УДК 373.3.033

ББК 74.200.5

Ч-20


Каталог: litopys -> Knigki -> 2006
2006 -> Державна наукова установа
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
litopys -> З. П. Богачук Бібліограф-укладач
litopys -> О. П. Дубовик Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99
litopys -> Державна наукова установа
litopys -> Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови
litopys -> Книжкова палата україни
litopys -> В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка