Державна наукова установа


Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб. Спеціальні школиСторінка8/21
Дата конвертації15.12.2016
Розмір5,05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

376 Виховання, освіта та навчання спеціальних груп осіб. Спеціальні школи

6325. Діти з дитячими церебральними паралічами: обстеження, корекція, реабілітація: На допомогу керівникам спец. шкіл-інтернатів, реабілітац. центрів, вчителям, вихователям, реабілітологам, психологам, батькам, студ. / [Авт.-упо-ряд. В.І. Шнайдер]; Упр. освіти і науки Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. — Кам’янець-Подільський (Хмельниц. обл.): Абетка-НОВА, 2006. — 159 с.: іл., табл.; 29 см. — На обкл.: Спеціальна освіта. — Бібліогр.: с. 158. — ІSBN 966-363-036-1: Б.ц., 300 пр. — [2006-01019] п оф УДК 376(075)

ББК 74.3я7

Д 49


Див. 6226

377 Спеціалізоване навчання. Професійно-технічне навчання. Початкова та середня професійна освіта

6326. Висіцька Т.Ф. Хустська школа мистецтв: [Історія відкриття та го-лов. етапи розв.]. — Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2005. — 139 с.: іл., портр.; 20 см. — Імен. покажч.: с. 134—138. — Б.ц., 300 пр. — [2006-01091] п оф

УДК 377:7(477.87-21)

ББК 74.200.587(4УКР-4ЗАП)

В 53

378 Вища професійна освіта. Вищі навчальні заклади. Підготовка наукових кадрів

6327. Абітурієнту національного фармацевтичного університету, 2005: Навч. посіб. / [ Черних В.П., Толочко В.М., Котенко О.М. та ін.]; Ред. В.П. Чер­них; М-во охорони здоров’я України, Нац. фармац. ун-т. — 10-те вид., переробл. та доповн. — Х.: НФаУ, 2005. — 239 с.: табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-615-256-8: Б.ц., 200 пр. — [2006-00875] д УДК 378(076.6)

ББК 74.58я73

А 15


6328. Гушулей Й.М. Загальна методика викладання основ економіки: Проб. навч. посіб. / Й.М. Гушулей, І.М. Вітенко. — Т.: Астон, 2004. — 108 с.: табл., схеми; 19 см. — Бібліогр.: с. 107 (20 назв). — ІSBN 966-308-065-5: Б.ц., Б.т. — [2006-00561] п оф УДК 378.016:33

ББК 74.266.5

Г 97

6329. Думанский Ю.В. Нагрудные знаки высших учебных заведений Воору­женных Сил СССР, 1950—1957: Кат.-справ. — Донецк: Аспект, 2005. — 139 с., [1] л. портр.: ил., портр.; 24 см. — ІSBN 966-556-700-4 (в пер.): Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00950] п УДК 378.635.5(477+57)(091)

ББК 74.58г(2)

Д 82

6330. Збірник нормативно-правових актів діяльності університету: Практ. посіб. / [Уклад. Афанасьєв М.В.]; Харк. нац. екон. у-т. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 21 см.Вип. 1. — 2005. — 467 с.: табл. — ІSBN 966-676-121-1 (в опр.): Б.ц., 400 пр. — [2006-00880] п УДК 378.4(477.54):342.951](094.9)

ББК 74.58(4УКР-4ХАР)+67.9(4УКР)401-3

З-41

6331. Ионов В.А. Высшее техническое образование: Мед.-пед. аспект / В.А. Ионов, В.Ф. Кубышкин, А.А. Слободянюк; Общ. ред. А.А. Слободянюк. — Севастополь: СевНТУ, 2006. — 155 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 58—59, 152—153. — ІSBN 966-7473-80-5 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00390] п УДК 613:378.4

ББК 51.204+74.58

И 75

6332. Кримський юридичний ін-т (Сімферополь). Звітна наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, курсантів і студентів (7; 2005; Сімферополь). Матеріали VII звітної науково-практичниї конференції науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національ­ного університету внутрішніх справ, 19 трав. 2005 р.: У 2 ч. — Сімф.: Ельіньо, 2005. — 20 см. — ISBN 966-7348-16-4.Ч. 1. — 2005. — 235 с.: іл., табл. — У надзаг.: М-во внутр. справ України, Нац. ун-т внутр. справ, Крим. юрид. ін-т. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — Б.ц., 300 пр. — [2006-01128] п УДК 378.634(477.75)(06)

ББК 74.58(4УКР-6КРМ)я431

К 85

6333. Кримський юридичний ін-т (Сімферополь). Звітна наук.-практ. конф. наук.-пед. працівників, курсантів і студентів (7; 2005; Сімферополь). Матеріали VII звітної науково-практичниї конференції науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національ­ного університету внутрішніх справ, 19 трав. 2005 р.: У 2 ч. — Сімф.: Ельіньо, 2005. — 20 см. — ISBN 966-7348-16-4.Ч. 2. — 2005. — 234, [3] с.: іл., табл. — У надзаг.: М-во внутр. справ Украї­ни, Нац. ун-т внутр. справ, Крим. юрид. ін-т. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — Б.ц., 300 пр. — [2006-01129] п УДК 378.6:34(477.75)(06)

ББК 74.58(4УКР-6КРМ)я431

К 85

6334. Нове покоління навчальних планів в умовах входження України до Болонського процесу: Наук.-метод. матеріали / [Розробники Товажнянський Л.Л. та ін.]; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х.: НТУ "ХПІ", 2006. — 63 с.: табл.; 30 см. — Бібліогр. в тексті. — Б.ц., 500 пр. — [2006-00684] п УДК 378.1(477+4)(06)ББК 74.58(4УКР)я431

Н 72


6335. Нове покоління навчальних планів в умовах входження України до Болонського процесу: Матеріали наук.-метод. конф. — Х.: НТУ "ХПІ", 2006. — 63 с.: табл.; 30 см. — У надзаг.: Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Б.ц., 200 пр. — [2006-00683] п УДК 378.1(477+4)(06)

ББК 74.58(4УКР)я431

Н 72

6336. Під покровительством музи Кліо: Іст. ф-ту Ужгород. нац. ун-ту — 60 років / [Упоряд. Олашин М.В. та ін.]; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород: Поліграф­центр "Ліра", 2005. — 278, [1] с.: іл., портр.; 21 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-8266-32-3: Б.ц., 250 пр. — [2006-01095] п оф УДК 378.4.09(477.87-25)(092)ББК 74.58д(4УКР-4ЗАК)

П 32


6337. Система електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дис­ципліни: (Метод. рек. викладачам технол. дисциплін) / [ Українець А.І., Самсо­нов В.В., Поворознюк Н.І. та ін.]; Заг. ред. А.І. Українець. — К.: НУХТ, 2005. — 113 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Бібліогр.: с. 110—112 (37 назв). — ІSBN 966-612-053-4: Б.ц., 300 пр. — [2006-00873] п УДК 378:004](07)

ББК 74.58+32.97я7

С 40

6338. Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Збірник наукових праць. — К.: Наук. світ, 2004. — 266 с.: іл., табл.; 20 см. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-675-391-Х: Б.ц., 300 пр. — [2006-00602] пУДК 378.6(477.46-21)(82)

ББК 74.58(4УКР-4ЧЕК)я43

З-41

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

6339. Українське народознавство: Навч. посіб. / [М.С. Глушко, Т.О. Гонтар, Г.Й. Горинь та ін.]; Ред. С.П. Павлюк. — 3-тє вид., виправл. — К.: Знання, 2006. — 567 с.: іл.; 22 см. — Авт. зазначено на звороті тит. арк. — Бібліогр. в кінці глав. — ІSBN 966-346-102-0 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00225] д оф УДК 39(477)(075.8)

ББК 63.5(4УКР)я73

У 45

391/395 Етнографія. Традиції та звичаї. Суспільне життя. Церемоніал. Масові розваги. Фестивалі

6340. Драгоценная энциклопедия тостов и поздравлений. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 607 с.: ил.; 17 см. — ІSBN 966-338-370-4 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00278] п вс УДК 395.82(031)

ББК 82.3я2

Д 72


6341. Календарь поздравлений на все случаи жизни: [Знаменат. даты. Церков. праздники. Именины и именинницы. Традиции застолья. Тосты на каж­дый день / Сост. Ю.П. Кустовская]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 382, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-343-050-8 (в пер.): Б.ц., 10 000 экз. — [2006-00646] п вс УДК 395.5

ББК 87.7

К 17

6342. 1000 лучших поздравлений к праздникам и торжествам. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 381, [1] с.; 20 см. — (Книга-подарок). — ІSBN 966-548-379-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—3 000). — [2006-00443] п вс УДК 395.82ББК 82.3

Т 93


6343. Тости, поздоровлення, побажання, дарчі написи, застільні пісні від щирого серця / [Авт. уклад. В.І. Юрченко]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2005. — 543 с.: іл.; 17 см. — ІSBN 966-338-324-0 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00556] п вс УДК 395.5(477)

ББК 82.3(4УКР)-6

Ю 83

6344. Тосты, или Как стать душой компании: [Стихи, застол. песни, поздрав­ления]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 397, [1] с.: ил.; 21 см. — ІSBN 966-548-000-6 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д —3 000). — [2006-00445] п вс УДК 395

ББК 82.3

Т 62

6345. Шкода М.Н. Свята моєї Батьківщини: Дит. календар ілюстр. / [Худож. Альбрехт О.І.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 175 с.: іл.; 26 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-272-4 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00555] п оф УДК 394.2(059)-053.2ББК 82.3(4УКР)

Ш 67


398 Фольклор

6346. Весёлая книга: Ваши лучшие анекдоты / [Гл. ред. Чистюхина Н.С.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 239 с.; 20 см. — ІSBN 966-8511-02-6: Б.ц., 10 000 экз. — [2006-00635] п вс УДК 398.23

ББК 82.3(0)-6

В 38


6347. Греческие молитвы, заклинания и заговоры из Большой Каракубы / Вступ. ст., пер., ист.-филол. коммент. и подгот. текста Е. Чернухина; Донец. Центр ин-та востоковедения им. А.Крымского НАН Украины, Обществ. науч.-исслед. Центр "Схід-Захід". — Донецк: Норд-Пресс, 2005. — 167 с.; 21 см. — Часть текста парал.: греч., рус. — Библиогр.: с. 156—166, в тексте и в подстроч. примеч. — Указ. собствен. имен и геогр. названий: с. 152—154. — Указ. имен Геллу: с. 155. — ІSBN 966-380-024-0 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00624] п УДК 398(=495)

ББК 82.3 (4ГРЕ)

Г 81

6348. Давні легенди британських земель / Переказ Л. Олексієнко; Іл. А. Вла­сова. — К.: Країна мрій, 2006. — 146, [5] с.: іл.; 27 см. — Зміст: Сказання про короля Артура; Тристан та Ізольда; Робін Гуд. — ISBN 966-8761-53-7 (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00128] п оф УДК 398.21(410)

ББК 82.3(4ВЕЛ)

Д 13

6349. Давні легенди німецьких земель / [Переказ] Т. Горбаченко, Л. Олек­сієнко; Іл. Н. Гольц. — К.: Країна мрій, 2006. — 94, [2] с.: іл.; 27 см. — Зміст: Щуролов; Лоенгрін; Лорелея; Фауст. — ISBN 966-8761-64-2: Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00129] п оф УДК 398.21(430)ББК 82.3(4НІМ)

Д 13


6350. Європа: [Міфи та легенди для мол. шк. віку] / Худож. М. Пшінка; Упоряд. і переказав В. Степаненко. — К.: Епсілон, 2005. — 60, [3] с.: кольор. іл.; 30 см. — (Міфи і легенди Греції: В 7 кн., ISBN 966-95787-8-7; Кн. 2). — Зміст: Місто царя Кекропа; Європа; Кадм; Зет і Амфіон; Ніоба; Афродіта; Золотий трон; Оріон; Орфей та Еврідіка; Асклепій; Цариця Іо; Данаїди; Аталанта. — ISBN 966-95-787-7-9 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. — [2006-01127] п УДК 398.22(38)

ББК 82.3(0)

Є 24

6351. Зав’язкін О.В. Міфи і легенди Давньої Британії: [Дітям 5—12 років / Пер. з рос. Ілик Т.І; Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Зміст: Розд.: Ірландські міфи і легенди; Валлійські легенди. — ISBN 966-338-263-5: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00333] п оф УДК 398.21(366)ББК 82.3(4ВЕЛ)

З-13


6352. Зав’язкін О.В. Скандинавські міфи та легенди: [Дітям 5—12 років / Пер. з рос. Ілик Т.І; Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — Зміст: Три світи — Асґард, Мідґард і Хель; Пісня пророчиці Вельви; Мешканці світу богів; Заги­бель і відродження світу; Про Сіґурда; Легенди про Беовульфа. — ISBN 966-338-288-0: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00334] п оф УДК 398.21(48)

ББК 82.3(411)

З-13

6353. Казки про принців та принцес / [Упоряд. В.М. Мосякін]. — Х.: Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2006. — 350, [2] с.: іл.; 21 см. — Зміст: Авт.: О.Уайльд, З.Топеліус, Х.-К.Андерсен, Брати Грімм, Ш.Перро, В.Гауф, англ., нім., чес., фр., шотланд., ісп. нар. казки. — ISBN 966-343-200-4 (в опр.): Б.ц., 13 000 пр. — [2006-00087] п оф УДК 398.21(100)+82-343ББК 82.3(0)+84(0)-442

К 14


6354. Казки старого світу: [Для дітей мол. шк. віку / Уклад. Е.В. Альперт; Худож. А. Рекхем та ін.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 495 с., [15] арк. іл.: кольор. іл.; 21 см. — Зміст: Розд.: Укр. нар. казки; Шотланд. нар. казки; Фр. нар. казки; Бельгійс. нар. казки; Італ. нар. казки; Рум. нар. казки. — ISBN 966-404-050-9 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00780] п оф УДК 82(100)-343-93+398.21(100)

ББК 82.3(0)-6

К 14

6355. Мифы Древней Персии: [Детям 5—12 лет / Авт.-сост. Хаткина М.А.; Худож. Перепелица Е.К.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 48 с.: ил.; 26 см. — Содерж.: Разд.: О Заратустре; О царях и героях. — ISBN 966-338-251-1: Б.ц., 10 000 экз. — [2006-00536] п оф УДК 398.21(55)ББК 82.3(5ІРН)-6

М 68


6356. Мифы Древней Японии: [Детям 5—12 лет / Авт.-сост. Хаткина М.А.; Худож. Перепелица Е.К.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 48 с.: ил.; 26 см. — Содерж.: Идзанаги и Идзанами; Сусаноо; Происхождение Идзумо и Сусаноо; О-Куни-Нуси — повелитель великой страны Идзумо; Сусаноо и Укэмоти; Рыбак Урасима-Таро; Юривака — умелый стрелок; Юривака-дайдзин и подлый кэрай; Угуису-химэ; Два брата. — ISBN 966-338-270-8: Б.ц., 10 000 экз. — [2006-00537] п оф УДК 398.21(52)

ББК 82.3(5ЯПО)-6

М 68

6357. Мифы древних славян: [Детям 6—12 лет / Авт.-сост. Хаткина М.А.; Худож. Донец С.Ю.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 48 с.: ил.; 26 см. — Со­держ.: Сотворение мира; Священный камень Алатырь; О Велесе; Перун и Ски­пер-зверь; О Даждьбоге; Чернобог; Как на земле возникли реки; Семаргл Сваро­жич и Купалица; Свадьба Хорса и Зари-Заряницы, Денница — сын Хорса и др. — ISBN 966-338-255-4: Б.ц., 10 000 экз. — [2006-00538] п оф УДК 398.21(367)ББК 82.3(0)-6

М 68


6358. Мифы и легенды народов мира: [Детям 5—12 лет / Авт.-сост. Хатки­на М.А., Завязкин О.В.; Худож. Перепелица Е.К. и др.]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 655 с.: ил.; 20 см. — Содерж.: Разд.: Мифы Древнего Египта; Мифы Индии; Мифы Китая; Мифы Японии; Мифы Персии; Мифы Америки; Мифы Африки; Мифы древних славян; Скандинавские мифы; Мифы Британии. — ISBN 966-338-297-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00458] п оф

УДК 398.21(100)

ББК 82.3(0)

М 68


6359. Мірошниченко С.А. Інтимний сонник: 700 тлумачень снів / [Пер. з рос. Данилюк І.Г.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 255 с.: іл.; 20 см. — (Жі­ноча спокуса). — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-110-8 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00299] п вс УДК 398.7

ББК 82


М 64

6360. Міфи давніх слов’ян: [Дітям 6—12 років / Авт.-уклад. Хаткіна М.О.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Донець С.Ю.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — Зміст: Створення світу; Священний камінь Алатир; Про Велеса; Перун і Скіпер-звір; Про Дажбога; Чорнобог; Як на землі виникли ріки; Семаргл Сварожич і Купалиця; Весілля Хорса і Зорі-Зоряниці, Денниця — син Хорса та ін. — ISBN 966-338-292-9: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00539] п оф УДК 398.21(367)

ББК 82.3(0)-6

М 68


6361. Міфи Давньої Греції: Боги: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Білик Е.В.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Нєдял А.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — Зміст: Мешканці Олімпу; Зевс; Гера; Посейдон; Аїд; Афіна Палла­да; Змагання ткаль; Арес; Аполлон; Артеміда та ін. — ISBN 966-338-269-4: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00523] п оф УДК 398.21(38)

ББК 82.3(0)-6

М 68

6362. Міфи Давньої Греції: Вогонь Прометея: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Білик Е.В.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — Зміст: Прометей; Тантал; Пелопс; Ага­мемнон і його син Орест; Мелеагр; Кипарис. — ISBN 966-338-253-8: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00525] п оф УДК 398.21(38)ББК 82.3(0)-6

М 68


6363. Міфи Давньої Греції: Золоте руно: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Білик Е.В.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — Зміст: Розд.: Золоте руно; Подорож аргонав­тів. — ISBN 966-338-257-0: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00526] п оф УДК 398.21(38)

ББК 82.3(0)-6

М 68

6364. Міфи Давньої Греції: Подвиги Геракла: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Білик Е.В.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — ISBN 966-338-252-Х: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00527] п оф УДК 398.21(38)ББК 82.3(0)-6

М 68


6365. Міфи Давньої Греції: Пригоди Одіссея: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Білик Е.В.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — ISBN 966-338-254-6: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00528] п оф УДК 398.21(38)

ББК 82.3(0)-6

М 68

6366. Міфи Давньої Греції: Тесей: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Білик Е.В.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Альбрехт О.І.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — Зміст: Розд.: Ікар; Орфей і Евридика; Персей; Тесей. — ISBN 966-338-264-3: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00529] п оф УДК 398.21(38)

ББК 82.3(0)-6

М 68

6367. Міфи Давньої Персії: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Хаткіна М.О.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006 . — 48 с.: іл.; 26 см. — Зміст: Розд.: Про Заратустру; Про царів і героїв. — ISBN 966-338-293-7: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00541] п оф УДК 398.21(55)ББК 82.3(5ІРН)-6

М 68


6368. Міфи Давньої Японії: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Хаткіна М.О.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — Зміст: Ідзанагі та Ідзанамі; Сусаноо; Походження Ідзумо і Сусаноо; О-Куні-Нусі — володар великої країни Ідзумо; Сусаноо й Укемоті; Рибалка Урасіма-Таро; Юрівака — вправний стрілець; Юрівака-дайдзин і підлий керай; Угуїсу-хіме; Два брати. — ISBN 966-338-283-Х: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00542] п оф УДК 398.21(52)

ББК 82.3(5ЯПО)-6

М 68

6369. Міфи Давнього Єгипту: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Хаткіна М.О.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 95, [1] с.: іл.; 26 см. — Зміст: Про створення світу; Око бога Атума; Бог сонця Ра та інші боги; Втеча богині Тефнут; Як винищили людей; Як Ра залишив зем­лю; Подорож сонячної барки; Про людську долю; П’ять душ єгиптянина — Ка, Ба, Сах, Ах, Шуїт; Народження Осириса; Мандрівки Ісиди; Як син фараона змі­нив свою долю; Фараон Менкаура і Маат; Про фараона Хуфу. — ISBN 966-338-310-0: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00540] п оф УДК 398.21(32)

ББК 82.3(6ЄГИ)-6

М 68

6370. Міфи і легенди Давньої Греції: Боги та герої: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Білик Е.В.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Альбрехт О.І. та ін.]. — До­нецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 334, [1] с.: іл.; 20 см. — Зміст: Розд.: Боги Давньої Греції. Подвиги Геракла; Герої і першовідкривачі; Троянська війна. Пригоди Одіссея. — ISBN 966-338-285-6 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00524] п оф УДК 398.21(38)ББК 82.3(0)-6

М 68


6371. Міфи і легенди Давньої Греції: Троянська війна: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Білик Е.В.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Донець С.Ю.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — ISBN 966-338-256-2: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00530] п оф УДК 398.21(38)

ББК 82.3(0)-6

М 68

6372. Міфи і легенди Китаю: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Хаткіна М.О.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Перепелиця О.К.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 95, [1] с.: іл.; 26 см. — Зміст: Як Фу Сі і Нюй Ва створили людей; Як Фу Сі навчив людей рибу ловити; Як Яо дочок заміж видавав; Безсмертний Великий Шунь; Як Великий Юй Книгу Вод отримав; Як Юй тричі повз свій будинок проходив; Пік Божественної Діви; Ткаля і пастух; Легенди про стрільця на ім’я І; Жовтий імператор. — ISBN 966-338-294-5: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00544] п оф

УДК 398.21(510)

ББК 82.3(5КИТ)-6

М 68


6373. Міфи і легенди народів Африки: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Хат­кіна М.О.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Нєдял А.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 63, [1] с.: іл.; 26 см. — Зміст: Як поділили землю; Як у людей і тварин з’явилася вода; Як з’явилася смерть; Як чоловіки і жінки стали жити разом; Про зайця, що не повірив Місяцеві; Як люди і тварини розселилися по землі; Про те, чому люди вмирають; Про те, як людей стало багато; Про походження вогню; Про Біну Номмо та ін. — ISBN 966-338-301-1: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00545] п оф УДК 398.21(6)

ББК 82.3(6)-6

М 68

6374. Міфи і легенди народів світу: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Хат­кіна М.О., Зав’язкін О.В.; Худож. Перепелица О.К. та ін.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 655 с.: іл.; 20 см. — Зміст: Розд.: Міфи Давнього Єгипту; Міфи Індії; Міфи Китаю; Міфи Японії; Міфи Персії; Міфи Америки; Міфи Африки; Міфи давніх слов’ян; Скандинавські міфи; Міфи Британії. — ISBN 966-338-302-Х (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00459] п оф УДК 398.21(100)ББК 82.3(0)

М 68


6375. Міфи і легенди Індії: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Хаткіна М.О.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Нєдял А.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 95, [1] с.: іл.; 26 см. — Зміст: Розд.: Боги Індії; Сказання про Раму і Сіту. — ISBN 966-338-295-3: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00543] п оф УДК 398.21(540)

ББК 82.3(5ІНД)-6

М 68

6376. Міфи та легенди американських індіанців: [Дітям 5—12 років / Авт.-уклад. Хаткіна М.О.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Донець С.Ю.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 48 с.: іл.; 26 см. — Зміст: Про походження світу; Про Ка­нан-Сіує; Човен Нуа; Перша пожежа на землі; Амао і її син; Як Аре врятувався від потопу; Кайюрукре і каме; Як Баїра рятував свого друга; Як Баїра добув вогонь; Чарівні пісні Міломакі; Жертва двох індіанців; Дружина ягуара; Прекрасна Ніньо. — ISBN 966-338-296-1: Б.ц., 10 000 пр. — [2006-00546] п оф УДК 398.21(7/8)(=8)ББК 82.3(7)-6

М 68


6377. Морозова И.Г. Сонник, или Толкование снов. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 444, [1] с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-548-009-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—2 500). — [2006-00306] п вс УДК 398.7

ББК 86.41

М 80

6378. 15000. Найдетальніше і найзрозуміліше тлумачення снів / [Авт.-уклад. С. Радченко; Пер. з рос. Калітіч С.О.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 399 с.; 20 см. — Авт. зазначено перед вип. дан. — ІSBN 966-338-227-9 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00323] п вс УДК 398.7ББК 63.5

Р 15


6379. Робін Гуд: Старовин. англ. легенди: [Для серед. шк. віку] / Пер. з англ. Ю. Юра; [Іл. В. Дунаєва]. — К.: Школа: НКП, 2006. — 255 с.: іл.; 21 см. — (Моя улюблена книжка). — ISBN 966-661-484-7 (Школа). — ISBN 966-339-318-1 (НКП) (в опр.): Б.ц., 2 500 пр. — [2006-00911] п оф УДК 398.21(111)

ББК 82.3(4ВЕЛ)-6

Р 58

6380. Розмалюймо Різдво: [Вірші]. — Л.: Євросвіт, 2006. — 15 с.: іл.; 20 см. — Зміст: Вірші: На Різдво Христове!; Дивная новина!; Ой дивна, дивна!; Різдво; По землі Різдво іде!; Бог ся рождає!; Ой на річці на Йордані. — ISBN 966-7343-89-8: Б.ц., Б.т. — [2006-01131] п оф УДК 398.332.416:741

ББК 82.3+85.15

Р 64

6381. Сійся, родися: Колядки, щедрівки, веснянки: [Для мол. та серед. шк. віку / Упорядкув. та передм. К. Борисенко; Худож. С.М. Железняк]. — К.: Шко­ла: НКП, 2006. — 174, [1] с.; 21 см. — (Хрестоматія школяра). — Бібліогр. в прим. — ISBN 966-661-539-8 (Школа). — ISBN 966-339-355-6 (НКП) (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00915] п оф УДК 398.88(=161.2)ББК 82.3(4УКР)-6

С 34


6382. Соболева Н.О. Новый семейный сонник: [Самые полные и соврем. толкования символов сновидений]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 255 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-217-1 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00429] п вс УДК 398.7

ББК 88.6

C 54

6383. Сонник ХХІ века / [Авт.-сост.] Д. Таболкин. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 495 с.; 20 см. — ІSBN 966-343-023-0 (в пер.): Б.ц., 20 000 экз. — [2006-00654] п вс УДК 398.7ББК 63.5

С 62


6384. Тисяча і одна ніч: Вибр. казки: [Для мол. та серед. шк. віку] / З араб. пер. Є. Микитенко; [Іл. О. Богомаз]. — К.: Школа: НКП, 2006. — 237, [2] с.: іл.; 21 см. — (Казкова планета). — Зміст: Про вірних друзів паву, гуску та газель, про необачного лева та підступного Адамового сина; Як їжак хотів з’їсти лісо­вого голуба; Про хитру ласочку й жадібну мишу; Казка про Сіндбада-мореплав­ця; Казка про рибалку; Казка про Аладдіна і чарівну лампу; Казка про Алі-Бабу, про сорок розбійників і про невільницю Марджану. — ISBN 966-661-487-1 (Школа). — ISBN 966-339-311-4 (НКП) (в опр.): Б.ц., 2 500 пр. — [2006-00917] п оф

УДК 398.21(=411.21)

ББК 82.3(0)-6

Т 44


6385. Тосты и анекдоты. — Х.: Фолио, 2006. — 318, [1] с.; 20 см. — (Домашняя коллекция). — ІSBN 966-03-3204-1 (в пер.): Б.ц., 2 500 экз. — [2006-00154] п вс УДК 398.23

ББК 82


Т 62

6386. Тосты и анекдоты. — Х.: Фолио, 2006. — 318, [1] с.; 20 см. — (До­машняя коллекция). — На пер.: Кн. клуб "Единственная". — ІSBN 966-03-3215-7 (в пер.): Б.ц., 1 500 экз. — [2006-00155] п вс УДК 398.23

ББК 82

Т 62


6387. Українська народна обрядова поезія: [Збірник]: Для серед. та старш. шк. віку / [Упорядкув. текстів, передм., підготов. навч.-метод. матеріалів К. Бо­рисенко]. — К.: Школа: НКП, 2006. — 270, [1] с.; 21 см. — (Шкільна хрестома­тія). — Бібліогр.: с. 263—264. — Зміст: Розд.: Календарно-обрядова поезія; Родинно-обрядова поезія. — ISBN 966-661-486-3 (Школа). — ISBN 966-339-328-9 (НКП) (в опр.): Б.ц., 2 500 пр. — [2006-00919] п оф УДК 398.8(=161.2)

ББК 82.3(4УКР)-6

У 45

6388. Українські анекдоти. Ми не "казли": [Збірник / Упоряд. В. Баранов]. — К.: Школа: НКП, 2006. — 351 с.: іл.; 20 см. — ISBN 966-661-471-5 (Школа). — ISBN 966-339-284-3 (НКП) (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00920] д оф

УДК 398.8(=161.2)

ББК 82.3(4УКР)-6

У 45

6389. Українські народні казки: [Для дітей мол. шк. віку / Уклад. Е.В. Альперт; Худож. В. Литвиненко та ін.]. — Х.: Торсінг, 2006. — 495 с., [15] арк. іл.: ко­льор. іл.; 27 см. — Зміст: Котик і півник; Пан Коцький; Лисиця та їжак; Лисич­ка-сестричка і вовк-панібрат; Лебідь, щука і рак; Звірі під пануванням лева; Як вовк забажав козенят; Лисиця та журавль; Сірко; Як лев утонув у коло­дязі та ін. казки. — ISBN 966-404-049-5 (в опр.): Б.ц., 10 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00781] п УДК 398.21(=161.2)+821.161.2-343-93

ББК 82.3(4УКР)-6

У 45

6390. Українські прислів’я і приказки / [Упоряд. Т.М. Панасенко]. — Х.: Фо­ліо, 2006. — 350, [1] с; 21 см. — (Перлини української культури). — ISBN 966-03-3327-7 (в опр.): Б.ц., 4 000 пр. — [2006-00159] п вс УДК 398.8(=161.2)

ББК 82.3(4УКР)

У 45

6391. Чарівна сопілка: Кращі казки народів світу: [Дітям 6—12 років / Авт.-уклад. Хаткіна М.О.; Пер. з рос. Ілик Т.І.; Худож. Нєдял А.М.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 287 с.: іл.; 20 см. — Зміст: Ремесло царя; Вісім шапок з однієї шкіри; Марно не минеться; Мудрий ткач; Ковдра для царя; Зміїний кущ; Петер-силач; Пуголовок; Метелики-друзі; Сорок-мулів і сорок ножів та ін. каз­ки. — ISBN 966-338-212-0 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00547] п вс УДК 398.21(100)+82-343-93ББК 82.3(0)-6

Ч-20


6392. Чарівні історії: [Казки: Для дошкіл. та мол. шк. віку / Переказав укр. Б. Чайковський]; Худож. Т. Вульф. — К.: Школа: НКП, [2005]. — 54, [2] с.: ко­льор. іл.; 29 см. — (Енциклопедія золотих казок). — Зміст: Свято сонця; Струч­кове змагання; Весілля Дроздів; Лісове новосілля; Коли падають зорі; Уроки Жабеняти; Знахідка Мурашки; Лісові комори; Це чий такий черевик?; День На­родження під час грози; Пригоди Шумка; Як Мишки Оленят врятували; Велика повінь. — ISBN 966-661-014-0 (Школа). — ISBN 966-339-337-8 (НКП) (в опр.): Б.ц., 5 000 пр. — [2006-00924] п оф УДК 82(100)-343-93

ББК 82.3(0)-6

Ч-20


Каталог: litopys -> Knigki -> 2006
2006 -> Державна наукова установа
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
litopys -> З. П. Богачук Бібліограф-укладач
litopys -> О. П. Дубовик Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99
litopys -> Державна наукова установа
litopys -> Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови
litopys -> Книжкова палата україни
litopys -> В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка