Державна наукова установа


МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХНАУКСторінка9/21
Дата конвертації15.12.2016
Розмір5,05 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

5 МАТЕМАТИКА ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ, ПРИРОДНИЧИХ ТА ХІМІЧНИХНАУК

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія

6393. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного се-редовища: Навч. посіб. — 4-те вид., виправл. і доповн. — К.: КОО т-ва “Знан­ня”, 2006. — 319 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 318—319 (23 назви). — ІSBN 966-620-246-8 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00210] д оф УДК 502(075.8)

ББК 20.1я73

Д 41


6394. Екосередовище і сучасність / С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, Л.М. Гор­бач, П.П. Пастушенко. — К.: Кондор, 2006. — 20 см.

Т. 1: Природне середовище у сучасному вимірі. — 2006. — 422 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 389—392 (76 назв) та в підрядк. прим. — ІSBN 966-351-055-2 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00123] п оф УДК 502.17

ББК 20.1

Е 40


6395. Кавалеров А.И. Социальная экология: проблемы и теории / А.И. Ка­валеров, М. К. Григорьев, А. А. Кавалеров. — Одесса: Астропринт, 2005. — 164 с.; 20 см. — Библиогр.: с. 149—164 (296 назв.). — ІSBN 966-318-385-3 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00804] п оф УДК 502.1

ББК 20.1

К 12

6396. Клименко М.О. Моніторинг довкілля: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.О. Клименко, А.М. Прищепа, Н.М. Вознюк. — К.: ВЦ "Академія", 2006. — 359 с.: іл., табл.; 21 см. — (Альма Матер). — Бібліогр.: с. 340—342. — ІSBN 966-580-205-4 (в опр.): Б.ц., Б.т. — [2006-00035] п оф УДК 502.1(075.8)

ББК 20.18 я73

К 49

6397. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокорис­туванням: Підруч. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Л.Г. Мельник, М.К. Ша­почка, О.Ф. Балацький та ін.]; Заг. ред. Л.Г. Мельник, М.К. Шапочка. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2006. — 758 с.: іл., табл.; 22 см. — (Бібліотека "Економічна освіта". Серія "Сталий розвиток"). — Авт. зазначено на 14—15-й с. — Парал. тит. арк.: англ. — Бібліогр. в тексті. — Предм. покажч.: с. 745—753. — ІSBN 966-680-189-2 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00746] п оф УДК 33:502/504](075.8)ББК 65.28я73+20.1я73

О-75


6398. Охорона навколишнього середовища: Монографія / [Я.Б. Олійник (кер. авт. кол.), П.Г. Шищенко, М.Д. Гродзинський та ін.]; Ред. Я.Б. Олійник; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Ніка-Центр, 2006. — 263 с.: іл., табл.; 20 см. — Авт. зазначено на 7-й с. — Бібліогр. в кінці розд. — ІSBN 966-521-383-0: Б.ц., 600 пр. — [2006-00707] п УДК 502/504

ББК 20.1

О-92

6399. Станкевич О.І. Природоохоронна освіта у школі та в позашкільних навчальних закладах: Навч.-метод. посіб. за авт. прогр. з природоохорон. освіти "Школа у природі" / Станкевич О.І., Станкевич-Коваль К.І., Дерев’янченко Н.О.; Регіон. молодіж. екол. об-ня "Екосфера". — Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2005. — 103 с., [4] арк. іл.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 100—101 (27 назв). — ІSBN 966-8266-30-7: Б.ц., 500 пр. — [2006-00961] п оф УДК 502.13(072)ББК 20.18я7

С 76


Див. 6261, 6292, 6440, 7011

51 Математика

6400. Роганин А.Н. Школьный курс математики: Краткий справ. — Х.: Факт, 2006. — 144 с.: ил., табл.; 21 см. — На обл.: Для решения задач. Для под­готовки к экзаменам. Для абитуриентов. — ІSBN 966-637-406-4: Б.ц., 1 000 экз. — [2006-00256] п оф УДК 51(072)

ББК 22.1я7

Р 59


Див. 5965, 6293

510 Фундаментальні та загальні питання математики. Основи математики. Математична логіка

6401. Лейко С.Г. Основи теорії нечітких множин: Навч. посіб. — О.: Астропринт, 2005. — 190, [1] с.: іл., табл.; 20 см. — На 4-й с. опр.: 140 років Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова. — Бібліогр.: с. 180—181 (42 назви). — Предм. покажч.: с. 182—190. — ІSBN 966-318-329-2 (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-01036] п оф УДК 510.22(075)

ББК 22.12

Л 42


512 Алгебра

6402. Соболь О.В. Теория фракталов. Методы фрактальной геометрии (бес­конечное приближение): [Учеб. пособие] / О.В. Соболь, А. Я. Дульфан; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 205 с.: ил., табл., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 195—197 (44 назв.). — ІSBN 966-593-396-5: Б.ц., 300 экз. — [2006-00888] п УДК 512.7

ББК 22.147

С 54

Див. 6282514 Геометрія

6403. Кононенко Г.М. Елементи векторного аналізу і теорія поля: Конспект лекцій / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К.: КНУБА, 2005. — 212 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 178 (10 назв). — Б.ц., 75 пр. — [2006-00867] п УДК 514.742.4(076.6)

ББК 22.151.5я76

К 64

Див. 6318517 Аналіз

6404. Бондарев Б.В. Стохастические дифференциальные уравнения и их применение в финансовой математике и математической экономике: Учеб. по­собие / Б.В. Бондарев, Т. В. Жмыхова. — Донецк: Норд-Пресс, 2005 . — 174 с.: портр.; 20 см. — (Финансовая и страховая математика). — Библиогр.: с. 168—172 (79 назв.). — ІSBN 966-380-064-Х: Б.ц., 300 экз. — [2006-00733] п УДК 517.9:330.4](075.8)

ББК 22.161.1я73+65в6.я73

Б 81


6405. Галич В.А. Методы приближенных вычислений: Учеб. пособие / В.А. Галич, И. А. Галич; Донбас. гос. техн. ун-т. — 2-е изд., перераб. — Алчевск (Луган. обл.): ДонДТУ, 2006. — 117 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 117 (5 назв.). — ІSBN 966-310-131-8: Б.ц., 150 экз. — [2006-00955] д УДК 517.442(075.8)

ББК 22.16я73

Г 15

6406. Мельничук О.В. Застосування основ операційного числення до роз­в’язання деяких класів задач прикладної та теоретичної фізики: [Навч.-метод. посіб.] / Мельничук О.В., Шевчук О.Г.; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. — Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2006. — 131 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 102 (12 назв). — Б.ц., 85 пр. — [2006-00481] п УДК 517.445:33](075.8)ББК 22.161.6я73+22.3я73

М 48


6407. Навчальний посібник з курсу "Рівняння математичної фізики. Ме­тод інтегральних перетворень": [Для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Авт.-уклад. Г.Я. Попов та ін.]; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. — О.: Астропринт, 2005. — 183 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 182—183 (15 назв). — ІSBN 966-318-339-Х (в опр.): Б.ц., 300 пр. — [2006-01037] п оф УДК 517.4(075)

ББК 22.161.2я7

Н 15

519.2 Теорія ймовірностей. Математична статистика

6408. Теорія ймовірностей і математична статистика: [Навч. посіб. для підготов. студ. вищ. навч. закл. напряму 0916 "Хім. технологія та інженерія"] / П.І. Кале-нюк, Л.Є. Базилевич, Я.О. Баранецький та ін.; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л.: Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2005. — 239 с.: іл., табл.; 22 см. — (Математика для інженерів). — Бібліогр.: с. 229 (16 назв). — Предм. покажч.: с. 230—232. — ІSBN 966-553-462-9: Б.ц., 300 пр. — [2006-00972] п оф УДК 519.2(075.8)

ББК 22.17я73

Т 33

519.8 Дослідження операцій

6409. Стоян Ю.Г. Оптимізація на полірозміщеннях: теорія та методи: Мо-нографія / Ю.Г. Стоян, О.О. Ємець, Є.М. Ємець; Укоопспілка, Полтав. ун-т спо­жив. кооперації України, Каф. мат. моделювання та соц. інформатики. — Полта­ва: ПУСКУ, 2005. — 103 с.: іл., табл., портр.; 20 см. — Бібліогр.: с. 88—103 (186 назв). — ІSBN 966-7971-27-9: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00389] п УДК 519.854

ББК 22.176

С 82


53 Фізика

6410. "Фізика в Україні", всеукраїнський з’їзд (2005; Одеса). Всеук­раїнський з’їзд "Фізика в Україні", Україна, Одеса, 3—6 жовт. 2005 р.: Тези доп. — О.: Астропринт, 2005. — 231 с.: іл.; 29 см. — У надзаг.: НАН України, М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова та ін. — Частина тексту: англ., рос. — Бібліогр. в кінці доп. — Алф. список авт.: с. 216—219. — ISBN 966-318-415-9: Б.ц., 300 пр. — [2006-00798] п оф УДК 53(477)(06)

ББК 22.3(4УКР)я43

Ф 50


530.1 Основні теорії (принципи) фізики

6411. Кулінський В.Л. Методичний посібник за рішенням задач за курсом "Квантова теорія" / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Каф. теорет. фізики. — О.: Астропринт, 2005. — 20 см. — ISBN 966-318-358-6.Ч. 1: Основи квантової теорії. — 2005. — 86 с.: іл. — Бібліогр.: с. 86 (8 назв). — Б.ц., 100 пр. — [2006-01035] п оф УДК 530.145

ББК 22.314

К 90

533 Механіка газів. Аеродинаміка. Фізика плазми

6412. Барсуков С.И. Теория газодинамического сепарирования / С.И. Барсу­ков, Л. В. Кнауб. — Одесса: Астропринт, 2005. — 238 с.: ил., табл.; 20 см. — Про­долж. моногр. "Газодинамические процессы в вихревых аппаратах" / Л.В.Кнауб (Одесса: Астропринт, 2003). — Библиогр.: с. 233—236 (50 назв.). — ІSBN 966-318-365-9 (в пер.): Б.ц., 500 экз. — [2006-00794] п оф УДК 533.6.011.6

ББК 22.253

Б 26

537 Електрика. Магнетизм. Електромагнетизм

6413. Задорожников К.Г. Золотая Печать Творца: Открытия третьего тысяче­летия. — Севастополь: Арт-Принт, 2006. — 143 с.: ил., портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 140 (9 назв.). — ІSBN 966-7962-53-9: Б.ц., 150 экз. — [2006-00015] п УДК 537

ББК 28.02

З-15

539.1 Ядерна, атомна, молекулярна фізика

6414. Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и уско­рителям (4; 2006; Харьков). Тезисы докладов IV конференции по физике высо­ких энергий, ядерной физике и ускорителям, 27 февр. — 3 марта 2006 г., Харь­ков. — Х.: ННЦ ХФТИ, 2006. — 96 с.; 20 см. — В надзаг.: НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Ин-т физики высоких энергий и ядер. физики. — Текст: укр., рус. — Библиогр. в конце докл. — Б.ц., 250 экз. — [2006-00688] п УДК 539.1(06)

ББК 22.38я431

К 64

6415. Парізі А. Провідна нитка: На порозі атома: [Вступ до фізики] / А. Парізі, А. Тонелло; Пер. з італ. [ О. Кругликова]. — К.: К.І.С., 2006. — 191 с.: іл.; 20 см. — (Якби те знати). — ІSBN 966-8039-90-4: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00118] п оф УДК 539.1ББК 22.38

П 18


539.2 Властивості та структура молекулярних систем.

6416. Румянцев В.В. Взаимодействие электромагнитного излучения и лег-ких частиц с несовершенными кристаллическими средами / Донец. нац. ун-т, НАН Украины, Донец. физ.-техн. ин-т им. А.А.Галкина. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 345, [1] с.: ил.; 21 см. — Библиогр.: с. 290—321 (340 назв.). — ІSBN 966-380-061-5 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-00631] п УДК 539.21

ББК 22.37

Р 86


54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

6417. Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії: [Підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. — К.: Каравела, 2006. — 303 с.: іл., табл.; 21 см. — (Вища освіта України). — Бібліогр.: с. 300 (9 назв). — Алф. покажч.: с. 292. — Предм. покажч.: с. 293—299. — ІSBN 966-8019-08-3 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00060] п оф УДК 54(075.8)

ББК 24я73

Р35


6418. Субота Л.В. Методичний посібник для підготовки учнів до олімпіади з хімії / Упр. освіти Одес. міськради, Загальноосвіт. спеціаліз. шк. І—ІІІ ступенів сусп.-гуманіт.-природн. профілю №117 м. Одеси. — О.: Астропринт, 2005. — 55, [1] с.; 20 см. — ІSBN 966-318-372-1: Б.ц., 100 пр. — [2006-01039] п УДК 54(076)

ББК 24я7

С 89

543 Аналітична хімія

6419. Довгань В.П. Хіміко-бактеріологічний аналіз: Підручник. — К.: А.С.К., 2006. — 318, [1] с.: іл., табл.; 25 см. — (ПТО: Професійно-технічна освіта Украї­ни). — Бібліогр.: с. 309—311. — ІSBN 966-319-115-5 (в опр.): Б.ц., 20 000 пр. — [2006-00042] п оф УДК 543.2:579.6](075.32)

ББК 30.16я722+40.5я722

Д 58

55 Геологія. Науки про Землю

551 Загальна геологія. Метеорологія. Кліматологія. Історична геологія. Стратиграфія. Палеогеографія

551.4 Геоморфологія. Дослідження фізичних форм Землі. Спелеологія

6420. Бугаева Т.И. Тайны материков и океанов: Удивител. природ. явле­ния. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 287 с.: ил.; 20 см. — На пер.: Интересно о необычном. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-378-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00272] п вс УДК 551.4.01

ББК 26.823

Б 90


556 Гідросфера. Вода в цілому. Загальна гідрологія

6421. Дупляк О.В. Гідрологія і гідрометрія: Курс лекцій для бакалаврів буд-ва спец. 6.092109 "Споруди і обладнання водопостачання і водовідведення" / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К.: КНУБА, 2005. — 123 с.: іл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 123 (7 назв). — Б.ц., 75 пр. — [2006-00865] п УДК 556.01(076.6)

ББК 26.22я73

Д 83


6422. Лобода Н.С. Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния / Одес. гос. экол. ун-т. — Одесса: Экология, 2005. — 206, [1] с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 190—205 (301 назв.). — ІSBN 966-8740-01-7 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-01124] п оф УДК 556.16(477)

ББК 26.22(4УКР)

Л 68

6423. Сніжко С.І. Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних сис­тем: Монографія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К.: Ніка-Центр, 2006. — 283 с.: іл., табл., портр.; 21 см. — Бібліогр.: с. 264—281 (308 назв). — ІSBN 966-521-379-2 (в опр.): Б.ц., 500 пр. — [2006-00711] п УДК 556.114(477)ББК 26.22(4УКР)

С 53


57 Біологічні науки

572 Антропологія

6424. Яцук Г.Ф. Біологія людини і здоров’я: Посіб. для позаклас. читання: 8-мі—9-ті кл. / Яцук Г.Ф., Бабин І.І., Царенко А.В. — Т.: Астон, 2004. — 144 с., [4] арк. іл.: іл., табл., схеми; 20 см. — На обкл. авт. не зазначено. — Бібліогр.: с. 143 (28 назв). — ІSBN 966-308-089-2: Б.ц., Б.т. — [2006-00571] п оф УДК 572+611/612

ББК 28.7

Я 94


574 Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія. Біогеографія

6425. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Суми: ВТД "Унів. кн.", 2005. — 127 с., [8] арк. іл.: іл., портр.; 20 см. — На авантитулі: До 200-річчя Ніжин. держ. ун-ту ім. М.В. Гоголя. — Бібліогр.: с. 116 (9 назв). — ІSBN 966-680-217-1 (в опр.): Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00742] д оф УДК 574.9(075.8)

ББК 28.08я73

М 26

575 Загальна генетика. Еволюційне вчення. Філогенія. Видоутворення

6426. Медична генетика: [Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації] / В.М. Запорожан, Ю.І. Бажора, А.В. Шевеленкова, М.М. Чесноко­ва. — О.: ОДМУ, 2005. — 257, [1] с.: іл., табл.; 29 см. — (Бібліотека студента-ме­дика). — На авантитулі: 100 років Одес. медуніверситету, 1900—2000. — Бібліогр.: с. 244—245. — Алф. покажч.: с. 246—254. — ІSBN 966-7733-47-5. — ISBN 966-7733-66-1: Б.ц., 1 000 пр. — [2006-00483] п УДК 575(075.8)

ББК 28.04я73

М 42


577 Матеріальні основи життя. Біохімія. Молекулярна біологія. Біофізика

6427. Огурцов А.Н. Механизмы мембранных процессов: Учеб.-метод. по-собие по курсу "Биол. мембраны" для студентов специальности 7.092901 "Пром. биотехнология" заоч. обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х.: НТУ "ХПИ", 2006. — 139 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — Библи­огр.: с. 132—134 (30 назв.). — Б.ц., 60 экз. — [2006-00883] п УДК 577.352.5(075.8)

ББК 28.070я73

О-39


6428. Харенко А.М. Влияние энергии матушки-Земли: [Профилактика и диагностика заболеваний]. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 223 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-364-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00461] п оф УДК 577.3

ББК 28.707.1

Х 20

Див. 6547579 Мікробіологія

Див. 641958 Ботаніка

6429. Коляда М.Г. Тайны растительного мира: Удив. факты из жизни рас­тений. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 271 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-393-3 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00347] п вс УДК 582

ББК 28.5

К 62


6430. Коць С.Я. Мінеральні елементи і добрива в живленні рослин / С.Я. Коць, Н.В. Петерсон. — К.: Логос, 2005. — 150 с., [4] арк. іл.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр.: с. 150 (24 назви). — ІSBN 966-581-620-9: Б.ц., 500 пр. — [2006-00965] п оф УДК 581.133.8

ББК 28.57

К 75

6431. Лабораторний практикум з фізіології рослин / М.К. Їжик, М.І. Ку­лик, Г.М. Лясковський та ін.; Ред. Лясковський Г.М.; М-во аграр. політики Ук­раїни, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х.: ХНАУ, 2005. — 21 см.Ч. 2. — 2005. — 125 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 121—122 (20 назв). — ІSBN 966-8457-42-0: Б.ц., 300 пр. — [2006-00882] п оф УДК 581.1(075.8)

ББК 28.5я73

Л 12

59 Зоологія

6432. Коляда М.Г. Секреты животного мира: Животные, которые удив­ляют. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 239 с.: ил., табл.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-403-4 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00344] п вс УДК 591

ББК 28.6

К 62


6433. Коляда М.Г. Тайны животного мира: Удив. факты из жизни живот­ных. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 287 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-395-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1 — 5 000). — [2006-00346] п вс УДК 591

ББК 28.6

К 62

6434. Космос и технологии: [Учеб. пособие] / Ф.П. Санин, Е. А. Джур, А.Ф. Санин, В. В. Хуторный; Нац. косм. агентство Украины, Нац. центр аэро­косм. образования молодежи Украины. — Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2005. — 455 с.: ил., табл.; 20 см. — Библиогр.: с. 452—455 (77 назв.). — ІSBN 966-348-028-9 (в пер.): Б.ц., 300 экз. — [2006-01030] п оф УДК 591.1+629.7ББК 22.632+39.5

К 71


6435. Степура А.В. Мир животных пяти континентов: Попул. энцикл. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006 . — 831 с.: ил.; 20 см. — Авт. указан перед вып. дан. — ІSBN 966-338-400-Х (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00435] п вс УДК 591(091)

ББК 28.6я2

С 79

6 ПРИКЛАДНІ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНІКА

61 Медичні науки. Охорона здоров’я

Див. 6231612 Фізіологія. Порівняльна фізіологія

6436. Нормальна фізіологія: Посібник / Г.І. Ходоровський, В.І. Ясінський, О.В. Кузнєцова та ін.; М-во охорони здоров’я України, Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Буковин. держ. мед. ун-т. — Чернівці: [Медуніверситет], 2006. — 371 с.: іл., табл.; 20 см. — Бібліогр. в тексті. — ІSBN 966-697-163-1: Б.ц., 500 пр. — [2006-00491] п оф УДК 612(075.8)

ББК 28.707я73

Н 83


613 Гігієна. Особиста гігієна. Валеологія

6437. Борисенко А.А. Философия здоровья. — Сумы: ИТД "Унив. кн.", 2005. — 143, [1] с.: портр.; 20 см. — Библиогр.: с. 144 (24 назв.). — ІSBN 966-680-196-5: Б.ц., 100 экз. — [2006-01105] п оф УДК 613

ББК 51.2

Б 82

6438. Здоровье без лекарств. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 254, [1] с.: табл.; 21 см. — ІSBN 966-343-201-2 (в пер.): Б.ц., 30 000 экз. — [2006-00086] п вс УДК 613ББК 51.2

З-46


6439. Здоровье без лекарств. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 254, [1] с.: табл.; 21 см. — ІSBN 966-343-201-2 (в пер.): Б.ц., 30 000 экз. — [2006-00085] п вс УДК 613

ББК 51.2

З-46

6440. General hygiene and environmental health: [A textbook for English-speaking students of Higher Medical Educational Establishments of the IV level of accreditation / M.M. Nadvorny, P.S. Nikov, Yu.M. Vorokhta, Yu.S. Rudenko]; Edited M.M. Nadvorny. — Odessa: Тhe Odessa State Medical University, 2005. — 241 p.: il., tab., portr.; 29 см. — англ. — (Medical Student’s Library). — На обкл. назва сер. парал.: укр., англ. — На обкл. вих. дан.: укр.— Авт. зазначено на звороті тит. арк. — На авантитулі: 100 років Одес. медуніверситету, 1900—2000. — Бібліогр.: с. 239—240 (51 назва). — Алф. покажч.: с. 234—238. — ІSBN 966-7733-47-5. — ISBN 966-7733-79-3: Б.ц., 500 пр. — [2006-00482] п УДК 613+502/504](075.8)

ББК 51.2я73+20.1я73

G 36

613.2 Гігієна харчування. Дієтетика

6441. Щелкунов Л.Ф. Трофоэкохомология: пища, экология, человек: Кни-га о питании и возможностях выживания в соврем. мире. — Одесса: Экология, 2005. — 1063 с.: ил., табл.; 21 см. — Библиогр. в конце разд. — ІSBN 966-8740-02-5 (в пер.): Б.т., 1 000 экз. — [2006-01125] п оф УДК 613.2

ББК 51.23

Щ 44


613.4 Гігієна тіла та одягу

6442. Адамс Е. Рецепты красоты: [Советы на каждый день]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 253 с.; 20 см. — На обл. авт. не указан. — ІSBN 966-343-224-1: Б.ц., 66 000 экз. — [2006-00064] п оф УДК 613.49

ББК 51.204

А 28


6443. 10 шагов к совершенству: [Кн. для женщин / Сост. Саратова О.Н.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 287 с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-343-210-1: Б.ц., 50 000 экз. — [2006-00077] п вс УДК 613.49

ББК 51.204

Д 37

6444. 10 шагов к совершенству: [Кн. для женщин / Сост. Саратова О.Н.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 287 с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-343-210-1: Б.ц., 50 000 экз. — [2006-00076] п вс УДК 613.49ББК 51.204

Д 37


6445. 10 шагов к совершенству: [Кн. для женщин / Сост. Саратова О.Н.]. — Х.: Кн. клуб "Клуб семейн. досуга", 2006. — 287 с.: ил.; 20 см. — ІSBN 966-343-210-1: Б.ц., 50 000 экз. — [2006-00078] п вс УДК 613.49

ББК 51.204

Д 37

613.7 Гігієна неробочого часу. Гігієна відпочинку та сну

6446. Стецура Ю.В. Фитнес. Путь к здоровью и красоте. — Донецк: ПКФ "БАО", 2006. — 255 с.: ил., табл.; 20 см. — (Женский каприз). — Авт. указан пе-ред вып. дан. — ІSBN 966-338-226-0 (в пер.): Б.ц., 15 000 экз. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00436] п оф УДК 613.71

ББК 75.6

С 79


6447. Стецура Ю.В. Фітнес. Шлях до здоров’я і краси / [Пер. з рос. Дани­люк О.В.]. — Донецьк: ВКФ "БАО", 2006. — 255 с.: іл., табл.; 20 см. — (Жіноча спокуса). — ІSBN 966-338-280-5 (в опр.): Б.ц., 15 000 пр. (1-й з-д 1—5 000). — [2006-00437] п вс

УДК 613.71

ББК 75.6

С 79


Каталог: litopys -> Knigki -> 2006
2006 -> Державна наукова установа
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
2006 -> Книжкова палата україни імені івана федорова
litopys -> З. П. Богачук Бібліограф-укладач
litopys -> О. П. Дубовик Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99
litopys -> Державна наукова установа
litopys -> Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови
litopys -> Книжкова палата україни
litopys -> В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка