Державний університет телекомунікацій навчально-методичний відділ
Скачати 129,16 Kb.
Дата конвертації03.04.2018
Розмір129,16 Kb.ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Навчально-методичний відділ

ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор Державного університету

телекомунікацій
В.Б.Толубко

“___” лютого 2014 р.

З Б І Р Н И К

ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ
ДОКУМЕНТІВ ВИКЛАДАЧА УНІВЕРСИТЕТУДля науково-педагогічних працівників університету

ПОГОДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної роботи

Л.Н.Беркман

“____” лютого 2014 р.Київ - 2014

ПОЯСНЕННЯ

щодо розробки форм документів
План проведення заняття. Основний робочий навчально-методичний документ викладача, що проводить заняття з навчальної дисципліни. Він розробляється на будь-який вид навчального заняття та дає право викладачеві на проведення заняття. Затверджується завідувачем кафедри перед проведенням заняття і є обов’язковим документом для всіх викладачів.

У графі 2 Плану проведення заняття зазначаються: контрольні питання, призначені для оцінки підготовленості студентів до навчального заняття; послідовне викладення головного змісту навчальних питань навчального заняття; основні визначення та формулювання; постановка завдань і шляхи їх вирішення; математичні та логічні докази (вихідні дані, метод та етапи вирішення, кінцеві результати); висновки з окремих питань і заняття в цілому; питання, призначені для контролю засвоєння викладеного на заняттях матеріалу; завдання на самостійну роботу та повторення до наступного заняття раніше вивченого матеріалу цієї та суміжної взаємопов’язаної дисципліни.

У графі 3 Плану проведення заняття зазначається розрахунковий час на відпрацювання навчальних питань у хвилинах.

У графі 4 Плану проведення заняття зазначається: порядок перевірки підготовленості групи студентів до навчального заняття; методи та прийоми викладення навчального матеріалу на лекції, організації дискусії під час проведення семінарського заняття, вирішення практичних завдань під час практичного заняття тощо; прізвища студентів, які залучаються до контрольного опитування, викладення реферату чи доповіді, участі в обговоренні проблеми; методичні прийоми використання наочних посібників, технічних засобів навчання; способи активізації роботи студентів; шляхи досягнення навчальної та виховної мети заняття.
Заняття проведені

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри _РРМ_

_Дружинін В. А. _____

____________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)
"___" _____________20___ року


№ навч. групи

Дата

Час
ПЛАН

ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

з навчальної дисципліни

____ОСНОВИ РАДІОМОНІТОРИНГУ_________

(назва навчальної дисципліни)Вид заняття:____лекція__

Тема: ___ Тема 1. Організаційні засади радіомоніторингу_

(номер і назва теми)_.Заняття _№1 Радіомоніторинг, як складова частина державного регулювання радіочастотним ресурсом

(номер і назва заняття)

________________________________________________________________

Метод проведення заняття ___ усне викладення ______.

(усне викладення, дискусія, бесіда, тренування тощо)Навчальна група (курс) ______РТД-21 ______

Час: __11:20 – 13:10 ___

Місце проведення: __А-114____
Навчальна та виховна мета:

 • отримання знань про особливості організацію радіопеленгації в Україні;

 • знання принципів та технічних можливостей організації у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

Навчально-матеріальне забезпечення ___ дошка, крейда______________

(наочні посібники, технічні засоби навчання)

_____________________________________________________________________________


Навчальна література: __________________________________________


 1. Слободянюк П.В, Благодарний В.Г, Ступак В.С. Довідник з радіомоніторингу/ Під ред.. Слободянюка.- Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф». 2008.- 588 с.

 2. Ступак В.С., Долматов С.О. Основи радіочастотного контролю: Практичний посібник. – К., Фенікс, 2004. – 231 с.

 3. Справочник по радиоконтролю. МСЭ. Бюро радиосвязи, 2002г.- 584 с.План проведення заняття


№ зп

Навчальні питання, та короткий їх зміст

Час хв

Дії викладача та тих, що навчаються

І

ІІІІІ

Вступ


1. Прийом навчальної групи.
2. Зв'язок з матеріалами заняття, що вивчалось раніше.

3. Тема, мета і організація заняття.

Основна частина

1. Основні поняття.

Короткий зміст питання (ключові моменти даного питання, визначення, формули…)


 1. Місце радіомоніторингу і радіоконтролю у сфері користування РЧР.

Короткий зміст питання (ключові моменти даного питання, визначення, формули…)

 1. Завдання служби радіомоніторингу

Короткий зміст питання (ключові моменти даного питання, визначення, формули…)
Заключна частина

Підведення підсумків

Відповіді на запитання
Завдання на самостійну підготовку
Тема і місце наступного заняття


10

20


5

22

34


19

3


11

12
7


3


Перевірка наявності студентів та готовність їх до заняття.

Нагадую тему попереднього заняття та пов’язую його з сьогоднішнім заняттям.

Актуальність заняття.


Оголошую тему, мету заняття та навчальні питання.

Оголошую порядок проведення заняття.


Матеріал викладати у темпі, що дозволяє вести записи, основні положення, визначення.

Даю під запис за необхідністю визначений матеріал.

Пояснюю слайди, що демонструються.

За необхідності наводжу приклади з практики.

Короткий висновок першого питання.

Нагадую тему заняття її зміст (навчальні питання).

Визначаю ступінь досягнення мети заняття.

(Визначаю позитивні сторони заняття та загальні недоліки)

Відповідаю на запитання студентів

Видаю завдання на самостійну підготовку

Оголошую тему, час і місце проведення заняття


___ Доцент кафедри РРМ к.т.н. Малюженко М. В. _______

_______________________________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, підпис, ініціали, прізвище)Лекція. Основний вид проведення навчальних занять в університеті призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Використовується викладачем для проведення лекційного заняття, студентом - для самостійної роботи над навчальним матеріалом. Є основою для написання підручника або навчального посібника. Розробляється та підписується лектором, обговорюється на засіданні кафедри й затверджується завідувачем кафедри.

На кафедрі з кожної навчальної дисципліни створюється навчальний фонд, що складається з усіх курсів лекцій. Якщо є підручник або навчальний посібник, який повністю відповідає програмі навчальної дисципліни то лекційного фонду з цієї дисципліни може не бути.

Лекції проводяться керівним складом університету, директорами (заступниками директорів) інститутів, деканами факультетів, завідувачами кафедр, професорами, доцентами і старшими викладачами, а також провідними науковцями або фахівцями, які запрошені для читання лекцій.

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Кафедра

Радіомоніторингу та радіочастотного менеджменту


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри РРМ

Дружинін В. А.

____________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)
"31" березня 2014 рокуМалюженко Михайло Вікторович

(прізвище та ініціали автора)


ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліниОСНОВИ РАДІОМОНІТОРИНГУ

(назва навчальної дисципліни)Тема : _ Організаційні засади радіомоніторингу __________

(номер і назва теми)Заняття _№1 Радіомоніторинг, як складова частина державного регулювання радіочастотним ресурсом __

(номер і назва заняття)Навчальний час – 2 годин (и).
Для студентів інституту (факультету) Телекомунікацій

___________________________________________________________Навчальна та виховна мета:

 • отримання знань про особливості організацію радіопеленгації в Україні;

 • знання принципів та технічних можливостей організації у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

 • навчити майбутніх фахівців з вищою освітою використовувати отриманні знання для проведення та організації радіочастотного контролю.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

“___” _________ 20___ року Протокол №____


Київ – 20 14


Зміст

Вступ._


 1. Основні поняття.

 2. Місце радіомоніторингу і радіоконтролю у сфері користування РЧР

 3. Завдання служби радіомоніторингу

Заключна частина.
Л I Т Е Р А Т У Р А


 1. Слободянюк П.В, Благодарний В.Г, Ступак В.С. Довідник з радіомоніторингу/ Під ред.. Слободянюка.- Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф». 2008.- 588 с.

 2. Ступак В.С., Долматов С.О. Основи радіочастотного контролю: Практичний посібник. – К., Фенікс, 2004. – 231 с.

 3. Справочник по радиоконтролю. МСЭ. Бюро радиосвязи, 2002г.- 584 с.


Наочні посібники
(Інфокус, полілюкс, слайди, схеми, макети тощо).
Завдання на самостійну роботу
1__Опрацювати матеріал лекції №1_

____ _____________________________________________________

2. _Відповісти на контрольні питання_

__________________________________________________________


Вступ 1. Основні поняття.

 2. Місце радіомоніторингу і радіоконтролю у сфері користування РЧР

 3. Завдання служби радіомоніторингу

Заключна частина
Доцент кафедри РРМ , к.т.н.

Малюженко М. В.

підпис
__________________

(ініціали, прізвище)Методичні розробки для проведення семінарського, практичного, лабораторного заняття. Організаційно-методичні документи кафедри, розробляються науково-педагогічними працівниками кафедри, обговорюється на засіданні кафедри, підписується тим хто розробив і затверджуються завідувачем кафедри.

Методична розробка для проведення семінарського заняття у розділі "Організація та методика проведення заняття" містить послідовно викладений порядок проведення заняття від вступного слова викладача до завершення заняття де зазначаються проблеми та варіанти їх розв’язання. У разі заслуховування реферату вказується час на його заслуховування та кількість студентів, що залучаються для його обговорення. Викладаються методи та прийоми дискусії залежно від різновиду семінарського заняття.

Семінарське заняття проводиться з основних і найбільш складних питань (тем. розділів) програми навчальної дисципліни.У Методичній розробці для проведення практичного заняття в розділі "Організація та методика проведення заняття" послідовно викладається:

організація підготовки студентів до заняття. Терміни видачі завдання студентам на підготовку до практичного заняття;

зміст вступу викладача на початку заняття;

рекомендації щодо форми та способу контролю готовності студентів до заняття, наявності та готовності до заняття навчально-матеріальної бази (приладів, електронно-обчислювальної техніки, лінгафонного обладнання тощо);

керівництво викладачем практичним заняттям. Результати які мають бути досягнуті з кожного навчального питання в ході проведення практичного заняття. Рекомендовані шляхи та способи активізації роботи студентів на практичному занятті. Методика контролю за роботою студентів у ході практичного заняття;

основні моменти, які мають бути відображені під час підведення підсумків практичного заняття.У Методичній розробці для проведення лабораторного заняття в розділі "Організація та методика проведення заняття" послідовно викладається:

організація підготовки студентів до заняття. Терміни видачі завдання студентам на підготовку до лабораторного заняття;

зміст вступу викладача на початку заняття;

рекомендації щодо форми та способу контролю готовності студентів до заняття, наявності та готовності до заняття навчально-матеріальної бази (приладів, електронно-обчислювальної техніки, лабораторних макетів, установок тощо);

порядок проведення натурних або імітаційних експериментів, дослідів;

оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Кафедра ______________________________________


Для викладачів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ______________

____________________________________

____________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)
"___" _____________20___ року
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення ________________________-

(вид заняття)

зі студентами інституту (факультету) _________________________________________

(назва інституту (факультету))з навчальної дисципліни: _________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

________________________________________________________________
Тема: __________________________________________________________

(номер і назва теми в програмі навчальної дисципліни)

________________________________________________________________

Заняття: _______________________________________________________

(номер і назва заняття в тематичному плані)

________________________________________________________________
Час: ___________
Навчальна та виховна мета

1. _________________________________________________________

___________________________________________________________

2. _________________________________________________________

___________________________________________________________
Навчально-методичне забезпечення


 1. ________________________________________________________

 2. ________________________________________________________

 3. ________________________________________________________Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

“___” _________ 20___ року Протокол №____План проведення заняття


№ зп

Навчальне питання (проблема)

Час, хв.

Метод
проведення

І

Вступ.ІІ

Основна частинаІІІ

Заключна частина
Організація та методика проведення заняття

Додатки:


методична розробка для проведення семінарського заняття

методична розробка для проведення практичного заняття

методична розробка для проведення лабораторного заняття

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(посада, науковий ступінь, вчене звання, підпис, ініціали, прізвище)


Начальник навчально-методичного відділу К.А. Саленко


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка