Для учнів 11 класу стилістика складного речення
Сторінка1/3
Дата конвертації18.09.2018
Розмір0,65 Mb.
  1   2   3
ПЕРШОТРАВНЕВА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МАТЕРІАЛИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА

ДЛЯ УЧНІВ 11 КЛАСУ

« Стилістика складного речення»
Підготувала Ахунджанова Л.В.,

вчитель української мови та літератури

Приазовської СЗШ

2011 - 2012 н.р.зміст

РОЗДІЛ 1. Відмінність простих та складних речень у стилістичному контексті с. 3-4
РОЗДІЛ 2. Стилістична роль сполучників с. 4-5
РОЗДІЛ 3. Робота з текстами різних стилів с. 5-9

РОЗДІЛ 4. Перевірочна робота. Корекція знань с.9- 11
РОЗДІЛ 5. Будова текстів різних стилів с.11-14
РОЗДІЛ 6. Типи й стилі мовлення с.15-17
РОЗДІЛ 7. Практичне використання стилістики складного речення в публіцистичному стилі с.17-25
РОЗДІЛ 8.Узагальнення й систематизація знань з синтаксису склад­ного речення с.25-29


РОЗДІЛ 1. Відмінність простих та складних речень у стилістичному контексті

Мета: вчити школярів виражати свої думки різними граматичними засобами, уникаючи одноманітності конструкцій і враховуючи при цьому стиль мовлення; формувати вміння глибокого розуміння змісту речення, зв’язків між його частинами; сприяти більш свідомому засвоєнню типів складних речень. Розвивати комунікативні вміння.

1.Бесіда з метою виявлення відмінностей між простими й складними реченнями.

(Свої думки школярі висловлюють, зіставляючи різні конструкції.)Прості речення

Складні речення

Євпраксія була знатного роду. Мирослав, син великого князя Володимира Мономаха, був її батьком. Нагла смерть улюбленої матері сильно вразила дитячу душу. Вона відмовилась від їжі, цілий місяць від неї ніхто не чув жодного слова.

Євпраксія була знатного роду, а Мирослав, син великого князя Володимира Мономаха, був її батьком.(ССР)
Нагла смерть улюбленої матері сильно вразила дитячу душу: вона відмовилась від їжі, цілий місяць від неї ніхто не чув жодного слова.

(За О.Єфремовим)
2.Добір простих і складених речень за схемою.


Прості

виражають монологічну думку

створюють динамізм

виступають як замкнуті, відокремлені одна від одної інтонацією одиниці

Складні

окремі думки об'єднуються в одну складну

думки втрачають свою автономність

між думками більш тісні смислові й граматичні зв'язки

паузи стають більшими


3. Хвилина роздумів.

У яких стилях мовлення вживаються прості речення?

У яких стилях переважають складні речення?


Картка-інформатор

Особливості складних синтаксичних конструкцій стилістичні особливості залежать від:

а)стилістики простих речень, що входять до складу складного;

б) порядку розміщення частин складного речення;

в) ступеня поширеності цих речення;

г) лексичного наповнення речення;

д) мети висловлювання;

є) способів зв'язків між частинами складного речення.
4. Користуючись схемою і орієнтуючись на само­стійно дібрані речення, зробити висновки щодо сти­лістичних особливостей складносурядних речень.


слугує для створення образної конкретно-чуттєвої картини

ОС

Сприяє створенню уповільненого мовленняпередає явища, що відбуваються одночасно, послідовно або чергують­ся, зіставляються, протиставляютьсяВідображає взаємозумовленість явищСП

використовується в різних стилях

характеризується логічною послідовністюмає причиново – наслідкову, часову, умовну залежність

Увага!
смислові зв’язки виражається чіткіше, зв’язки між частинами цих речень тісніші.


5. Порівняйте схеми складносурядних та складнопідрядних речень. Зробіть обґрунтовані висновки, встановивши відмінності в структурі цих двох типів синтаксичних єднань і стилістичній забарвленості, придумайте й запишіть приклади складнопідрядних і складносурядних речень

РОЗДІЛ 2. Стилістична роль сполучників
1.Осмислення таблиці.
Сполучники й сполучні слова

Приклади
види спо­лучників і сполучних слів

приклади


смислові

коли — як

Коли наступив
синоніми

тільки

ранок, миколи — ледве.

вирушили в дорогу.

смислами та синтаксичні синоніми
ледь

Ледь наступивщо — чий

ранок, ми


вирушили в дорогу.
стилістичні
Я живу і мислю.
синоніми

тому ЩО — бо

тому що я людина.що — хоч

Я живу і мислю, боподібно тому

я людина-як — . . .

Сполучники й сполучні слова

Приклади

Стилістично нейтральні, книжні, розмовні сполучники і сполучні слова

види сполучників і сполучних слів

приклади
стилістично нейт­ральні
книжні

розмовніщоб, до, бо, то, де, коли, хоч, якщо, хто, який
оскільки, внаслідок того, після того як, у зв'язку 3 тим що

як, аби, хоча, ледве, тільки, раз
Поважаю того, хто мудрий. Поважаю того, який мудрий.
Виконали завдання за новим проектом вчасно, тому що чітко все продумали.

Виконали завдання за новим проектом вчасно, оскільки все продумали. Хоча й говорять, що хитрість де ознака розуму, однак — ... Раз говорять, що хитрість ознака розуму, то...

(За М. Пентилюк)


2. Практична робота.

1) Зіставте групи речень, висновки змоделюйте.Я не можу любити людину, яка з атома креше блискавки. Великий і щасливий той народ, який здобув собі славу серед інших народів.

Я не можу любити людину, що з атома креше блискавки. Великий і щасливий той народ, котрий здобув собі славу серед інших народів.

3) У поданих реченнях поставте потрібні сполучники,
дібравши один з ряду синонімічних. Поставте розділові
знаки. Поясніть правопис підкреслених слів.

•І океанів тих нема (які б, що, що, котрі) вірні роз'єднали серця. Пісня лине по всій Тарасовій горі (де, на якій, на котрій) розставлено потужні гучно­мовці. Немає професії(в якій, де б, в котрій) людина не змогла б піднятися на вершину майстерності.


4) Замініть сполучники й сполучні слова синонімами.
Виявіть смислові зв'язки між частинами складно-
підрядного речення. Якого забарвлення набули речення?

Любив я тебе, коли відчував повагу. Однак ти була з тих, що слова не дотримуються. Твоя мова перелива­лася перлами, ніби чарівник сипав золотом. У душі твоїй, на яку я молився, була темінь і чужина.


5) Підготуйте в парах діалогічну відповідь на запи­тання:

— Емоційного забарвлення тексту(реченню) надають лише сполучники підрядності?


РОЗДІЛ 3. Робота з текстами різних стилів

1. Оцінювання й самооцінювання1. Робота з текстами різних стилів за алгорит­мом:

 1. прочитайте текст;

 2. визначте тему й основну думку;

 3. визначте стиль;

 4. з'ясуйте синоніміку сурядних і підрядних спо­лучників;

 5. замшіть сполучники синонімічними;

 6. подумайте;, чи змінився зміст речення; якого відтінку тексту надала заміна сполучників;

 7. поясніть розділові знаки й правопис виділених слів.

Текст 1

Є вірогідні свідчення, що Тютюнник спершу задумав твір про війну та окупацію. Але широкий замисел дослі­дити український народний характер, усі ті фактори, що його формують та видозмінюють, художницьке чуття історизму штовхали прозаїка До масштабнішого розгортання образів героїв — так створилася потреба в їх довоєнній передісторії.(З підручника)
Тексти 2
Стилістика — наука, що вивчає особливості кожного із стилів та застосування їх у різних сферах людського спілкування. Практична ж стилістика вчить мовної май­стерності. На останньому понятті слід зупинитися до­кладніше, оскільки основна мети стилістичних занять полягає в тому, щоб практично показати школярам, навчити їх, як у кожному окремому випадку слід добирати ті чи інші мовні засоби, щоб якнайкраще, найповніше висловити думку, зробити ід дохідливою і зрозумілою для інших людей.

(За М. Пентилюк)
Текст 3
Воєнний суд вважає підсудного Достоєвського випов­ним у тому, що він, отримавши в березні місяці цього року з Москви від дворянина ҐІлещеева (підсудного) копію листа літератора Бєлінського — читав цього листа на зібраннях: спочатку в підсудного Дурова, потім у підсудного Петрашевського.

підручника)


Текст 4
Мене ждуть бурі громовії.

Що, може, і розіб'ють судно те,

В котрім ми попливем, дитино.

Як можеш ти тягти весло те

І не злякатись бурі тої.

Тоді люби мене, дівчино.(І. Франко)
2. 3моделюйте матеріал.

Картка-інформатор

Кожен з різновидів підрядних речень виконує свої функції. Так, складнопідрядні з підрядними означальними викову­ють функцію логічного означення або складного епітета (художній і публіцистичний стилі). Складнопідрядні з під­рядними з'ясувальними у художньому етилГ викликають слухові, здорові образи й уявлення. Таку'к'. функцію вони' виконують у публіцистичному стилі, виражаючи емоційне ставлення автора до предмета висловлювання. У науковому стилі вони виконують інформативну, узагальнюючу функ­цію. Складношдрядні з підрядними місця часто співвідно­сяться, з складнопідрядними означальними. Складнопід­рядні з підрядними дії і ступеня вживаються в усіх стилях, але їхні функції різні. У науковому стилі вживаються для порівняння й зіставлення стилів, у розмовному, публіцис­тичному й художньому підрядні місця й ступеня висту­пають як важливий засіб образної конкретизації й емоційної оцінки явищ дійсності. Складнопідрядні з підрядними умови досить поширені в науковому й офіційно-діловому стилях. Речення зі сполучниками хай, нехай мають допустово-протиставне значення. Складно­підрядні речення з паралельною і однорідною супідряд­ністю характеризуються стрункістю і логічністю, частин, використовуються в публіцистичному й поетичному мовленні. У науковому стилі вони роблять висловлювання логічно струнким і послідовним.
Логічне означення (ПС)


Зразок:

СПР з підр. ОР


Складний епітет (ХС)

Умовні позначення:

ПР — підрядне речення

ОР — означальні речення

ПС — публіцистичний стиль

ХС — художній стиль

НС — науковий стиль

РС — розмовний стиль

ОДС — офіційно-діловий стиль

ПЗ — підрядні з'ясувальні

ПДС — підрядні дії й ступеня
3. Напишіть твори – мініатюри на одну з тем:

« У лабораторії лінгвістів »

«Сонячні промені»

«Натхнення»

«Оце так-так ...»
4. Перекладіть текст українською. Виділіть сполуч-
ники й сполучні слова у СПР з ПО. Які функції вико-
нують ці речення в обох мовах?

На заросшую реденьким рогозом небольшую косу, где я замаскировался, медленно опустилась серая цапля. Вот она замерла в видоискателе фотоаппарата: длинная, чуть выгнутая шея, стройные длинные ноги...
 1. Випишіть із художнього тексту по два приклади до всіх видів складнопідрядних речень. Замініть спо­лучники чи сполучні слова, з'ясуйте їх стилістичні функції.Додаток до розділів 1-3.

Зверніть увагу! Культура ділового мовлення

. рос. м. укр. м,

ввиду вышеизложенного зважаючи на викладене вище;

з огляду на викладене вище
внедрение в производство упроваджене у виробництво
возбудить уголовное дело порушити кримінальну справу
во что бы то ни стало за всяку ціну; за будь-яку ціну

в преддверии переговоров; напередодні переговорів


в силу изложенного; зважаючи на викладене


Офіс коректора

Розкрийте дужки.

Авіа(модель), авто(транспорт), супер(фільм), турбо(атом); вічно(зелений), пів(очірка), пів(їжака), пів(лимона), пів(Європи), світло(водолікарня, міні(сукня), теле(і) радіо(передача), давно(відомий). вище(написаний), червоно(гарячий), хитро/мудрий), глухо(німий), зло(ворожий).

РОЗДІЛ 4. Перевірочна робота. Корекція знань.
Мета: через систему коротких текстів і їх аналіз сприяти перспективному мисленню школярів; формувати вміння визначати у висловлюваннях головне, основну думку.

1. Актуалізація набутих знань

Робота з певними поняттями, тезами з метою попов­нення інформації про вибір професії, формування харак­теру.

У людини до розуму є три шляхи: шлях роздумів — він найшляхетніший; шлях наслідування — він найлег­ший; шлях особистого досвіду — він найтяжчий.(Конфуцій)

Чим менше людина задоволена собою, тим необхід­ніша вона людям.(Л. Толстой)

Людина народжена для праці, що складає її земне щастя; труд — оберіг людської моралі, праця є вихова­телем людини.(К. Ушинський)

Виховання можна вважати завершеним лише тоді, коли людина володіє силою і вмінням навчатися впродовж життя; знає способи і засоби, як цього досягти. -(А. Дистервег )

Жити — це не значить: дихати; це значить — діяти.(Ж.-Ж. Руссо)
Жизнь — это сущность творенья. Как ее проведешь, так она и пройдет.

Будь радостным, напрасно не грусти. Будь правым на неправедном пути.

Будь светел, духом, сердцем благороден. И радостно живи с открытым сердцем.

Живи в веселье, злобу прочь гони,


Общайся с мудрым.

Лучше быть одиноким, чем с кем попало дружить. Не плачь о прошлом, не страшись грядущего.

Будь решительным!

Если небо враждует со мной — я готов на бой!

Стать самим собою хоть на миг попытайся.

(Омар Хайям )
Людина формується не тільки під впливом батьків, учителів, середовища, засобів інформації, але й виховує сама себе. Виховання без участі у ньому дитини не існує.

(Я. Корчак)

Кожна людина повинна цілеспрямовано працювати над собою. Пам'ятайте: дорогу одоліє той, хто йде нею. А щоб знати, куди йти, слід визначити мету свого життя.(І. Кон)

Самовиховання не заперечує виховання, а є його продовженням і розвитком.(Д. Кочетов)
Головна функція самовиховання — це прискорення, інтенсифікація психічного й фізичного розвитку.

(М. Горбачов)
А. Ейнштейн, уже визнаний світом, писав: «У мене немає ніякого таланту, а всього-на-всього я володію пристрасною допитливістю».

(За А. Кочетовим)
Шлях до космосу простягався від вогнища, в якому 17 лютого 1600 року був спалений Джордано Бруно. Це вія першим насмілився сказати людству: ви — не творіння Боже, ви — витвір природи, і, окрім Землі, існують інші зоряні світи, інші Всесвіти, де теж можуть мати місце Життя й Розум.

(З газети)
Дивіться на світ очима і сучасників, і майбутніх поколінь, вчиться бачити майбутнє в сьогоднішньому, творіть красу заради завтрашнього. І ви зрозумієте, для чого живе людина. (З журналу «Науковий світ»)

2. Відповідь на проблемні запитання.

 • У чому особливість світу, в якому ми живемо?

 • Як розуміти тезу: «Історія — витоки нас самих?»

 • Що необхідно для досягнення мети?

 • Для чого треба вивчати себе?

 • На що треба звертати особливу увагу у своєму

внутрішньому світі?

 • Чи треба планувати свою роботу?

 • Що означає бути розумним?

 • Духовне багатство — то ваше щастя?

 • Що треба виховувати в собі?

 • Як подолати свої недоліки?

— Чому про вибір професії треба дбати вже тепер?
3. Робота в парах.

Використовуючи різні джерела, підготувати матеріал до теми «Прекрасне й потворне в мистецтві та житті».

4. Скласти алгоритм до узагальнення інформації з
теми: «У людині повинно бути все прекрасним: і одяг,
і душа, й думки».
5. Офіс коректора

Розкрийте дужки.

(Не)крутяться на(зад) історії колеса (М. Бажан). 3 дав­ніх-давен) землю рясно поливали війни людською кров'ю (І. Воло­шин). Замки завжди (на)горі стоять. Сірі очі майора раз(у')раз зверталися до Черкиша (О. Гончар). Навіть жайворонок співає (по)нашому (Ю. Яновський).
РОЗДІЛ 5. Будова текстів різних стилів.

Мета: поновити знання про текст, будову тексту, вимоги до висловлювання, особливості ситуацій спілкування; фор­мувати вміння аналізувати текст, виявляти між частинами тексту смислові й граматичні зв'язки; розвивати логічне мислення, навички синтезу понять, явищ; виховувати схильність до професійної майстерності, бажання бути фізично здоровим й красивим.

1. Робота у групах.

1група: Використовуючи різні джерела, підготувати матеріал до теми

«Прекрасне й потворне в мистецтві та
житті».

2 група; Створити опорний конспект до теми: «У світі


прекрасного».

3 група; Скласти алгоритм до узагальнення інформації з


теми: «У людині повинно бути все прекрасним: і одяг,
і душа, й думки».

 1. Офіс коректора

Розкрийте дужки.

(Не)крутяться на(зад) історії колеса (М. Бажан). З давних(давен) землю рясно поливали війни людською кров'ю (І. Воло­шин). Замки завжди (на)горі стоять. Сірі очі майора раз(у)раз зверталися до Черниша (О. Гончар). Навіть жайворонок співає (по)нашому (Ю. Яновський).
 1. Бліц - опитування

Перелік запитань:

 • Яке поняття може бути синонімом до поняття текст?

 • Які ви знаєте різновиди текстів?

 • Назвіть основні компоненти тексту.

 • Яка відмінність між текстами-розповідями, текстами-міркуваннями, текстами-описами?

 • Який текст можна назвати правильно оформ­леним?

 • Яка найменша, одиниця тексту?

 • Чи може бути текстом слово? Чому?

 • Який зміст поняття абзац?

 • Які зв'язки існують між частинами тексту?

 • Чим виражаються граматичні зв'язки?


орієнтація в ситуації спілкування


планування висловлювання


реалізація спілкування


перевірка результатні


4. Робота зі схемами. Висловіть свою думку у формі монологу. Чотири фази роботи з текстом

Ситуації спілкування
Спілкування

де спілкуємосьмета спілкування

хто адресат

в офіційних обставинах
в неофіційних
обставинах

з’ясування
спонуканняповідомлення

Висловлювання
темаосновна думка

висловлювання
формастиль5. Створення алгоритму.
Алгоритм аналізу тексту

 1. Прочитайте текст.

 2. Визначте тему, основну думку тексту.

3. Придумайте (або оберіть) заголовок тексту (якщо
в цьому е необхідність).

 1. Виявіть основні компоненти тексту.

 2. З'ясуйте особливості Компонентів.

 3. Назвіть зачин кожного абзацу, його мікротему.

 4. Установіть відношення між компонентами.

 5. Зробіть аналіз мовного оформлення.

 6. Визначте стиль і тип мовлення.

 7. Оформіть цілісний аналіз тексту.


5 а. Проаналізуйте текст

Професія не відразу відкриває свої таємниці. Кожен з нас повинен спочатку зрозуміти професію, оцінити її, потім визначити її складності, ц височінь і горизонти.

Учитися вибору професії слід у людей старшого поко­ління. Інтенсивність їх характеру робила людей щасли­вими. Люди високих справ завжди морально чисті й внутрішнє шляхетні.

З метою духовного збагачення слід враховувати такі поради:

Не можна вчитися і одночасно зневажливо ставитися до майбутньої професії, оскільки саме за шкільною партою формується ваш стиль життя, незалежно від того, чи остаточний ваш вибір професії, чи, може, він має тимчасовий характер.

В оволодінні будь-якою професією формуються якос­ті, необхідні для життєвого самовизначення взагалі: активність, вміння працювати гуртом, розраховувати свої сили в праці, поборювати труднощі, самоконтроль.

Лише прагнення до вершин майстерності сприяє розкриттю ваших здібностей.

Перетворіть процес здобуття професії на школу


формування характеру. *

Пам'ятайте, що творча праця — це ще одна мета професійної досконалості. А для творчості необхідні: постійний розвиток розуму, Здібність самостійно вирі­шувати проблеми, передбачати майбутнє, вміння мислити масштабно, широко; критично ставитись до навколишнього світу, бачити свої помилки й знаходити шляхи їх подолання.(За Д, Кочетовим)

6. Лабораторна робота.

Мета: дослідити пам'ятку, доповнити її конкретними пропозиціями щодо вдосконалення характеру, створити міні-твір у формі розповіді «Мій характер».

Пам'ятка * Шляхи формування характеру»

1. Тренувати свій розум.

2. Знаходити чинники й шляхи подолання негатив-
них явищ.


 1. Критично ставитися до кожного сумнівного факту.

 2. Удосконалювати вміння до дотепності, ризику.

 3. Пізнавати себе як людину.

6. Розвивати вміння дивитися на себе відкритими
очима.

 1. Формувати звичку працювати сумлінно.

 2. Розвивати активність.

 3. Оволодівати вмінням контролювати себе.

10. Навчитися наукової організації праці.

НОП (наукова організація праці) — мінімум витрат сил, засобів, часу і енергії та максимум результатів. Важливим вважається не будь-який результат, а той, який досягається швидко, легко, економно.

Шлях до мінімуму витрат сил лежить через макси­мум думки й творчості.

(В. Симонов)

.

6. Доповніть речення, використовуючи різноманітні


синтаксичні єднання:

У нашому світі — глобалізованому й інформовано­му — кожна людина...

Учні мого класу прагнуть... Я переживаю радість...
7.Виберіть у шкільній бібліотеці один з текстів про
професію,, письмово проаналізуйте текст.
8.Схарактеризуйте образ одного з літературних героїв у формі монологічного висловлювання.
9.Випишіть з різних джерел висловлювання про роль праці в житті людини.
10. Розкрийте (письмово) сутність тези; «Коли
втомлюся я життям щоденним...».

Додаток до розділів 4-5
Зверніть увагу; Культура ділового мовлення
рос. м. укр. м.

до потери сознания до нестями

дополнительное соглашение додаткова угода
заведующий отделом завідувач відділу

задевать достоинство зачіпати гідність

Зайти' в тупик зайти в безвихідь

(загнать в тупик) (зайти у глухий кут)

за наличные деньги готівкою

затягивается возможность зволікається можливість


идти на убыль спадати
Офіс коректора

Пригадайте основні закони милозвучності української мови. Запишіть наведені сполуки, вибравши з дужок потрібні сполуч­ники й прийменники.

Ми (і, й) ви, була (у, в, уві) Харкові, дивився (у, в, уві) очі, години (з, із, зі, зо) дві, стіл (і, й) шафа, рукавичка (з, зі, із, зо) шкіри, перебувати (у, в, уві) відрядженні, Ольга (і, й, та) Ірина, я (із, з, зі, зо) тобою, вікно (у, в, уві) світ, пиріг (з, із, зі, зр) маком, сказав (та й, і, й) пішов, колиска (із, зі, зо, з) ясена.

РОЗДІЛ 6. Типи й стилі мовлення.

Мета: узагальнити знання про типи й стилі мовлення; розвивати

вміння розмежовувати типи й стилі мовлення за їх

особливостями. 1. Використовуючи свій досвід, знання з української і російської мов,

заповніть таблицю.

Характеристика стилів мовленняСтилі

Жанри ~

Ознаки

Мовні засоби

офіційно-діловий

публіцистичний

науковий

художній


розмовний

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка