Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Часопис виходить з 2001 року щорічно. Свідоцтво про державну реєстрацію кв №12209-1000Р від 21. 12. 2006
Скачати 108,5 Kb.
Дата конвертації27.11.2016
Розмір108,5 Kb.
Наукове видання «Дослідження з лексикології і граматики української мови» є збірником наукових праць, який готує кафедра української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Часопис виходить з 2001 року щорічно.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 12209-1000Р від 21.12.2006.

УДК 811.161.2(082)

ББК 81.411.1я5

Д 70
ISSN 2313-4593

Збірник «Дослідження з лексикології і граматики української мови» є науковим виданням, у якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата філологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015).

У збірнику подаються результати наукових досліджень структурних та функційних особливостей одиниць лексико-фразеологічного і граматичного рівнів української мови з проекцією їх на різні сфери комунікації.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів, учителів.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронні версії наукового видання «Дослідження з лексикології і граматики української мови» за 2007–2015 рр., які розміщено на порталі наукової періодики України за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/portal/

Офіційна сторінка збірника наукових праць:http:// http://ukrmova.com.ua/
ВИМОГИ до статей збірника наукових праць

«Дослідження з лексикології і граматики української мови»
Стаття повинна містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких розглядалася проблема і на які спирається автор; виділення нерозв’язаних сторін загальної проблеми, про які йтиметься у статті; формулювання мети й завдань дослідження; виклад матеріалу з обґрунтуванням одержаних результатів; висновки та перспективи дослідження в цьому напрямі.

 • Обсяг статті – 8–12 сторінок в електронному варіанті в редакції Word. Стандарти – кегль 16 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman. Текст друкується без переносів і табуляції. Вирівнювання за шириною.

 • До статті подається шифр УДК, анотації (кегль – 14) та перелік ключових слів (кегль – 14). Анотації подаються через рядок (українською, російською, англійською – до 500 знаків). Під відповідною анотацією – перелік ключових слів. Ключові слова не повинні дублювати заголовок.

 • Приклади в тексті подаються без лапок (дозволяється виділення напівжирним шрифтом мовних одиниць в ілюстративному матеріалі, поданому курсивом). Розділові знаки ставляться після дужок, посилань. Цитати беруться в подвійні лапки «…», а значення слів подаються в одинарних верхніх лапках ‘…’. Чітко розмежовуються тире () та дефіс (-). Напр.: фізико-технічний, механіко-математичний, але «соціолінгвістика – це …», с. 2–15, у 20–30 рр. ХХ ст. Апостроф позначається так: ’ (верхня кома).

 • УВАГА! Будь-яка згадка прізвища вченого-попередника наукових положень обов’язково паспортизується. Бібліографічні посилання у тексті оформлюються так: [3], [5, с. 24], [4, с. 7; 6, с.18–21], [3; 4; 6]. Примітки подаються перед бібліографічними посиланнями.

 • Бібліографічні посилання, оформлені відповідно до стандартних вимог (зразок див. нижче), подаються в алфавітному порядку. Якщо вказівка на автора статті на електронному ресурсі відсутня, то посилання розташовують після всіх інших посилань. Якщо джерел фактичного матеріалу кілька (3 і більше), посилання на них оформляються окремим списком через один рядок після бібліографічних посилань і в тексті подаються в круглих дужках: (2, с. 53).

 • ОКРЕМО подається реферат статті англійською мовою (в оригінальному авторському перекладі (не машинному) для розміщення на сайті збірника наукових праць. Обсяг – 1800–2300 знаків в електронному варіанті в редакції Word. Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1,25, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, звичайний. Текст друкується без переносів і табуляції. Вирівнювання за шириною.

 • Структура реферату: 1) ПІБ автора/авторів; 2) назва статті; 3) короткий виклад (актуальність, мета, завдання, висновки, перспективи дослідження. Кожний компонент бажано наводити з абзацу); 4) перелік ключових слів (Keywords); 5) список літератури (References) (укладений згідно з вимогами додатка «EE_references.doc»). Усі складові реферату оформлюються за зразком відповідних складових наукової статті і подаються через рядок.


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПОЧАТКУ І ЗАВЕРШЕННЯ СТАТТІ
УДК 801.311

І. П. Мамчич
УКРАЇНСЬКА МОВА НА МЕЖІ СТОЛІТЬ
Анотації трьома мовами друкуються напівжирним шрифтом з абзацу.
Ключові слова (під анотацією відповідною мовою): до 10 термінів за проблематикою статті. Друкуються звичайним курсивом з абзацу.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с.

 2. Голубовська І. О. Етноспецифічні контексти мовної свідомості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук / І. О. Голубовська. – К., 2004. – 38 с.

 3. Коцюбинський М. Зібрання творів : у 7 т. / М. Коцюбинський. – К. : Наук. думка, 1974–1975. – Т. 6 : Листи. – 311 с.

 4. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / [за заг. ред. І. К.Білодіда]. – К. : Наук. думка, 1969. – 583 с.

 5. Сучасна українська літературна мова : підруч. / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; за ред. М. Я. Плющ. – [3-тє вид., стер.] – К. : Вища шк., 2001. – 430 с.

 6. Українська мова : енциклопедія / [редкол. Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Укр. енциклоп., 2007. – 856 с.

 7. Фразеологічний словник української мови : у 2 т. / [авт.-уклад. Г. М. Удовиченко]. – К. : Вища шк., 1984.

 8. Титаренко А. А. Годоніми Кривого Рогу, що репрезентують персоналії вітчизняного значення [Електронний ресурс] / А. А. Титаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Сер. «Філологія». – Одеса, 2014. – Вип. 10. – Т. 2. – С. 71–73. – Режим доступу: http://www.vestnik-philology.od.ua/

Для публікації статті потрібно надіслати вкладеними файлами на електронну адресу: ukrmova79@gmail.com:

 1. Текст статті, оформлений згідно з вимогами. Назва файла: Mamchych_stattya.doc.

 2. Відомості про автора(ів): ПІБ (повністю), науковий ступінь і звання, посада, адреса проживання, електронна адреса для спілкування, контактний телефон та коло наукових інтересів. Назва файла: Mamchych_vidomosti.doc.

 3. Реферат наукової статті англійською мовою. Назва файла: Mamchych_referat.doc.

 4. Сканований витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку або сканований відгук на статтю наукового керівника (для аспірантів і викладачів без наукового ступеня). Назва файла: Mamchych_vidguk.doc.

Контактний телефон технічного редактора в робочі дні з 9:00 до 17:00 (за київським часом):+38 (067) 972–90–71 Біла Катерина Олексіївна.

Свої запитання надсилайте на адресу: ukrmova79@gmail.comЗ повагою редакційна колегія збірника

«Дослідження з лексикології і граматики української мови»

Додаток «EE_references.doc»

Щодо оформлення References

Книжки, монографії

Статті в друкованих періодичних виданнях

Матеріали конференцій

Статті в електронних періодичних виданнях та в інших електронних ресурсах

Дисертації та автореферати

Закони, постанови, збірки документів


Звертаємо увагу на обов’язковість лапок, прийнятих під час друку англійською мовою “ ”.

Книжки, монографії

Українськомовні та російськомовні книжки

Прізвище, І. О. (рік), Назва книжки транслітом курсивом [Назва англійською мовою], версія (номер) видання, назва видавництва, місто, країна.

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

Приклади

Один автор:

Ivanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Іноді книжки мають друге чи інше видання, тоді

якщо це друге видання книжки:

Іvanov, V.V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], 2nd ed, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

якщо це третє видання книжки:

Іvanov, V. V. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], 3rd ed, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Два автори:

Ivanov, V. V. and Petrov, E. P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Три автори:

Ivanov, V. V. Kozlov, G. P. and Petrov, E. P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Чотири автори:

Govorov, S. N. Ivanov, V. V. Kozlov, G. P. and Petrov, E. P. (1993), Efektyvne upravlinnia [Effective management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.

Англомовні

Прізвище, І. (рік), Назва книжки курсивом, версія (номер) видання, назва видавництва, місто, країна.

Приклади

Один автор:

Backer, J. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

якщо це друге видання книжки, то:

Backer, J. (1988), Effective management, 2nd ed, Pan Books, London, UK.

якщо це третє видання книжки, то:

Backer, J. (1988), Effective management, 3rd ed, Pan Books, London, UK.

Два автори:

Backer, J. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

Три автори:

Backer, J. Gilmore, А. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

Чотири автори:

Backer, J. Evans, В. Gilmore, А. and Cramer, C. (1988), Effective management, Pan Books, London, UK.

Статті в друкованих періодичних виданнях

Україномовні та російськомовні статті


Прізвище, І. О. (рік), “Переклад назви статті англійською”, Назва видання транслітерація або англійське зареєстроване курсив, vol. номер журналу, no. номер випуску (якщо він існує), pp. номери сторінок статті.

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

Приклади

Один автор:


Ivanov, V. Ye. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

Два автори:

Ivanov, V. V. and Petrov, E. P. (1993), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

Три автори:


Ivanov, V. V. Kozlov, G. P. and Petrov, E. P. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

Чотири автори:


Govorov, S. N. Ivanov, V. V. Kozlov, G. P. and Petrov, E. P. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–45.

Англомовні


Прізвище, І. (рік), “Назва статті ”, Назва видання, vol. номер журналу, no. номер випуску (якщо він існує), pp. номери сторінок статті.

Приклади

Один автор:


Backer, J. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.

Два автори:

Backer, J. and Cramer, C. (1993), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.

Три автори:


Backer, J. Gilmore, А. and Cramer, C. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, no. 1, pp. 41–45.

Чотири автори:


Backer, J. Evans, В. Gilmore, А. and Cramer, C. (2011), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Economic Theory, vol. 1, pp. 41–45.

Матеріали конференцій


Українськомовні та російськомовні конференції

Прізвище, І. О. (рік), “Переклад назви статті”, назва збірки матеріалів конференції транслітерація курсив [назва в перекладі у квадратних дужках], назва конференції в транслітерації [назва в перекладі] або англійська назва для міжнародних конференцій, місто, країна, дата проведення , pp. номери сторінок.


Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

Приклад


Petrov, O. Ye. and Ivanov, A. B. (2012), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, pp. 37–51.
(за іншої кількості авторів – оформлення авторів як у друкованих статтях)
Англомовні конференції

Прізвище, І. (рік), “Назва статті (доповіді)”, назва конференції курсивом, організатор конференції, місто, країна, дата проведення, pp. номери сторінок.


Приклад


Backer, J. (2012), “Managing relationship quality”, QUIS5 Quality in Services Conference, University of London, London, pp. 11–14.
(за іншої кількості авторів – оформлення авторів як у друкованих статтях)

Статті в електронних періодичних виданнях

та на інших електронних ресурсах

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

- електронне періодичне видання


Прізвище, І.О. (рік), “Переклад назви статті англійською”, Назва видання транслітерація або англійське зареєстроване курсив, vol. номер журналу, no. номер випуску (якщо він існує), available at: повний URL, (Accessed дата звернення до ресурсу).

Приклад

Ivanov, V. V. and Petrov, E. P. (2013), “Essential categories and factors of using labor resources potential of the population”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 4 Aug 2013).

(за іншої кількості авторів – оформлення авторів як у друкованих статтях)- інші електронні ресурси

Назва ресурсу (рік), “Назва статті (матеріалу)”, available at: повний URL, (Accessed дата звернення до ресурсу).

Якщо назва ресурсу чи назва статті (матеріалу) на електронному ресурсі не мають оригінального англійського перекладу, то можливо скористатися транслітерацією.

Для перекодування української кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

Для перекодування російської кирилиці в трансліт скористайтеся сайтом http://www.translit.ru

Приклад


The official site of Dnepropetrovsk Regional State Administration (2011), “News of the region”, available at: http://adm.dp.ua/OBLADM/obldp.nsf/archive/3E8?opendocument (Accessed 4 January 2011).

Дисертації та автореферати


- дисертації

Прізвище, І. О. (рік), “Назва дисертації англійською ”, Abstract of науковий ступінь dissertation, назва спеціальності, назва університету (інституту), місто, країна.


Приклад


Petrov, I. N. (2009), “Development of World Economy”, Abstract of Ph. D. dissertation, Global economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
- автореферати

Прізвище, І.О. (рік), “Назва автореферату англійською”, науковий ступінь Thesis, назва спеціальності, назва університету (інституту), місто, країна.


Приклад


Petrov, I. N. (2009), “Development of World Economy”, Ph. D. Thesis, Global economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.

Закони, постанови, збірники документів


- закони, постанови

розміщені на електронних ресурсах (сайтах)

Приклади

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404–17 (Accessed 29 August 2013).


Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 August 2013).
розміщені в друкованих засобах

Приклад

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution "On approval of the State program of development of the Ukrainian village until 2015”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 73., p. 2715.


- збірники документів

розміщені на електронних ресурсах (сайтах)

Приклади

Ministry of Finance of Ukraine (2013), “Performance indicators of the State and the consolidated budget of Ukraine for 2010–2011”, available at: http://www.minfin.gov.ua/file/link/328305/file/DBU_ZBU.pdf (Accessed 22 august 2013).


Ministry of Finance of Ukraine (2012), “Information of the Ministry of Finance of Ukraine for the implementation of the State Budget of Ukraine for 2011”, available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=330818&cat_id (Accessed 21 august 2013).
Ukrainian Business Resource (2011), “2010 results for the coal industry”, available at:http://ubr.ua/market/industrial/rezultaty-2010-goda-dlia-ugolnoi-promyshlennosti-73714 (Accessed 29 August 2013).
розміщені в друкованих засобах

Приклад

State Statistics Service of Ukraine (2009), “Naukova ta innovatsijna diial'nist' v Ukraini 2008. Statystychnyj zbirnyk” [Research and innovation activity in Ukraine 2008. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка