Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараСкачати 108,39 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір108,39 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки УкраїниДніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет_української й іноземної філології та мистецтвознавства

Кафедра_загального та словянського мовознавства


_____Питання лінгвостилістики в шкільному курсі російської мови___Програма


вибіркової навчальної дисципліни

підготовки _бакалавра___________

(назва освітнього рівня)

напряму __6.020303_Філологія (російська)___

(шифр і назва напряму)

спеціальності_________________________________

(шифр і назва спеціальності)
(Шифр за ОПП_ПП 5.03в_)

Дніпро

2017 рік
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: _Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара__

(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: _доц. Греченко-Журавська В. М.______________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

Схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки/спеціальністю035 Філологія; 014.01 Середня освіта (українська мова і література); 6.020303 Філологія (українська мова та література, російська, англійська, німецька, французька, китайська, японська, англійська /переклад/)
“___31___” _08_____________ 2017___ року, протокол №_1_


Вступ
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Питання лінгвостилістики в шкільному курсі російської мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _бакалавра_ напряму «6.020303_Філологія (російська)».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є лінгвістична стилістика російської мови у дидактичному аспекті.

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Питання лінгвостилістики в шкільному курсі російської мови» базується на знанні усіх розділів дисципліни «Сучасна російська мова (у т. ч. стилістика і культура мови)», а також дисциплін «Педагогіка», «Психологія», «Методика викладання російської мови у школі».

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Системний підхід до вивчення стилістики в середній школі.

Змістовий модуль 2. Загальні та конкретні питання навчання стилістики в школі.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Мета дисципліни – проаналізувати, як висвітлюються питання стилістики в навчально-методичній літературі для середньої школи, дати конкретні методичні рекомендації щодо вивчення даного розділу шкільної програми курсу російської мови.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:

1) ознайомити студентів із системою навчання стилістики в школі;

2) систематизувати знання студентів у галузі лінгвостилістики, що є необхідними для викладання цієї дисципліни в школі;

3) навчити застосовувати загальнодидактичні та специфічні принципи і методи навчання стилістики.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повиннізнати:

– зміст шкільної програми з стилістики російської мови;

– специфічні принципи, методи навчання стилістики в школі;

вміти:

– застосовувати різноманітні методи, прийоми викладання стилістики російської мови;

– складати поурочні плани уроків розвитку зв’язного мовлення з урахуванням стилістичного аспекту;

– розробляти дидактичні матеріали до уроків;

– кваліфікувати стилістичні помилки в письмових роботах учнів.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться _108_ годин/_3_ кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Системний підхід до навчання стилістики в середній школі
Тема 1. Вступ. Системний підхід до навчання стилістики в середній школі

1. Проблематика курса.

2. З історії методики навчання стилістики в школі.

3. Концепції навчання стилістики в школі в сучасній лінгводидактиці.

4. Питання стилістики в шкільних програмах з російської мови.

5. Питання стилістики в шкільних підручниках з російської мови.Тема 2. Лінгвістичні основи навчання стилістики

1.Текст. Його основні ознаки та структура. Засоби зв’язку речень у тексті.

2. Функціонально-змістові типи мовлення (опис, розповідь, роздум). Структура кожного ФЗТМ.

3. Функціональні стилі; їх основні жанри, що вивчаються в школі.Тема 3. Психологічні основи навчання стилістики

1. Поняття про «чувство языка». Шляхи його розвитку.

2. Асоціативний експеримент як один із засобів формування стилістичних умінь і навичок.

3. Формування стилістичних понять і вмінь.


Змістовий модуль 2. Загальні та конкретні питання навчання стилістики
Тема 1. Принципи, методи, прийоми навчання стилістики

1.Загальна характеристика принципів, методів, прийомів навчання стилістики.Тема 2. Стилістичні помилки

1. Поняття стилістичної помилки. Помилки стилістичні й мовленнєві.

2. Класифікація стилістичних помилок.

Тема 3. Типологія стилістичних вправ.

1. Загальна характеристика стилістичних вправ різних типів.

2. Методика проведення стилістичних вправ різних типів.

.

3. Рекомендована література 1. Баранов М.Т.Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. М.,1978.

 2. Барлас Л.Г.Русский язык: Стилистика.- М.,1978.

 3. Бельчиков Ю.А.Анализ языка и стиля публицистических произведений.-М., 1962.

 4. Бельчиков Ю.А.Лексическая стилистика. - М.,1978.

 5. Величко Л.И. Работа над текстом на уроках русского языка.М.,1983.

 6. Винокур Т.Г.Закономерности стилистического использования языковых единиц. - М.,1980.

 7. Воронин М.Т. Предупреждение и исправление стилистических ошибок в школе.-М.,1963.

 8. Выготский Л.С.Избранные психологические исследования: Мышление и речь.-М.,1956.

 9. Голуб И.Б.,Розенталь Д.Э.Занимательная стилистика. - М.,1988.

 10. Голушкова Е.А.Практическая стилистика на уроках русского языка: Пособие для учителей V-VIII кл.-М.,1967.

 11. Грамматико-стилистические упражнения при изучении синтаксиса: Пособие для учителей. - М.,1976.

 12. Гринина-Земскова А.М.Сочинения в газетных жанрах (4-8 классы).-М.,1977.

 13. Ефимов А.И.Стилистика художественной речи.-М.,1961.

 14. Жинкин Н.И.Речь как проводник информации.-М.,1982.

 15. Иванова В.А.К изучению деловой документации в школе // РЯШ.-1972.- №2.

 16. Иконников С. Н. Стилистика в курсе русского языка (VII - VIII классы). М., 1979.

 17. Иконников С.Н.Стилистическая работа в процессе изучения русского языка.-.,1977.

 18. Ильенко С.Г. Контекст и связный текст в их лингвометодической интерпретации. Л., 1973.

 19. Ипполитова Н. А. Сборник упражнений по грамматической стилистике при изучении частей речи.-М.,1980.

 20. Ипполитова Н.А.Программа курса "Практическая стилистика" для VIII-IХ классов /По выбору учащихся/ // РЯШ.-1992.- № 3-4.-С.71.

 21. Капинос В.И. Работа по развитию речи в свете теории речевой деятель­ности // РЯШ.-1978.- № 4.- С.58 - 66.

 22. Капинос В.И. Стилистика как аспект преподавания родного языка и как один из разделов школьного курса // Основы методики русского языка в 4 - 8 классах. - М.,1978. - С.

 23. Капинос В.И., Иконников С.Н. Методика стилистики //Основы методики русского языка в 4 - 8 классах.-М.,1983.- С.224 - 242.

 24. Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М.С. Развитие речи: теория и практика обучения. М., 1981.

 25. Капинос В.И.Культура речи. Стилистика//Методика развития речи на уроках русского языка.-М., 1991.-С.18-63.

 26. Кашина Л.А. Речевые ошибки учащихся: Практикум //РЯШ.-1992.-№5-6.

 27. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. -1983.

 28. Колесник Л.А. Учебный текст – основа развития речи //РЯНШ. – 1987. - № 12.

 29. Кондрашенкова А.И. Типы и причины речевых ошибок при употреблении многозначных слов//РЯШ.-1972-№ 3.

 30. Кузнецова Л.М. Основы методики стилистики в средней школе: Учебное пособие по с/к для студентов ф-тов русского языка и л-ры пед. ин-тов. Куйбышев, 1981.

 31. Лосева Л.М. Как строится текст. - М.,1980.

 32. Лосева Л.М. Структурно-семантическая организация целых текстов. - Одесса, 1973.

 33. Маркова А.К. Психология усвоения языка как средства общения. - М.,1974.

 34. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения.-М.,1976.

 35. Молодцова С.Н. Система работы по стилистике русского языка в средней школе.-М.,1978.

 36. Молодцова С.Н. Стилистический разбор //Виды разбора на уроках русско­го языка.-М.,1985.-С.152 - 160.

 37. Нечаева О. А. Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). Улан-Удэ, 1974.

 38. Новоселова Л.Л. Виды упражнений по стилистике //Совершенствование методов обучения русскому языку.-М.,1981.

 39. Одинцов В.В. Стилистика текста.-М.,1980.

 40. Панов Б.Т. Работа по стилистике при изучении синтаксиса.-М.,1967.

 41. Пленкин Н.А. Изложение с языковым разбором текста.-Л.,1968.

 42. Пленкин Н.А. Предупреждение стилистических ошибок на уроках русского языка.-М.:Л.,1964.

 43. Пленкин Н.А. Стилистика русского языка в старших классах.- М.,1975.

 44. Пленкин Н.А.О работе над стилистическими ошибками //Опыт работы по развитию речи /V-VII кл./.-М.,1962.

 45. Попова Т.Н. Понятия “стиль”, “тип речи”, ”жанр” в системе работы по развитию речи //РЯШ. – 1989. - № 4.

 46. Потапова И.И. К вопросу о видах текста (учебный текст и его типология). М., 1976.

 47. Пронина Е.П. Типология упражнений по синтаксической синонимике //Ме­тодика развития речи учащихся на функционально-стилистической основе.-Куйбышев,1981.-С.27-33.

 48. Пустовалов П. С. Значение и место работы над изобразительно-выразительными средствами языка в системе обучения школьников связной письменной речи //Методика развития речи уч-ся на функцио­нально-стилистической основе. - Куйбышев, 1981.-С.34-41.

 49. Рахманин Л.В.Стилистика деловой речи и редактирование служебных до­кументов. – М.,1982.

 50. Система обучения сочинениям. /Под ред.Т.А.Ладыженской.- М.,1973.

 51. Словарь ассоциативных норм русского языка. /Под ред. А.А.Леонтьева.

 52. Солганик Г.Я. Синтаксическая стилистика.-М.,1973.

 53. Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста.- М.,1985.

 54. Сорокина М.Г. Деловая речь на уроках русского языка //РЯШ.-1962.- №2.

 55. Сулименко Н.Е. Стилистические ошибки и пути их устранения.- Л.,1965.

 56. Фалина Т.М. Лексико-стилистическая подготовка к подробному изложению //РЯШ. – 1990. - № 3.

 57. Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи.- М.,1984. (Раз­делы: Организация обучения стилистике. Обучение функциональной стилистике. Принципы оценки эффективности методов обучения рус­скому языку).

 58. Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку. - М., 1973. (Разделы : Принцип развития чувства языка. Принципы отбора дидактического материала по стилистике. Проверка стилистических навыков).

 59. Федоренко Л.П. Стилистические упражнения в V-VIII классах //Занятия по стилистике в вечерней школе.- М.,1968.

 60. Фигуровский И.А. Синтаксис целого текста и ученические письменные работы.- М., 1961.

 61. Чижова Т. И. Формирование у школьников стилистических умений при изучении профессиональной и диалектной лексики //РЯШ.- 1982.- № 4.

 62. Чижова Т.И. Использование словаря синонимов на уроках русского языка //ряш. –1978.- № 4.

 63. Чижова Т.И. Основы методики обучения стилистике в средней школе. – М., 1987.

 64. Чижова Т.И. Развитие стилистических умений и навыков в процессе ра­боты над сочинениями разных жанров //Актуальные проблемы развития речи.-М.,1980.

 65. Чижова Т.И. Совершенствование стилистических умений при повторении глагольных форм //РЯШ. - 1982.-№ 1.

 66. Чижова Т.И. Стилистическая работа на уроках русского языка.- Л., 1977.

 67. Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях.- М.,1977.

 68. Щепкина К.П. Обучение деловому письму на уроках русского языка.- М., 1980.


4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання – опитування під час практичних занять, виконання вправ, самостійних робіт, тестування.
Каталог: docs -> vybir -> ffil
ffil -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра (Шифр за опп 3 ) Дніпро 2018 рік
ffil -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавр
vybir -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальність 033 Філософія
ffil -> Програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра Дніпро 2018 рік
ffil -> Програма навчальної дисципліни вільного вибору студента спеціальності 035 Філологія спеціалізація
ffil -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра
ffil -> Практикум з методики викладання російської мови Програма вибіркової навчальної дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка