До наказу від 2015 р. №
Сторінка1/6
Дата конвертації18.06.2018
Розмір0,88 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Додаток 2 до наказу від ________ 2015 р. № _____

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра _________________Надійності техніки_______________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

_______________ (Ружило З.В.)

“____”_____________________2015 р.


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри_____________надійності техніки

Протокол №___ від “____”____2015 р.

Завідувач кафедри

_________________ (Бойко А.І.)РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_______ Надійність сільськогосподарських машин __________

___________________________________________________________________

напрям підготовки___ _6.050503 – Машинобудування

спеціальність ____________________________________________________________________

спеціалізація_____________________________________________________________________

Факультет (ННІ)________ ___Конструювання та дизайн _______________________

Розробники: ____________д.т.н., професор Бойко Анатолій Іванович______________(посада, науковий ступінь, вчене звання)
Київ – 2015 р.

 1. Опис навчальної дисципліни


Надійність сільськогосподарського машинобудуванняГалузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Напрям підготовки

6.050503 - Машинобудування

Спеціальність
Спеціалізація

Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Обов’язкова

Загальна кількість годин

120

Кількість кредитів ECTS

2

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота) (за наявності)

-

Форма контролю

Екзамен


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)

4
Семестр

7
Лекційні заняття

15 год.

6 год.

Практичні, семінарські заняття

-
Лабораторні заняття

30 год.

6 год.

Самостійна робота

75 год.

42 год.

Індивідуальні завдання

-
Кількість тижневих аудиторних

годин для денної форми навчання45 год.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета - навчити майбутніх інженерів забезпечувати працездатність машин та обладнання сільського господарства протягом заданого часу при мінімальних затратах часу, матеріальних і трудових ресурсів на проектування, виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт.

Завдання - отримані знання з дисципліни повинні забезпечити створення методичної основи в подальшій підготовці студента з питань забезпечення та підвищення надійності машин та обладнання сільського господарства, при вивченні інших дисциплін і підвищення знань в практичній інженерній і науковій роботі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • основні поняття, терміни та визначення теорії надійності сільськогосподарських машин;

 • інженерно-фізичні основи надійності;

 • математичні методи визначення показників надійності;

- методики розрахунку і прогнозування показників надійності;

 • методологічні основи системи планування і проведення випробувань, збору і аналізу інформації по надійності;

 • методи забезпечення і підвищення надійності машин та обладнання сільського господарства;

вміти:

- проводити випробування машин на надійність;

 • володіти методиками розрахунку і прогнозування показників надійності;

 • володіти методиками обґрунтування граничних і допустимих при ремонті розмірів деталей та їх спряжень;

 • володіти методиками обробки інформації по надійності. 1. Програма та структура навчальної дисципліни для:


– повного терміну денної (заочної) форми навчання;

– скороченого терміну денної (заочної) форми навчання.
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

тижні

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Змістовий модуль 1. Основні терміни та визначення. Інженерно-фізичні основи надійності

Тема 1. Основні терміни, поняття та визначення

1

1

2

-

4

-

12
1

-

-

-

8

Тема 2. Інженерно-фізичні основи надійності

1

1

2

-

4

-

10
1

-

2

-

6

Тема 3. Математичні методи визначення показників надійності

2

2

2

-

6

-

10
2

-

2

-

4

Тема 4. Надійність машин як складних систем прогнозування наробітку на відмову

1

1

2

-

4

-

12
-

-

-

-

4

Разом за змістовим модулем 1

Змістовий модуль 2. Математична теорія надійності. Випробування та забезпечення надійності машин

Тема 1. Випробування на надійність

1

1

2

-

4

-

10
1

-

2

-

6

Тема 2. Експлуатаційна та ремонтна оцінка технологічності конструкції

виробів (ЕТКВ та РТКВ)1

1

2

-

4

-

9
-

-

-

-

8

Тема 3. Методи забезпечення надійності машин

1

1

3

-

4

-

12
1

-

-

-

6

Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

15

-

30

-

75
6

-

6

-

42

Курсовий проект (робота) з __________

__________________


(якщо є в робочому навчальному плані)


-

-

-

-
-
-

-

-
-

Усього годин

15
30
75
6

-

6

-

42  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка