Додаток 4 вимоги
Скачати 39,35 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір39,35 Kb.
Додаток 4

ВИМОГИ

до змісту та оформлення реферату статті (англійською мовою)
Методологія дослідження. У цьому елементі слід чітко зазначити, які загальнонаукові та конкретнонаукові принципи, методи та підходи було використано в науковій роботі для отримання основних результатів дослідження. Вказати, при вирішенні яких завдань застосовувався кожен із вказаних методів.

Результати. Точно й інформативно висвітлити результати дослідження. Навести основні теоретичні та експериментальні результати роботи. При цьому надавати перевага отриманим результатам, що стосуються предмета дослідження і мають, на думку автора, теоретичне або практичне значення.Новизна. Відобразити отримані автором нові виявлені наукові факти, зв'язки та закономірності, що відрізняються від існуючих і сприяють удосконаленню та подальшому розвиткові системних знань щодо предмета дослідження.

Практична значущість. Кількісно та якісно відобразити економічні, правові, соціально-психологічні та інші ефекти впливу отриманих автором результатів у науці та практичній діяльності; або надати відомості про наукове та практичне використання результатів дослідження чи рекомендації щодо їх використання.
Реферат компонується шляхом послідовного подання таких елементів:

  • індекс УДК (великими літерами);

  • назва статті (прописними літерами, жирним виділенням);

  • ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (навчання) автора(-ів) (курсивом);

  • електронна адреса автора(-ів) (курсивом);

  • обсяг реферату (22-26 рядків, 3/4 сторінки)


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ


UDC 655.52
THEORETICAL APPROACHES TO THE CLASSICAL LITERATURE PUBLISHING

(MODERN CONSIDERING OF EDITORIAL HERITAGE OF M. BAZHAN)
N. I. Chernysh

Ukrainian Academy of Printing,

19, Pidholosko St., Lviv, 79020, Ukraine

chernysh_natalia@mail.ru
Research Methodology. The principles of historicism, complexity, reliability and scientifi c objectivity have been the methodological basis of the study, having already grounded on the priority of documented facts and archival materials. To identify the degree of the topic elaboration there have been included some general scientifi c methods — comparison, synthesis, analysis, synthesis, which have made it possible to isolate the most signifi cant in the selected editions and series created by M.Bazhan and ensured the integrity of the problem considered.

Results. In this study (based mainly on unpublished archival data) there have been singled out and analyzed the principles of M.Bazhan as the editor of classical literature, founder of the original series and some collected works, in particular, his decisive infl uence on the formation of the general concept of editions, defi nition of scientifi c and textual principles, development of the bibliography reference system (fi rst of all, introductory articles on thorough analysis of a writer’s creative work) has been emphasized. The conclusions and generalizations have been made to verify the array of archival sources.

Novelty. The scientifi c novelty of the results lies in the fact that there have been defi ned and processed the reviews by M.Bazhan on literary and critical texts (introductory articles, prefaces) to the Ukrainian and foreign classical editions in order to introduce to the scientifi c use the materials that expand and enrich the idea of the publishing and editorial work of the poet, the essential components of his publishing concept of classical texts publishing having been also investigated and highlighted.

The practical significance. The experience of M.Bazhan as an editor has an outstanding scientifi c and methodological signifi cance for modern publishers of fi ction, as it convincingly demonstrates the original approaches of the prominent fi gure of Ukrainian culture to the heritage of its predecessors based on the thorough textual analysis, literary and critical thinking and balanced literary evaluations. Factual fi ndings of the article can be used in the introductory courses on the History of Publishing and Belles-lettres Editing.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

УДК 655.52
теоретичні засади видання класичних творів

(сучасне осмислення редакторської спадщини М. бажана)
Н. І. Черниш

Українська академія друкарства,вул. Підголоско, 19, Львів, 79020, Україна

chernysh_natalia@mail.ru
Методологія дослідження. Методологічну базу дослідження становлять принципи історизму, комплексності, достовірності та наукової об’єктивності, що ґрунтуються на пріоритеті документованих фактів й архівних матеріалів. Для виявлення стану розробленості теми було долучено загальнонаукові методи – порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, які дали можливість виокремити найсуттєвіше у створених М. Бажаном окремих виданнях та серіях, а також забезпечили цілісність розгляду питань.

Результати. У проведеному (переважно на основі непублікованих архівних відомостей) дослідженні виокремлені та проаналізовані принципи М. Бажана – редактора класичної літератури, укладача оригінальних серій та окремих зібрань творів, зокрема, наголошено на його визначальному впливі на формування загальної концепції видань, усталення науково-текстологічних засад, розробку довідкового апарату (передусім вступних статей з ґрунтовним аналізом творчості письменника). Зроблені висновки та узагальнення підтверджує залучений масив архівних джерел.

Новизна. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що виявлено та опрацьовано рецензії М. Бажана на літературно-критичні тексти (вступні статті, передмови) до видань української і зарубіжної класики; уведено до наукового обігу матеріали, які розширюють і збагачують уявлення про видавничу і редакторську працю поета; досліджено і висвітлено сутнісні складові його видавничої концепції щодо публікації класичних текстів.

Практична значущість. Досвід М. Бажана-редактора має непересічне науково-методологічне значення для сучасних видавців художньої літератури, адже переконливо засвідчує оригінальні підходи видатного діяча української культури до спадщини своїх попередників на основі ґрунтовного текстологічного аналізу, літературно-критичного осмислення та виважених літературознавчих оцінок. Фактичний матеріал, висновки статті можуть бути використані в навчальних курсах з історії видавничої справи, редагування художньої літератури.База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка