Докладніше: Підручник містить непоодинокі випадки плагіату. Наводимо лише деякі з них. Сергій Хараху п ривласн ює
Сторінка1/4
Дата конвертації09.12.2018
Розмір3,06 Mb.
  1   2   3   4


Додаток 2
Попередній аналіз підручника «Захист Вітчизни (рівень стандарту). 10 кл.» (автори: Сергій Хараху, Василь Павлов, Ігор Дзюба, Євгенія Саганчі)
Цей підручник на гарматний постріл не можна допускати до навчального процесу. Це якась безсистемна, безграмотна, нелогічна мішанина. Вона створить в учнів хибні уявлення про їхні права та обов’язки, про систему національної безпеки, про стан справ у військовій сфері України тощо. У підручнику навіть присягу та вік призову наведено неправильно.

Докладніше:1. Підручник містить непоодинокі випадки плагіату. Наводимо лише деякі з них. Сергій Хараху привласнює авторство на чужий твір без посилання на автора. Ба більше, автором переписаного (а точніше, перекладеного слово в слово українською мовою) твору є, зокрема, М. О. Баранов, професор Північно-Західного інституту управління Російської академії народного господарства і державної служби при президентові Російської Федерації https://sziu.ranepa.ru/component/zoo/baranov-nikolaj-alekseevichОбурює те, що в підручнику Хараху цей матеріал подано (перекладено без жодних змін!) уже з 1 розділу (с. 4, повністю 5, 6, 7 і далі…) і стосується він однієї з найважливіших тем – Основи національної безпеки України.

Цю маніпуляцію дуже легко простежити, проаналізувавши, зокрема, сторінки тексту підручника С. Хараху та лекції М. Баранова, опублікованої 19 червня 2016 року на його персональному сайті: http://nicbar.ru/politology/study/kurs-problemy-natsionalnoj-bezopasnosti-i-kontrol-nad-vooruzheniyami/231-lektsiya-6-mezhdunarodnaya-bezopasnost-globalnyj-i-regionalnyj-aspekty, http://textarchive.ru/c-1699403-p6.html

Це початок статті М. О. Баранова:

А це – сторінки підручника (початок привласненого тексту):


Ґрунтуючись на джерелах країни-агресора, автор навʼязує молодому поколінню українців російські тези про марність євроатлантичних прагнень нашої держави. І це підручник людини, яка звинувачує автора М.Р. Гнатюка в роботі на Росію!

Порівняймо тексти:

Текст лекції М.Баранова

Підручник авторського колективу на чолі з С.Хараху, с. 4-6

Международная безопасность - система международных отношений, основанная на соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права, исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы.

Принципы международной безопасности предусматривают:

 • утверждение мирного сосуществования в качестве универсального принципа межгосударственных отношений;

 • обеспечение равной безопасности для всех государств;

 • создание действенных гарантий в военной, политической, экономической и гуманитарной областях;

 • недопущение гонки вооружений в космосе, прекращение всех испытаний ядерного оружия и полная его ликвидация;

 • безусловное уважение суверенных прав каждого народа;

 • справедливое политическое урегулирование международных кризисов и региональных конфликтов;

 • укрепление доверия между государствами;

 • выработка эффективных методов предотвращения международного терроризма;

 • искоренение геноцида, апартеида, проповеди фашизма;

 • исключение из международной практики всех форм дискриминации, отказ от экономических блокад и санкций (без рекомендаций мирового сообщества);

 • установление нового экономического порядка, обеспечивающего равную экономическую безопасность всех государств.

Неотъемлемая часть международной безопасности - действенное функционирование закрепленного Уставом ООН механизма коллективной безопасности (Глобалистика: Энциклопедия).

Основными способами обеспечения международной безопасности являются:

 • двусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности между заинтересованными странами;

 • объединение государств в многосторонние союзы;

 • всемирные международные организации, региональные структуры и институты для поддержания международной безопасности;

 • демилитаризация, демократизация и гуманизация международного политического порядка, установление верховенства права в международных отношениях.

В зависимости от масштабов проявления различают следующие уровни международной безопасности:

 1. национальный,

 2. региональный и

 3. глобальный.

Такая типология непосредственно связана с важнейшими пространственными категориями геополитической теории, каковыми являются: государственная территория, геостратегические и геополитические регионы; мировое геополитическое пространство.

Государственная территория — это часть земного шара, над которой осуществляет суверенитет определенное государство. Сказанное означает, что государственная власть в пределах своей территории обладает верховенством и не зависит от других сил и обстоятельств. Однако такое представление следует отнести к идеальной, существующей в теории модели. На практике государственный суверенитет имеет определенные ограничения, которые накладывают на него взаимодействия страны с другими субъектами международных отношений. Эти ограничения связаны с обязательствами, принимаемыми государствами при заключении международных договоров, в результате вступления в международные организации.

Величина территории, которую занимает то или иное государство на планете, является одним из важнейших показателей, во многом определяющих место страны в иерархии международных отношений, ее политику на мировой арене и национальные геополитические интересы. Размер сухопутной территории при определении геополитического потенциала государства всегда сопрягается с численностью его населения. Сумма государственных территорий всех стран мира вместе с международными проливами, открытым морем и Антарктидой составляет мировое геополитическое пространство. Оно, в свою очередь, подразделяется на регионы.[…]

В самом общем виде современное понима­ние международной безопасности было сформулировано при создании ООН в первой статье Устава этой организации, где определяется ее глав­ная задача: «1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предот­вращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут при­вести к нарушению мира».Широкое хождение понятие «безопасность» получило в Соединен­ных Штатах в конце 1940-х - начале 1950-х годов, когда этим терми­ном начали обозначать комплексную сферу военно-гражданских ис­следований стратегии, технологий, контроля над вооружениями в условиях холодной войны, когда проблема военного противостояния, особенно в новом ядерном измерении, превратилась в доминирующую сферу международных отношений. […]

Еще одной областью, охватывавшейся широким понятием «безопас­ность», была деятельность по мобилизации военного, экономического, иде­ологического и других ресурсов государства и общества в условиях воен­но-политического противостояния в годы холодной войны. Именно эту цель преследовала радикальная реформа органов государственной влас­ти, проведенная в США в соответствии с «Законом о национальной безо­пасности» 1947 г., по которому были созданы министерство обороны, ЦРУ, управление по мобилизации материальных и людских ресурсов, а также высший военно-политический орган - Совет национальной безопаснос­ти. Вскоре понятие «безопасность» было принято в структурах НАТО, пре­вратилось в предмет «высокой политики», главный объект исследований международных отношений в Европе и других частях мира.

Термин «безопасность» постепенно входил в советский военный и политический словарь по мере интенсификации контактов с Западом, прежде всего в области контроля над вооружениями, а затем по мере вовлечения СССР в обсуждение соответствующих проблем в рамках подготовки, проведения и реализации ре­шений Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение этого понятия в научный и практический оборот в СССР, как это было и в ряде других случаев, например, в начале обсуждения таких категорий, как «политическая наука», «теории международных отношений» и многих других, начиналось под прикрытием его критики. Полную легитимность это понятие получило после 1985 г. в ходе перестройки, а затем после распада СССР.Міжнародна (світова) безпека - система міжнародних відносин, заснована на дотриманні всіма державами загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, що не допускає вирішення спірних питань і розбіжностей між ними за допомогою сили або загрози.

Принципи міжнародної безпеки передбачають:

 • утвердження мирного співіснування як універсального принципу міждержавних відносин;

 • забезпечення рівної безпеки для всіх держав;

 • створення дієвих гарантій у військовій, політичній, е