Фонд державного майна України Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності
Скачати 50,95 Kb.
Дата конвертації11.11.2017
Розмір50,95 Kb.

Фонд державного майна України Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Презентація діяльності

Департамент створений з метою реалізації наданих законами України “Про Фонд державного майна України”, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” повноважень Фонду державного майна щодо державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Перший структурний підрозділ Фонду з оцінки майна створений у 1997 р.

Професійна оціночна діяльність - діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні і проведенні оцінки майна, професійної підготовки оцінювачів, професійного контролю за оцінкою


Професійна оціночна діяльність

практична діяльність з оцінки майна

консультаційна діяльність

рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна)

методичне забезпечення оцінки майна,

навчальна діяльність оцінювачів


Сфера оцінки майна та оціночної діяльності в Україні


Учасники

оцінювачі

навчальні заклади, що уклали з Фондом державного майна угоду про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

Фонд державного майна, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності

саморегу-лівні організації оцінювачів

суб’єкти оціночної діяльності

інші заінтере-совані в результатах оцінки особи

замовники послуг з оцінки майна


Оцінювачі

Оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.


Кількість оцінювачів всього, чол.

у тому числі з чинними кваліфіка-ційними докумен-тами

Кількість кваліфі-каціойних документів оцінювача, шт.

у тому числі чинних кваліфі-каційних документів оцінювача, шт.

Середня кількість кваліфікацій-них документів на одного оцінювача, шт.

12 240

5 410

17 222

7 215

1,41

Саморегулівні організації оцінювачів

Саморегулівними організаціями оцінювачів є всеукраїнські громадські організації, що об'єднують фізичних осіб, які визнані оцінювачами в порядку, встановленому Законом України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, отримали свій статус відповідно до вимог зазначеного закону та здійснюють повноваження з громадського регулювання оціночної діяльності.


Кількість саморегулівних організацій оцінювачів, шт.

Кількість оцінювачів, що є членами саморе- гулівних органі- зацій оцінюва-чів, чол.

Загальна кількість оцінювачів, чол.

Відсоток оцінювачів, що є членами саморегулівних організацій оцінювачів, %

7

3 087

12 240

25,22

Суб’єкти оціночної діяльності

суб'єкти господарювання, зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організацій-но-правової форми та форми власності, які здійснюють господар-ську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”


Кількість суб’єктів оціночної діяльності, усього

За дев’ять місяців 2015 р.

видано сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності

анульовано сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності

2 870

840

528

Структура


Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Загальна штатна чисельність 34 чол.,

в тому числі:

Директор департаменту;

Заступник директора департаменту

Відділ оцінки єдиних майнових комплексів та корпоративних прав

(7 чол.)

Відділ оцінки нерухомості, рухомого майна і майнових прав

(7 чол.)

Відділ нормот-ворчої діяльностіта мето-дичного забезпечен-ня оцінки

(5 чол.)

Відділ

по роботі з оцінювача-ми

(5 чол.)

Відділ по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморе-гулівними організаці-ями оцінювачів

(5 чол.)

Сектор ведення єдиної бази звітів

(3 чол.)

Законодавчі та інші нормативно-правові акти, якими користуються працівники Департаменту в своїй роботі


Закон України “Про Фонд державного майна України”

Закон України “Про оцінку мана, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

Національні стандарти оцінки майна, затверджені постановами Кабінету Міністрів України

Методика оцінки майна, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891

Методика оцінки об’єктів оренди, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 № 629

Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена наказом Мін’юсті, Фонду від 24.11.2003 № 192/5/2092

Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 № 1531

Інші нормативно-правові акти

Інформаційно-аналітичні бази даних, якими користуються працівники Департаменту в своїй роботі


Інформаційно-аналітичні ресурси

діючі


Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Автоматизована система “Оцінка”, автоматизова-на підсистема “Рецензент”

Єдина база даних звітів про оцінку

ЕТАП


ЛІГА-ЗАКОН

будуть створені

Електронний модуль “Управління вартістю компанії”

Зовнішні взаємозв’язки та співпраця Департаменту


Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Адміністрація Президента України

Секретаріат Кабінету Міністрів України

Правоохоронні органи державної влади

Державна архівна служба

Міністерство юстиції

Міністерство фінансів

Міністерство оборони

Міністерство закордонних справ

Міністерство економічного розвитку та торгівлі

Галузеві міністерства

Інші


Народні депутати України

Комітети Верховної Ради України

Державна регуляторна служба

Державна служба статистики

Держслужба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Антимонопольна служба

РНБОУ

Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Департамент договірного менеджменту, міждержав-них майнових та корпоратив-них відносин

Управління моніторингу, прогнозування та інформаційних технологій

Департамент з питань орендних відносин та розпорядження державним майном

Управління звітності, планування та моніторингу фінансової діяльності

Управління законодавчого та аналітичного забезпечення

Управління комунікаційного забезпечення та роботи з ВРУ

Режимно-секретнийсектор

Департамент забезпечення діяльності Фонду

Управління контролю та внутрішнього аудиту

Юридичний департамент

Управління фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку

Відділ внутрішньої безпеки та запобігання корупції

Департамент конкурентних продажів об’єктів приватизації

Регіональні відділення Фонду

Основні завдання, функції та повноваження Департаменту, передбачені законами України “Про Фонд державного майна України”, “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”


практична діяльність з оцінки майна у сфері приватизації та оренди, яка полягає у практичному виконанні оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею, відповідно до вимог, встановлених нормативно-правовими актами з оцінки майна;

консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцінки майна суб'єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та (або) іншим особам в усній або письмовій формі;

рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна),яке полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;

методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в розробленні методичних документів з оцінки майна та наданні роз'яснень щодо їх застосування;

навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в організації та участі у навчальному процесі з професійної підготовки оцінювачів

бере участь у здійсненні контролю за виконанням суб’єктами оціночної діяльності та оцінювачами вимог законодавства;

сприяє єдності методичного та організаційного забезпечення оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

веде Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за відповідними напрямами (спеціалізаціями)

сприяє створенню конкурентного середовища серед суб’єктів оціночної діяльності;

забезпечує визнання Фондом статусу саморегулівних організацій оцінювачів та контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, забезпечує їх широке залучення до регулювання оціночної діяльності;

здійснює розгляд скарг, запитів та листів громадян, підприємств, установ з питань, що відносяться до його компетенції, за результатами чого вживає відповідних заходів щодо оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності;

забезпечує ведення інформаційно-аналітичних баз даних відповідно до повноважень Департаменту, зокрема, єдиної бази даних звітів про оцінку;

бере участь в організації інформування суспільства з питань оцінки майна та професійної оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно та майнові права;вживає заходів, спрямованих на впровадження у вітчизняну практику оцінки майна та професійної оціночної діяльності міжнародних норм і правил оцінки майна, та заходів, спрямованих на вдосконалення оцінки майна та професійної оціночної діяльності

Відділ оцінки єдиних майнових комплексів та корпоративних прав штатна чисельність - 7 осіб фактична чисельність – 5 осіб


Основні функції і завдання

Стандартизо-вана оцінка з метою:

- продажу на конкурентних засадах;

- визначення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що створюється;

- передавання в оренду

Рецензування документів з оцінки (звітів про оцінку, актів оцінки) корпоративних часток, статутного капіталу АТ, Є(Ц)МК, НА та інших фінансових інтересів для цілей:

- приватизації;

- оренди;

- прийняття рішень ФДМУ в процесі корпоративного управління;

- відчуження;

- ліквідації (банкрутства);

- застави;

- звернення органів державної влади;

- звернення правоохоронних органів;

- звернення громадян;

- розгляду питань на Екзаменаційній комісії

Участь в розробках проектів нормативно-правових актів з методичного забезпечення оцінки корпоративних часток, нематеріальних активів, фінансових інтересів, майнових прав інтелектуальної власності

Визначення ймовірних параметрів початкової вартості пакетів акцій ПАТ, що пропонуються для продажу на конкурентних засадах (підготовка аналітичних довідок для розгляду конкурсною (аукціонною) комісіями та Робочою групою)

Контроль та методичне супроводження оцінки ЄМК та корпоративних прав регіональними відділеннями, у т.ч. рецензування для РВ Фонду у разі відсутності у них рецензентів

Результати роботи відділу оцінки єдиних майнових комплексів та корпоративних прав за десять місяців 2015 р.

Стандартизована оцінка

Рецензування

Складання довідок щодо ймовірних параметрів початкової вартості пакета акцій

Участь у розробці проектів нормативно-правових актів з методичного забезпечення оцінки корпоративних часток, нематеріальних активів, фінансових інтересів, майнових прав інтелектуальної власності

пакетів акцій

розміру статут-ного капіталу

акти оцінки

звіти про оцінку

для продажу за конкурсом

для продажу на фондовій біржі, аукціоні

12

24

1

39

73*

7

2

- у тому числі 7 звітів про оцінку 100 відсотків акцій господарських товариств, які вносились до статутного капіталу публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”.

*

Відділ оцінки нерухомості, рухомого майна і майнових прав штатна чисельність - 7 осіб фактична чисельність – 6 осіб


Основні функції і завдання

Стандартизова-на оцінка об’єктів у матеріальній формі, що приватизують-ся, передаються в оренду

Рецензування документів з оцінки (звітів про оцінку, актів оцінки) об’єктів у матеріальній формі, необоротних активів, майнових (речових) прав для:

- приватизації;

- оренди; - відчуження;

- застави; - банкрутства;

- розгляд питань на Екзаменаційній комісії;

- звернення державної влади;

- звернення правоохоронних та контролюючих органів;

- звернення громадян;

- прийняття рішень ФДМУ в процесі корпоратизації підприємств

Участь у розробці проектів нормативно-правових актів з методичного регулювання оцінки об’єктів у матеріальній формі, майнових (речових) прав

Контроль та методичне супроводжен-ня оцінки об’єктів у матеріальній формі, майнових (речових) прав регіональними відділеннями, у т.ч. рецензування для РВ Фонду у разі відсутності у них оцінювачів відповідних кваліфікацій

Результати роботи

Відділу оцінки нерухомості, рухомого майна

і майнових прав

за десять місяців 2015 р.

Стандартизована оцінка об'єктів нерухомості для приватизації,

укладання договору орендиРецензування

Участь у розробці проектів нормативно-правових актів з методичного регулювання оцінки об’єктів у матеріальній формі, майнових (речових) прав

актів оцінки

звітів про оцінку

33

33

183,

у т. ч. 1 Звіт про оцінку майна та майнових прав

підприємств та установ залізничного транспорту загального користування, на базі яких утворюється

ПАТ «Українська залізниця»

(понад 1 мільйон об’єктів оцінки)

1

Відділ нормотворчої діяльності та методичного забезпечення оцінки штатна чисельність - 5 осіб фактична чисельність – 5 осіб


Основні функції і завдання

Робота, пов’язана з нормотворчою діяльністю

розробка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з методичного регулювання оцінки майна

організація фахової експертизи і погодження проектів нормативно-правових актів, які пов’язані чи передбачають процедури з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності

Підготовка офіційних роз’яснень Фонду з питань оцінки та оціночної діяльності

Вжиття заходів, спрямованих на впровадження у вітчизняну практику оцінки майна та професійної оціночної діяльності міжнародних норм і правил оцінки майна, та заходів, спрямованих на вдосконалення оцінки майна та професійної оціночної діяльності

Організація проведення розробок за участю саморегулівних організацій оцінювачів та науковців з метою удосконалення законодавства, що стосується питань оцінки майна та професійної оціночної діяльності

Результати роботи відділу нормотворчої діяльності та методичного забезпечення оцінки за десять місяців 2015 р.

Розробка проектів нормативно-правових актів з методичного регулювання оцінки майна

Підготовка офіційних роз’яснень Фонду з питань оцінки та оціночної діяльності

Організація фахової експертизи і погодження проектів нормативно-правових актів

Організація та супровід роботи робочих груп з розробки законодавчих та інших нормативно-правових актів, узагальнення пропозицій

законів

розпоря-дчих докумен-тів Кабінету Міністрів України

наказів Фонду

2

5

12

83

69

3

Відділ по роботі з оцінювачами штатна чисельність - 5 осіб фактична чисельність – 5 осіб


Основні функції і завдання

Ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності (в частині оцінювачів)

Контроль за виконанням оцінювача-ми вимог законодав-ства з оцінки майна та професійної оціночної діяльності;

розгляд скарг та запитів щодо діяльності оцінювачів

Організація професійної підготовки оцінювачів

організація роботи Екзамена-ційної комісії з професійної підготовки оцінювачів

(готує матеріали для розгляду, у т.ч. про позбавлення кваліфікації, присвоєння кваліфікації, веде протоколи засідань, переписку с заявниками щодо скарг, які розглядалися

підготовка для затверд-ження програм навчання та екзамена-ційних питань для складання кваліфіка-ційних іспитів

підготовка до видачі, позбавле-ння, розмежува-ння кваліфіка-ційних документів оцінювачів; про підвищення кваліфіка-ції

організація та проведення роботи з навчаль-ними закладами, що здійсню-ють професійну підготовку оцінювачів, у т.ч. готує угоди з ними та контролює їх виконання

Розробка проектів нормативно - правових актів з питань професійної оціночної діяльності оцінювачів, підготовка офіційних роз’яснень Фонду з питань професійної оціночної діяльності оцінювачів

Результати роботи відділу по роботі з оцінювачами

за десять місяців 2015 р.

Робота з оцінювачами

Робота з навчальними закладами

Робота з Екзаменаційною комісією

підготовлено до видачі кваліфікаційних документів оцінювача

підготовле-но до видачі свідоцтв про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Укладено угоду про співробітництво

переві-рено роботу навча-льних закладів

з них розірва-но угоду про співробі-тництво

підготов-лено засідань з питань професійної оціночної діяльності оцінювачів

підготов-лено засідань з організа-ції кваліфіка-ційного іспиту

свідоцтв

посвід-чень про підвище-ння квалі-фікації

99

2333

248

1

10

2

4

8

Відділ по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів штатна чисельність - 5 осіб фактична чисельність – 5 осіб


Основні функції і завдання

Веде Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності в частині суб’єктів оціночної діяльності, які здійснюють практичну оціночну діяльність з оцінки майна

Забезпечує підготовку для видачі, анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, інших наказів щодо суб’єктів оціночної діяльності

Здійснює підготовку рішень щодо визнання Фондом статусу саморегулівних організацій оцінювачів та здійснює контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, забезпечує їх широке залучення до регулювання оціночної діяльності

Розробляє проекти нормативно - правових актів з питань професійної оціночної діяльності, готує офіційні роз’яснення Фонду з питань професійної оціночної діяльності в частині діяльності суб’єктів оціночної діяльності

Забезпечує роботу комісії Фонду з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення ними оцінки майна, в тому числі земельних ділянок і проводить роботу:

- з укладення договорі про проведення оцінки ;

- контролю їх виконання

Результати роботи відділу по роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів за десять місяців 2015 р.Робота з суб’єктами оціночної діяльності (СОД)

Робота, пов’язана з конкурсним відбором суб’єктів оціночної діяльностіРобота, пов’язана з договорами про проведення оцінки майнаРозглянуто скарг на діяльність СОД

підготовлено сертифікатів СОД

отримано коштів до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, тис. грн

внесено записів до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

підготов-лено засідань комісії

на них відібрано суб’єктів оціночної діяльності для

оцінки об’єктівкількість підго-товлених до укла-дання договорів

кількість догово-рів, до яких підго-товлені зміни

від право-охорон-них органів

Від інших

для видачі

для анульо-вання

840

528

42 840

2010

20

47

38

20

23

32

Сектор ведення єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення штатна чисельність - 3 особи фактична чисельність – 3 особи


Основні функції і завдання

Забезпечує виконання функцій розпорядника інформаційно-аналітичної Єдиної бази звітів про оцінку для цілей оподаткування відповідно до законодавства

Бере участь в організації інформування суспільства з питань оцінки майна та професійної оціночної діяльності, стану та особливостей ціноутворення на майно, готуючи інформацію на офіційний сайт Фонду

Проводить аналіз діяльності суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, які співпрацюють з органами приватизації, щодо якості звітів про оцінку майна з використанням АПС «Рецензент», АС «Оцінка»

Готує офіційні роз’яснення Фонду на запити, звернення, скарги з питань оцінки майна для цілей оподаткування і професійної оціночної діяльності

Результати роботи Департаменту, у тому числі Сектору ведення Єдиної бази звітів з оцінки майна та аналізу ціноутворення

за десять місяців 2015 р.

Робота з Єдиною базою даних звітів про оцінку (Єдина база)

Підготовка інформації про суб’єктів оціночної діяльності для їх конкурсного відборуАналіз інформації з АПС “Рецензент”,

АС “Оцінка” та надання відомостей для оприлюднення інформаціїкількість суб’єктів оціночної діяльності, яким надано доступ до Єдиної бази

кількість внесених записів до Єдиної бази

кількість суб’єктів оціночної діяльності, про яких підготовлені довідки для конкурсного відбору

кількість звітів про оцінку, які рецензувались працівниками органів приватизаціївсього

за звітний період

2740

361

416854

144

5633

Проблемні питання в діяльності Департаменту


Департамент

Належне забезпечення комп’ютерною та офісною технікою з достатніми показниками ресурсів для ведення баз даних

Достатнє забезпечення кваліфікованими працівниками, що є оцінювачами з досвідом практичної діяльності з оцінки майна

Досконале програмне забезпечення для здійснення функцій адміністратора і розпорядника інформаційно-аналітичних баз данихНове законодавство з питань оцінки майна та професійної оціночної діяльності

Перспективи діяльності Департаменту

Зазначені проблеми здебільшого будуть усунуті у разі набрання чинності підготовленого Фондом разом з представниками усіх саморегулівних організацій оцінювачів, а також інших заінтересованих органів державної влади проектів законів про внесення змін до законодавства про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні та до Бюджетного кодексу.

Дякуємо за увагуБаза даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка