Форма № н 04 національний фармацевтичний університет кафедра менеджменту І адміністрування «затверджую»
Скачати 278,42 Kb.
Дата конвертації10.06.2018
Розмір278,42 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)
Форма № Н - 3.04
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

менеджменту і адміністрування

___________проф.Карамишев Д.В.

«____» ____________________2013 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МЕНЕДЖМЕНТ
Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Факультет Економіки та менеджменту

2013/2014 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Розробник: Кононов І.О., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, кандидат економічних наук

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри менеджменту і адміністрування


Протокол від “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри менеджменту і адміністрування
_______________________ (Карамишев Д.В.)

©____________, 20___ рік.

© НФаУ______, 20___ рік.

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»Вибіркова


Модулів – 1

Напрям підготовки:

6.030601 «Менеджмент»
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання (К.Р.- для заочної форми навчання)

Семестр

Загальна кількість годин – 126

3

3

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1,27

самостійної роботи студента – 1,87


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


17год.

12 год.

Практичні, семінарські

34 год.

12 год.

Самостійна робота

75 год.

102 год.

Вид контролю: Залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (у %):

для денної форми навчання – 40% – аудиторні заняття; 60% – самостійна робота.

для заочної форми навчання –8,4% – аудиторні заняття; 91,6% – самостійна робота.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліниМета вивчення дисципліни. Головною метою викладання дисципліни «Основи менеджменту» є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завданням вивчення дисципліни «Основи менеджментут» є теоретична підготовка студентів із питань:

- сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;

- історія розвитку менеджменту;

- принципи та функції менеджменту;

- суть організації та взаємозв'язку їх внутрішніх елементів та зовнішнього середовища;

- система методів управління;

- зміст процесів та технології управління;

- основи планування, здійснення мотивування та контролювання;

- організація взаємодії та повноважень;

- зміст та характеристика основних типів організаційних структур управління;

- прийняття рішень у менеджменті;

- інформаційне забезпечення процесу управління;

- керівництво та лідерство, стилі управління;

- теорія конфліктів;

- організаційна культура;

- етика відповідальності у менеджменті;

- ефективність управління.

а також практична підготовка та формування умінь із питань:

- визначення місії та цілей;

- аналіз та побудова різних типів організаційних структур управління організацій;

- налагоджування ефективної комунікації у процесі управління;

- здійснення делегування;

- технологія розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;

- профілактика та вирішення конфліктів;

- формування організаційної культури;

- самоменеджмент;

- подолання опору організаційним змінам;

- визначення та оцінка ефективності менеджменту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: поняття і сутність менеджменту; методологію менеджменту; методи обґрунтування управлінських рішень; комунікаційні процеси у менеджменті; основи лідерства;

вміти: розробляти та реалізувати алгоритм управлінських рішень;ефективно реалізовувати функції менеджменту у бізнесі; визначити коефіцієнти вибуття, прийому й плинності кадрів; застосовувати моделі комунікаційних процесів;розраховувати показники економічної, організаційної та соціальної ефективності.3. Програма навчальної дисципліни
МОДУЛЬ 1.

Змістовий модуль 1. Поняття і сутність менеджменту
Тема 1. Поняття і сутність менеджменту.

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.
Тема 2. Розвиток науки управління.

Управлінські революції. Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних систем», нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених.

Розвиток управлінської науки в Україні.

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.
Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень.

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.


Змістовий модуль 2. Функції менеджменту

Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень.

Методи індивідуального творчого пошуку (аналогії, інверсії, ідеалізації).. Методи колективного творчого пошуку («мозкова атака», метод «групового генія», «примусові взаємозв'язки»)). Експертні методи (метод Дельфі ). Метод «Дерево рішень». Кількісні методи обгрунтування управлінських рішень (лінійне моделювання; динамічне програмування,; імовірнісні та статистичні моделі, що реалізовуються в методах теорії масового обслуговування; теорія ігор - моделювання таких ситуацій, ухвалення рішення в яких повинне враховувати неспівпадання інтересів різних підрозділів; імітаційні моделі дозволяють експериментально проводити реалізацію рішень, змінити початкові передумови, уточнити вимоги до них.


Тема 5. Планування в організації.

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок.

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків організації; розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування.

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.


Тема 6. Організація як функція управління.

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур організації. Сутність організаційної структури управління та їх роль в досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і децентралізація.

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури управління. Методи вибору організаційної структури управління. Проектування організаційних структур управління. Формування структурних елементів.


Тема 7. Мотивація. Управлінський контроль.

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотній зв'язок при контролі. Види управлінського контролю.
Тема 8. Керівництво та лідерство.

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та континууму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера. Особливості національних систем керівництва.

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.
Тема 9. Ефективність управління.

Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.

Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення.

Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

с.р.
л

п

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1

Змістовий модуль 1.

Методологія, принципи та загальні функції менеджменту.

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту


15

2

4

9

14

2

-

12

Тема 2. Розвиток науки управління.

15

2

4

9

15

213

Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень

30

4

8

18

32

2

4

26

Разом за змістовним модулем 1

60

8

16

36

63

6

6

51

Змістовий модуль 2

Методи та комунікації менеджменту.

Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень

7

2

4

9

14

2

2

10

Тема 5. Планування в організації

6

2

4

9

14

2

2

10

Тема 6. Організація як функція управління


7

2

4

9

11

-

1

10

Тема 7. Мотивація. Управлінський контроль

6

2

4

9

12

210

Тема 8. Керівництво та лідерство

4

0,5

1

2

6

-6

Тема 9 Ефективність управління

3

0,5

1

1

5

-

-

5

Разом за змістовним модулем 2

66

9

18

39

63

6

6

51

Усього годин

126

17

34

75

126

12

12

102


5. Теми практичних занять

з/пНазва теми

Кількість

годин


(денна форма)

Кількість

годин


(заочна форма)

1

Поняття і сутність менеджменту

42

Розвиток науки управління

43

Основи теорії прийняття управлінських рішень

4

2

4

Методи обґрунтування управлінських рішень

4

2

5

Планування в організації

4

2

6

Організація як функція управління

4

2

7

Мотивація. Управлінський контроль

4

2

8

Керівництво та лідерство

49

Ефективність управління

2


Разом

34

126. Самостійна робота

з/пНазва теми

Кількість

годин


(денна форма)

Кількість

годин


(заочна форма)

1

Поняття і сутність менеджменту

9

12

2

Розвиток науки управління

9

13

3

Основи теорії прийняття управлінських рішень

9

13

4

Методи обґрунтування управлінських рішень

9

13

5

Планування в організації

9

10

6

Організація як функція управління

9

10

7

Мотивація. Управлінський контроль

9

10

8

Керівництво та лідерство

9

10

9

Ефективність управління

3

11
Разом

75

1027. Індивідуальні завдання
Індивідуальна творча робота(ІТР) виконується студентом самостійно з отриманням консультацій викладача за умови їх необхідності. Виконання роботи передбачає пошук і опрацювання студентом теоретичного, аналітичного та статистичного матеріалу з питань дослідження, його систематизацію, проведення розрахунків, узагальнення отриманих результатів, формулювання обґрунтованих висновків. Завдання для індивідуальної творчої роботи обирається студентом із запропонованого викладачем переліку. За успішне виконання і захист індивідуальної творчої роботи студент може отримати максимально 10 балів.

Студентами заочної форми навчання в якості індивідуального завдання виконується контрольна робота. Завдання для контрольної роботи обираються з відповідних методичних рекомендацій за номером залікової книжки. Контрольна робота призначена для самостійного оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками з дисципліни студентом та контролю засвоєння цих знань студентом. Контрольні роботи студента зараховуються після перевірки та захисту, отримані бали входять в суму балів поточного контролю знань з дисципліни.

При вивченні дисципліни студенти виконують індивідуальні дослідницькі завдання з наступної тематики:


 1. Менеджмент і підприємство, загальні риси і відмінності.

 2. Застосування загальнонаукових методів у дослідженні менеджменту

 3. Система підприємницького законодавства.

 4. Концепція стратегічного управління.

 5. Ситуаційний підхід в управлінні

 6. Кількісні теорії управління

 7. Економіко - правові форми організації.

 8. Сучасні технології управління

 9. Можливості і сфери застосування теоретико - ігрових методів прий няття рішень в менеджменті

 10. Побудова дерева рішень і вибір оптимального варіанту

 11. Сучасні технічні засоби для формування ефективних комунікацій

 12. Бізнес - план, як основа планування на підприємстві

 13. Індикативне й директивне планування

 14. Ситуаційні фактори планування

 15. Сильні та слабкі сторони бюрократичної організації

 16. Переваги та недоліки поведінкового періоду в теорії організації

 17. Седативне управління

 18. Лідерство, як сукупність певних рис характеру керівника

 19. Оцінка організаційної ефективності

 20. Результативність і ефективність менеджменту

 21. Композиційний підхід до визначення ефективності управління

 22. Фактори, впливаючі на ефективність управління.


8. Методи навчання

Викладання навчальної дисципліни «Основи менеджменту» здійснюється з використанням таких сучасних методів навчання: проблемна, мультимедійна та лекція-бесіда; дискусій, «круглі столи» з обговорення проблемних ситуацій, доповіді студентів, моделювання проблемних ситуацій.

Проведення практичних занять, виконання самостійних та індивідуально-творчих завдань планується з урахуванням специфіки менеджменту у сфері фармації.
9. Методи контролю

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами. Засобами діагностики рівня підготовки студентів є фронтальне та індивідуальне опитування, тести, письмові роботи, реферати, доповіді.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюють на підсумкових контрольних заняттях. Засвоєння змістових модулів перевіряється за допомогою тестового контролю і розрахунково-практичних завдань.
10. Розподіл балів, які отримують студенти


Ф.Н.

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

тест(екзамен)Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Контрольна робота

Денна

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

40

100

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

Заочна

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

30

40

100

6

3

6

6

36


Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів

за всі види

навчальної діяльності


Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


11. Методичне забезпечення

Дисципліна забезпечена:1.Текстами лекцій згідно структурі залікового модулю.

2.Методичними рекомендаціями для самостійного вивчення дисципліни.

3.Методичними рекомендаціями щодо виконання практичних робіт з дисципліни.

4.Комплексом тестових і практичних завдань для проведення поточного і підсумкового контролю з модулів.
12. Рекомендована література


 1. Андрійчук В., Багер Л. Менеджмент: Прийняття рішень і ризик: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 315 с.;

 2. Андрушкив Б. М. Основы теории и практики управления. – Львов, 1993.

 3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 1999.

 4. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989.

 5. Ансофф Р. Планирование будущего корпорации. – М.: Прогресс, 1995.

 6. Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика: Навчально-методичний посібник.-Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007.

 7. Борман Д. и др. Менеджмент: предпринимательская деятельность в рыночной экономике. – Гамбург, 2002.

 8. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 2007.

 9. Брэддик У. Менеджмент организаций. – М.: «Инфра-М», 1997. Борман Д. и др.

 10. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2005.-524 с.

 11. Веснин В.Р. Основы менеджмента; Учебник. – М.: Інститут международного права и экономики. Узд-во «Триада. Лтд», 2006.

 12. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2006.

 13. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1995.

 14. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 300 с.

 15. Герчикова И.Н. Менеджмент: Ученик. 2-е издание, перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005.

 16. Герчикова И.Н., Менеджмент / Ученик, 3-е издание – Москва: «Банки и биржи», 2007.

 17. Гетьман О.О., Шаповалов В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2007.

 18. Гой І.В., Смелянська Т.П. Організація підприємницької діяльності: Навчально-методичний посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2004. – 247с.

 19. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. – Таганрогский государственный радиотехнический университет, 2005 Электронная версия.

 20. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала: (Опыт лучших промышленных фирм США, Японии, стран Западной Европы). – М.: МП «Сувенир», 2005.

 21. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Экономическая стратегия предприятия: Учеб. – М.: Информ. – Изд.дом «Филинъ», Рилант, 2001. – 506.

 22. Господарський процесуальний Кодекс України від 21.06.2001 р. № 2532 – ІІІ – від 15 березня 2006 року № 3541 – IV, ОВУ, 2006 р., № 15, ед. 1066

 23. Грузинов В.П.и др. Экономика предприятия: Учеб. для вуз./ Под ред. проф. В.П.Грузинова. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998. – 305 с.

 24. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. – СпБ.: Издательство «Питер», 1999.

 25. Закон України „Про підприємство” із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 14 жовтня 1992 року № 2684-ХІІ – від 23 лютого 2006 року № 3502 – IV.

 26. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95р. № 108/95-ВР (із змінами та доповненнями).

 27. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. -284 с.

 28. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И. Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688 с.

 29. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. Посіб. – 3-те. вид., перераб. і доп. – К .: Знання – Прес, 2002. -384 с.

 30. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000.

 31. Конституція України. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996. (254к/96-ВР).

 32. Котлер Филип Основы маркетинга: Пер. с ед.../ Общ. ед... и вступ. ед.. Е.М.Пеньковой. – М.: Прогресс, 1991.-736 с.

 33. Котлер Филип. Маркетинг. Менеджмент: Аналіз, планирование, внедрение, контроль. – СпБ.: Питер,1999. -886 с.

 34. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело», 1992.

 35. Основи менеджменту: Навч. посібник/ за ед... В.С.Верюки, І.Д.Михайлова. – Х.:Основа, 1996.- 352 с. – рос.мовою.

 36. Паркинсон С.Н., Русталеджи М. Искусство управлять. Пер. с англ. М.: ФАИР,1997.

 37. Пономарьова Ю.В. Логістика: Навчальний посібник: Вид. 2-ге., перероб. та доп. – Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 38. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособ. 4-е изд. перераб. и доп. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – 168 с.

 39. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – 2-е изд. – М.: Дело, 1997.

 40. Уткин Э.А. Курс менеджмента. Учебник для вузов. М.: Издательство «Зеркало», 1998.

 41. Фатхутдинов Р.А. «Производственный менеджмент: ед.к для вузов» - Москва: «Банки и биржи»,1997.

 42. Хміль Ф.І. Менеджмент. – К.: Вища школа, 1996.

 43. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Каравела, 2004. – 568 с.

 44. Шегда А.В. «Основы менеджмента». Учебное пособие, К.: «Знание», 1998.

 45. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учебно-практическое пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел Синтез», 1998.

База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка