Форма № н 04 одеський національний унСкачати 255.07 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір255.07 Kb.
ТипРобоча програма


Форма № Н - 3.04

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА

(повне найменування вищого навчального закладу)


Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

________________________________

“30” вересня 2013 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВВС 6.1.05.13 Топографо-геодезичні роботи при землевпорядкуванні

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_______6.040104 - Географія __________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ____________Географія___________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація____________ Біогеографія і географія ґрунтів ____________________

(назва спеціалізації)

факультет _____________геолого-географічний______________________________

(назва інституту, факультету)


2013 – 201___


Робоча програма Топографо-геодезичні роботи при землевпорядкуванні для

(назва навчальної дисципліни)

студентів за напрямом підготовки 6.040104 - Географія, спеціальністю Географія.

«27» вересня, 2013-__ р.


Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)
Буяновський А. О. – ст. викладач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів


Протокол від “_27_”_вересня_2013 року № _2_
Завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів
_______________________ (Я. М. Біланчин)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_27_»_вересня_ 2013 р.
Схвалено навчально-методичною комісією факультету / інституту за напрямом підготовки / спеціальністю_____________Географія_____________________________________
Протокол від “_27_”_вересня_2013 року № _2__
«_27_»_вересня_ 2013 р. Голова _______________________ (Я. М. Біланчин)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Буяновський А.О., 2013 рік

ОНУ імені І. І. Мечникова, 2013 рік
 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр і назва)За вибором


Напрям підготовки

6.040104 Географія

(шифр і назва)Модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування):

Географія (біогеографія і географія ґрунтів)


Рік підготовки

Змістових модулів – 1

4-йІндивідуальне науково-дослідне завдання за проблематикою досліджень студента

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 54

8-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр


12 год.

год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

14 год.

год.

Самостійна робота

12 год.

год.

Індивідуальні завдання:

16 год.

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить :

для денної форми навчання – 1,00 : 1,08

для заочної форми навчання –

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета - оволодіння теоретичними основами геодезичних робіт, застосування на практиці спеціальних інструментальних вимірів, математичної обробки результатів цих вимірів, графічного їх оформлення. Оволодіння навичками застосування різноманітних геодезичних приладів при інженерних вишукуваннях та проведенні землевпорядних робіт.
Завдання

«Топографо-геодезичні роботи при землевпорядкуванні» – це спеціальний курс, орієнтований на здобуття необхідних землевпорядних та інженерних знань по підготовці та оцінюванню якості планово-картографічного матеріалу, що використовуються при складанні проектів комплексної організації території сільськогосподарських підприємств, а також по виконанню картометричних робіт й інженерних розрахунків при визначенні площ землекористувань і земельних ділянок, при складанні проектів землеустрою та підготовці даних для перенесення проектів в натуру (на місцевість).


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

- теоретичні основи складання планів і карт;

- володіти спеціальною топографо-геодезичною термінологією;

- складати цілісне уявлення про сучасний стан геодезичних досліджень і робіт;

- мету і завдання сучасного землевпорядкування.
вміти:

- складати проект землеустрою та переносити його на на місцевість;

- практично застосовувати отримані практичні й теоретичні знання з топографії та геодезії;

- вільно володіти навиками роботи з геодезичними інструментами;

- графічно оформляти результати топографічних зйомок за держстандартом. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Загальні відомості про топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні. Основні види геодезичних і топографічних робіт при проведенні землеустрою.
Тема 1. Загальні відомості про топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні.

Загальні відомості про геодезичні сітки. Відновлення та зйомка границь землекористування. Спосіб кутомірних вимірювань: полярний спосіб, спосіб кутових засічок та ін. Спосіб лінійних вимірювань: метод перпендикулярів та ін. Межові знаки: види та спосіб застосування.


Тема 2. Методи і технологія топографо-геодезичних знімань.

Стереофототопографічний метод. Фототеодолітна зйомка. Комбінована зйомка. Мензульна зйомка. Тахеометрична зйомка. Нівелювання поверхні. Особливості знімання забудованої території. Оцінка точності великомасштабних знімань. Планова точність знімань. Оцінка точності зображення рельєфу на великомасштабних планах і картах.


Тема 3. Способи визначення площ при землеустрої.

Способи визначення площ, їхня характеристика. Розрахунок площ аналітичним способом, точність обчислень. Розрахунок площ графічним способом та точність визначень. Механічний спосіб визначення площ. Точність визначення площ планіметром. Використання сучасної вимірювальної техніки та ПК для розрахунків площ земельних ділянок.


Тема 4. Складання та оформлення опорного плану землекористування сільськогосподарського підприємства.

Перерахунок координат вершин полігонів різних систем в єдину. Складання та оформлення опорного плану землекористування сільськогосподарського підприємства.


Тема 5. Методи та прийоми проектування ділянок.

Об’єкти проектування. Сутність проектування ділянок. Стадії складання проектів землеустрою. Способи та правила складання проектів. Вимоги до точності площ, розташування меж ділянок, що проектуються та визначення похилу. Аналітичний спосіб проектування ділянок та його точність. Проектування ділянок механічним способом та його точність. Особливості проектування полів в умовах дрібної контурності. Застосування комп’ютерної техніки для проектування ділянок.


Тема 6. Перенесення проектів землеустрою в натуру (на місцевість).

Сутність та методи перенесення проектів в натуру. Підготовчі роботи при перенесенні проектів в натуру. Складання розбивочного креслення. Перенесення проектів в натуру способом промірів і кутомірним способом. Перенесення проекту в натуру мензулою.


Тема 7. Особливості перенесення проектів землеустрою в натуру за матеріалами аерофотознімання.

Перевага матеріалів аерофотознімання перед планами наземного знімання. Прийоми перенесення проектів в натуру (проектних моделей) з використанням аерофотознімків. Точність прийомів.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с. р.

л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні. Основні види геодезичних і топографічних робіт при проведенні землеустрою.

Тема 1. Загальні відомості про топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні.

3

1
2

Тема 2. Методи і технологія топографо-геодезичних знімань.

3

1
2

Тема 3. Способи визначення площ при землеустрої.

4

2
2

Тема 4. Складання та оформлення опорного плану землекористування сільськогосподарського підприємства.

4

2
2

Тема 5. Методи та прийоми проектування ділянок.

4

2
2

Тема 6. Перенесення проектів землеустрою в натуру (на місцевість).

4

2
2

Тема 7. Особливості перенесення проектів землеустрою в натуру за матеріалами аерофотознімання.

4

2
2

Разом за змістовим модулем 1

26

12
14
Усього годин


26

12
14

Модуль 2

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні. Основні види геодезичних і топографічних робіт при проведенні землеустрою.

Тема 1. Загальні відомості про топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні.
2Тема 2. Методи і технологія топографо-геодезичних знімань.
4Тема 3. Способи визначення площ при землеустрої.
2Тема 4. Складання та оформлення опорного плану землекористування сільськогосподарського підприємства.

Тема 5. Методи та прийоми проектування ділянок.
2Тема 6. Перенесення проектів землеустрою в натуру (на місцевість).

Тема 7. Особливості перенесення проектів землеустрою в натуру за матеріалами аерофотознімання.
2Разом за змістовим модулем 1

12

12


Усього годин


12

12Модуль 3

ІНДЗ


16


16

Усього годин


16


16

 1. Теми семінарських занять

У програмі семінарські заняття не заплановані.
 1. Теми практичних занять

У програмі практичні заняття не заплановані.

 1. Теми лабораторних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


Змістовий модуль 1. Загальні відомості про топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні. Основні види геодезичних і топографічних робіт при проведенні землеустрою.

1

Тема 1. Загальні відомості про топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні.

Відновлення та зйомка границь землекористування. Спосіб кутомірних вимірювань: полярний спосіб, спосіб кутових засічок та ін. Спосіб лінійних вимірювань: метод перпендикулярів та ін. Межові знаки: види та спосіб застосування.2

2

Тема 2. Методи і технологія топографо-геодезичних знімань.

Інструментальні та напівінструментальні види знімань. Теодолітна зйомка. Тахеометрична зйомка. Нівелювання поверхні.2

3

Тема 3. Способи визначення площ при землеустрою.

Аналітичний, графічний, механічний способи визначення площ. Спосіб Савича. Точність визначення площ планіметром. Практика визначення та зрівнювання площ.2

4

Тема 4. Складання та оформлення опорного плану землекористування сільськогосподарського підприємства.

Перерахунок координат вершин полігонів різних систем в єдину. Складання та оформлення опорного плану землекористування сільськогосподарського підприємства.2

5

Тема 5. Методи та прийоми проектування ділянок.

Стадії складання проектів землеустрою. Способи проектування ділянок: аналітичний, механічний, графічний способи та їх точність. Вимоги до точності площ, розташування меж ділянок, що проектуються та визначення похилу.2

6

Тема 6. Перенесення проектів землеустрою в натуру.

Підготовчі роботи при перенесенні проектів в натуру. Складання розбивочного креслення. Перенесення проектів в натуру способом промірів і кутомірним способом. Перенесення проекту в натуру мензулою.2

7

Тема 7. Особливості перенесення проектів землеустрою в натуру за матеріалами аерофотознімання.

Прийоми перенесення проектів в натуру (проектних моделей) з використанням аерофотознімків. Точність прийомів.2
 1. Самостійна робота
з/п


Назва теми

Кількість

годин


Змістовий модуль 1. Загальні відомості про топографо-геодезичні роботи в землевпорядкуванні. Основні види геодезичних і топографічних робіт при проведенні землеустрою.

1

Законспектувати тему «Бусольна зйомка»

2

2

Систематизувати види геодезичних робіт, які виконуються при протиерозійній системі заходів та рекультивації земель

2

3

Застосування комп’ютерної техніки для проектування ділянок і визначення площі цих ділянок

2

4

Законспектувати тему «Перенесення проекту в натуру»

2

5

Законспектувати тему «Створення проектної моделі з використанням аерофотознімків»

2

6

Написати реферат на вільну тему (перелік тем додається)

2
Разом за змістовим модулем 1

12
Усього годин

12


9. Індивідуальні завдання
ІНДЗ на тему: 16 год.
1. Перерахувати координати вершин трьох полігонів різних систем в єдину......2

2. Скласти та оформити основу проектного плану……………..…………………2

3. Розрахувати площу ділянки різними способами та порівняти отримані результати……………………………………………………………………………4

4. Складання розбивочного креслення для перенесення проекту в натуру …......4

5. Перенесення проекту в натуру (створення проектної моделі) з використанням аерофотознімків…………………………………………………………………..…4
Примітка. Індивідуальні завдання враховують проблематику дослідження студентів.
Вимоги до виконання індивідуального завдання:

- всі завдання повинні виконуватись за стандартами оформлення топографічних документів;

- допускати варіативні елементи творчості в доповнення до основного завдання;

- представлення виконаних завдань за встановленим графіком.
10. Методи навчання

Лекції із застосуванням наочних засобів (застосуванням графічних матеріалів, схем землеустрою, планів землекористування тощо), презентації, лабораторні завдання, розрахункове домашнє завдання, опрацювання нового матеріалу, самостійне опрацювання нового матеріалу, в т.ч. із застосуванням Інтернет-ресурсів.
 1. Методи контролю

Поточне тестування, оцінка виконання лабораторних та самостійних завдань, оцінка за ІНДЗ, підсумкове контрольне опитування.


12. Розподіл балів, які отримують студенти

(один заліковий модуль)Поточне тестування та самостійна робота

ІНДЗ

Сума (в балах)

Змістовий модуль 1

Т1


Т2

Т3


Т4

Т5

Т6

Т7

Σ за ЗМ

100

8

10

10

10

10

10

10

68

32

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістового модуля.

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS


Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

зараховано

85-89

В

дуже добре

75-84

С

добре

70-74

D

задовільно

60-69

E

допустимо

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
 1. Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни.

2. Конспекти лекцій та лабораторних занять.

3. Методичні матеріали до проведення лабораторних занять та виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань.

4. Підручники і навчальні посібники.

5. Питання для поточного контролю і тестові завдання.6. Презентації, блок-схеми, графіки та інші ілюстративно-демонстраційні засоби навчання.


 1. Рекомендована література

Базова

 1. Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ “Одісей”, 2002. – 600 с.

 2. Земельний кодекс України. – Львів: Укртехнології, 2001. – 80 с.

 3. Земельні ресурси України / [за ред. В. В. Медведєва, Т. М. Лактіонової]. – К.: Аграрна наука, 1998. – 150 с.

 4. Маслов А. В., Юнусов А. Г., Горохов Г. И. Геодезические работы при землеустройстве. - М.: Недра, 1990.- 215 с.

 5. Третяк А. М. Наукові основи землеустрою: навч. посіб. - К.: ТОВ ЦЗРУ, 2002. – 342 с.

Допоміжна

 1. Топографія з основами геодезії /За ред. А. П. Божок. - К.: Вища школа, 1995.-280 с.

 2. Господинов Г. В., Сорокин В. Н. Топография. – М.: Изд - во МГУ, 1967. - 359 с.

 3. Земледух Р. М. Картографія з основами топографії. - К.: Вища школа, 1993.-56 с.

 4. Картография с основами топографии / Под ред. Г. Ю. Грюнберга - М.: Просвещение, 1991. - 576 с.

 5. Топографо-геодезические термины: Справочник / Б. С.Кузьмин, Ф. Я. Герасимов, В. М. Молоканов и др. - М.: Недра, 1989. - 261 с.

 6. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. – М.: Недра, 1985, - 152с.

 7. Ратушняк Г. С., Попова Г. С. Використання топографічних карт і планів при проектуванні споруд. – В.: ВДТУ, 1997. – 125с.

 8. Дехтяренко Ю. Ф. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Навчальний посібник. – К.: Профі, 2007. – 624 с.

 9. Михайлюк В. І. Оцінка земель. Навчальний посібник / В. І. Михайлюк, Я. М. Біланчин. – Одеса: Чорномор’я, 2003. – 90 с.

 10. Методические указания по проведению полевой топографической практики (для студентов 1-х курсов геолого-географических специальностей всех форм обучения) / Суворовская О. Л., Сульдин В. А. – Одесса, 1984.

 11. Методические указания по проведению полевой геодезической практики (для студентов 2-го курса геолого-географических специальностей) / Суворовская О. Л., Сульдин В. А. - Одесса. 1984.

 12. Дешифрування аерофотографічних знімків. Конспект лекцій / Суворовська О. Л., Петровський В. В. - Одеса, 2001. 1. Інформаційні ресурси


Посилання на офіційні джерела з законодавчо-нормативною та методичною інформацією:

   1. Державне агентство земельних ресурсів України [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.dazru.gov.ua.

   1. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minagro.gov.ua.

   2. Міністерство екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua.

   3. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua.

   4. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minregion.gov.ua.


Каталог: pub -> bank -> userfiles -> files -> ggf -> programms
programms -> Форма № н 04 одеський національний ун
files -> Методичні вказівки до курсу «Основи психологічного консультування»
files -> Методичні вказівки до курсу «П сихологія прац»
files -> Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»
files -> Методичні вказівки до курсу «Патопсихологія»
programms -> Форма № н 04 одеський національний університет імені І. І. Мечникова
programms -> Форма № н 04 одеський національний університет імені І. І. Мечникова
programms -> Форма № н 04 одеський національний ун
programms -> Форма № н 04 одеський національний ун
programms -> Форма № н 04 одеський національний ун


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка