Форма №Н 04 Міністерство освіти і науки України
Сторінка1/9
Дата конвертації26.04.2017
Розмір1,78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Форма №Н-3.04

Міністерство освіти і науки України

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права

_________В.С. Шестак, д.ю.н., доц.

«____»___________2014 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
________________________Трудове право___________________

(назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

(шифр і назва напряму)

(назва спеціалізації)

ОКР ______________ «бакалавр»________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

факультет права та соціального управління

(назва факультету)

форма навчання _____денна/заочна______________

Донецьк – 2014

Робоча програма нормативної навчальної дисципліни «Трудове право» для студентів за напрямом підготовки ___6.030401 «Правознавство» навчанняосвітньо-кваліфікаційного рівня – «бакалавр», факультету права та соціального управління, форма навчання – денна /заочна форми навчання Розробник: Каркачова А.В. – Донецьк: ДонДУУ, 2014. – 99c.


Розробник:

Каркачова А.В., доцент кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н.

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри теорії та історії держави і права

(назва ПМК)

Протокол від “22 ” вересня 2014 року № 1

Завідувач кафедри _____________ Шестак В.С.

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни ……………………………………………….... 4


  1. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі ……………5

  2. Розподіл дисципліни на змістові модулі, її обсяг і форми контролю .…… 7

  3. Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання за видами

діяльності ………………..... ………………………………………………….11

  1. Плани проведення семінарських/ практичних занять з кожної теми ….….12

  2. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів...........................25

  3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних

завдань................................................................................................................42

8. Методи навчання................................................................................................74

9. Форми та засоби контролю знань студентів …………………………...…....75

10. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів……………...99

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS ………………………….….....103

12.Методичне забезпечення (навчально-методичні матеріали) ……...…....103

13. Рекомендована література …………………………………………..…....104

14. Інформаційні ресурси....................................................................................105Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання/

заочна форма навчання

Кількість кредитів

– 3


Галузь знань

_______________

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки

6.030401


Спеціальність (професійне

спрямування):

Правознавство


Рік підготовки

Змістових модулів

– 3


4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання __реферат_

(вид роботи)

__________________________


7-й семестр

Загальна кількість годин – 162

2013-й


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Лекції

36/4год.


Практичні/ семінарські

36/4 год.Самостійна робота

45/152_ год.
Індивідуальні завдання_45/2_ год.


Форма контролю:

екзамен
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає в усвідомленні студентами значення норм права, які регулюють різноманітні форми та види трудового права, їх відмінності від інших норм права; у розумінні зростаючої ролі трудового права в соціальній державі. Трудове право України є однією з провідних галузей у системі права, яка поряд з іншими галузями існує у ступені реформування під дією суспільно-економічних умов. Тому при його вивченні потрібно систематично слідкувати за динамічною законотворчою діяльністю в питаннях правового регулювання трудових стосунків. Трудове право як сукупність правових норм регулює стосунки між працівником та роботодавцем для того, щоб найбільш доцільно використовувати виробничі потужності та продуктивні сили у процесі матеріального виробництва, найбільш повно забезпечити працівнику гарантії на його законні права та інтереси в сфері трудової зайнятості та матеріального забезпечення за труд.Метою цього курсу є досягнення всебічного, глибокого розуміння студентами природи і сутності відносин трудового права, засвоєння ними знань, основних принципів та норм, змісту основних законодавчих актів і т. ін., підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. В умовах становлення ринкових відносин в Україні назріла необхідність проведення кардинальної реформи трудового законодавства. В останні роки були внесені суттєві зміни та доповнення до КЗпП України, прийняті важливі законодавчі акти. Однак, це не виключає розроблення концепції трудового права України в умовах формування ринкових відносин.

Навчальний курс включає поняття про предмет і систему трудового права, принципи, суб’єкти правовідносин. У процесі вивчення курсу студенти повинні оволодіти правилами самостійної роботи з нормами трудового права, засвоїти суть правових категорій, зміст інститутів, об’єктивні закономірності їх розвитку, навчитися розуміти конкретний зміст норм трудового права, тлумачити їх та правильно застосовувати до вирішення конкретних питань, опанувати навички практичної роботи, набути досвіду науково-дослідної роботи в галузі трудового права.

Плани семінарських занять включають основні питання тем, які виносяться на розгляд. До кожної теми подається список рекомендованої літератури та типові практичні завдання. Під час проведення занять рекомендується використовувати також матеріали практики.

У процесі проведення семінарських занять студенти вирішують такі основні завдання: засвоєння теоретичних положень науки трудового права; засвоєння норм чинного законодавства; одержання навиків застосування у практичній діяльності одержаних знань і норм трудового права. На семінарських заняттях перевіряється ступінь засвоєння студентами теорії трудового праваз відповідних питань, змісту норм законодавства, відпрацьовуються практичні навички у вирішенні конкретних завдань. Перевірка знань студентів здійснюється також у формі написання самостійних аудиторних та домашніх робіт, підготовки та захисту рефератів.

Підсумковоюформою контролю знань є іспит, який має на меті перевірку теоретичних знань студентів та вміння застосовувати їх при вирішенні конкретних ситуацій, а також уміння самостійно працювати з науковою та навчальною літературою.У результаті вивчення трудового права студенти повинні: знати основні проблеми науки трудового права; джерела трудового права та його структуру; поняття та значення правовідносин із трудового права, їх місце в механізмі правового регулювання та передумови виникнення; правовий статус суб’єктів, їх права та обов’язки; діючі норми трудового права, зміст правових інститутів, сутність правових категорій; вільно орієнтуватися в систем трудового права; ознайомитися з практикою застосування відповідних законів, перспективами та основними напрямами розвитку законодавства по трудовому праву; вміти правильно тлумачити та застосовувати норми права в процесі роботи за юридичною спеціальністю; використовувати дані науки трудового права для вирішення професійних завдань; здійснювати оцінку юридичних фактів для призначення відповідних видів забезпечення; складати документи та ділову документацію; аргументувати власну точку зору та прийняте за конкретним завданням рішення.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 162 години/ 3 кредитів ECTS.
  1. Розподіл дисципліни за змістовими модулями,

її обсяг і форми контролю

Назви змістових

модулів і тем


Кількість годин

денна форма/ заочна форма

усього

у тому числі

лекції

семінарські/

практичнізаняттяіндивідуальні завдання

СРС

Форма

контролю


1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1.Загальні положення трудового права

Тема 1.

Предмет, метод і система трудового права14/17

4/2

4/2

2/2

4/11

Усне опитування,

рішення ситуаційних задач, виконання

практичних завдань,

тестування, реферат

Тема 2.Принципи та джерела трудового права України. Суб’єкти трудового права. Трудові правовідносини

14/16

4/2

4/2

2/-

4/12


Тема 3. Забезпечення зайнятості та працевлаштування

10/11

2/-

2/-

2/-

4/11


Разом за змістовим

модулем 138/44
10/4


10/4


6/2


12/34

Змістовий модуль 2. Індивідуальне трудове право

Тема 4.

Трудовий договір15/10

4/-

4/-

3/-

4/10

Усне опитування, доповіді, рішення ситуаційних задач, виконання

практичних завдань,

тестування, рефератТема 5.

Припинення трудового договору


10/10

2/-

2/-

2/-

4/10


Тема 6.

Робочий час10/10


2/-


2/-


2/-


4/10


Тема 7. Правове регулювання часу відпочинку


8/10


2/-


2/-


2/-


2/10

Тема 8. Нормування та оплата праці

8/10


2/-


2/-


2/-


2/10

Тема 9. Дисципліна

праці


8/10


2/-


2/-


2/-


2/10

Разом за

змістовим модулем 2


59/60


14/-14/-


13/-


18/60Змістовий модуль 3. Колективне трудове право. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю

Тема 10.

Матеріальна

відповідаль-ність сторін трудового договору


12/10
2/-


2/-


2/-


6/10


Усне опитування, доповіді, рішення ситуаційних задач, виконання

практичних завдань,

тестування, рефератТема 11.

Охорона праці. Праця жінок та молоді11/10


2/-

2/-

2/-

5/10

Тема 12

Правовий статус профспілок та трудових колективів у сфері трудових правові дно-син10/102/-

2/-

2/-

4/10
Тема 13.

Колективний

договір

12/10

2/-

2/-

2/-

4/10


Тема 14.

Індивідуальні та колективні

трудові спори

(конфлікти)
10/102/-


2/-


2/-


4/10

Тема 15.

Державний нагляд і контроль за додержанням законодав-ства про працю


10/8


2/-

2/-

2/-


4/8


Разом за

змістовим модулем 365/5812/-


12/-


12/-


27/58


модульний контрольУсього

годин

162/


162

36/4

36/4

45/2

45/

152екзамен


4. Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання

за видами діяльності

Сума балів

за змістовий модуль

Змісто-

вий модуль 1

Модульний

контроль


Змістовий модуль 2

Модульний

контрольЗмісто-ий модуль 3

Моду-льний

конт-

роль


ІНДЗ


Сума балів з навчальної дисципліни


Кількість балів

за видами робіт:Т

1


Т

2


Т

3

Т

4


Т

5


Т

6


Т

7


Т

8


Т

9

Т

10


Т11

Т

12


Т

13


Т

14


Т

15Лекції

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1


Семінари

2

2

2

2

2

2

2

1

2
2

2

2

1

1

1


Індивідуальні

завдання


1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1


Написання та захист реферату

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1


ІНДЗ

-

-

-

1

1

1

1

1

1
-
-
-6
Всього балів

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

5

5

5

4

4

4

5

6

100

Примітка: для форми контролю – екзамен – використовувати накопичувальну систему за 100 бальною шкалою.


  1. Плани проведення семінарських занять з кожної теми


Змістовий модуль 1. Загальні положення трудового права
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка