Формування ключових освітніх компетенцій через емоційне сприйняття навколишнього середовища на уроках біологіїСкачати 400,25 Kb.
Дата конвертації29.01.2017
Розмір400,25 Kb.
Формування ключових освітніх компетенцій через емоційне сприйняття навколишнього середовища на уроках біології
Бойко Н.М, учитель біології КЦМГ

Нова парадигма освіти орієнтується на розвиток і саморозвиток учнів. При цьому знання слугують середовищем, субстратом для розвитку за індивідуальною траєкторією. Яка роль відводиться знанням, умінням і навичкам? Серед основних завдань загальноосвітньої школи освітянські документи визначають виховання «національно – свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості».

Що таке ключові компетентності? Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Компетентна в певній сфері людина має відповідні знання та здібності, що дозволяють їй обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній. Посилення уваги до цього поняття обумовлене також рекомендаціями Ради Європи, що стосуються відновлення освіти, її наближення до замовлення соціуму. Необхідність формування школою ключових компетентностей відзначена в концептуальній модернізації вітчизняної освіти.

Для нашої країни тенденції європейської освіти ніколи не були байдужими. Але наша освіта завжди вибирала «свій шлях», обумовлений специфікою вітчизняних традицій і процесів.

Щоб забезпечити відповідність компетентностей традиційним освітнім параметрам, розкриємо зміст поняття «освітні компетентності» шляхом переліку структурних компонентів компетентності:

- назва компетентності;

- типи компетентностей в їх загальній ієрархії (ключова, загальнопредметна, предметна компетентність);

- коло реальних об'єктів дійсності, стосовно яких уводиться компетентність;

- соціально-практична обумовленість і значущість компетентності (для чого вона необхідна в соціумі);

- значеннєві орієнтації учня стосовно даних об'єктів, особистісна значущість компетентності (у чому й навіщо учневі бути компетентним);

- знання про дане коло реальних об'єктів;

- уміння й навички, що відносяться до даного кола реальних об'єктів;

- способи діяльності стосовно даного кола реальних об'єктів;

- мінімально необхідний досвід діяльності учня у сфері даної компетентності (за ступенями навчання);

Відповідно до поділу змісту освіти компетенції поділяють на загальні метапредметні (для всіх предметів), міжпредметні (для циклу предметів або освітніх галузей) і предметні (для кожного навчального предмета).

Мета біологічної освіти досягається у процесі вивчення шкільного предмета „Біологія”, функцією якого є формування у школярів ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя.

Шкільний предмет „Біологія” належить до освітньої галузі „Природознавство”, яка передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі.

Завдання шкільного предмета “Біологія”:


 • формування знань про принципи функціонування і структуру біологічних систем, їх онто- і філогенез, взаємозв'язки між біологічними системами, оточуючим середовищем; оволодіння методологією наукового пізнання;

 • розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі поваги до життя як найвищої цінності і всього живого як унікальної частини біосфери;

 • мотивація здорового способу життя, що включає: дати учням поняття про здоров'я, форми і методи його формування, збереження і зміцнення, показати значення складових здоров'я, дати можливість учням визначитися в правильності чи хибності ставлення до власного здоров'я, залучити учнів до мислення, обговорення і здобуття інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження ВІЛ, ознаки СНІДу, профілактику ВІЛ-інфікування;

 • формування умінь застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, агропромисловий комплекс, промисловість, біотехнологія, фармакологія, психологія, педагогіка тощо);

 • розвиток розумових здібностей та якостей особистості (пізнавального інтересу, спостережливості, уяви, уваги, пам'яті, теоретичного стилю мислення), прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, самореалізації у різних видах діяльності;

 • оволодіння технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у сферах життя, де перекриваються проблеми людини як живої істоти, суспільства і навколишнього середовища;

 • становлення наукового світогляду; формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей.

З урахуванням даних позицій ключовими освітніми компетентностями в біології є такі.


Діяльність учителя

Діяльність учня


Соціально- трудова
Пропонує завдання різного рівня, варіативні домашні завдання, перелік тем та творчих робіт, список додаткової літератури. Створює проблемні ситуації.

Полікультурна

Пропагує досягнення культури. Виховує на прикладі видатних людей. Використовує у викладанні свого предмета художню літературу та твори мистецтва. Висвітлює значення навчальної дисципліни для розвитку цивілізації. Мотивує роль даного предмета в житті учня.


Комунікативна

Організує дискусії. Спонукає до висловлювання власної думки. Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них. Пропонує письмові роботи у формі твору, есе, листа товаришу, звіт про експедицію, віршів. Створює проблемні ситуації.


Інформаційна

Пропонує завдання, для виконання яких необхідно звернутися до додаткових джерел інформації. Заохочує учнів до використання додаткової інформації. Консультує з питань тематики робіт та пошуку інформації. Навчає свідомо згортати інформацію, складати план, тези, конспект.Компетентність саморозвитку

Стимулює самоосвітню діяльність учнів, керує роботою учнів. Відслідковує динаміку розвитку учнів. Допомагає самореалізуватись учню.Компетентність продуктивної

Стимулює творчість учнів. Проводить нестандартні уроки. Організовує дослідницьку роботу.
компетентність
Обирає завдання певного рівня при тематичному оцінюванні. Дає самооцінку своєї відповіді, оцінює соціальні звички, пов’язані зі здоров’ям. Ставить особистісно значущі цілі.

компетентність

Визначає толерантну поведінку щодо людей, які різняться соціальними, расовими, етнічними, релігійними ознакамикомпетентність

Висловлює свою думку. Вміє аргументовано її довести. Робить доповідь, вміє захистити проект, реферат.


компетентність

Добуває інформацію з різних джерел – довідкової, енциклопедичної, науково – популярної, художньої літератури, періодичної преси, недрукованих засобів масової інформації, комп’ютерних баз даних, Інтернету. Вміє виділяти головне, поєднує різні джерела інформації, впорядковує свої знання. Вміє використовувати нові інформаційні технології та швидко адаптується до їх змін. Критично оцінює інформацію


та самоосвіти.

Демонструє достатню інформованість загально навчальних умінь. Має стійкі пізнавальні потреби та мотивацію. Вміє самостійно здобувати знання.творчої діяльності.

Вміє бачити проблеми та організовувати свою діяльність.


Таким чином, компетентнісний зміст освіти проходить наскрізною лінією через усі навчальні предмети (освітні галузі), одержуючи кожного разу реалістичне, діяльнісне, особистісне й соціально значуще втілення на відповідному матеріалі. У результаті вдається об'єднати навчальні предмети в єдиний цілісний зміст, визначивши системоутворюючі елементи загальної освіти як по вертикалі окремих ступенів навчання, так і на рівні горизонтальних міжпредметних зв'язків.Освітні компетентності учня будуть відігравати багатофункціональну метапредметну роль, що виявляється не тільки у школі, а й у родині, у дружньому колі, у майбутніх виробничих стосунках.

З чого розпочати? Як сформувати особистість, яка була б гідна носити звання українця? Мій обов’язок як учителя біології – викликати глибокий та стійкий інтерес до предмета, а значить і до науки. Створити можливість отримувати нові враження, бачити красу навколишнього світу, проявляти милосердя, співчуття до всього живого, виховувати готовність прийти на допомогу природі, охороняти її скрізь і завжди.

Особливості часу вимагають формування молодої, високоосвіченої, творчої, суспільно – активної людини, яка вміє критично мислити, володіє комунікативними здібностями, використовує свій потенціал для самореалізації, конкурентноспроможна, яка не тільки багато знає, а і використовує свої знання, яка розробляє нові ідеї. Я вирішила звернутися до теми українознавства і пов’язати ці знання із вивченням даного предмета. У сучасних умовах школа виступає провідним чинником залучення молоді до національної культури і традицій. Саме у школі прищеплюється повага до свого народу, його історії та культури, закладаються основи цілісного внутрішнього світу особистості, її національної самосвідомості, світогляду.

Шкільні предмети – біологія, природознавство, географія дозволяють достатньо повно використовувати такі елементи національної культури, як народні перекази, легенди, загадки пісні і думи, прислів’я, приказки та прикмети. Доповнення шкільних підручників з цих предметів елементами народної мудрості сприятиме формуванню позитивних якостей школярів, збагатить фактичний матеріал цікавими повідомленнями, зробить уроки доступнішими, змістовнішими та емоційнішими.

В нашій гімназії українознавство вивчається як окремий предмет і інтегрується в інші дисципліни. Мета такого навчання : формування здорової, творчої особистості, громадянина України - носія національних цінностей . Кожна дитина - це окремий нерозгаданий світ, це своєрідний світ думок, почуттів, тривог і радощів, переживань і прагнень. Зрозуміти , виховувати розвивати її здібності можливо тільки за допомогою добра, справедливості, мудрості і все це можна черпати з природи.

Учитель повинен знати духовний світ учня, пройнятись його радощами і тривогами. До чого дитина прагне? Звісно, що не всі діти хочуть присвятити своє життя вивченню природи, стати дослідниками, але вони повинні зрозуміти, що вони є частина природи, і розумна частина, від якої залежить їх майбутнє. Пізнання довкілля допоможе змінити наші погляди і дії, щоб у майбутньому ми не перетворилися на руйнівників природи, частинкою якої є ми самі. Я пропоную вашій увазі ті роботи учнів, які є результатом моєї роботи в формуванні ключових компетенцій через емоційне сприйняття навколишнього середовища на уроках біології.

Соціальна компетенція передбачає виконання творчих робіт різного рівня. Щоб обрана тема залишила в серцях дітей позитивні емоції, використовуємо міжпредметні зв’язки, зокрема це література, історія, географія. Однак відновлені знання із суміжних наук ще не є реалізованими міжпредметними зв’язками. Справжня наступність у вивченні матеріалу виникає тоді, коли відновленні знання конкретизуються, тобто переносяться на нові об’єкти вивчення конкретної теми з біології. Практичний досвід показує, що істотне значення у виборі того чи іншого методичного прийому має рівень підготовленості учнів. Реалізація МПЗ під час вивчення біології забезпечує здійснення одного з основних принципів дидактики – наступність у вивченні матеріалу, що сприяє формуванню глибоких та міцних знань, а також зменшує перевантаження учнів – як розумове так і емоційне. А щоб знання учнів не були відірвані від життя, ми зайнялися виготовленням проектів, які можна використати на уроках біології. літератури, етики. Учні 8 класу брали участь в підготовці проекту « Вони такі ж як і ми.» (Додаток 1.)

Оскільки біологію можна віднести до українознавчих предметів, то знання з українознавства , насамперед звичаї українського народу, рослинний і тваринний світ, обряди, прикмети і прислів’я розширюють світогляд учнів. Ці перлини народної мудрості, що дійшли до нас із сивої давнини, вже з перших років життя запрошують дитину у чарівний світ фантазії. Матеріали до уроків збирали скрізь. Використовували періодичні видання, науково-популярну літературу, збірки народних першоджерел. Ці скарби народної мудрості - календарні обряди, що становлять основу народної культури , веснянки, обжинки, ремесла, декоративно-прикладне мистецтво, використовуємо на уроках біології в 7-11 класах. Ці елементи уроку повинні залучати дітей до творчо- пошукової роботи. Попередньо учні отримували домашнє завдання – зібрати прислів’я та приказки про господарство і господарів, землю, воду, вітер, блискавку, дощ, загадки про ліс, дерева, трави, квіти, тварини. Кожен школяр щось знайшов у літературі , чи почув від людей і підготував матеріал до уроку. Це створює можливість одержувати нові враження, проявляти любов до живого, навчає бачити красу навколишнього світу, формує дбайливе ставлення до природи, традицій свого народу, робить уроки змістовними та цікавими. Зібраний матеріал дає можливість оформити та видати збірку. Бажання брати участь у підготовці збірки виявили учні 9 – х класів. (Додаток 2.)

З метою активізації роботи та розвитку емоційних почуттів залучаємо учнів до використання поезії на уроках, написання власних віршів, організовуємо виставки малюнків, підготовки цікавої інформації до уроку, складання кросвордів з різним підходом щодо їх виконання – використати ключові терміни з вивченої теми, скласти запитання до вже розгаданого кросворда, побудувати запитання до заданих термінів. (Додаток 3.)

Людина повністю залежала від природи. Це змушувало її поклонятися травам, квітам - адже рослини не тільки годували, а й лікували людину. В легендах збереглися рештки давніх уявлень про чарівні перетворення людини в рослину. Семикласники брали участь у створенні проекту «Диво калинове». (Додаток 4.)

Скільки мудрості можна черпати з народних джерел вивчаючи біологію тварин. Людина спостерігала за їх поведінкою, спілкувалася з ними щодня і підмічала багато чого корисного для себе. Слід звернутися до мудрості бджіл і повчитися у них жити і працювати в суспільстві дружно і не «стогнати» від тяжкої праці. У бджіл немає дитинства. Вже на третій день після народження вони починають працювати, з четвертого дня годують личинок медом і квітковим пилком. У віці 12 -13 днів бджоли вже самостійно будують з власного воску соти . А коли виповниться 15 днів, виконують найпочеснішу роботу: збирають нектар і пилок. Учні 8 класу презентують проект «Хай укусить вас бджола». (Додаток 5.)

Метелики – це чарівний світ навколо нас. Він зачаровує, навіває на почуття прекрасного. Учні 11 класу презентують проект «Цей чарівний світ метеликів.» (Додаток 6.)

Не залишаються в стороні і учні молодших класів. По їх юним сердечкам ще не проїхалися котком бездушності, вони ще не зачерствіли від людської байдужості. Їхні роботи про правила поведінки в природі емоційні, яскраві, проникнуті любов’ю до неї, а міні – проекти про домашніх улюбленців свідчать про необхідність такого емоційного спілкування в межах міського простору. (Додаток 7.) Фільм «Голуби»

Як свідчить анкетування учнів, звичайний вплив на їх свідомість має реклама в різних її видах, особливо реклама косметичних препаратів. Використовуємо рекламні звернення на уроках біології людини в 9 класі, щоб формувати комунікативну компетенцію. Це можуть бути фрагменти дискусії на уроках з теми: « Шкіра» • Реклама омолоджувального крему «NIVEA» від зморшок. У ній розповідається про те, як компоненти крему потрапляють у клітини шкіри і розгладжують зморшки. Поясніть, як відбувається цей процес?

 • Реклама мила «DOVE”. Покупцям пропонують не тільки мило для освіження шкіри, а й надію на вічну молодість. Чи дійсно мило омолоджує шкіру обличчя?

 • Реклама жувальної губки «Орбіт – Фіто» - здорові ясна – здорові зуби. Чи дійсно це так? Поясніть.

 • Реклама лікарських препаратів «Упсарін Упса», «Ефералган». Реклама цих препаратів переконує нас в тому, що це більш ефективна форма ліків, і ви набагато швидше відчуєте полегшення.

Тема: «Обмін речовин»

 • Реклама дитячого харчування «Растишка», ..містить кальцій, білок, вітаміни, тому діти ростуть швидше…» Яку роль відіграють ці компоненти в організмі людини? Чому вони сприяють росту дітей?

 • Реклама шоколаду «NATS». «Заряжай свій мозок…» Як ви розумієте цей вислів?.

 • Реклама ліків «Панадол», «Колдрекс», «Ефералган». У рекламі не згадується про негативну побічну дію цих ліків. Жодного слова про те, чим загрожує часте застосування того чи іншого препарату.

Використання на уроках елементів медіаосвіти дає відчутний дидактичний ефект щодо мотивації, систематизації й поглиблення знань учнів, розвитку їх мовлення, пам’яті, мислення, творчих, комунікативних здібностей.

Пропонуємо творчі завдання для учнів 7 – 11 класів:7 клас

1.Розробіть науково – фантастичний проект за темами: • Рослини і людина в 3000 році.

 • Рослинний світ інших планет.

2.Розробіть сценарій фільму із слайдів з тем:

 • Загадковий світ рослин.

 • За сторінками Червоної книги.

8 клас

 • Складіть кросворди, шаради, ребуси з вивчених тем.

 • Підготуйте огляд художньої літератури про незвичну поведінку тварин.

 • Змоделюйте фільм про улюблених тварин.

9 клас

 • Розробіть листівки або плакати про профілактику інфекційних захворювань.

 • Розробіть проект усного журналу для молодших школярів «Гігієна та здоров’я людини».

 • Змоделюйте мальований фільм про кохання.

 • Зробіть добірку пісень, віршів на вивчення конкретної теми.

Значне місце в розвитку емоційних почуттів через сприйняття навколишнього середовища відіграють позакласні заходи. Вони дають можливість отримувати нові враження, навчають бачити красу навколишнього світу, формують дбайливе ставлення до природи, прищеплюють учням почуття відповідальності перед природою, виховують культуру поведінки, спонукають до отримання нових знань , готують учнів до свідомого вибору професії. Не останню роль тут відіграє і навчальна практика.

Сенека сказав: « Кого боги хочуть покарати, того вони роблять педагогом». Робота вчителя – це безперервна праця протягом всієї педагогічної діяльності. Виходячи із студентської лави, вчитель думає: «Чим їх зайняти протягом 45 хвилин?». Проходить 5 років і він з здивуванням розуміє, що цих 45 хвилин уже не вистачає, а через 15 років вже можна розтягнути урок в 45 хвилин на цілих три уроки. Учитель, який перестає працювати над собою , уже перестає бути цікавим. Учитель – артист, яскравий і виразний, артистичний, емоційний. 45 хвилин на уроці триває вистава, і ти бачиш захоплення і обожнювання. Бажаю і вам бачити це в очах ваших вихованців.


Додаток 1.

Фрагмент виступу учнів 8 класу з теми: « Плацентарні ссавці. Охорона ссавців.»

«Вони такі ж як і ми»

Учень: Пам’ятайте! У тварин немає депутатів. Їм нікому писати та скаржитися. За них нікому заступитися, крім нас, людей, які разом з ними заселяють цю планету.

Собака дуже необережне створіння: вона ніколи не пристає з розпитуванням, який у тебе настрій, її не цікавить, багатий ти чи бідний, розумний чи ні, грішник чи святий. Ти її друг, і їй цього достатньо.

Учень:

Стихи о рыжей дворняге.

Хозяин погладил рукою

Лохматую рыжую спину:

- Прощай, брат! Хоть жаль мне

не скрою,

Но все же тебя я покину.

Швырнул под скамейку ошейник,

И скрылся под гулким навесом,

Где пестрый людской муравейник

Вливался в вагоны экспресса.

Собака не взвыла ни разу,

И лишь за знакомой спиною

Следили два карие глаза

С почти человечьей тоскою.

Старик у вокзального входа

Сказал: -Что? Оставлен, бедняга!

Эх, будь ты хорошей породы…

А то ведь простая дворняга.

Огонь над трубой заметался,

Взревел паровоз что есть мочи,

На месте, как будь - то, топтался,

И ринулся в непогоду ночи.

В вагонах, забыв передряги,

Курили, смеялись, дремали,

Тут видно, о рыжей дворняге

Не думали, не вспоминали.

Не ведал хозяин, что где- то

По шпалам из сил выбиваясь,

За красным мелькающим светом

Собака бежит, задыхаясь.

Споткнувшись, кидается снова,

В кровь лапы о камни разбиты,

Что выпрыгнуть сердце готово

Наружу из пасти раскрытой.

Не ведал хозяин, что силы

Вдруг разом оставили тело.

И стукнувшись лбом о перила,

Собака под мост полетела…

Труп волны снесли под коряги…

Старик! Ты не знаешь природы:

Ведь может быть тело дворняги,

а сердце чистейшей породы!

Эдуард Асадов.

Учень: Неабиякий позитивний ефект має спілкування з собаками старих людей. Собаки працюють поводирями для сліпих людей, скрашують їхнє самотнє життя. Саме таким випадкам дружби між людиною і собакою присвячені твори багатьох письменників.

Учень: Люди і собаки. Собаки і люди. В майбутнє ми будемо прямувати разом. Собака вивів чоловіка в люди, навчив відданості, дружбі. Собака – друг людини! Тому не зраджуйте свого друга. Не в кожної людини може бути собака, але у кожного собаки повинен бути дім.
Додаток 2.

Використання поезії на уроках біології в 9 класі

Урок: Організм людини – як єдина система

Про що йдеться у вірші?

КРАЇНА ЖИТТЯ

Організм наш мудрий, дивний,

Як велике місто, край.

Ідеальний, прогресивний,

Мов комп’ютер , порівняй!

Систем тут різних є багато:

Опорно – рухова, травна,

І гуморальна, видільна,

І ще нервова – головна.

Важливий орган, величавий

Керує організмом, править.

І вдень він б’ється , і вночі,

І серцем звуть його усі.

По судинах прямує кров,

В ній кисень їздить, мов барон,

І ще поживні речовини,

Всі мінерали й вітаміни.

Еритроцитів тут багато,

І немаленька їхня хата.

Є тут гормони, ці хлоп’ята

Вас змусять, плакать, реготати.

Така в житті відповідальна

Система нейрогуморальна.

А кров – то сила, вічна, нова

І для людей обов’язкова.


Урок: Опорно – рухова система
Є у нас важлива дуже частка тіла,

Вона ніколи не без діла.

Для нас вона – ну зовсім не секрет!

Міцний це дуже та гнучкий хребет!


А що про часточки хребта всі знаєм ми?

Давайте – но понапружуєм уми.


Мені відомо, що хребет складається

із багатьох хребців,

Які поєднані за допомогою хрящів.

Ще мозок у хребта усередині є,

Він тулубу всьому життя дає.
Давайте перевіримо ми ваш хребет на гнучкість.

Вставайте за стільцем, тоді вам буде зручно.

Нахилимось вперед, повернем вліво, вправо.

Покрутим тулуб весь, покращимо поставу,

Дістанемо до пальців, та візьмемось за справу.

А далі на сторінці у книзі про здоров’я,

Зустрінемо художника, прекрасного митця.

Плоскостопість

Ну скажи, мені, скажи, поясни ти, ради Бога.

Що це сталося зі мною, вже не носять мене ноги.

Чом не можу я носить, на підборах гарні туфлі?

І суглоби вже опухли, ну скажи, мені, скажи!

Урок: Формування постави. Захворювання опорно-рухової системи

Мета у нас – струнку фігуру мати,

Для цього – за поставою потрібно слідкувати.

Вона не тільки робить всіх нас гарними,

Робота серця та легень стають нормальними.

Займатись спортом та робить зарядку,

Виконувати вправи по порядку

В рухливі ігри грати,

Тоді всі гарную поставу будуть мати.
Я раджу правила посадки за столом,

Під час занять у голові тримати.

По – перше, рівно сядь та не спирайсь грудьми на край стола.

Між ними відстань – це твоя долоня.

По – друге, ваші ноги поставте рівно на підлогу.

По – третє, ви відчувши втому, відкиньтесь на стільці назад,

А руки заховайте за спиною.

Урок: Будова серця. Функції серця

… Что такое сердце?

Камень твердый?

Яблоко с багрово – красной кожей?

Может быть, меж ребер и аортой

Бьется шар, на шар земной похожий?

Так или иначе – все земное

Умещается в его пределы,

Потому, что нет ему покоя,

До всего есть дело…

Е. Межелайтіс.


Серце…

… Тебя я помучил немало,

Как вспомню, ни ночи, ни дня

Со мной ты покоя не знало,

Прости, мое сердце, меня.

Как плетью, ах, будь я неладен,

Твое подгонял колотье,

За то, что я был беспощаден,

Прости меня, сердце мое.

За то, что железным ты мнилось

И мог подставлять под копье

Тебя я, безумью на милость,

Прости меня, сердце мое.

Кружит, как над полем сраженья,

Порой над тобой воронье.

За подвиги долготерпенья

Прости меня, сердце мое.

Р. Гамзатов


Урок: Вплив алкоголю на організм підлітка

Для пьянства есть такие поводы.

Поминки, праздники , встречи и проводы,

Крестины, свадьба и развод,

мороз, охота, Новый год,

Выздоровленье, новоселье,

Печаль, раскаянье, веселье,

Успех, награда, новый чин

И просто пьянство без причин.

Сьогодні склалася своєрідна питна процедура, згідно з якою жодна знаменна подія не обходиться без вина. От як сказано про це у вірші Володимира Котова:

Средь традиций самых разных

Есть нелегкая одна,

Если встречи, если праздник,

Значит, пей и пей до дна!

Пей одну и пей другую,

И седьмую и восьмую,

Просят, давят, жмут « друзья»!

Ну, а если не могу я,

Ну, а если мне нельзя?

Ну, а если есть причина

Завтра утром в форме быть?

Значит, я уж не мужчина?

Хоть давись, но должен пить

Урок: Поняття про онтогенез та його розвиток. Дозрівання статевих кліти

По главной сути жизнь проста:

Ее уста…Его уста…

Она проста по доброй сути,

Пусть только грудь прильнет к груди.

Ведь смисл ее и мудр и прост,

как стебелька весенний рост.

А кров солдат, а боль солдатки?

А стронций в гуще облаков?

То все ошибки, все накладки

И заблуждения векав.

А жизни суть, она проста:

Ее уста…Его уста…

( В. Федоров).


Що таке кохання?

Три джерела мають потяги людини:

Душу, розум і тіло.

Потяги душ народжують дружбу.

Потяги розуму народжують повагу.

Потяги тіла народжують бажання.

Поєднання трьох потягів народжують бажання.

« Гілки персика»- давньосхідний трактат


Урок: Будова чоловічої та жіночої статевих систем
Отец, который увидит лицо

Живого, рожденного им сына,

Сыном выплачивает свой долг

И достигает бессмертия в сыне…


Урок: Статеве дозрівання та його вікові особливості

Бывает, что любовь пройдет сама,

Ни сердца не затронув, ни ума.

То не любовь, а юности забава.

Нет у любви бесследно сгинуть права:

Она приходит, чтобы жить навек,

Пока не сгинет в землю человек.
Урок: Старіння і смерть – біологічно запрограмовані етапи онтогенезу
Мы думали зима –

Обозначенье старости,

Как бы печать сама

Покоя и усталости.

Но все не так идет!

У юности и зрелости

Совсем особый счет,

И каждый полон прелести.

( К.Ваншенкин).

Урок: Захворювання статевих органів. Венеричні хвороби, їх профілактика
Живу не бедно и не худо

И помню: каждому из нас

Рожденье как земное чудо

Даровано всего лишь раз…

Кто знает, кто ответит,

А может, в день рожденья мой

Была у жизни на примете

Не я, а кто - нибудь другой?

…не мы природу выбираем,

Природа выбирает нас.


Любовь – блеск солнечный, дождю идущий вслед,

А похоть – мрак грозы вослед за блеском света;

Любовь всегда свежа, как яркий вешний цвет,

А похоти зима приходит раньше лета;

В любви нет жадности, в обжорстве похоть мрет;

В любви – вся истина, а похоть вечно лжет.

(В. Шекспир).
Урок: Оптична система ока та проекція зображення. Короткозорість та далекозоріст
Глаза – широкие ворота

Весь мир проходит через них.

Идет без спросу и отчета

Добро и зло мастей любых…

Все, что вне нас и вокруг нас,

Вбирает, поглощает глаз.

( Е. Межелайтис).
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,

Пройти по всей земле горящими ступнями,

Все воспринять и снова воплотить.

…Все видеть, все понять, все знать, все пережить.Урок: Слухова сенсорна система
…Когда я спал в саду

В свое послеобеденное время,

В мой угол прокрался дядя твой

С проклятым соком белены во фляге

И мне в ушную полость влил настой…

…так был рукою брата я во сне

Лишен короны, жизни, королевы…

( В. Шекспир).


Урок: Нюхова сенсорна система.
Наверно, наверно вы слышали сами,

Что, если дружно потянем носами,

От сада останется только забор.

Исчезнут малина, клубника, крыжовник,

Исчезнет пропахший цветами садовник:

Мы просто вдохнем их – и весь разговор.

Постойте минутку, вам будет приятно

Увидеть, как мы выдыхаем обратно

Малину, клубнику, крыжовник,

У вас на глазах возвратится назад

Душистый, внезапно исчезнувший сад

А также пропахший цветами садовник…


Урок: Взаємодія сенсорних систем.
Какого вкуса чувства наши –

И скорбь, и лютая тоска?

И впрямь горька страданий чаша?

Любовь и впрямь, как мед, сладка?

Горчинка легкая в стакане

У грусти явственно слышна

Живая соль на свежей ране,

Когда обида солона.

Среди страстей, среди борений

Я различить тотчас берусь

И резко кислый вкус презренья,

и кисловатый скуки вкус.

Под вечер сладкая услада, и на просвет почти черно

Вино дождя и листопада, печали терпкое вино.

Все так. И пусть. И горечь тоже.

Приемлю мед, приемлю соль.

От одного меня, о Боже,

По милосердию уволь.

Когда ни вьюги и не лета,

Когда ни ночи и ни дня,

Когда ни вкуса и ни цвета,

Когда ни льда и ни огня!,Поезія на уроках біології тварин у 8 класі
Урок: Значення ссавців в природі і житті людини. Охорона ссавців
Пам’ятайте! У тварин нема депутатів. Їм нікому скаржитись та писати. За них нікому заступитись, крім нас , людей, які разом з ними заселяють цю планету.

Собака дуже необережне створіння, вона ніколи не пристає з розпитуванням який у тебе настрій. Її не цікавить, багатий ти чи бідний, святий чи грішник, розумний чи ні. Ти її друг, і їй цього достатньо.Стихи о рыжей дворняге
Хозяин погладил рукою

Лохматую рыжую спину:

- Прощай, брат! Хоть жаль мне

Не скрою,

Но все же тебя я покину.

Швырнул под скамейку ошейник.

И скрылся под гулким навесом,

Где пестрый людской муравейник

Вливался в вагоны экспресса.

Собака не взвыла ни разу,

И лишь за знакомой спиною

Следили два карие глаза

С почти человечьей тоскою.

Старик у вокзального входа сказал:

-Что? Оставлен, бедняга?

Эх, будь ты хорошей породы…

А то ведь простая дворняга…

Огонь над трубою заметался,

Взревел паровоз что есть мочи,

На месте как – будь-то топтался,

И ринулся в непогоду ночи.

В вагонах, забыв передряги,

Курили, смеялись, дремали,

Тут, видно о рыжей дворняге

Не думали, не вспоминали.

Не ведал хозяин, что где – то

По шпалам из сил выбиваясь,

За красным мелькающим светом

Собака бежит, задыхаясь.

Споткнувшись, кидается снова,

В кровь лапы о камни разбиты,

Что выпрыгнуть сердце готово наружу из пасти раскрытой.

Не ведал хозяин, что силы

Вдруг разом оставили тело,

И стукнувшись лбом о перила,

Собака под мост полетела…

Труп волны снесли под коряги…

Старик! Ты не знаешь природы:

Ведь может быть тело дворняги,

А сердце чистейшей породы!

Эдуард Асадов
Урок: Значення комах в природі і в житті людини. Ряд перетинчастокрилі

Нектара собирательница.

Меда созидательница.

Пчела! Тебе я славу пою!

Пред тобой преклоняюсь.

Трудолюбием восхищаюсь.

Дар твой особый ценю.

Я не устану говорить:

Чтобы здоровым, крепким быть,

Пчелиное все надо есть и пить.

За все пчелу благодарить.

Да будем все пчелу любить

И мед прозрачный майский пить.
Ряд лускокрилі. Метелики

Ты прав, Одним воздушным очертаньем

я так мила.

Весь бархат мой с его живым миганьем

лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда появилась?

куда спешу?

Здесь на цветок я легкий опустилась

и вот дышу.

Надолго ли, без цели, без усилья

дышать хочу?

Вот – вот сейчас, сверкнув, раскину

крылья и улечу.

А. Фет


Гляжу – опавший лист опять взлетел на ветку:

То бабочка была.Додаток 3
Дівка в коморі, а коса на дворі.

Сидить баба на грядках, (Морква)

вся закутана в хустках.

(Капуста) Повна діжа жита,

п’ятачком накрита.

У матінки діточки (Мак)

лиш блакитні квіточки

З жита виглядають,

літечко вітають.

(Волошки)

Квітка ця на сонце схожа,

На олію вона гожа,

Із зернятка у ріллі жовті пелюсточки має,

виріс з чорної землі. Їх до сонця повертає.

Росами вмивався, (Соняшник).

сили набирався.

(Колосок).
Квітень жовту фарбу взяв, Що то за голова,

моріжок розмалював, що лише зуби й борода.

Із – під пензлика розквітли, (часник).

наче сонце, диво квіти.

(Кульбаба). Без рук, без ніг,

А вилізе на пліт.

Одяглась у біле плаття, (Гарбуз)

примостилась на лататті,

задивилася у воду, Все обвила ця рослина,

на свою чарівну вроду. як зелене павутиння.

(Лілія). Краще очі ти розплющ -

Це звичайний в’ється плющ.

Дуже скромна і тендітна,

серед квітів не примітна. Намистиночки малі

Та якщо в руці пом’яти, стебло тягнуть до землі.

то умить впізнаєш. (Конвалія).

(М’ята).

На болоті біля річки

В променях купався, виросли звичайні свічки.

силоньки набрався. Забіжу я на перед -

Хоч за віком не дідусь, Це звичайний (очерет).

та козацький має вус.

(Овес).

Наче сонце, серединка,

Висівають восени, пелюстків білих хустинка.

коли скошені лани. Знає бджілка і мурашка,

В сніжну вкутають хустину звуть цю квіточку (ромашка).

виглядають теплу днину.(Озимина).

Ходить свашка із воріт Не мотор, а шумить,

Заміта до лісу слід, не пілот, а летить.

Де недавньою порою (Бджола)

Тут відбувсь її обід.

(Лисиця).

Дуже товсті ноги маю. Ні будинок, ні завод,

Ледве їх переставляю, там працює не народ,

Сам високий я на зріст а істота золота,

Замість носа в мене хвіст. В неї праця є свята.

(Слон)


Ще й роси не згубить цвіт,

В морі рибка золота, І працює кожна так,

Кораблі переверта. Що позаздрить з нас усяк.

(Кит).


(Бджоли)

Ні птах, ні звір, - щось

Змішане. (Кажан). Влітку наїдається,

Щоб таку ми мали силу Взимку відсипається.

Як в малих тих сіромах. (Ведмідь)

Без машин би ми носили Цілий день жує,

Гори – скелі на плечах. Молоко всім дає.

(Мурахи) (Корова)


Додаток 2

Фрагмент уроку в 8 класі з теми: «Різноманітність тваринного світу. Значення тварин в житті людини.»

Підберіть прислів’я.

За двома ключовими словами відгадайте прислів’я, приказку або образні порівняння. В яких згадуються тварини. • Баран – ворота…(Витріщив очі, як баран на нові ворота.)

 • Вовк – ліс…(Вовків боятися, в ліс не ходити.)

 • Комар – ніс…(Комар носа не підточить.)

 • Ведмідь – вухо…(Наступив ведмідь на вухо.)

 • Кіт – сало…(Дивиться як кіт на сало.)

 • Сич – мороз…(Надувся, як сич на морозі.)

 • Кішка – собака…(Живуть, як кішка з собакою.)

 • Вовк – ноги…(Вовка ноги кормлять.)

 • Кінь – ноги…(Кінь на чотирьох ногах, та й то спотикається.)

 • Кіт – миша…(Манить, як кота мишею.)

 • Погнатися – не впіймати…(За двома зайцями поженешся, жодного не впіймаєш.)

 • Ведмідь – горобець…(Спритний, як ведмідь за горобцями.)

Доповніть прислів’я.

 • Упертий як …(осел)

 • Пасує, як …(корові сідло.)

 • Не стало, як …(корова язиком злизала.)

 • Живуть, як…(Кіт з собакою.)

 • Скрутити в ….(баранячий ріг.)

 • Поки …(рак не свисне.)

 • Гудуть, як…(бджоли в вулику.)

 • Написав, як …(курка лапою.)

 • Розуміється, як …(баран на зірках.)

 • Вмостився, як …(квочка на яйцях.)

 • Поженешся за двома…(зайцями), жодного …(не впіймаєш.)

 • Пусти …(свиню) за стіл, вона й ноги на стіл.

 • Дивиться, як …(баран ) на нові ворота.

 • Індик думав,…(і в борщ попав)

 • Скільки вовка не …(корми), він все рівно в ліс …(дивиться.)

 • Працьовитий, як…(бджола)

 • Бджола працює не для себе, а …(для людей)

 • Нема бджоли без жала, а …(троянди без колючки.)

 • Курчат …(восени лічать.)

 • Кому весілля, а …(курці смерть.)

 • Курку яйця …(не вчать.)

 • Голодній курці просо…(сниться.)

 • Кому що, а….(курці просо.)

 • Дав, як …(кіт наплакав.)


Додаток 4

Фрагмент виступу учнів 7 класу з теми: Значення покритонасінних в житті людини.

Учень 1.

Калина – символ рідної землі, отчого краю, батькової хати. Це той символ, що пам'ять людську береже, нагадуючи отчий дім. Це символ безсмертя й незламності духу в боротьбі за незалежність.

Ой у лузі червона калина похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну

Гей, гей, розвеселимо!

Учень 2.


Українці наділяють калину лагідними епітетами, називають її червоною, добро вітою. Красиву дівчину порівнювали з калиною. «Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина – дитина…»- писав Т. Г. Шевченко. Безліч віршів, пісень складено про цю рослину. Існує і багато легенд про неї Ось одна із них… «Коли на нашу землю напали татари, захопили в полон дівчат та змусили їх провести до своїх осель. Дівчата завели чужинців у непролазні хащі, подалі від рідних домівок. Розлючені чужинці порубали дівчат шаблями. Там ,де пролилася кров бранок, зросли калинові кущі з кетягами яскравих ягід. Плоди калини ніби краплини крові, а кожна насінина за формою схожа на людське серце.»

Учень 1.

Калина коло хати – символ щастя й благополуччя.

Говорила мати: «Не забудься, сину,

Як збудуєш хату, посади калину.

Білий цвіт калини – радість України.

А вогняні грона – наша кров червона.

Зоряна калина і краса і врода

Нашої країни, нашого народу.

Посадіть калину біля школи,

Щоб на цілий білий світ

Усміхнулась щира доля,

Материнський ніжний цвіт.

Учень 2.


Про калину народ склав багато загадок, прислів’їв, як от:

  • Стоїть дід над водою з червоною бородою.

  • І не дівка, а червоні стрічки носить.

У вінку зеленолистім, у червоному намисті, видивляється у воду на свою чарівну вроду.

Калина має неабиякі цілющі властивості. Вона використовується як кровоспинний, протизапальний засіб, при гіпертонії. А яка вона смачна після морозів. Плоди містять багато вітаміну С, який так необхідний нам взимку.Додаток 5,

Фрагмент виступу учнів 8 класу з теми: «Перетинчастокрилі. Їх значення для людини.»

Нектара собирательница,

Меда созидательница,

Пчела! Тебе я славу пою!

Пред тобой преклоняюсь.

Трудолюбием восхищаюсь.

Дар твой особый ценю.

Я не устану говорить,

Чтобы здоровым, крепким быть,

Пчелиное все надо есть и пить.

За все пчелу благодарить.

Да будем все пчелу любить!

И мед прозрачный майский пить.

Слід звернутися до мудрості бджіл і повчитися у них житии, і працювати в суспільстві дружно і не «стогнати» від тяжкої праці. Людина завжди шанувала медоносних бджіл, але не завжди вміла доглядати і берегти їх. Натрапивши на бджолине гніздо, вона руйнувала його і забирала весь мед, не залишаючи господарям на харч. І бджоли гинули від голоду і холоду.

Згодом люди збагнули, що бджолині сім’ї можна селити по кілька в одному місці. Й чим більше буде сімей, тим багатший буде медозбір. Для цього рубали дерево, відпилювали від нього частину стовбура ,де було дупло, і підвішували високо на деревах по кілька вкупі. Пізніше людина опустила бджолині сім’ї на землю. Такі галявини називали пасіками. Бджолиний промисел дуже давній. Ось як розповідає «Берегиня» про вбивство князя Ігоря, який брав медом данину. «З такими намірами – зібрати якомога більше меду, воску та хутра – рушив 945 року київський князь Ігор до древлянських земель. Один раз зробив об’їзд – замало здалося зібраного, й він удруге подався навколишніми колоростенськими околицями, вимагаючи з кожного двору повторну данину – колоду меду. Розгнівані такою нахабністю, древляни звернулися до свого князя Мала за порадою: дуже вже занадився вовк до кошари, і коли його не вбити, то всіх овець погубить. Мал. І сам був не проти провчити ненажерця…Дорого коштувала колода меду князеві: розбивши військо, древляни стратили і Ігоря. Роком пізніше Ольга жорстоко розправилася з древлянами, знищивши і місто.

У бджіл немає дитинства. Вже на третій день після народження вони починають працювати – чистять вулик. З четвертого дня годують личинок медом і квітковим пилком. У віці 12 -13 днів бджоли вже самостійно будують з власного воску соти . А коли виповниться 15 днів, виконують найпочеснішу роботу: збирають нектар і пилок. Живе робоча бджола 35 – 65 днів. Причина такого короткого життя – важка робота . Щоб зібрати 100 грам меду, бджола повинна відвідати мільйон квіток. Бджоли практично не сплять. При медозборі бджола бере на себе вдвоє більше нектару, ніж важить сама. Не для слави, не для себе вони працюють. А які вони мудрі. Спостерігаючи за їхньою поведінкою, можна взнати прогноз погоди.

- Якщо крапає дощ, а бджоли летять в поле-мокви не буде.

- Якщо бджоли рано припиняють роботу – наступного дня буде дощ.

« Працьовитий як бджола»,- кажуть про людину, яка любить і вміє працювати.

…Прополіс, який збирають бджоли з бруньок тополі, має антибіотики. Від нього гинуть будь які бактерії і ніколи не з’являється пліснява.

… пилок квітів, оброблений бджолами, розкладений у чарунки називають бджолиним медом. Цей натуральний косметичний засіб містить цілий комплекс цінних для людського організму біологічно активних речовин та вітамінів. Він легко проникає в пори шкіри, живить її, активізує обмінні процеси в тканинах, запобігає передчасному старінню клітин. В арсеналі народних косметичних засобів існує багато рецептів догляду за шкірою, основним компонентом яких є мед, причому деякі рецепти дуже давні. Так княжна Євпраксія ( дочка князя Мстислава Володимировича) написала медичний трактат « Мазі», де серед багатьох рецептів подала рецепти цілющих мекстур на основі меду.


Додаток 6 Фрагмент виступу учнів 11 класу з теми: «Пристосування організмів до середовища існування.»

Учень. Метелики з’явилися на землі разом із квітами. З тих часів вони ідуть поруч – квіти і метелики. Слід відмітити, що метелики не тільки об’єкт вивчення біологів. Ними милувалися і захоплювалися поети, художники, композитори, письменники – люди, що мали особливі відчуття краси. Поетам дане таке відчуття і таке бачення природи, що вони по особливому вміють слухати, бачити, відчувати. А саме головне, вони вміють передати це бачення в барвах мови. Говорять, що кожний поет мріє написати такі вірші, які хотілося б читати пошепки. Одне із них «Бабочка» Олександра Фета.

Ты прав. Одним воздушным очертаньем

Я так мила.

Весь бархат мой с его живым миганьем

Лишь два крыла.

Не спрашивай. Откуда появилась?.

Куда спешу?

Здесь на цветок я легкий опустилась

И вот дышу.

Надолго ли без цели, без усилья,

Дышать хочу?

Вот – вот сейчас, сверкнув, раскину крылья,

И улечу.


Ми милуємося метеликом, його легкістю і красою. Пастернак порівнює метелик з іспанською принцесою – інфантою.

Сейчас ты выпорхнешь, инфанта,

И сев на телеграфный столб,

Расправишь водяные банты

Над топотом промокших толп.

Український краєвид важко уявити влітку без метеликів.

Листки й метелики літали при землі,

Пили останній мед у квітнику джмелі.

Або…

Зигзагами метелик пролетів,Парк розсипає свій пташиний спів…

Різнокольорові метелики приваблюють і дорослих і малих .Вони мають дві пари яскравих крил. Їх забарвлення залежить від розташування лусочок. У багатьох метеликів на крилах намальовані очі. Як уважно вони дивляться на вас, і ви відчуваєте магічну силу. Політ метеликів невірний, зигзагоподібний, тому птахам нелегко їх схопити під час польоту. Метелики майстри на перевтілення. Ось, наприклад, гусінь. Для деяких характерна наявність волосків, що мають ядовиті залози, а інші - навпаки не помітні, або дуже яскраві – не чіпай мене, я страшна.

Метелики це, напевне, найкраще, що створила природа. Замість полотна вона вибрала крила і навчає нас смаку, і бережному ставленню до світу живого.

Додаток 7. Фрагмент виступу учнів 6 класу з теми: «Тваринний світ. Свійські тварини».

Учень 1 .Неможливо уявити собі ранок у селі без горластого «ку-ку-рі-ку». Півень – це окраса українського села. Люди розводять курей протягом 4000 років, тому не дивна така їхня різноманітність. Червоні, білі, зозулясті, чорні, великі, малі – вони завжди почували себе господарями у дворі, і варто було господині зазіватися, як отаман із своїм військом уже порався на чужому городі, або на вулиці. І пиши пропало. І кубелець в огірках нароблять, і розсаду склюють, а то гляди і яйця встигнуть нанести в малині. І чути крики господинь: «Киш, окаяний, хай би вас нечиста сила забрала!».. А за повір’ям саме крик півня відганяє оту нечисту силу від хати.

Учень 2. За давнім звичаєм, вирушаючи в далеку дорогу, чумаки брали з собою півня. Вибирали най голосистішого, найбільшого, найкращого. У дорозі він завжди був на першому возі: сидів або стояв зверху на збіжжі і гордовито оглядав степ. Ним дорожили, адже він був незамінним помічником. Уночі півень служив вартовим, годинником, звуковим маяком. Пір’ястий султан першим підмічав шум, коли хтось підбирався до табору, і сповіщав своїм горластим «ку-ку-рі-ку». Чергові чумаки, які пасли волів вночі край дороги, по крику півня знали ,де стоїть табір. Доглядали півня усім товариством. Годували найкращим зерном, стежили, щоб він біля села не чкурнув до курей. Бувало, що і від’їзд затримували, поки не знайдуть утікача. Якщо півень освоювався зі своєю роллю, то до кінця життя супроводжував чумаків у кожній подорожі. Але улюбленцем чумацького товариства півень був, мабуть, тому, що нагадував домівку, рідне село, домочадців.

Учень 1.


Недарма в народі з півнями пов’язано багато афоризмів, прислів’їв.

  • До перших півнів.

  • З першими півнями.

  • Треті півні.

  • Пускати півня.

  • Без півня й оселя пуста.

  • Усякий півень на своєму смітті гордий.

  • Кому ведеться, тому й півень несеться.

  • Півневим гребенем голови не розчешеш.

Учень 2. У курячій родині чималий загін бійцевих півників. Майже всі півні справжні лицарі – гордовиті, задерикуваті, завзяті та хоробрі. У деяких країнах влаштовують «півнячі» бої – турніри, на яких півні б’ються за перемогу. Коштують найкращі півні дуже дорого, адже на такі бої збирається багато людей, закладаючи значні суми грошей. Такі бої жорстоке, навіть, криваве видовище. У зв’язку з цим у нашій країні діє закон, що забороняє бої півнів, а порушників – як людей, так і птахів – чекає покарання.
Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка