Головного мозку людиниСкачати 109.97 Kb.
Дата конвертації07.11.2018
Розмір109.97 Kb.
ТЕОРІЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ ПІВКУЛЬ

ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЮДИНИ
Асиметрія головного мозку (від грецьк. а – заперечна частка, symmetria – пропорційність) – одна з фундаментальних закономірностей організації півкуль головного мозку, яка виявляється не лише в морфології, а й в асиметрії психічних процесів. Ця особливість характерна й тваринам.

Вперше порушив питання про асиметрію функціонування півкуль головного мозку лікар Марк Дагс у 1836 році на засіданні медичного товариства. У своїй доповіді він зазначив, що у хворих з пошкодженням лівої півкулі спостерігалася втрата мови. Випадків втрати мови при пошкодженні правої півкулі виявити не вдалося. Отже, вчення про асиметрію мозку зародилося в ХІХ столітті, але розвиток його відзначився в другій половині ХХ ст. завдяки новим методам вивчення функціонування людського мозку та увазі до цього питання певного кола науковців.

Проаналізувавши досягнення вчених можна зробити певні висновки: кожна із півкуль сприймає, у деякому сенсі, свою власну реальність, тобто сприймає дійсність по-своєму. Якщо мозолисте тіло не ушкоджено, зв’язок між півкулями поєднує та узгоджує обидва види сприймання, створюючи певну цілісність. Крім того, згадані вище режими обробки інформації мають тенденцію заважати один одному, не дозволяючи досягнути максимального результату. Отже, кожна людина має два розуми, дві свідомості, які спілкуються і співпрацюють за допомогою сполучного «кабеля» (мозолистого тіла) між півкулями.

Таким чином, якщо дорослі намагаються досягнути найкращих результатів у розвитку та навчанні дітей, вони мають враховувати специфіку діяльності кожної півкулі головного мозку дитини, розуміти своєрідність і неповторюваність індивідуальних проявів кожної дитини, щоб створити умови для ефективної діяльності усього мозку. Саме тому я пропоную вам коротко познайомитись із проявами асиметрії головного мозку в процесі життєдіяльності людини, але розуміти, що все це умовно, через те, що мозок людини працює цілісно.Прояви асиметрії головного мозку

Ліва півкуля

Права півкуля

Особливості психіки

 • Пізнає світ на рівні інтелекту, логіки, за допомогою аналітичного мислення (крок за кроком, частина за частиною), послідовно і об’єктивно аналізує час.

 • Сприймає світ аналітично, розсудливо, на рівні високих звуків і слуху, у мовленні головним вважає смисловий аспект.

 • Отриману інформацію переосмислює повільно, у поняттях, логічно, послідовно, користуючись словесно-знаковою системою.

 • Переживає переважно внутрішні почуття хвилювання, почуття насолоди, щастя.

 • Усвідомлює власну індивідуальність і відокремлює себе із навколишнього середовища („я”).

 • Мова – знакова система, найважливіше – смислове навантаження, при читанні – орієнтація на приголосні звуки.

 • Мислення раціональне, двовимірне (на площині), на рівні індукції (виокремлення часткового), оперування цифрами, математичними формулами та іншими знаковими системами.

 • Пам'ять знакова (на цифри, формули, слова), довільна.

 • Інтелект вербальний (словесний) – використання слів для опису, визначення, назви.

 • Діяльність супроводжується великою руховою активністю, схильність до теорії.

 • Пізнає світ на рівні інтуїції, за допомогою синтетичного мислення (поєднання речей, формування цілісної картини світу), образно і суб’єктивно синтезує простір

 • Сприйняття світу емоційно-чуттєве, на рівні низьких звуків і зору, у мовленні головним є інтонаційний аспект.

 • Отриману інформацію переосмислює швидко, в образах, миттєво, інтуїтивно, чуттєво аналізуючи отримані сигнали.

 • Спостерігаються переважно зовнішні прояви почуттів страху, сумніву, гніву та інших негативних почуттів.

 • Усвідомлює єднання себе із навколишнім світом, злиття з природою і людьми („ми”).

 • Мова – інтонаційне навантаження, використання міміки, жестів, орієнтація на голосні звуки.

 • Мислення емоційне, образне, тривимірне (у просторі), на рівні дедукції (створення загального), використання відчуттів, уявлень, передчуттів, наочних життєвих прикладів.

 • Пам'ять наочно-образна, емоційна, мимовільна.

 • Інтелект невербальний – розуміння речей при мінімальному зв’язку зі словами.

 • Діяльність супроводжується невеликою руховою активністю, схильність до практики.
Ліва півкуля

Права півкуля

Організація навчання

 • Робоча площина – праворуч.

 • Темна дошка – світла крейда.

 • Для успішної навчальної діяльності необхідні такі умови – технологія, деталі, абстрактний, лінійний стиль подачі інформації, багаторазове повторення навчального матеріалу, тиша на уроці.

 • Робоча площина – ліворуч.

 • Світла дошка – темна крейда.

 • Для успішної навчальної діяльності необхідні такі умови – образи, контекст, зв'язок інформації з реальністю, практикою, творчі завдання та експерименти, музичне оформлення.
Ліва півкуля

Права півкуля

Реалізація диференційованого підходу до навчання


Математика

 • Робота на самоті, аналіз, позачасові завдання, доведення теорем, оперування знаками на площині, завдання у вигляді символів, багаторазове повторення, алгебра – логічне послідовне мислення на площині.

 • Робота у групі, синтез, завдання на певний час, формулювання теорем, оперування зв’язками у просторі, завдання на картинках, використання схем, таблиць, карток, геометрія – просторове мислення.


Природничі науки

 • Аналіз результатів, логічні завдання, знаходження розбіжностей, виокремлення деталей, узагальнення, алгоритми, багаторазове повторення.

 • Передбачення результатів, творчі завдання, знаходження спільного, співставлення фактів, виявлення найважливіших моментів, перегляд фільмів, відеоматеріалів, екскурсії, подорожі.


Іноземна мова

 • Раціонально-логічний спосіб вивчення матеріалу, поповнення словникового запасу шляхом вивчення слів, засвоєння правил і граматичних конструкцій, навчання інших.

 • Сприймання на слух, перевірки після уроків, індивідуальна робота, діяльність, що потребує нешвидкої реакції, завдання на знаходження помилок, співставлення текстів, поділ текстів і слів на частини.

 • Інтуїтивний спосіб вивчення матеріалу, поповнення словникового запасу методом „острівків”, поєднання образних уявлень і конкретних ситуацій, рольові ігри.

 • Зорове сприйняття, робота з наочністю, відеоматеріалами, картками, перевірки на уроці, групові завдання, діяльність, що потребує швидкої реакції, завдання на правопис, інтерв’ю, інсценування, синтез текстів і слів із запропонованих частин.


Словесність

 • Прослуховування текстів, аналіз розповіді, розбір слів і речень за будовою, завдання на знаходження помилок, використання правил, точність вживання слів, понятійне розуміння слів, навчання інших, багаторазове повторення.
 • Читання-переказ, читання в особах, складання творів, побудова слів і речень із частин, завдання на правопис, знаходження взаємозв’язків, знаходження уривків у текстах, швидкість усного та писемного мовлення, екскурсії.
 • Мотивація – прагнення до самостійності, глибини знань, висока потреба у пізнавальній та розумовій діяльності, потреба в освіті.
 • Мотивація – набуття авторитету, престижність положення у колективі, встановлення нових контактів, соціальна значущість діяльності.
 • Методи перевірки – розв’язування задач, письмове опитування з необмеженим строком виконання, питання „закритого” типу (вибрати правильну відповідь)
 • Методи перевірки – усне опитування, завдання з обмеженим строком виконання, питання „відкритого” типу (власна розгорнута відповідь).

Відомий український педагог, публіцист, письменник і поет писав:

„Головне завдання вчителя – навчити дитину вчитися, сформувати інструмент, без якого дитина стає невстигаючою, нездібною…

Цим інструментом є п'ять умінь: вміння спостерігати, думати, висловлювати власну думку, читати, писати…”Зрозуміло, що впроваджувати у роботу цілого класу дану теорію дуже важко, такий урок потребує дуже багато часу для підготовки і неймовірних зусиль вчителя для того, щоб його провести і отримати позитивні результати. Але можна спробувати використовувати її у роботі з обдарованими учнями, з учнями низького рівня, тобто відстаючими, з тими, кому важко дається навчання, але вони прагнуть до навчання, а також при розподілі випереджаючих завдань для окремих учнів, при виконанні домашніх завдань на вибір, при підготовці до відкритого уроку, заходу чи проекту. Тому методичним об’єднанням на засіданнях потрібно розглянути питання щодо застосування сучасних освітніх технологій і передбачити освоєння необхідних методик з урахуванням їхньої доцільності для кожного навчального предмета, і, зокрема, теорії функціональної асиметрії півкуль.

Мета кожного педагога, сфера діяльності якого дозволяє, має полягати у підвищенні грамотності кожного учня. Тому що нові інноваційні методи і форми роботи більше направлені на розвиток життєвих компетентностей, на адаптацію майбутнього випускника у суспільстві, на розвиток комунікативних здібностей, творчості, комунікабельності, на розширення кругозору, на те, щоб зацікавити учня та інше. Але ми забуваємо про старі та ефективніші методи, елементарні, забуті нами, які допомагали випускати зі стін школи задовго до появи новітніх технологій відомих науковців, професорів, видатних людей, що винайшли закони, теореми, відкривали нові, ніким не звідані знання.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка