Хлібодарівського нвк «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Чаплинської районної ради Херсонської області
Скачати 154,95 Kb.
Дата конвертації08.10.2018
Розмір154,95 Kb.
УДК Барабаш Оксана Олександрівна, заступник директора з НВР, вчитель математики та інформатики вищої кваліфікаційної катогорії Хлібодарівського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Чаплинської районної ради Херсонської області.

УДК Барабаш Оксана Александровна, заместитель директора по УВР, учитель математики и информатики высшей квалификационной катогории Хлебодаровский УВК «Общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней - дошкольное учебное заведение» Чаплынского районного совета Херсонской области.UDC Oksana O. Barabash, deputy director of the HBR, teacher of mathematics and informatics of the highest qualification cathoria of Khlibodarivsky NEC "I-III comprehensive educational institution - pre-school educational institution" of Chaplinsky district council of Kherson region.
Організація дистанційного навчання

 в освітньому закладі

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

В образовательных учреждениях

ORGANIZATION OF DISTANCE TRAINING

IN EDUCATIONAL UNDERTAKING

Анотація

У статті розглядається питання організації дистанційного навчання для учнів навчального закладу крок за кроком за допомогою хмарних технологій, наводяться особливості організації дистанційного навчання на які доцільно звернути увагу та фактори від яких залежить активність та ефективність роботи учасників, можливості організації системи оцінювання та взаємодії при такому виді навчання.

Аннотация

В статье рассматривается вопрос организации дистанционного обучения для учащихся учебного заведения шаг за шагом с помощью облачных технологий, приводятся особенности организации дистанционного обучения на которые целесообразно обратить внимание и факторы от которых зависит активность и эффективность работы участников, возможности организации системы оценки и взаимодействия при таком виде обучения.

Annotation

The article deals with the issue of organizing distance learning for students of the educational institution step by step with the help of cloud technologies, the peculiarities of the organization of distance learning are pointed out on which it is expedient to draw attention and factors on which the activity and efficiency of the participants' activity depend on.

Ключові слова: освіта, організація дистанційного навчання, хмарні технології.

Ключевые слова: образование, организация дистанционного обучения, облачные технологии.

Keywords: education, organization of distance learning, cloud technologies.
Сучасна освітня ситуація в суспільстві вимагає оновлення багатьох сторін педагогічної діяльності. Необхідність цих процесів диктується входженням України у Європейське освітнє і наукове поле. Україна здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог [7]. В останні роки в Україні широко почали розвиватись технології дистанційного навчання. Спираючись на результати засідання «круглого столу» у Давосі 25 січня 2013 року, можна сказати, що через декілька років абітурієнти будуть обирати вищий навчальний заклад, що дає не тільки ґрунтовні знання у процесі аудиторного навчання, а й підтримує процес навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій [2]. І серед таких технологій саме хмарні технології дистанційного навчання викликають найбільший інтерес.

Аналіз останніх досліджень показав, що проблемі розробки та впровадженню дистанційного навчання в освітній простір присвячені роботи О. О. Андрєєва, В. Ю. Бикова, І. М. Ібрагімова, В. М. Кухаренка, Н. В. Морзе, Є. С. Полат, Є. М. Смирнової-Трибульської, А. В. Хуторського, а проблемі хмарних технологій дистанційного навчання – роботи В. Ю. Бикова, Ю. Г. Запорожченко, С. В. Каплун, В. М. Кухаренка, К. І. Словак, А. М. Стрюка, М. П. Шишкіної та інших дослідників [1]. Водночас, незважаючи на наявність різнопланових досліджень з дистанційної освіти, сьогодні практично відсутні наукові роботи, у яких би цілісно й усебічно розглядалася б проблема як організувати дистанційне навчання учнів навчальних закладів крок за кроком.

Актуальність проблеми полягає у тому, що дистанційне навчання  дозволить суттєво розширити інформаційні рамки навчального змісту, підвищити якість освітніх послуг [8]. Принципова відмінність дистанційної освіти від традиційних видів – самостійна діяльність учнів, які під час навчання намагаються власноруч здобувати знання, працювати з інформацією. Сучасні засоби телекомунікацій в дистанційному навчанні забезпечують інтерактивний спосіб навчання [3]. Учневі надається можливість оперативного зв’язку, а вчителеві – можливість оперативно реагувати на запитання учня, контролювати та корегувати його роботу. Завдяки інтерактивному стилю спілкування й оперативному зв’язку в дистанційному навчанні відкривається можливість зробити цей процес індивідуальним. Вчитель залежно від успіхів учня може застосовувати гнучку, індивідуальну методику навчання, пропонувати додаткові блоки навчального матеріалу, що орієнтований на конкретного школяра, посилання на інформаційні ресурси [10]. Оскільки фактор часу (45 хвилин уроку) стає не критичним,  то учень зі своїм темпом вивчення матеріалу працює за індивідуальною програмою. Дистанційне навчання знімає часові й просторові обмеження, допомагає навчатися людям з фізичними вадами, розширює комунікативну сферу учнів та педагогів.

Метою статті є розповсюдження досвіду роботи з організації та впровадження дистанційного навчання за допомогою хмарних технологій, який стане у нагоді для сучасного керівника навчального закладу та вчителя.

Дистанційне навчання для учнів може бути направлене на всіх учнів навчального закладу або на окремих учнів чи клас [4].

Досвід організації дистанційного навчання у Хлібодарівському навчально-виховному комплексі "Згальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" показує, що для організації ефективного та якісного дистанційного навчання потрібно здійснити такі заходи: організаційні (визначити готовність учасників навчально-виховного комплексу до дистанційного навчання; провести батьківській всеобуч та спільні батьківські та класні збори в кожному класі, нараду з педагогічним колективом), технічні (створити платформу для дистанційного навчання, його структуру сайту, організувати рівень доступу до платформи дистанційного навчання різних категорій учасників навчально-виховного процесу), методичні (провести індивідуальні консультації з організації роботи вчителя на платформі дистанційного навчання, організувати та провести дистанційну технічну підтримку в реальному режимі для педагогічних працівників, забезпечити методичну підтримку зі створення дистанційних уроків), контролюючі (організувати контроль за перебігом дистанційного навчання, налагодити інформаційну взаємодію учасників навчально-виховного процесу, провести аналіз роботи навчального закладу).Організаційні заходи. Визначення готовності учасників освітнього процесу до дистанційного навчання передбачає, що адміністрація навчального закладу перед його впровадженням буде знати відповіді на ключові питання. Під час роботи з педагогічним колективом враховуються такі фактори як, рівень психологічної підготовки вчителя до дистанційного навчання, рівень володіння ІКТ вчителя, рівень методичної підготовки вчителя. Підготовка вчителя-предметника до дистанційного навчання розпочинається не перед самим його впровадження, а задовго  до цього. Досить важливим критерієм є рівень забезпечення учнів гаджетами підключеними до мережі Інтернет. Проводиться нарада з педагогічним колективом, метою якої є мотивувація вчителів для проведення уроків дистанційно. На батьківському всеобучі адміністрацією навчального закладу надається інформація батькам про дистанційне навчання, пояснюється їм в чому заключається роль батька, учня та вчителя під час дистанційного навчання,  причини організації дистанційного навчання у навчальному закладі. На спільних батьківських та класних зборах класний керівник пояснює батькам та учням як зайти на сайт дистанційного навчання, як вибрати потрібний урок, як виконати технічно завдання, як спілкуватися з вчителем, що робити тим учням, у яких немає гаджетів, підключених до мережі Інтернет.

Технічні заходи. В якості платформи рекомендується вибрати продукт Sites від Google. Сайти Google (англ. Google Sites) — спрощений безкоштовний хостинг. Дозволяє зробити інформацію доступною для людей, які потребують її швидкої подачі. Користувачі сайту можуть працювати разом, додавати інформацію з інших додатків Google, наприклад Документи Google, Календар Google, YouTube, Picasa та з інших джерел. Творець сайту може запрошувати інших користувачів для спільної роботи над сайтом, контролювати їх доступ до матеріалів. Сайт може бути використаний в private режимі, наприклад, для організації особистого блокнота або для ведення записів за приватним проектом з доступом до інформації тільки після авторизації. Проаналізувати наступні обмеження програмного продукту. Розробити структуру сайту в залежності від потреб. Визначити класи, предмети для організації дистанційного навчання. Створити головну сторінку сайту, де розміщувати нормативну базу щодо організації дистанційного навчання. На сторінці кожного класу додати сторінку класного керівника, на якій розміщувати інформацію для конкретного класу, розклад занять тощо. Визначити рівні доступу до платформи дистанційного навчання, використовуючи можливості спільного доступу і дозволу: для учнів та батьків – рівень перегляду сторінок сайту; для вчителів – рівень редагування (за персональним запрошенням для конкретного облікового запису Google) сторінки тих предметів, які він викладає; для адміністрації – рівень редагування всіх сторінок. Провести індивідуальні консультації з вчителями-предметниками з наступних питань: прийняття запрошення для редагування сторінок сайту; редагування сторінок сайту; форматування сторінок сайту; викладення на сторінку сайту продуктів Google: презентації, документи, таблиці, форми, малюнки; відео з каналу YouTube; апробація викладеного матеріалу. Дистанційну підтримку вчителів рекомендується здійснювати за допомогою спілкування через електронну пошту, мобільний телефон, розроблених відео та текстових інструкцій. Значним фундаментом для організації та проведення дистанційних уроків вчителем буде їх навчання на дистанційних курсах з використання ІКТ в діяльності педагога.

Методичні заходи. Організаця надання методичної допомоги вчителям-предметникам для створення дистанційного уроку шляхом передбачає надання конкретних рекомендації, порад щодо форми подання нового навчального матеріалу, налагодження інформаційної взаємодії та контролю під час дистанційного навчання. Використовувати для цього електронну пошту, мобільний телефон, оперативний щоденник роботи дистанційного навчання для координації та вчасного корегування їх роботи.

Контролюючі заходи. Під час дистанційного навчання потрібно забезпечити контроль з боку адміністрації за виконанням навчальних програм. У дистанційному режимі  обов’язком вчителя є вчасне викладення уроку з теми, яка зазначена в цей день у календарному плані. Тому задача адміністрації заключається проконтролювати хто був сьогодні на роботі, а хто ні; які вчителі вже виклали свої уроки, а які ні; які педагоги відповідально виконують свої функціональні обов’язки, а які не зовсім. Для такого цього треба розробити систему, яка буде дієвою у конкретному навчальному закладі. Інформацію для цього можна брати, перевіряючі конкретні уроки відповідно до розкладу або, переглядаючи електронну пошту Gmail, куди надходить уся інформація про дії кожного вчителя на сторінках сайту. Робота кожного вчителя-предметника, класного керівника стає досить прозорою. Контроль за виконанням навчальних програм під час дистанційної навчання рекомендується організувати за допомогою Google Таблиці, яка забезпечує проведення аналізу та буде корисною  для класного керівника. Організація взаємодії на дистанційному курсі є запорукою успіху ефективності такого уроку. Тому слід не тільки навчити вчителів забезпечувати взаємодію учня та вчителя на уроці, а ще й організувати дистанційний контроль за налагодженням вчителем інформаційної взаємодії з кожним учнем під час такого уроку. Для цього рекомендується створити таблицю контролю налагодження взаємодії вчителя з учнями на дистанційному уроці. Адміністрація, заповнюючи цю таблицю, отримає можливість переглянути структуру дистанційного уроку, підходи вчителя, провести детальний аналіз активності учнів на такому уроці та усунути недоліки в подальшій роботі. Контроль за відвідуванням учнів дистанційних уроків забезпечить налагодження співпраці класних керівників з учнями та їх батьками. Для підвищення активності учнів на дистанційних уроках доцільно організувати таблицю контролю виконання учнями завдань дистанційних уроків вчителями-предметниками, з якої буде видно, хто саме з учнів, коли та з якого предмету виконав завдання, а хто ні. Це в свою чергу дасть можливість забезпечити рівень взаємодії класного керівника та батьків. Налагодження інформаційної взаємодії учасників навчально-виховного процесу під час дистанційного навчання потрібно забезпечити за усіма напрямками через різні ресурси (електронний журнал «Всеукраїнська навчальна екосистема "MySchool.ua"», електронна пошта, хмарні посилання). Під час дистанційного навчання адміністрації систематично рекомендується організовувати  наради за допомогою Google Hangouts з метою обговорення питань, які виникали під час дистанційної роботи та ефективного, оперативного їх вирішення: аналіз відвідування учнів, аналіз виконання навчальних програм, аналіз активності учнів на уроках, аналіз успішності учнів, аналіз професійного зростання вчителів-предметників і т.і.

Учні можуть навчатися дистанційно в реальному режимі, підтримуючи при цьому зв’язок з учнями, в офлайн режимі (виконувати завдання дистанційного уроку, але про це крім нього може ніхто не знати) і взагалі не брати участь. Дослідження кількості учнів, які вчаться дистанційно в реальному режимі дає можливість визначити наявність чи відсутність двостороннього взаємозв’язку між вчителем та учнем. Кількість учнів, які працюють дистанційно в реальному режимі, залежить від декількох факторів:


 • організація вчителем зворотнього зв’язку: при дистанційному навчанні режим контролю з боку вчителя має бути своєчасним; якщо буде написано, як можна зв’язатися з вчителем для отримання консультації, то такі уроки будуть мати перевагу; якщо буде написано вчителем, що завдання будуть перевірені після дистанційного навчання, то такі завдання учнями відкладаються на "потім" і вони вже виконуються не всі у реальному режимі;

 • організація вчителем системи оцінювання: на відміну від класно-урочної системи дистанційна робота передбачає обов’язкове систематичне оцінювання учня; якщо система оцінювання буде і учень буде  бачити, що саме йому потрібно виконати і на яку кількість балів, то такі завдання учнем будуть виконуватися першочергово. Відповіді до завдань учні надають за допомогою форми Google.  Використання форм для перевірки   результатів роботи учня дає значні переваги для вчителя, а саме: економію часу на перевірку; все знаходиться та постійно зберігається в одному місці; кольорова перевірка відповідей учнів дає можливість миттєво побачити повну картину і по кожному учню, і по класу, і окремо по кожному питанню та вчасно і оперативно реагувати на ситуацію.

 • організація роботи учня на дистанційному уроці: головне завдання  вчителя - вказати, що зробити і як саме. Чіткі та зрозумілі завдання для учня  впливають на його вибір.

 • якість навчального матеріалу: один із  головних факторів, оскільки від якості подання навчального матеріалу залежить вибір учня та його відношення до дистанційного уроку. Популярністю користуються ті дистанційні уроки, які містять відеоматеріали: живі презентації та відеопрезентації (призначені для візуалів та аудіалів), слайдові презентації.

Якщо навчальний заклад вперше проводить дистанційне навчання, враховуючи попередні кроки його впровадження, то прогнозовані результати у співвідношенні (a:b:c) можна вважати задовільними, де

а - учні, які працюють дистанційно в реальному режимі (30-40%)

b - учні, які працюють дистанційно, але не підтримуючи зв’язок з вчителем (30-40%)

c - учні, які взагалі не взяли участі в дистанційному навчанні, (20-30%) що має бути менше рівня технічного забезпечення учнів.

Показник с говорить про те, що не завжди наявність технічного забезпечення має першочергове значення при запровадженні такого типу навчання.

Відсоток учнів, які працюють дистанційно в реальному режимі окремо по кожному вчителю розподіляється в залежності від:


 • рівня володіння ІКТ вчителя, рівня його методичної підготовки та рівня психологічної підготовки, якості створеного навчального матеріалу, організації системи оцінювання та контролю, чіткості поставлених завдань та шляхів для їх виконання;

 • рівня готовності учнів та батьків до дистанційного навчання: технічне забезпечення, психологічний аспект, рівень відповідальності учнів та батьків.

Після проведення дистанційного навчання доцільно проводити заходи з вчителями-предметниками, класними керівниками, учнями та їх батьками з метою вивчення їх думки, виявлення та обговорення проблем подальшого їх вирішення.

ВИСНОВКИ

Дистанційне навчання стає все більш важливою частиною навчально-виховного процесу в світлі реформування освіти в України [9]. Воно здатне забезпечити навчання протягом життя, індивідуалізацію навчання при масовості освіти. Воно не просто ознака часу, але необхідність, яка диктується часом. Незважаючи на те,  що в Україні не існує чіткого наукового підгрунтя для впровадження дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, в багатьох  з них цей процес набирає силу [5]. Кожен навчальний заклад індивідуально підходить до організації дистанційного навчання, виробляє власні форми та прийоми, застосовує у практику роботи.  Однозначним є факт, що цей процес потребує вагомої підготовки як адміністрації, вчителя і учня, так і батьків учнів. Тому досвід кожного навчального закладу є цікавим і корисним. Хоча дистанційне навчання в повній мірі і не здатне замінити традиційне, але в найближчому майбутньому воно обов’язково стане складовою частиною навчального процесу.

На думку автора для успішного проведення дистанційного навчання слід забезпечити якісний продукт (дистанційні уроки), уміле адміністрування (організація, взаємодія, контроль, аналіз, планування), відповідні ресурси (хмарні технології), доступне інформування (батьків, вчителів, учнів).

Для навчального закладу обов’язковими є попередня підготовка колективу до дистанційного навчання засобами організації та проведення дистанційних курсів з підготовки кожного вчителя.  Вивчення матеріальної бази та ресурсів для успішного проведення навчально-виховного процесу забезпечує вибір форм, інструктажів для уроків, вибір платформи для дистанційного навчання, вибір хмарних сервісів для організації взаємодії та контролю за навчанням [6]. Підготовка батьків до адекватного сприйняття  нового виду навчання здійснюється через проведення організаційних зборів та навчання батьків. Контроль за процесом на кожному етапі впровадження дистанційного навчання, обговорення результатів з усіма учасниками навчальної діяльності дає можливість адміністрації провести аналіз успіхів та невдач та забезпечити постановку цілей для їх усунення .

Досвід організації дистанційного навчання в загальноосвітньому закладі користується попитом, є доцільним для впровадження в загальноосвітніх навчальних закладах.


Список використаних джерел

  1. Антонов В.М. Сучасні комп’ютерні мережі. – К.: „МК-Прес", 2005. – 480с.

  2. Антонов Г. Дистанційне навчання: мода чи потреба? // Освіта України. – 2003. – 4 квітня (№ 25). – С. 10.

  3. Биков В. Ю. ІКТ-аутсорсінг і нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ [Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №4 (30). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/717/529

  4. Кисельов Г. Д. Застосування хмарних технологій в дистанційному навчанні / Г. Д. Кисельов, К. В. Харченко // Системный анализ и информационные технологии: 15-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2013», 27–31 мая 2013, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК «ИПСА» НТУУ«КПИ», 2013. – С. 351.

  5. Кухаренко В. П. Навчальний процес у масовому відкритому дистанційному курсі / В. М. Кухаренко // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. – №1. – С. 40-50.

  6. Облачные технологии и образование / Сейдаметова З. С., Аблялимова Э. И., Меджитова Л. М., Сейтвелиева С. Н., Темненко В. А. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – 204 с.

  7. Рашевська Н. В. Хмарні технології дистанційного навчання у процесі навчання вищої математики. Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0/Downloads/127-133.pdf

  8. Торгашова А. В. Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання у вищій школі. Режим доступу: http://oaji.net/articles/2015/1054-1421398606.pdf

  9. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання інформатики / Триус Юрій Васильович; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – 649 с.

  10. Шишкіна М. П. Хмаро орієнтоване освітнє середовище навчального закладу: сучасний стан і перспективи розвитку досліджень [Електронний ресурс] / Шишкіна Марія Павлівна, Попель Майя Володимирівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – №5 (37). – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/903


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка