Інформаційний пакет european credit transfer system (ects)
Сторінка3/6
Дата конвертації04.01.2018
Розмір1,18 Mb.
1   2   3   4   5   6

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада –Ковальов Д.В., канд. с.-г. наук., доц.

3.8. Результати навчання – Поглиблення економічного світогляду студентів шляхом вивчення історичного досвіду запровадження економічних реформ, перш за все у країнах з високорозвиненою ринковою економікою.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи економічної теорії», «Історія України».

3.10.Зміст. Господарство стародавнього світу (від найдавніших часів до V ст. н. е.). Економічний розвиток країн західної Європи в епоху середньовіччя (V - XV ст.). Мануфактурний період світової економіки. Господарство провідних країн світу в останній третині ХVШ- на початку ХХ ст. Господарство провідних країн світу в останній третині ХVШ- на початку ХХ ст. Господарство українських земель періоду первісної доби і перших цивілізацій. Економічний розвиток Русі – України в княжу добу. Економіка України у литовсько-польські часи (друга половина XIV - середина XVII ст.). Господарство українських земель другої половини 17-20ст. Господарство України у міжвоєнний період. Господарський розвиток України в 1939 – на початку 2000-х років.

3.11.Рекомендовані джерела:

Лановик Б., Матисякевич 3., Матейко Р. Економічна історія України і світу: Підручник. — К., 2001.

Злупко С. Історія економічної теорії: Підручник/ Степан Злупко ЛНУ ім. І. Франка. - 2-е вид. випр. і доп.. - К.: Знання 2005. - 719 с

Поплавська Жанна Василівна. Історія економічних вчень: Навч. посібник для студ. напряму підгот. 6.0501 Економіка і підприєництво / Національний ун-т Львівська політехніка — Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка 2006. — 224с3.12.Методи навчання: традиційні та інтерактивні:

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційні, інтерактивні)

3.13.Методи оцінювання

  • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

  • підсумковий (іспит)

3.13.Мова навчання: українська

1. Назва. Вступ до фаху.

2. Код.ВГ

3. Тип. Вибірковий курс підготовки бакалаврів (за напрямом) 0503 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.030504 – “Економіка підприємства”.

4. Рік навчання. 1-й рік навчання.

5. Семестр – 1-й.

6. Кількість кредитів ECTS – 3,0.

7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Крикунова В. М., ст. викладач.

8. Результати навчання. Адаптація першокурсників до умов навчання у ВНЗ, свідоме і активне їх включення в самостійну навчальну і наукову діяльність, забезпечення початкової підготовки до вивчення фундаментальних і фахових дисциплін.

9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Вихідні знання економіки (на рівні середньої освіти).

10. Зміст. Структура ХДАУ та організація навчального процесу. Інформаційне забезпечення навчального процесу. Елементи основ наукових досліджень. Психологічні аспекти навчальної і професійної діяльності. Ділове спілкування. Предмет і метод економічної теорії. Основи функціонування ринкової економіки. Підприємництво і підприємство

11. Рекомендовані джерела.

Ватаманюк З., Панчишин С., Ватаманюк О. Вступ до економічної теорії / З. Ватаманюк, С. Панчишин, О. Ватаманюк. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2004. – 352 с.

Гарасим П. М. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт, тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Вид-во “Астон”, 2006.

Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Либідь, 2005.12. Методи навчання:

лекції (тематичні);

семінарські заняття (традиційні і з моделюванням ситуацій).

13. Методи оцінювання:

поточний/модульний (тестування, усне і письмове опитування);

підсумковий (залік).

14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Правознавство.

3.2. Код. ВГ

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання. 2010-2011

3.5. Семестр – 1,2

3.6. Кількість кредитів – 4

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Жолоб Г.М., старший викладач.

3.8 Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів, на основі засвоєння загальнотеоретичних знань про основоположні відомості з теорії держави і права, основ цивільного, трудового, сімейного, фінансового, банківського, адміністративного та кримінального права, вміння орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та принципи нормативних актів у практичному житті, правильного застосування правових норм у виробничій та службовій діяльності.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Загальний курс шкільної програми.

3.10 Зміст. Поняття теорії держави та права, основи цивільного, трудового, сімейного, фінансового, банківського, адміністративного та кримінального права, джерела цих галузей права, їх загальні положення та правовідносини, що виникають та регулюються нормами галузей права, принципи та методи галузевого правового регулювання,

3.11. Рекомендовані джерела. Конституція України (Основний Закон) від 28 червня 1996р.

Кодекси України з відповідних галузей права.

Атамась Г.О. Правознавство:навч.посіб.Нац.ун-т «Львів-політехніка».-Л,2004

Основи права України: навч.посіб. В.Я.Бурак, О.В.Грищук, П.Ф.Гураль та ін., В.Л.Ортинський (ред.).-2-ге вид.,-Л. :Оріяна-Нова, 2005.

Правознавство: підручник А.І.Берлач, Д.О.Карпенко, В.С.Ковальський та ін.; В.В.Копейчиков(ред.), А.М.Колодій (ред.).-К.:Юрінком Інтер, 2005

Гончаренко В.Г. Правознавство. Словник термінів: навч.посіб.-К.:Юрисконсульт;КНТ, 2007

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

- підсумковий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська


3.1. Назва. Політична економія.

3.2. Код. НФ.

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 2.

3.6. Кількість кредитів ЕСТS – 5,0.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Галат Л.М., канд. екон. наук, доц.; Грановська В.Г., канд. екон. наук., доц.

3.8. Результати навчання. Формування у студентів необхідних фундаментальних економічних знань – понять, категорій, законів щодо суті і змісту економічних явищ, процесів та механізмів, що діють у різних економічних системах, а також вміти їх використовувати при подальшому вивченні економічних дисциплін і на практиці.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна історія».

3.10. Зміст. Економічна теорія як наука, методологія політекономії, економічні потреби, благо, товар, натуральне і товарне господарство, гроші, їх функції, суспільне виробництво, відтворення, ресурси, технологічний вибір в економіці, альтернативна вартість, види і форми власності, типи економічних систем, суб'єкти економічної системи, кругооборот ресурсів і грошей в економіці, ринок, ринкова організація, система і структура ринків, інфраструктура ринку, ринковий механізм, закон попиту, закон пропозиції, еластичність, ринки досконалої та недосконалої конкуренції, підприємство, його організаційно-правові форми, витрати, їх види, національна економіка, результати розвитку та вимір, циклічність економічного розвитку, зайнятість та безробіття, інфляція, фінансова система держави та державний бюджет, грошово-кредитна система держави, світове господарство, перехідна економіка.

3.11. Рекомендовані джерела. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 6-те вид.,– К.: Знання-прес, 2007. – 719 с.

Вступ до еокномічної теорії. Підручник. Видання третє, доповнене. За ред. З. Ватаманюка. – Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 504 с.

Економічна теорія: Підручник. За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – С. 604 -617.

Єщенко П.С. Економіка для всіх. – К.: Вища школа., 2009. – 478 с.

Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В. У. Економічна теорія: Політекономія. Мікроеономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 652 с.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання з використання креативних, евристичних форм комунікацій.

- лекції (академічна лекція, окремі теми, питання проблемні);

- семінарські заняття (традиційні з використанням інтерактивних форм спілкування зі студентами).3.13. Методи оцінювання

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування, дискусії);

- підсумковий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Філософія.

3.2. Код. НГ.

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – ІІ.

3.6. Кількість кредитів ESTS –6.

3.7.ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Четвериков І.О., старший викладач.

3.8. Результати навчання. Формування у студентів наукового розуміння філософії як квінтесенції духовної культури людства; інтелектуальне, морально-етичне, художньо-естетичне, громадянське, патріотичне, правове виховання особистості на засадах гармонійного погодження загальнолюдських і національних цінностей; прищеплення високої світоглядно-методологічної культури студентів.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.

3.10. Зміст. Історія світової та вітчизняної філософської думки; основні теоретичні проблеми сучасної філософії (онтологія, свідомість, пізнання, людське буття та ін.).

3.11. Рекомендовані джерела. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ - 2000», 2002. – 544 с.; Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – 624 с.; Філософія. Підручник / За загальною редакцією Горлача М.І., Кременя В.Г., Рибалка В.К. – Харків: Консум, 2000. – 672 с.; Філософія: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. проф. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – 620 с.

3.12. Методи навчання. Традиційні й інноваційні:

- лекції (тематичні);

- практичні (традиційні, семінарські).

3.13. Методи оцінювання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

3.14. Мова навчання. Українська.


3.1. Назва. Українська мова (за професійним спрямуванням).

3.2. Код. НГ.

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 1.

3.6. Кількість кредитів ESTS – 4.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Рупташ Н.В., старший викладач.

3.8. Результати навчання. Підвищення рівня мовленнєвої професійної компетенції.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.

3.10. Зміст. Основні мовні та мовленнєві поняття. Стилістика. Функціональні стилі мовлення. Науковий текст як професійне висловлювання. Складні випадки правопису. Документування. Лексика професійного мовлення. Морфологічні особливості професійного мовлення. Синтаксичні особливості професійного мовлення. Усне приватне спілкування. Усне публічне спілкування. Елементи ораторського мистецтва.

3.11. Рекомендовані джерела.

Берегова Г.Д. Ділова українська мова: Курс лекцій: Навчально-методичний посібник. - Херсон: Айлант, 2004.

Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К.: Либідь, 1997.

Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. - К.: Освіта, 1994.3.12. Методи навчання. Традиційні й інноваційні:

- лекції (традиційні, проблемні);

- практичні (традиційні, семінарські, імітаційні інтерактивні).

3.13. Методи оцінювання.

- поточний (усне, письмове опитування, тестування);

- модульний (усне, письмове опитування, тестування);

- підсумковий (екзамен).3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Історія України.

3.2. Код. НГ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 1.

3.6. Кількість кредитів ESTS – 4.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Черемісін О.Г., кандидат історичних наук.

3.8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів до вивчення курсу «історія України», висвітлення процесів становлення, розвитку форм державності, соціально-економічних відносин та правових систем упродовж усієї історії, а також виховання людини-громадянина та особистості через засвоєння студентами історії українського народу в контексті європейської та світової історії.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. –

3.10. Зміст. Державно-політичний та соціально-економічний розвиток українського народу від найдавніших часів до сьогодення.

3.11. Рекомендовані джерела. Історія держави і права України. Підручник / Під ред. А.С. Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 326 с.; Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1996.- 526 с.; Яковенко Н.М. Нарис історії України: З найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. – К., 1997. – 350 с.

3.12. Методи навчання. Традиційні й інноваційні:

- лекції (традиційні, мультимедійні );

- практичні (традиційні, семінарські ).

3.13. Методи оцінювання.

- поточний (усне, письмове опитування, тестування);

- модульний (усне, письмове опитування, тестування);

- підсумковий (екзамен).3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Економічна інформатика.

Код. НФ

Тип: Нормативна

Рік навчання 2010-2011.

Семесмтр 2

Кількість кредитів ECTS - 5

Лектор: Захарченко Раїса Миколаївна, к.т.н., доцент

Результати навчання. вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних та перспективних обчислювальних машин, прикладних систем програмування (електронні табличні процесори, системи підготовки текстів, робота з базами даних), а також набуття вміння програмувати в системі Visual Basic.

Обовязкові попередні навчальні дисципліни. "Інформатика", "Вища математика".

Зміст. Студенти вивчатимуть основи інформатики, набуватимуть уявлення про архітектоніку, технічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем, про підготовку завдань для їх подальшої реалізації на ЕОМ, ознайомляться з системами обробки інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань, набуватимуть навичок використання локальних комп’ютерних мереж під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування. Курс вивчається на базі наступних програмних продуктів:

OC Microsoft Windows; пакет офісних програм Microsoft Office (а саме MS Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Visual Basic).Рекомендовані джерела. В.А. Баженов, П.С. Венгерський, В.М. Горлач Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник – К.:Каравела, 2003. – 464 с.

В.М. Беспалов Інформатика для економістів. Навчальний посібник для студентів в вищих навчальних закладах економічних спеціальностей. – К.:ЦУЛ, 2003. – 788 с.

Информатика: Компьютерная техника. Компьютерные технологии: Учебник для студентов высших учебных заведений/За ред. О.И. Пушкаря. – К.: Вид. центр „академія”, 2003. – 703 с.

Иванов В.Г. и др. Основы информатики и вычислительной техники: Навч. Пособие./ В.Г. Иванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; За заг. ред. В.Г. Иванова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

Иванов В.Г. и др. Основы информатики и вычислительной техники: Навч. Пособие./ В.Г. Иванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; За заг. ред. В.Г. Иванова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

Методи навчання: лекції практичні заняття лабораторні заняття в комп'ютерних класах із сучасним програмно-технічним забезпеченням.

Методи оцінювання: оцінювання з урахуванням виконання практичних завдань лабораторних завдань завдань із самостійної роботи і атестації з поточної успішності. Співбесіда іспит.

Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Університетська освіта

3.2. Код. НГ

3.3. Тип. Факультативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 1.

3.6. Кількість кредитів ESTS – 1.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Анікіна Н.В., директор бібліотеки.

3.8. Результати навчання. здобуття теоретичних знань та набуття практичних навичок у сфері формування та реалізації знань щодо сутності вищої освіти, її удосконалення в світі, новітніх шляхів побудови навчання згідно з європейськими стандартами та приєднання до Болонського процесу, які будуть отримані в процесі навчання в університеті.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія України», «Історія економіки і економічної думки».

3.10. Зміст. Історія освіти і науки. Історія освіти України. Історія аграрної освіт України. Сучасна українська Національна Школа. Сучасна університетська освіта в Україні. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні в Україні. Євроінтеграція освіти в Україні як чинник соціально-економічного розвитку держави. Основні етапи формування університетської освіти у навчальних закладах країн Європи та Америки. Основні цілі Болонського процесу. Особливості кредитно-модульної системи та мотивація до навчання. Роль наукової бібліотеки в навчальному процесі. Методика самостійної роботи студента. Інформаційна культура студента. Електронно-інформаційні ресурси. АРМ «Читач».

3.11. Рекомендовані джерела.

Астахов К.В. Євро інтеграційні трансформації в освіті: готовність викладацького корпусу до їх адекватного сприйняття / К.В.Астахов // Проблеми освіти. – 2008. - № 53. – с. 7-10;

Гончаренко Т.В. Електронний каталог Наукової бібліотеки ХДАУ: метод. пос. з пошуку документів у електронному каталозі АІБС «ІРБІС». – Херсон: ХДАУ, 2009. – 48 с.

Дроб’язко П.І. Українська національна школа: витоки і сучасність / П.І.Дроб’язко: посібник. – К.: Академія, 1997. – 182 с.

Університетська освіта в Україні та Болонський процес: Навч. пос. і термінолог. словник / А.Ф.Головчук, Т.Д.Іщенко, О.О.Акімов та ін. – К.: Аграрна освіта, 2007. – 83 с.

3.12. Методи навчання. Традиційні й інноваційні:

- лекції (традиційні, проблемні);

- практичні (традиційні, семінарські).

3.13. Методи оцінювання:


  • опитування, тестування;

  • модульний контроль;

  • підсумковий (залік).

3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Іноземна мова (за проф. спрямуванням)

3.2. Код. НГ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр. I-V.

3.6. Кількість кредитів ECTS10.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Чеканович В.Г., ст. викладач ін. мови, Ананьєва М.В., викладач ін. мови, Бокшань Г.І., викладач ін.мови, Гроза М.Е., викладач ін. мови, Дашевська Л.М., викладач ін. мови, Мацегора С.М., викладач ін. мови.

3.8. Результати навчання. Удосконалення і розвиток знань, навичок і вмінь з іноземної мови; сприйняття і розуміння монологічних та діалогічних висловлювань носіїв мови в межах професійної тематики; розвиток навичок природно-мотивованого монологічного мовлення; усний і письмовий переклад з іноземної мови; розвиток навичок оглядового, інформативного і глибинного читання; виклад змісту прослуханого чи прочитанного у письмовому вигляді іноземною мовою.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Шкільна програма з іноземної мови.

3.10. Зміст. Розмовні теми з питань навчання та повсякденного спілкування. Аграрний сектор та аграрна освіта в Україні та англомовних країнах. Економічні системи. Ринок та ринкова структура. Економічні поняття: попит, пропозиція. Бухгалтерська справа. Облік, фінансування та управління. Облік і аудит. Анотування та реферування фахових джерел. Професійне спілкування. Основні видочасові форми дієслова в активному та пасивному стані. Частини мови в англійській мові. Головні та другорядні члени речення. Форми дієслова та конструкції з ними. Пряма та непряма мова. Узгодження часів.

3.11. Рекомендовані джерела.

Богацкий И.С., Дюканова Н.М.. Бизнес-курс английского языка. –К.: «Логас», 2002.

Коссман Л. Практическая грамматика английского языка. – М.: 1983.

Ніколаєва С.Ю. Тести з англійської мови. – К.:«Ленвіт», 1995.

Murphy, Raymond. English Grammar in Use. – Cambridge University Press, 1988.

Swan, Michael. Practical English Usage. – Oxford University Press, 1980.

Глушенкова Е.В., Комарова Е.Н. Английский язык для студентов экономических специальностей. –М.: АСТ. Астрель, 2004.

Голдіна О.М., Ізотова Л.І. “Business Reader”. Навчальний посібник для економічних спеціальностей. – Харків, 2003.

Довгорук Л.Я. Англійська мова для студентів економічних спеціальностей. – Житомір: ПП “Рута”, 2001.

3.12. Методи навчання. Лінгвістичні методи опрацювання іншомовних джерел, ознайомче та пошукове читання професійно-орієнтованих іншомовних текстів. Комунікативний метод з використанням монологічного та діалогічного мовлення.

3.13. Методи оцінювання.

- поточний (тестування, фронтальне опитування, анотування та реферування, презентація)

- підсумковий (іспит)

3.14. Мова навчання. Пояснення граматичного матеріалу – українською мовою. Робота з лексичним матеріалом та комунікація в аудиторії – іноземною мовою (англійська, німецька, французька).

3.1. Назва. Математика для економістів

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 1, 2.

3.6. Кількість кредитів ECTS – 3.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.. Савченко О.Г., канд. фіз.‑мат. наук, доц.

3.8. Результати навчання. Вміння формулювати визначення, тереми, правила; проводити доведення теорем. Проведення розрахунків середніх величин, здійснення дій над векторами, матрицями, обчислювання визначників. Розв’язування систем лінійних рівнянь. Дослідження форм і властивостей прямих, площин, кривих та поверхонь другого порядку. Знаходження границь функцій, здійснення диференціальних та інтегральних числень. Оволодіння математичними методами досліджень явищ.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка