Інформаційний пакет european credit transfer system (ects)
Сторінка4/6
Дата конвертації04.01.2018
Розмір1,18 Mb.
1   2   3   4   5   6

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. Шкільний курс математики.

3.10. Зміст. Вступ до вищої математики. Лінійна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення Інтегральне числення. Ряди. Диференціальні рівняння.

3.11. Рекомендовані джерела. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І. та ін.. Вища математика Ч. 1. – Чернівці, 2002. – 130 с.

П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова “Высшая математика в упражнениях и задачах” , часть I, часть II. – М. : Высшая школа.1986.

Беклемишев Д. В. “Курс аналитической геометрии и линейной алгебры”М. :Наука . 1976.

Валєєв К.Г., Джалладова І.А. Вища математика: Навч. посібник. У 2-х ч - К.: КНЕУ, 2001.

Вища математика: Навч.-метод.посіб.для самост.вивч.дисципліни/К.Г.Валєєв, І.А. Джалладова, О.І. Лютий, О.І Макаренко, В.Г. Овсієнко. - К.: КНЕУ, 1999.

Гусак А.А. Задачи и упражнения по высшей математике: В 2 ч.- Мн.: Выш.шк.,1988.

Дубровник В.П., Юрик І.І., Вища математика:Навч. посібник.- К.:Вища шк.,1993-648 с.

3.12. Методи навчання. Використання традиційних методів.

– лекції (традиційні, з використанням наочності, використанням комп’ютерних програм: MS Excel під час комп’ютерного практикуму).

– практичні (традиційні, з використанням комп’ютерних програм: MS Excel під час комп’ютерного практикуму).

3.13. Методи оцінювання:

– поточний/модульний (усне опитування, письмові самостійні та модульні контрольні роботи)

– підсумковий (екзамен).

3.14. Мова навчання. Українська.
3.1. Назва. Безпека життєдіяльності.

3.2. Код. НГ.

3.3. Тип. Обов'язкова.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр - 2.

3.6. Кількість кредитів ECTS - 1,5.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Болілий О.С., ст. викл.

3.8. Результати навчання. Формування вмінь для ідентифікації небезпеки, визначення рівня індивідуального та колективного ризику, запобігання небезпечним ситуаціям, їх попередження, зменшення ураження для людини, зменшення інших негативних наслідків надзвичайних ситуацій, надання першої допомоги, формування здорового способу життя.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. Знання з індивідуального розділу «Основи екології».

3.10. Зміст. Теоретичні основи безпеки життєдіяльносгі. Людина в структурі системи «Людина - навколишнє середовище». Середовище у структурі системи «Людина - навколишнє середовище». Забезпечення захисту. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності. Глобальна безпека.

3.11. Рекомендовані джерела.

Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності: підручник / Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. - К.: Каравела, 2008.

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. / В.М. Лапін. - 6-е вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007.

Болілий ОС. Безпека життєдіяльності : Опорний конспект лекцій / О.С. Болілий. -К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007.

Геврик Є.О. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Є.О. Геврик. - К. : Ельга. -Н. : КНТ, 2007.

Козинець В.М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму : навч. посіб. / В.М. Козинець. -К. : Кондор, 2006.

Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності / В.М. Ярошевська. - К. : Професіонал, 2004.

3.12. Методи навчання. Лекції, практичні заняття.

3.13. Методи оцінювання:


 • поточний (тести, опитування);

 • підсумковий (диференційний залік).

3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Фізичне виховання.

3.2. Код. НГ.

3.3. Тип. Обов'язкова.

3.4. Рік навчання. 2010 - 2012.

3.5. Семестр - 1 - 4.

3.6. Кількість кредитів ECTS - позакредитна дисципліна.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Погасій Л.І., ст. викл.

3.8. Результати навчання. Забезпечення підтримки та розвитку фізичного і морального здоров'я, комплексного підходу до формування розумових та фізичних якостей особистості.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. Базові знання з «Фізичної культури» рівня повної загальної середньої освіти.

3.10. Зміст. Історія організації фізичної культури. Наукове обґрунтування фізичного виховання та спортивного тренування. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки. Основи здорового способу життя студентів. Організація лікарського контролю та самоконтролю в процесі фізичного виховання. Гігієнічні основи фізичної культури та спорту. Гімнастика. Атлетична гімнастика. Баскетбол. Волейбол. Легка атлетика. Плавання. Рукопашний бій. Спеціальне медичне відділення. Настільний теніс. Бадмінтон. Дзюдо. Футбол. Аеробіка. Пауерліфтинг.

3.11. Рекомендовані джерела.

Короп М.Ю. Фізичне виховання в КНТЕУ / М.Ю. Короп, Ф.С. Юрчук, Н.Г. Муха та ін. - К., 2000.3.12. Методи навчання:

 • практичні;

 • заняття (тренінг).

3.13. Методи оцінювання:

 • опитування, тестування;

 • модульний контроль;

 • підсумковий (залік).

3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. ТВП: рослинництво (землеробство)

3.2. Код.ВП.

3.3. Тип. Обов’язкова.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 2.

3.6. Кількість кредитів ESTS – 1.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Свиридов О.В. – к.с.-г.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри землеробства.

3.8. Результати навчання. Формування технологічної підготовки з виробництва рослинницької продукції в умовах неполивного і зрошуваного землеробства; вміння планувати і організовувати виконання виробничих процесів у рослинництві на сформованих майбутнім фахівцем сівозмінах з використанням сільськогосподарської техніки, застосуванням добрив, регуляторів росту, хімічних засобів захисту рослин, розраховувати і забезпечувати високу економічну ефективність впровадження технологій та їх екологічну чистоту.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Ботаніка», «Фізіологія рослин», «Ґрунтознавство» у об’ємі шкільної програми.

3.10. Зміст. Поняття, цілі та завдання технології виробництва продукції рослинництва. Основні фактори життя рослин, закони наукового землеробства, прийоми підвищення родючості ґрунтів. Елементи технологій вирощування польових, овочевих і кормових культур. Оцінка і вибір найбільш продуктивних сільськогосподарських культур, їх сумішок при найбільш визначенні структури посівних площ з врахуванням ґрунтово-кліматичних і економічних особливостей різних форм власності.

3.11. Рекомендовані джерела.

Алімов Д.М., Шелестов Ю.В. Технологія виробництва продукції рослинництва: Підручник. – К.: Вища школа., 1995. – 271 с.

Танчик С.П., Дмитрищак Н.Я., Алімов Д.М., Технологія виробництва продукції рослинництва: Підручник. – К: Слово., 2008. – 998 с.

Ушкаренко В.О. Зрошуване землеробство. Підручник. – К: Урожай., 1994. – 326с.3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та не традиційних методів викладання з використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні заняття (традиційні з моделюванням ситуацій, сівозміни)

3.13. Методи оцінювання:

- поточний, модульний (опитування, розв’язання ситуаційних завдань, написання самостійних робіт);

- підсумковий (залік).

3.14. Мова навчання. Українська.

2 курс

3.1. Назва. Податкова система.

3.2. Код. ЗП

3.3. Тип. Факультативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр - 2.

3.6. Кількість кредитів ECTS3.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Петіна Л.В., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів.

3.8. Результати навчання. Опанування навиків дотримання та реалізації податкової політики на рівні підприємства, врахування усіх змін в податковому законодавстві при веденні господарської діяльності суб’єктами господарювання.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Державне управління економікою. Податки і податкова політика.

3.10. Зміст. Сутність та види податків. Податкова система і податкова політика держави. Місцеві податки та збори. ПДВ. Податок на прибуток підприємств. Оподаткування доходів фізичних осіб. ФСП. Акцизний збір. Податок на землю.

3.11. Рекомендовані джерела. Лютий І.О. Податкова система : навч. посіб. / І.О. Лютий – К.: Центр навчальної літератури, 2009.

Дєєва Н.М. оподаткування в Україні : навч.посіб. / Н.М. Дєєва - К.: Центр навчальної літератури, 2009.

Пріб К.А. Податкова система України : навч. посіб. / К.А. Пріб - К.: Центр навчальної літератури, 2007.

Василик О.Д. Податкова система України : навч. посіб. / О.Д. Василик -К.: ВАТ"Поліграф книга", 2004.3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

- підсумковий (залік).

3.14. Мова навчання. Українська.


3.1. Назва. Макроекономіка.

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр - 3

3.6. Кількість кредитів ECTS – 5

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада – Рудік Н.М., канд. с.-г.. наук. доц.

3.8. Результати навчання – Формування системи знань про механізм функціонування національної економіки на підставі сучасних макроекономічних теорій, обґрунтованих світовою і вітчизняної наукою, та досвід макроекономічної практики.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Політична економія”.

3.10.Зміст. Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Макроекономічна нестабільність (кон’юнктурні коливання економіки; зайнятість та безробіття як макроекономічні явища; інфляція, її фіскальні та грошові аспекти). Сукупний попит і сукупне пропонування. Споживання, заощадження та інвестиції. Сукупні видатки і ВВП. Держава в системі макроекономічного регулювання. Фіскальна політика (бюджетно-податкова політика в макроекономічному регулюванні; державний бюджет, державний борг та управління ними в системі макроекономічного регулювання). Грошовий ринок та грошово-кредитна політика. Ринок праці та соціальна політика (ринок праці та політика зайнятості, політика соціального захисту населення). Механізм зовнішньоекономічної діяльності. Економічне зростання.

3.11.Рекомендовані джерела: Базілінська О.Я. Макроекономіка. Навч. пос.- К.: Центр учбової літератури, 2009. – 442с.

Базилевич В.Д. Макроекономіка: підручник / За ред. В.Д. Базилевича, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик. – К.: Атака, 2009. - 368 с.

Задоя О.А., Петруня Ю.С. Макроекономіка: Підручник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2008. – 381 с.

3.12.Методи навчання: традиційні та інтерактивні:

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційні, інтерактивні)

3.13.Методи оцінювання


 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

 • підсумковий (іспит)

3.13.Мова навчання: українська


3.1. Назва. Мікроекономіка.

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр - 4

3.6. Кількість кредитів ECTS – 5

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада – Рудік Н.М., канд. с.-г. наук. доц.

3.8. Результати навчання – Формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії підприємства та ринкових структур, ринку факторів виробництва.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Політична економія”, “Макроекономіка”.

3.10.Зміст. Предмет, методи та методологія мікроекономіки. Основи мікроекономічної теорії попиту і пропозиції (еластичність попиту і пропозиції; аналіз часткової рівноваги). Теорія поведінки споживача (теорія граничної корисності і поведінка споживача; ординалістська теорія). Аналіз поведінки споживача. Мікроекономічна модель підприємства. Теорія витрат виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Олігополія та монополістична конкуренція. Загальна характеристика факторних ринків (ринок ресурсів виробництва; ринок праці; ринок капіталу). Загальна рівновага. Суспільні блага. Держава в мікроекономічній теорії та зовнішні ефекти.

3.11.Рекомендовані джерела: Базілінська О.Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навч. пос.- К.: “Центр навчальної літератури”, 2005. – 352с.

Базилевич В.Д. Мікроекономіка: підручник. – К.: Знання, 2008. - 679 с.

Косік А.Ф. Мікроекономіка: Навч.посіб. для студ. вищ. навч. зал. / А.Ф. Косік, Г.Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2008.- 436с.

Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: навч.посіб. – 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2008.- 418с.3.12.Методи навчання: традиційні та інтерактивні:

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційні, інтерактивні)

3.13.Методи оцінювання

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

 • підсумковий (іспит)

3.13.Мова навчання: українська

3.1. Назва. Статистка

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр - 4

3.6. Кількість кредитів ECTS – 3,0

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада – Самайчук С.І., канд. екон. наук, доц.

3.8. Результати навчання – Надання знань про методі збирання, оброблення та аналізу інформації стосовно соціально-економічних явищ і процесів.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Вища математика”, “Математичне програмування”, “Теорія ймовірностей і математична статистика”.

3.10.Зміст. Предмет і метод статистики. Статичні спостереження. Зведення і групування статистичних даних. Статистичні показники. Аналіз рядів розподілу. Вибірковий метод. Статистична перевірка гіпотез. Аналіз таблиць взаємної спряженості. Статистичні методи аналізу кореляційних зв’язків. Аналіз інтенсивності динаміки. Аналіз тенденцій розвитку. Індекси. Графічний метод.

3.11.Рекомендовані джерела: Статистика: Підручник/ С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С.С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000 – 467с.

Попов І.І. Теорія статистики. Практикум: навч. посіб. / І.І. Попов. - К.: МАУП, 2006.-290с.

Тарасенко І.О. Статистика: навч. посіб. / І.О. Тарасенко. – К.: Центр навч. л-ри, 2006.-344с.

Опря А.Т. Статистика: навч. посіб. / А.Т. Опря. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 472с.3.12.Методи навчання: традиційні:

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційні з моделюванням ситуації)

3.13.Методи оцінювання

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

 • підсумковий (іспит)

3.13.Мова навчання: українська


3.1. Назва. Економетрія .

3.2. Код. ЗП

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр - 3

3.6. Кількість кредитів ECTS – 1,5

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада – Артамонова І.Ю., асистент

3.8. Результати навчання – надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Вища математика”, “Дослідження операцій”.

3.10.Зміст. Предмет, методи і завдання дисципліни. Методи побудови загальної лінійної моделі. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі. Узагальнений метод найменших квадратів. Економетричні моделі динаміки. Емпіричні методи кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь. Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками. Методи інструментальних змінних. Моделі розподіленого лагу. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь.

3.11.Рекомендовані джерела: О.А. Корольов. Економетрія. Навчальний посібник. - К.: Книга,2005.

Я.Р. Мангус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. Эконометрика. Навч. Курс, Мосива, Изд-во «Дело», 2005

Толбатов Ю. Економетрика, Тернополь,2008

3.12.Методи навчання: традиційні:

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційна з моделюванням ситуації)

3.13.Методи оцінювання


 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

 • підсумковий (залік)

3.13.Мова навчання: українська

3.1. Назва. Ціни і ціноутворення.

3.2. Код. ЗП

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання. 2

3.5. Семестр - 1

3.6. Кількість кредитів ECTS – 2

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада – Бойко Л.О., к.с.-г.н., доцент

3.8. Результати навчання – оволодіння теоретичними та практичними знаннями з питань формування цін та розробки цінової політики. Розкриття методики формування цін та її окремих елементів, сутності методів ринкового ціноутворення. Методологічні підходи до розробки цінової політики та стратегії підприємства.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Економічна теорія”, «Математика для економістів», “Мікроекономіка”, “Податкова система”.

3.10.Зміст. Поняття про ціну та ціноутворення. Ціна як категорія ринкового господарства. Система цін та їх класифікація. Ринковий механізм ціноутворення. Ціноутворення та структура ринку. Методи ціноутворення в умовах конкурентного ринку. Цінова політика та стратегія підприємства. Ціноутворення на виробничі ресурси та продукцію сільського господарства. Державне регулювання цін. Ціни та ціноутворення в Україні в умовах дії нового законодавства. Державне регулювання ціноутворення в цивілізованих країнах.

3.11.Рекомендовані джерела:

Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник.-Львів: «Інтелект-Захід», 2010.-488 с.

Тормоса Ю.Г. Ціни і цінова політика. Навчально-методичний посібник. К.:КНЕУ,2003.

Верхоглядова Н.І. та ін.Основи ціноутворення: Навчальний посібник.-К.:Кондор,2007.-252 с.3.12.Методи навчання: традиційні:

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційні, розрахункові)

3.13.Методи оцінювання

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

 • підсумковий (залік)

3.13.Мова навчання: українська

3.1. Назва. Бухгалтерський облік.

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Обов’язкова.

3.4.Рік навчання.

3.5. Семестр. 4.

3.6. Кількість кредитів ЕСТS – 5.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступень, посада. Коваль С.В., к.е.н., доц.

3.8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів для вирішення конкретних завдань з бухгалтерського обліку і формування інформаційної бази щодо управління підприємницькою діяльністю в умовах ринку.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Фінанси”, “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Статистика”.

3.10. Зміст. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Оцінювання та калькуляція Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку. Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. Облік фінансових інвестицій. Облік власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Облік витрат діяльності підприємства. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова звітність.

3.11. Рекомендовані джерела.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку/ В.Г. Швець. – К.: Знання-Прес, 2003.

Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку / В.С. Білоусько, М.І. Беленкова. – К.: Кодор, 2007.

Бухгалтерський облік (теорія) / М.Г. Михайлов, А.І. Глушаченко, В.П. Гончар, Г.А. Болмат. – К.: Центр навч. л-ри, 2007.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:


 • лекції (тематична, проблемна);

 • практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

3.13. Методи оцінювання:

 • поточний/модульний (опитування, розв’язання ситуаційних завдань, вирішення тестових питань, написання самостійних робіт);

 • підсумковий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Історія економічної думки.

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 3.

3.6. Кількість кредитів ЕСТS – 3,0.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Абсава Л.О, канд. екон. наук, доц.; Голович Н.М., старший викладач.

3.8. Результати навчання. Теоритична підготовка студентів, яка дапомагає з'ясувати, якою мірою економічній школі. Економімісти іх концепції, сприяли процесу і вдосконаленю економічних знань, що і яким чином кожна з шкіл додала до суми економічних знань. Історія екнономічних вчень допомагає збагнути сучасну проблематику, актуальних тем економічної теорії.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна історія», «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка».

3.10. Зміст. Історія еконоічної думки вивчає історичний процес виникнення і розвитку ідей, концепцій, теорій, доробок учених-економістів в різні економічні періоди – від робовласництва до сучасного періоду. Маркантелізм. Класична школа політичної економіки в Англії (У.Петті А. Сміт, Д. Рікардо). Вчення фізіократів, европейских соціолістів-утопістів. Марксизм. Неокласичний напрям економічної думки. Економічна думка в Україні у 19 ст. Інстуціоналізм. Кейсіанство і його розвиток. Еволюція некласичної думки: монетаризм, неолібералізм. Економічна думка в радянську добу.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка