Інформаційний пакет european credit transfer system (ects)
Сторінка5/6
Дата конвертації04.01.2018
Розмір1,18 Mb.
1   2   3   4   5   6

3.11. Рекомендовані джерела. Історія економічних вчень: Підручник , За ред. Базилевича В.Д.. – К.: Знання, 2004. – 1300 с.

Історія економічних учень: Підручник , Л.Я.Корнійчук, Н.О. Тараненко, А.М. Поручник та ін.; За ред. ЛЯ.Корнійчука, Н.О.Татаренка. – К.: КНЕУ, 1999. – 564 с.

Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних Учень: Навч. Посібник К.: Знання-Пресс, 2000. – 514 с. Історія економічної думки України: Навч. посібник , Р.Х. Васильєва, Л.П. Горкіна, Н.А. Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993. – 272 с.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання з використання креативних, евристичних форм отримання знань.

- лекції (академічна лекція);

- семінарські заняття (традиційні, підготовка доповідей, ессе, дискусії).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);- підсумковий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська.
3.1. Назва. Основи наукових досліджень

3.2. Код. ЗП

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання. 2010 - 2011

3.5. Семестр - 2

3.6. Кількість кредитів ECTS – 1

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Грановська В.Г., канд.екон. наук, в.о. доц.

 1. 3.8. Результати навчання. Формування системи спеціальних знань з організації науково-дослідної роботи, вивчення методології наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку, які включають основи наукознавства та методику наукових досліджень конкретних проблем. Набуття навичок організації впровадження результатів закінчених наукових досліджень, оцінки та критерії ефективності науково-дослідних робіт у галузях національної економіки.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства».

3.10. Зміст. Наука, як система уявлень про світ. Теоретична основа наукових досліджень. Методологія і методи наукових досліджень. Логіка наукового дослідження. Оформлення результатів досліджень у вигляді наукових робіт. Підготовка публікацій, рефератів, доповідей. Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність. Інформаційне забезпечення наукових досліджень в економіці. Підготовка і кваліфікація наукових кадрів в Україні.

3.11. Рекомендовані джерела:

Макогон Ю.В.. Основи наукових досліджень в економіці: Навч. посібник. / Ю.В. Макогон, В.В Пилипенко – Донецьк: Альф-прес, 2007.-144с.

Чорненький Я.Я. Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький та ін. - К. : Професіонал, 2006.

Соловйов С.М. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Соловйов. - К. : Центр навч. л-ри, 2007.3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання з використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (усне та письмове опитування, тестування).3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (усне та письмове опитування, тестування)

- підсумуовий (залік).

3.14. Мова навчання. Українська

3.1. Назва. Регіональна економіка.

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 4.

3.6. Кількість кредитів ЕСТS – 5,0.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Мармуль Л.О., док. екон. наук; Білошкуренко Л. В., асистент.

3.8. Результати навчання. Формування у студентів необхідних економічних знань щодо просторового розміщення продуктивних сил, оволодіння поняттями, категоріями, законами щодо суті і змісту процесів та механізмів, що діють щодо продуктивних сил, а також вміти їх використовувати при подальшому вивченні економічних дисциплін і на практиці.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна географія», «Основи економічної теорії», «Статистика», «Історія України», «Економіка праці і соціально-трудових відносин».

3.10. Зміст. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка як наука, методологія дисципліни, закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил, ресурсний потенціал країни, мінеральні сировинні ресурси, розселення населення, трудові ресурси, народногосподарський комплекс України, металургійний комплекс, хімічна промисловість, машинобудівний комплекс, агропромисловий комплекс України, ПЕК, лісовий, будівельний, транспорт, зв'язок, соціальний комплекс, зовнішньоекономічні зв’язки, науково-технічний комплекс, економічні райони України.

3.11. Рекомендовані джерела. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заєць, Ю.І. Пітюренко. – К.: КНЕУ, 2005.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник; затвердж. МОН України / С.І. Дорогунцов [та ін.]; за ред.. С.І. Дорогунцова. – 2-ге вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2007.

Розміщення продуктивних сил / За ред. Є.П. Качана. – Юридична книга, 2001.

Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посіб.: реком. МОН України / П.О. Масляк. – К.: Знання, 2008.3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання з використання креативних, евристичних форм комунікацій.

- лекції (академічна лекція, окремі теми, питання проблемні);

- семінарські заняття (традиційні з використанням інтерактивних форм спілкування зі студентами).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

- підсумковий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва «Основи охорони праці»

3.2. Код. ЗП

3.3. Тип .Нормативна

3.4. Рік навчання. 2010-2011

3.5. Семестр -3

3.6 Кількість кредитів ECTS – 1,5

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Логвіновський А.Я., к. с-г.н., доцент, 3.8. Результати навчання. Одержання теоретичних знань з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та вміння надавати першу долі карську допомогу потерпілим.

3.9. Обов’язкові попередні дисципліни. Безпека життєдіяльності. Валеологія.

3.10. Зміст. Впровадження у виробництво нових методів організаційної роботи на підставі нормативних документів для покращення санітарного стану та підвищення безпеки праці, зниження травматизму та професійних захворювань працюючих.

3.11. Рекомендовані джерела. М.П.Гандзюк, Е.П.Желібо, М.О.Халімовський «Основи охорони праці» . Київ «Каравела» 2004. Л.П.Керб «Основи охорони праці» . Київ 2001. Житецький В.И., Джиги рей В.С., Мельников О.В. «Основи охорони праці» - Львів: Афіша 2000.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання (лекції, практичні, самостійні заняття)

3.13. Методи оцінювання – Поточний модульний, (тестування усне та письмове опитування) підсумковий (залік).

3.14. Мова навчання. Українська

3.1. Назва. Культурологія.

3.2. Код. НГ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 4. 3.6. Кількість кредитів ECTS – 4.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Берегова Г.Д., кандидат педагогічних наук, доцент.3.8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів з курсу «Культурологія»; засвоєння основних категорій культурології шляхом вивчення історико-культурних процесів і феноменів від найдавніших часів до сьогодення; ознайомлення з реаліями національної культурної спадщини; виховання патріотично-налаштованої особистості з високими моральними цінностями й повагою до історії та культури свого народу.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Історія України.

3.10. Зміст. Культурологія як інтегративне наукове знання про культуру. Джерела формування української культури. Культура Київської Русі. Українська культура у XIV – першій половині XVІІ ст. Українська культура в другій половині XVІІ – XVІІІ ст. Українська культура ХІХ ст. Культура України в ХХ ст. Культурні реалії України ХХІ ст.

3.11. Рекомендовані джерела. Левчук Л.Т. Історія світової культури. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 398 с.; Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2005. – 512 с.; Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з культурології. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 368 с.; Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української художньої культури. – Х., 2003; Шейко В.М., Тишевська Л.Г. Історія української культури: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2010. – 264 с.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

- підсумковий (екзамен).

3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Політологія.

3.2. Код. НГ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 3.

3.6. Кількість кредитів ESTS – 3.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Герасименко М.В., старший викладач.

3.8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів до вивчення курсу «Політологія», висвітлення шляхів розвитку політичного процесу, функціонування політичної системи і влади, сутності, форм, методів діяльності суб’єктів політики

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Історія України, соціологія.

3.10. Зміст. Політологія як наука та навчальна дисципліна. Виникнення та еволюція світової політичної думки. Політичне життя як об’єкт дослідження політичної науки. Політична система суспільства. Політична влада як атрибут політичної системи. Держава – базовий інститут політичної системи. Політичні партії та громадські організації. Людина як суб’єкт політики. Політична свідомість, культура та ідеологія. Міжнародна політика і суспільний прогрес.

3.11. Рекомендовані джерела.

Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. Друге вид., доп. – Львів: «Новий Світ-2000», «Альтаїр-2002», 2003. – 172 с.

Політологія: Підручник / За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка. – 3-є вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2006. – 568 с.

3.12. Методи навчання. Традиційні й інноваційні:

- лекції (традиційні, тематичні, мультимедійні );

- практичні (традиційні, семінарські, з моделюванням ситуації ).

3.13. Методи оцінювання.

- поточний (усне, письмове опитування, тестування);

- модульний (усне, письмове опитування, тестування);

- підсумковий (екзамен).3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Економіко-математичне моделювання.

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 1Y.

3.6. Кількість кредитів ECTS – 5.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Кузьмич Валерій Іванович., канд. фіз.‑мат. наук, доц.

3.8. Результати навчання. Оволодіння методами розв’язування оптимізаційних економіко-математичних задач.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища математика», «Теорія ймовірностей і математична статистика».

3.10. Зміст. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки.

Оптимізаційні економіко-математичної моделі. Задача лінійного програмування та методи її розв’язування. Теорія двоїстості та аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач. Цілочислове програмування. Нелінійні оптимізаційні моделі економічних систем. Аналіз та управління ризиком в економіці. Система показників кількісного оцінювання ступеня ризику. Принципи побудови економетричних моделей. Парна лінійна регресія. Лінійні моделі множинної регресії. Узагальнені економетричні моделі. Економетричні моделі динаміки

ї3.11. Рекомендовані джерела.

Романюк Т.П., Терещенко Т.О., Присенко Г.В., Городкова І.М. Математичне програмування.: Навч. посібник – К. ІЗМН, 1996.

Кулян В.Р., Юнькова О.О., Жильцов О.Б. Математичне програмування. –К., МАУП, 2000.

Івченко І.Ю. Математичне програмування. –К., ЦУЛ, 2007.

Боровик О.Л., Боровик Л.В. Дослідження операцій в економіці. -К., ЦУЛ, 2007.

Таха Х. Введение в исследование операций: Пер. с англ. — 6-е изд.— М.: Издат. дом “Вильямс”, 2001. — 912 с.

Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці. -Харків, Гриф, 2002.

Лавренчук В.П.,Готинчан Т.І. та ін.. Вища математика Ч. 3. – Чернівці, 2002. – 230 с.3.12. Методи навчання. Використання традиційних методів з використанням комп’ютерних технологій.

– лекції (традиційні).

– практичні (традиційні).

3.13. Методи оцінювання:

– поточний/модульний (усне опитування, письмові самостійні та модульні контрольні роботи)

– підсумковий (екзамен).

3.14. Мова навчання. Українська.


3.1. Назва. Теорія ймовірностей і математична статистика.

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 2.

3.6. Кількість кредитів ECTS – 3.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Плоткін С.Я., канд. фіз.‑мат. наук, доц.

3.8. Результати навчання. Оволодіння методами досліджень випадкових явищ, методами збору, обробки та аналізу статистичної інформації.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Вища математика».

3.10. Зміст. Основні поняття та теореми теорії ймовірностей. Повторні незалежні випробування. Випадкові величини та їх числові характеристики. Основні закони розподілу неперервних випадкових величин. Вибірковий метод. Статистичні оцінки параметрів генеральної сукупності. Статистичні гіпотези. Елементи дисперсійного та кореляційно-регресійного аналізів.

3.11. Рекомендовані джерела. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высш. шк., 1980.

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. - М.: Высш. шк., 1975.

Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Математика для економістів. Кн.2. Теорія ймовірностей та математична статистика. К.: Національна академія управління, 1999 р. – 447 с.

Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика. Практикум для самостійної роботи студентів. К.: Національна академія управління, 2001р. – 156с.3.12. Методи навчання. Використання традиційних методів з використанням комп’ютерних технологій.

– лекції (традиційні, з використанням комп’ютерних програм: MS Excel, Mathcad, Statistica).

– практичні (традиційні, з використанням комп’ютерних програм: MS Excel, Mathcad, Statistica).

3.13. Методи оцінювання:

– поточний/модульний (усне опитування, письмові самостійні та модульні контрольні роботи)

– підсумковий (екзамен).

3.14. Мова навчання. Українська 1. Назва. Психологія та педагогіка.

 2. Код. НГ

 3. Тип. Факультативна.

 4. Рік навчання. 2010 – 2011.

 5. Семестр – I.

 6. Кількість кредитів ECTS – 1,5.

 7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Виноградова Т.І. ст. викладач, Вальовська Н.В. асистент.

 8. Результати навчання. Оволодіння фахівцями психолого – педагогічних знань необхідних у професійній діяльності, у міжособистісній взаємодії, а також, для пізнання власних індивідуально - психологічних особливостей.

 9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Філософія», «Етика», «Логіка», «Соціологія», «Політологія».

 10. Зміст. Програма курсу складається з двох розділів. Розділ 1 "Основи психології" спрямований на висвітлення предмету психології як науки про психіку людини, психічних властивостей особистості. Особливу увагу приділено психології особистості, психологічним механізмам її становлення, можливостям самовдосконалення й ефективної взаємодії з іншими людьми в процесі діяльності і спілкуванні. В розділі 2 "Основи педагогіки" розкриваються теоретичні й організаційно-практичні проблеми педагогіки. Основну увагу приділено питанням навчання і виховання кадрів з використанням сучасних методів і організаційних форм, технологій оптимізації та інтенсифікації цих процесів.

 11. Рекомендовані джерела.

Бандурка О. Основи психології і педагогіки. - Харків: Нац.ун-т внутр. справ, 2003.-336 с.

Максименко С. Д. Загальна психологія. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с.

Маклаков А.Г. Общая психология. – Спб: Питер, 2000. – 592с.

М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. Посіб. – 5 – те вид., стер. – К.: Вища школа, 2006. – 487 с.: іл..

Немов Р.С. Психология. В 3 кн. – 4-е изд. –М.:ВЛАДОС, 2001

Психологія: Підручник // За ред. Ю.Л. Трофимова. – К.: Либідь, 2003. – 558с.

Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 504 с.

Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка. – К.: Міленіум, 2005. – 520с.


 1. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:

 • Лекції (тематичні);

 • Практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

 1. Методи оцінювання:

 • Поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

 • Підсумковий (екзамен).

 1. Мова навчання. Українська.

3 курс

3.1. Назва. Фінанси.

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 2.

3.6. Кількість кредитів ECTS – 1,5.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Танклевська Н. С., канд. екон. наук, доц.

3.8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів до самостійного виконання ними наукової роботи, підготовки дипломних (магістерських) робіт, наукових статей, доповідей з використанням методології та методики наукових досліджень.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія економічних вчень», «Мікроекономіка», «Розміщення продуктивних сил», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік».

3.10. Зміст. Суть фінансів, їх функції та роль. Фінансова політика і фінансовий механізм. Фінанси підприємств. Податки, податкова система України. Бюджет і бюджетний устрій. Доходи і видатки державного бюджету. Місцеві фінанси. Державний кредит. Страхування та страховий ринок. Фінансовий ринок. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин.

3.11. Рекомендовані джерела. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів: Каменяр, 2000.

Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.:Ніос, 2000.

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999.

Романенко О. Р., Огородник С. Я., Зязюн М. С. Фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1999.

Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. І наук. ед.. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

- підсумковий (іспит).

3.14. Мова викладання. Українська.

3.1. Назва. Гроші та кредит.

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 2.

3.6. Кількість кредитів ECTS – 1,5.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Танклевська Н. С., канд. екон. наук, доц.

3.8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів до самостійного виконання ними наукової роботи, підготовки дипломних (магістерських) робіт, наукових статей, доповідей з використанням методології та методики наукових досліджень.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Історія економічних вчень», «Мікроекономіка», «Розміщення продуктивних сил», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік».

3.10. Зміст. Суть та функції грошей. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. Грошовий оборот і грошові потоки. Грошовий ринок. Грошові системи. Кредит у ринковій економіці. Кредитні системи. Валютні відносини. Валютні системи.

3.11. Рекомендовані джерела. Гроші та кредит / І.В. Алексєєв, М.К. Колісник, О.И. Вівчар, П.Г. Ільчук. - Л.: Львівська політехніка, 2004. - 168 с.

Гроші та кредит : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін. - 4-те вид., перероб. і допов. - К. : КНЕУ, 2006. - 744 с.

Івасів Б.С. Гроші та кредит : підручник / Б.С. Івасів. - 2-ге вид. зі змінами та допов. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 528 с.

Лемківський А.В. Гроші та кредит / А.В. Лемківський. — К. : Дакор, Віра-Р, 2003. - 528 с.

Михайлівська І.М. Гроші та кредит : навч. посіб. / І.М. Михайлівська, К.Л. Ларіонова. - Л. : Новий світ - 2000, 2007. - 432 с.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

- підсумковий (іспит).

3.14. Мова викладання. Українська.

3.1. Назва. Національна економіка

3.2. Код. ПФ

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр - 6

3.6. Кількість кредитів ECTS – 5

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада –Ковальов Д.В., канд. с.-г. наук., доц.

3.8. Результати навчання – Вивчення закономірностей та особливостей функціонування національної економіки порівняно з економіками інших країн.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка».

3.10.Зміст. Національна економіка: загальне та особливе. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки. Характеристика економічного потенціалу. Інституціональні чинники розвитку національної економіки. Функціонування інфраструктури національного ринку. Державність та державне управління економікою. Демократія, економічна свобода та економічний порядок. Структурна перебудова національної економіки. Програмування та прогнозування національної економіки. Політика економічного зростання в національній економіці. Інституціональні форми інтеграції у світове господарство.

3.11.Рекомендовані джерела: Національна економіка: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. [Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. та ін.]; За ред. В.М. Тарасевича – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

Національна економіка: Підручник. / За ред. проф. к.е.н. П.В.Круша. 2-е вид.- К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008.- 428с.

Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2005.- 254с.

3.12.Методи навчання: традиційні та інтерактивні:

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційні, інтерактивні)

3.13.Методи оцінювання


 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

 • підсумковий (іспит)

3.13.Мова навчання: українська

3.1. Назва. Сільськогосподарська статистика.

3.2. Код. ЗП

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр - 5

3.6. Кількість кредитів ECTS – 2,5

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада – Ковтун В.А., кн. с.-г. наук., доц.

3.8. Результати навчання – Оволодіння навиками економіко-статистичного аналізу розвитку сільськогосподарського виробництва, мати уявлення про агротехніку вирощування сільськогосподарських культур, технологію виробництва продукції тваринництва, про основні положення обробки бухгалтерської та статистичної інформації цих явищ.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Основи економічної теорії”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Теорія економічного аналізу”.

3.10.Зміст. Предмет і метод соціально-економічної статистики. Предмет і метод сільськогосподарської статистики. Статистика земельних ресурсів. Статистика посівних площ. Статистики багаторічних насаджень. Статистика агротехніки. Статистика урожаю та урожайності. Статистика поголів’я та відтворення стада. Статистика продукції тваринництва та продуктивності сільськогосподарських тварин. Статистика кормової бази та кормових ресурсів. Статистика виробничих фондів у сільськогосподарському виробництві. Статистика устаткування, механізації та електрифікації сільського господарства. Статистика трудових ресурсів у сільському господарстві. Статистка продуктивності та оплата праці. Статистика витрат виробництва і собівартості продукції сільськогосподарського виробництва. Статистика прибутку і рентабельності сільського господарства. Статистика бюджетів сімей та рівня життя населення. Статистика національного доходу, фінансів та споживання населення. Звітній баланс народного господарства.

3.11.Рекомендовані джерела: Е.В. Чекотовський. Основи статистики с.-г. гос-ва. - Київ, 2001. – 314с.

А.Т. Мармоза. Практикум із статистики: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 216с.

А.Т. Мармоза. Статистики сільського господарства: Навч. посібник. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 263с.

3.12.Методи навчання: традиційні:

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційні з моделюванням ситуації)

3.13.Методи оцінювання


 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

 • підсумковий (іспит)

3.13.Мова навчання: українська


3.1. Назва. Економічний аналіз.

3.2. Код.ВГ

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр - 5

3.6. Кількість кредитів ECTS – 2,5

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада – Стовба Т.А., кн.. екон. наук. доц.

3.8. Результати навчання – Оволодіння методами вивчення наслідків діяльності всіх підприємств і господарських установ, визначення впливу факторів на їх відхилення для виявлення в подальшому недоліків і резервів, а також розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва, підвищення ефективності та стабільності їхньої роботи.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Вища математика” “Статистика” “Основи економічної теорії”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Бухгалтерський облік”.

3.10.Зміст. Предмет і види економічного аналізу. Метод і методика економічного аналізу. Інформаційна база економічного аналізу. Організація та етапи економічного аналізу. Аналіз виробництва продукції. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно технічного рівня підприємства. Аналіз витрат на виробництво продукції. Аналіз фінансових результатів та рентабельності.

3.11.Рекомендовані джерела: Бутинець О.О.; Мних Є.В., Олійник О.В. економічний аналіз, навч. посіб..- Житомир: ЖГТІ, 2000. – 416с.

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посіб. – К.: КНЕУ,2000 – 263с.

Мних Є.В.; Ференц І.Д., економічний аналіз: Навч. посіб. – Л.: Армія України, 2000. – 144 с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр.. і допов. – К.: Знання, 2007. – 668 с.3.12.Методи навчання: традиційні:

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційні з моделюванням ситуації)

3.13.Методи оцінювання

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

 • підсумковий (залік)

3.13.Мова навчання: українська

3.1. Назва. Економіка підприємства.

3.2. Код. НФ.

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 5;6.

3.6. Кількість кредитів ЕСТS – 10.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Галат Л.М., канд. екон. наук, доц.; Крикунова В.М., старший викладач.

3.8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні підприємства, вивчення закономірностей функціонування і розвитку підприємств в ринкових умовах.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Політична економія», «Бухгалтерський облік», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Податкова система», «Економіко-математичне моделювання».

3.10. Зміст. Методологічні та практичні питання формування й розвитку підприємства. Загальна організаційго-економічна характеристика підприємства, як суб’єкта господарювання та первинної ланки національної економіки. Вивчення теорії підприємств і основ підприємництва, видів підприємств, зовнішнього середовища господарювання підприємства, ринку і продукції, якості і конкурентоспроможності продукції, планування діяльності підприємства, персоналу підприємства, капіталу підприємства, інвестиційних ресурсів, нематеріальних активів, інноваційних процесів, виробничої та соціальної інфраструктури підприємства. Організація і регулювання діяльності підприємства, фінансово-економічні результати й загальна ефективність виробництва, а також антикризова система господарювання.

3.11. Рекомендовані джерела. Економіка підприємства: теорія і пррактикум (За редакцією доц. Міценко Н.Г., доц. Ященко О.І.): Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006:, 2008. – 688 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред.С.Ф.Покропивного. – Вид. 3-тє, без змін – К.:КНЕУ, 2006. – 528.,іл.

Економіка підприємства: Навч.посіб. / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431 с.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання з використанням практичних завдань, задач, розрахункових аналітичних завдань.

- лекції (академічна лекції, проблемні);

- семінарські та практичні заняття (традиційні та з використанням інтерактивних форм навчання, практичні завдання, ситуаційні вправи).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування, написання курсової роботи);

- підсумковий (залік, курсова робота, іспит,).

3.14. Мова навчання. Українська.
3.1. Назва. Міжнародна економіка

3.2.Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання. 5-й рік

3.5.Семестр. - 2

3.6. Кількість кредитів ЕСТS - 2

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Бойко Л.О., к.с.-г.н., доцент.

3.8. Результати навчання. Засвоєння студентами знань про структуру міжнародної економіки як наукової та навчальної дисципліни, місце світової економіки та міжнародні економічні відносини в її структурі; історію, перспективи розвитку та методологічну базу дослідження світового господарства та міжнародних економічних відносин; формування навичок використання методологічного апарату міжнародної економіки для аналізу місця, ролі й перспективи розвитку суб’єктів світового господарства та визначення найбільш ефективних форм міжнародної взаємодії.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Економічна теорія», «Історія економічних вчень», «Державне регулювання економіки», «Міжнародні економічні відносини», «Зовнішньо-економічна діяльність».

3.10. Зміст. Сучасні тенденції та проблеми розвитку міжнародної економіки. Світова валютна система. Україна і глобальні інтеграційні процеси. Галузі світової економіки. Регіони світу. Загальний огляд країн Європи. Загальний огляд країн Америки. Загальний огляд країн Азії. Загальний огляд країн Африки. Загальний огляд Австралії та країн Океанії.

3.11. Рекомендовані джерела.

Дахно І.І. Світова економіка. Видання 2-ге перероблене і доповнене. Навчальний посібник.-К.:Центр навчальної літератури, 2008.-280 с.

Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник./ Л.М.Горбач, О.В.Плотніков.-К.:Кондор,2009.-266с.

Міжнародна економіка: Підручник/ А.П.Румянцев та ін. За ред..А.П.Румянцева.-3-тє вид., перероб. і доп.-К.:Знання,2006.-479 с.3.12. Методи навчання. Традиційні методи викладання:

 • лекції (тематичні);

 • практичні (традиційні, ситуаційні завдання).

3.13. Методи оцінювання:

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

 • підсумковий (іспит).

  1. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Маркетинг.

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 5.

3.6. Кількість кредитів ЕСТS – 5

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Боліла С. Ю., канд. с.-г.н. доц.

3.8. Результати навчання. Отримання підготовки з теоретичних основ та оволодіння практичним інструментарієм маркетингу щодо прийняття маркетингових управлінських рішень; формування умінь щодо вирішення маркетингових завданнь та виконання відповідних функцій, опанування методикою розробки маркетингові програм розвитку підприємства відповідно до реальних умов його функіонування.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», « Статистика» , «Теорія ймовірностей і мат. статистика» , «Економетрія», « Бухгалтерський облік», «Менеджмент».

3.10. Зміст . Сутність маркетингу та його сучасна концепція, система і характеристики сучасного маркетингу, маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика, планування нових товарів, маркетингова цінова політика, методи маркетинговог ціноутворення, маркетингова політика комунікацій, комплеккс маркетингових комунікацій, маркетингова політика розподілу, управліення каналами розподілу, організація і контроль маркетингової діяльності підприємства.

3.11. Рекомендовані джерела. Гаркавенко С.С. Маркетинг. - К.: Лібра, 2002.

Герасимчук В.Г. Маркетинг. Підруч. - К.: Вища шк.,1994.

Маркетинг: бакалаврський курс : Навч. посіб. / За ред. С. М. Ілляшенка.- Суми: ВТД «Університетська книга», 2004.

Мороз Н. А., Чухрай Н.І. Маркетинг. Підруч. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2002.

Павленко А. Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Підручник.- К.: КНЕУ, 2003.- 246 с.

Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2004. 228 с

Старостина А.О. та ін. Маркетинг : Навч. посіб. для студентів вузів К.: Знання, 2002.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:

- лекції ( тематична , проблемна);- практично-семінарські ( традиційні, з моделюванням ситуацій)

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/ модульний ( тестування, усне та пимсьмове опитування);

- підсумковий (іспит)

3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Менеджмент

3.2.Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання. 3-й рік

3.5.Семестр. - 1

3.6. Кількість кредитів ЕСТS - 5

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Осадчук І.В. - к.с-г.н., доцент, Федорова Т.В. - асистент.

3.8. Результати навчання. Формування системи фундаментальних знань з менеджменту, способів, механізмів та інструментарію системного управління організацією.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. Програма упорядкована відповідно до анотації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, базується на вивченні таких нормативних дисциплін, як "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Економіка підприємства".

3.10. Зміст. Поняття і сутність менеджменту. Розвиток науки управління. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Методи обґрунтування управлінських рішень. Планування в організації. Організація як функція управління. Мотивація. Управлінський контроль. Лідерство. Комунікації в управлінні. Ефективність управління.

 1. 3.11. Рекомендовані джерела. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М., Менеджмент: теорія та практика. – Тернопіль, -1997. – 456с. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.050201 “Менеджмент організацій”. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 600с. Виханский О.С., Наумов А.И., Менеджмент. – М. – 1998. – 528с. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.: “Магнолія плюс”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2003. – 336 с. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с. (Альма-матер). Завадський Й. С. Менеджмент: Manaqement. – Т. 1. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 543 с. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник.- К.: Академвидав, 2003. – 464с. (Альмаматер).

3.12. Методи навчання. Традиційні методи викладання:

 • лекції (тематичні);

 • практичні (традиційні, ситуаційні завдання).

3.13. Методи оцінювання:

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

 • підсумковий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська.
3.1. Назва. Економіка праці і соціально-трудові відносини

3.2. Код. НФ

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання. 2010-2011

3.5. Семестр. V

3.6. Кількість кредитів ECTS – 5.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Любенко Оксана Іванівна, канд. с.- г. наук, доцент

3.8. Результати навчання. Набуття студентами вмінь та навичок із забезпеченням ефективного використання ресурсів праці й моніторингу соціально-трудових відносин у сільському господарстві. Теоретична та практична підготовка студентів до самостійного виконання ними наукової роботи, підготовка дипломних робіт, наукових статей.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. "Основи економічної теорії", "Мікроекономіка", "Економіка підприємств", "Організація сільськогосподарського виробництва", "Стратегічний менеджмент", "Планування сільськогосподарського виробництва".

3.10. Зміст. Дослідження сутності середовища ринку праці в галузі. Оцінення стану соціально-трудових відносин на підприємстві. Удосконалення та розроблення за необхідності прогресивних систем організації та оплати праці. Дослідження проблематики складання проектів трудових договорів між адміністрацією підприємства та працівниками. Результати наукових досліджень з проблемних питань по безробіттю, демографічній ситуації країни.

3.11. Рекомендовані джерела.

Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор`єва. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навч. посібник. К.: Центр навч. літератури. 2004.

Владимирова В.Г. Экономика труда. Учебное пособие. М. 1999.

Гальчинський А.С. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. Підручник.. К.: Вища школа, 1995.

Громов Н.М. Научная организация, нормирование и оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях. Учебник для ВУЗов. М.: ВО Агропромиздат, 1991.

Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. К.: Кондор. 2004.

Карпинский И.К. Производительность труда. К.: Наукова думка. 1991.

Малік М.Й. Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки. К. ІААЕ, 1995.3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій.

3.13. Методи оцінювання. Модульний (усне та письмове опитування, тестування). Підсумковий (екзамен).

3.14. Мова навчання. Українська

3.1 Назва. Організація виробництва

3.2 Код. НП

3.3 Тип. Нормативна

3.4 Рік навчання - 3

3.5 Семестр - 2

3.6 Кількість кредитів ECTS – 5.

3.7 ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Смолієнко Наталія Дем'янівна, канд.с.-г. наук, доцент

3.8 Результати навчання. Знання теоретичних та практичних методів організації і розвитку підприємництва як виду економічної діяльності, узагальнення і освоєння уявлень про бізнес, його соціально-економічний механізм. Вміння організувати свою власну справу, розробити плани і проекти, розрахувати лізингові та орендні платежі, визначити економічну ефективність власного бізнесу та його конкурентоздатність в ринковому середовищі.

3.9 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Планування діяльності підприємств»,Організація і проектування фірми», «Економіка праці», «Організація селянських (фермерських) господарств»

3.10 Зміст. Підприємництво як вид економічної діяльності. Моделі та види підприємницької діяльності. Організаційні основи створення аграрного підприємства. Організаційно-правові форми підприємництва. Орендні відносини в розвитку підприємницької діяльності. Сутність і основні функції лізингу. Організація підприємництва в сфері біржової діяльності. Ризики в підприємницькій діяльності. Ринкова конкуренція і конкурентоспроможність продукції. Економічна ефективність малого і середнього і середнього бізнесу та її оцінювання.

3.11 Рекомендовані джерела. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі: Навч.посібник. – К.: «Либідь», 2001. – 342 с.

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Навч. Посібник/ М.М. Ільчук, Т.Д. Іщенко, В.К. Збарський та ін. – К.: «Вища освіта», 2002. 398 с.

Саблук П.П., Маліка М.Й. Підприємництво в аграрній сфері економіки – Київ – 1997. -513с.; Семенов В.Ф., Сіваченко І.Ю., Федоряка В.П. Загальний курс агробізнесу. – Навчальний посібник - Київ – Т-во «Знання» КОО, 2000. –301с.; Покропивний С.Ф, Колот В.М. Підприємництво: стратегія організація ефективність – Навчальний посібник – Київ – 1998. –349с.; Основи формування та функціонування аграрного ринку. Навчальний посібник.//за ред. І.М.Брюховецького –Суми: СОД, «Козацький вал», 2001

3.12 Методи навчання. Поєднання традиційних методів викладання із використанням комп’ютерної техніки .

3.13 Методи оцінювання. Модульний (письмове опитування, тестування). Підсумковий (залік).

3.14 Мова навчання. Українська


4 курс

Назва. Економіка і організація інноваційної діяльності.

Код. НП

Тип. Нормативна.

Рік навчання. 2010-2011.

Семестр – 2.

Кількість кредитів ЕСТS –5,0.

ПІБ лектора, наукова ступінь, посада Вермієнко Т.Г., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів

Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів до самостійного виконання ними наукової роботи, підготовки дипломних (магістерських) робіт, наукових статей, доповідей з використанням методології та методики наукових досліджень.

Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. Економічна теорія, макро- та мікроекономіка, маркетинг, менеджмент, економічний аналіз.

Зміст. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційних процесів. Теоретичні засади та сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності. Інноваційна політика підприємства. Управління інноваційними процесами. Управління інноваційним розвитком підприємства. Організаційні форми інноваційної діяльності. Особливості створення інновацій і формування попиту на них. Моніторинг інновацій та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності. Фінансування інноваційної діяльності. Оновлення техніко-технологічної бази підприємства. Інноваційний проект: обґрунтування і реалізація. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. Комерціалізація результатів інноваційної діяльності.

Рекомендовані джерела. 1. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка і організація інноваційної діяльності: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004.

2. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. – К.: ВЦ “Академія”, 2005.

3. Павленко І.А. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006.

Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні, з моделюванням ситуацій).

Методи оцінювання:

- поточний/модульний (контрольна робота, усне та письмове опитування);

- підсумковий (іспит).

Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Податки і податкова політика.

3.2. Код. ВП

3.3. Тип. Факультативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр - 1.

3.6. Кількість кредитів ECTS3.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Петіна Л.В., канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів.

3.8. Результати навчання. Опанування навиків дотримання та реалізації податкової політики на рівні підприємства, врахування усіх змін в податковому законодавстві при веденні господарської діяльності суб’єктами господарювання.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. Державне управління економікою. Податкова система.

3.10. Зміст. Сутність та види податків. Податкова система і податкова політика держави. Місцеві податки та збори. ПДВ. Податок на прибуток підприємств. Оподаткування доходів фізичних осіб. ФСП. Акцизний збір.

3.11. Рекомендовані джерела. Лютий І.О. Податкова система : навч. посіб. / І.О. Лютий – К.: Центр навчальної літератури, 2009.

Дєєва Н.М. оподаткування в Україні : навч.посіб. / Н.М. Дєєва - К.: Центр навчальної літератури, 2009.

Пріб К.А. Податкова система України : навч. посіб. / К.А. Пріб - К.: Центр навчальної літератури, 2007.

Василик О.Д. Податкова система України : навч. посіб. / О.Д. Василик -К.: ВАТ"Поліграф книга", 2004.3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:

- лекції (тематична, проблемна);

- практичні (традиційні).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

- підсумковий (залік).

3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва. Проектний аналіз.

3.2. Код. НП

3.3. Тип. Нормативна

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр - 8

3.6. Кількість кредитів ECTS – 5,0

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада – Самайчук С.І., канд. екон. наук, доц.

3.8. Результати навчання –формування системи знань з методології аналізу проектних рішень, розробки та обґрунтування проектів для задоволення суспільних та особистих потреб в умовах обмеженості ресурсів.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Стратегія підприємства ”, “Планування діяльності підприємства ”, “Організація виробництва ”, “Внутрішній економічний механізм підприємства”

3.10.Зміст. Концепція проекту та його життєвий цикл. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі. Грошовий потік. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності. маркетинговий аналіз. технічний аналіз. Інституційний аналіз. Екологічний аналіз. Соціальний аналіз. Фінансовий аналіз. Економічний аналіз.

3.11.Рекомендовані джерела. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз: Навчальний посібник. - Київ: “Кондор”, 2006. - 336с.

Верба В.А., Требешкова О.М., Востряков О.В. проектний аналіз: Навч.- метод. посібник для самост. вивч.дисц.- К.: КНЕУ, 2002.-297с.

Верба В.А., За городніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр.. і допов. – К.: Знання, 2007. – 668 с.3.12.Методи навчання: традиційні

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційні з моделюванням ситуації)

3.13.Методи оцінювання

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

 • підсумковий (іспит)

3.13.Мова навчання: українська


3.1. Назва. Аналіз господарської діяльності.

3.2. Код. ВП

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр - 7

3.6. Кількість кредитів ECTS – 3

3.7. ПІБ лектора науковий ступінь, посада – Мельничук Н.Г., кн.. екон. наук.доц.

3.8. Результати навчання – оволодіння теоретичними та практичними знаннями з питань оцінки стану економіки підприємства та його комерційної діяльності, виробничого потенціалу, аналізувати ефективність господарювання, виявити і мобілізувати не використані внутрішньогосподарські резерви для поліпшення діяльності підприємства.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Економетрія”, “Економічна теорія”, “Статистика”, “Теорія економічного аналізу”, “Бухгалтерський облік та аудит”.

3.10.Зміст. Предмет метод та завдання аналізу. Аналіз природних і організаційно економічних умов діяльності підприємств, аналіз земельних трудових і стану соціальної інфраструктури; аналіз основних фондів, матеріальних оборотних ресурсів, аналіз спеціалізації виробництва, аналіз виробництва продукції рослинництва та тваринництва, аналіз собівартості продукції рослинництва, тваринництва; аналіз реалізації продукції; оцінка економічного і соціального розвитку підприємства.

3.11.Рекомендовані джерела: Долинський В.П. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К.: Вища школа, 1999. – 164 с.

Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. – 294 с.

Фінанси сільськогосподарських підприємств (посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах) / За ред. М.Я.Дем’яненка. – К.: ІАЕ, 2000. – 604 с.

3.12.Методи навчання: традиційні:

- лекції (тематичні)

- практичні (традиційні з моделюванням ситуації)

3.13.Методи оцінювання


 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування)

 • підсумковий (залік)

3.13.Мова навчання: українська

3.1. Назва. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

3.2. Код. НП

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011

3.5. Семестр - 7

3.6. Кількість кредитів ECTS - 5

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Петрова О.О., канд..екон.наук, доцент.

3.8. Результати навчання. Формування знань та навичок стосовно обґрунтування господарських рішень з різним рівнем та ступенем невизначеності та ризику, методичних підходів щодо аналізу ризику та управління ним, оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризику.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Економіка підприємства”, “Ризикологія”. “Фінанси підприємств”. “Менеджмент”.

3.10. Зміст. Сутнісна характеристика господарських рішень. Технологія прийняття рішень господарської діяльності. Методичні основи підготовки господарських рішень. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності. Прогнозування та аналіз господарських рішень. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень. Критерії прийняття рішень за умов ризику. Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях. Ризик-менеджмент.

3.11. Рекомендовані джерела. КлименкоС.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник / С.М. Клименко. – К.: КНЕУ, 2005

Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень:навч. посібник / В.А. Василенко. – Л.: ЦУЛ, 2002

Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: навч. посібник / Н.І. Машина. – К.: Центр навч. літератури, 2003

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних методів навчання з інноваційними викладання:


 • лекції (тематичні, проблемні)

 • практичні (традиційні, дискусійні, ситуаційне моделювання)

3.13. Методи оцінювання:

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування, вирішення навчальних завдань та ситуацій)

 • підсумковий (підсумковий тестовий контроль, залік, письмовий іспит)

3.14. Мова навчання. Українська
3.1. Назва. Стратегія підприємства.

3.2. Код. НП

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 2.

3.6. Кількість кредитів ЕСТS – 6,0.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Комліченко Оксана Олександрівна, канд. екон. наук , доц.

3.8. Результати навчання. Освоєння інструментарію, розроблення стратегій підприємства і вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату дисципліни; оволодіння методом кейс-аналізу, навичками аналітичного обгрунтування розв’язання стратегічних проблем.

3.9. Обовязкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства», «Організація виробництва», «Планування діяльності підприємства», «Менеджмент», «Економічний аналіз», «Економетрія», «Ризикологія», «Обгрунтування управлінських рішень».

3.10. Зміст. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції. Місія та цілі підприємства. Стратегічний контекст підприємства. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства. Стратегії бізнесу. Стратегії диверсифікації діяльності підприємства. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства. Корпоративна стратегія підприємства. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства. Альтернативність у стратегічному виборі. Декомпонування корпоративної стратегії підприємства. Загальна характеристика функціональних стратегій. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства. Сучасний стан і перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.

3.11. Рекомендовані джерела.

Ковтун О.І. Стратегія підприємства: навч. посібник. / О.І. Ковтун - Львів: «Новий світ – 2000», 2007. – 324 с.

Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: короткий курс лекцій. / В.Ф. Оберемчук - К.: МАУП, 2000.- 128 с.

Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: [підруч.] / М.Г. Саєнко – Тернопіль: «Економічна думка», 2006. – 390 с.

Стратегія підприємства (тексти лекцій): курс для студентів спеціальності 7.050107. / В.Т. Саункін - Краматорськ, ДГМА, 2005. - 76 с.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:


 • лекції (тематична, проблемна);

 • практичні (традиційні, ділові ігри, моделювання ситуацій).

3.13. Методи оцінювання:

 • поточний (тестування, усне і письмове оцінювання);

 • підсумковий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська.
3.1. Назва. Потенціал і розвиток підприємства.

3.2. Код. НП.

3.3. Тип. Нормативна.

3.4. Рік навчання. 2010-2011.

3.5. Семестр – 7.

3.6. Кількість кредитів ЕСТS – 5,0.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Галат Л.М., канд. екон. наук, доц.; Комліченко О.О., канд. екон. наук., доц.

3.8. Результати навчання. Отримання практичних навичок оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства та оцінки його складових, окреслення сфери використання різних методів оцінки ресурсного потенціалу підприємства.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. «Економіка підприємства», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Економічний аналіз», «Економіка праці і соціально-трудових відносин».

3.10. Зміст. Вивчити теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства. Дослідити порядок оцінки вартості об’єктів нерухомості. Вивчити методи оцінки вартості машин та устаткування, методи оцінки вартості нематеріальних активів, методи оцінки трудового потенціалу, методи оцінки вартості бізнесу. Вміти визначати показники використання потенціалу підприємства, аналізувати забезпеченість підприємства виробничим потенціалом, оцінювати ресурси підприємства та визначати вартість бізнесу.

3.11. Рекомендовані джерела. Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 316 с.

Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2004. – 368 с.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

Іванов В.Б., Кохась О.М., Хмелевський С.М. Потенціал підприємства: Науково-метод. посіб. – К.: Кондор, 2009. – 300 с.3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів навчання з використання креативних, евристичних форм комунікацій.

- лекції (академічна лекція, окремі теми, питання проблемні);

- семінарські заняття (традиційні з використанням інтерактивних форм спілкування зі студентами).

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

- підсумковий (курсова робота, іспит).

3.14. Мова навчання. Українська.
3.1 Назва. Страхування

3.2 Код. ЗП

3.3 Тип. Факультативна

3.4 Рік навчання. 2010 – 2011

3.5 Семестр . 8

3.6 Кількість кредитів EСTS

3.7 ПІБ лектора . Минкіна Г.О. канд. с.г. наук, доцент

3.8 Результати навчання . Послідовне формування у студентів знання основних положень теорії і практики страхування , висвітлення організації та шляхів розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності вивчення особливостей і шляхів удосконалення фінансової діяльності страховиків на ринку страхових послуг .

3.9 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни “Політична економія”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Фінанси” “Фінанси підприємств” “Фінанси підприємств”.

3.10 Зміст. Основи фінансів . Еволюція страхування й базування витоків страхування ; Функції, принципи і класифікація страхування; Страхові ризики, їх класифікація, тарифи;Страховий ринок ; Суб’єкти страхового процесу; Особисте страхування ; Майнове страхування ; Перестрахування й співстрахування. Інвестиційна і господарська діяльність страховика.

3.11 Рекомендовані джерела Страхування. Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д.е.н., проф. - К.: КНЕУ, 2008.-528 с.

Таркуцяк А.О. Страхування: навч. посібник - К.: Видавництво Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999.-115 с.

Таркуцяк А.О. Страхування: питання і відповіді: Навч. посібник.-К.: Вид-во Європ.ун-ту. 2006.-253с3.12

Методи навчання . Поєднання традиційних та не традиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій :

- лекції (тематична , проблемна);

- підсумковий (залік)

3.13 Методи оцінювання :- поточний/модульний ( тестування , усне письмове опитування );

- підсумковий ( залік )

3.14 Мова навчання . Українська3.1. Назва. Контролінг

3.2. Код. ВП

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання. 4-й рік

 1. Семестр. - 8

 2. Кількість кредитів ЕСТS – 2

 3. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Сергєєва Ю.А., к.с.-г.н., доцент.

3.8. Результати навчання. формування системних знань з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, коорди­нування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

3.9. Обов'язкові попередні навчальні дисципліни. Бухгалтерський облік; Аудит; Менеджмент.

 1. Зміст. Сутність, завдання та функції контролінгу. Чинники виникнення контролінгу. Взаємозв‘язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством. Види контролінгу. Сутність стра­тегічного та оперативного контролінгу та їх класифікація. Управлінський облік як основа контролінгу. Завдання та методи управлінського обліку. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв’язок. Сфера використання різних типів бюджетів, особливості залежно від центрів відповідальності. Особливості контролінгу інвестиційних проектів. Механізм реалізації функцій системи контролінгу. Організаційно-методичні основи створення системи контролінгу на підприємстві. Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в орга­нізаційній структурі підприємства. Структура та склад служби контролінгу, інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень і критерії прийняття рішень в контролінгу

3.11. Рекомендовані джерела. 1.Ананькина Е.А., Донилочкин С.В., Донилочкин Н.Г.,Контролинг.- М.: ЮНИТИ, 2002 – 279 с. 2.Дайле А.. Практика контролинга:Пер. с нем./ М.: Финансы и статистика, 2003.- 335 с. 3.Петренко С.Н.,Контролинг/ Учебное пособие .- К.: Ника –Центр,Эльга, 2003 – 328 с.4.Пушкар М.С.,Контролинг: Монография .- Тернополь: 1997. – 143 с. 5.Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я; Пер. с нем./ М.: Финансы и статистика, 1998.- 288 с.

3.12. Методи навчання. Традиційні методи викладання:

 • лекції (тематичні);

 • практичні (традиційні, ситуаційні завдання).

3.13. Методи оцінювання:

 • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

 • підсумковий (залік).

  1. Мова навчання. Українська.3.1. Назва. Аудит.

3.2. Код. ВП

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання.

3.5. Семестр. 8.

3.6. Кількість кредитів ECTS – 4,5.

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Москаленко Ф.І., ст. викладач.

3.8. Результати навчання. Формування у студентів аудиторсько-аналітичного мислення, вміння узагальнювати результати аудиторських і аналітичних процедур, розробляти заходи щодо обґрунтування якісних управлінських рішень

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”, “Державний фінансовий контроль”.

3.10. Зміст. Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності. Аудиторські послуги. Система нормативно-правового регулювання аудиту. Права, обов’язки та відповідальність сторін у ході аудиту. Організація аудиту фінансової звітності. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності. Аудит активів. Аудит зобов’язань. Аудит власного капіталу. Аудит доходів. Аудит витрат.

3.11. Рекомендовані джерела. Курс аудиту: Підручник./ Білуха М.Т. – К.: “Знання”, 2007. – 769 с.

Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. посіб. / За ред. Г.М. Давидова. – К.: Т-во “Знання”, 2008. – 170 с.

Організація і методика аудиту : навч. посіб. / М.О. Никонович, К.О. Редько, О.А. Юр’єва; за ред. Є.В. Мнима. – К. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та не традиційних методів викладання із використанням інноваційних технологій:


 • лекції (тематична; проблемна);

 • практичні заняття (традиційні, з моделюванням ситуацій).

3.13. Методи оцінювання:

 • поточний, модульний (опитування, розв’язання ситуаційних завдань, вирішення тестових питань, написання самостійних робіт);

 • підсумковий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська.


3.1 Назва. Планування і контроль в підприємстві

3.2 Код. НП

3.3 Тип. Нормативна

3.4 Рік навчання. 2010- 2011

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка