Інформаційний пакет european credit transfer system (ects)
Сторінка6/6
Дата конвертації04.01.2018
Розмір1,18 Mb.
1   2   3   4   5   6

3.5 Семестр - ҮІІ


3.6 Кількість кредитів - 5

3.7 П.і.б. лектора, науковий ступінь, посада - Торська Світлана Миколаївна,

Кандидат с.-г. наук, доцент3.8 Результат навчання . Вивчення дисципліни дає майбутньому економісту теоретичні основи та практичні навички з організації та ведення планової

Роботи і контролю в підприємстві.3.9 Обов’язкові попередні навчальні дисципліни: “ Планування діяльності підприємства”, “ Економіка праці “, “Організація сільськогосподарського виробництва”, “ Теоретичні основи економіки”.

3.10 Зміст. Курс детально викладає основи планування і контрою ( суть, місце в менеджменті підприємства, принципи, методи), розглядає види планів, організацію планової роботи в підприємстві; присвячений також обґрунтуванню маркетингової та виробничої програм аграрного підприємства ( з рослинництва, тваринництва, промислових підприємств); плануванню використання основних засобів, обслуговуючих виробництв і витрат на їх експлуатацію, плануванню праці й соціального розвитку колективу; охоплює планування витрат, собівартості продукції, фінансове планування і контроль та організацію виконання планів.

3.11 Рекомендовані джерела.

Нелеп В.М. Планування в аграрному підприємстві.-К.-2000-01-01

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства.-К.-2003

Швайка Л.Л. Планування діяльності підприємства.-Львів.-2004

Дробот В.І. Мартьянов В.П. Бізнес-планування розвитку сільськогосподарського підприємства.-К.-2003

3.12. Методи навчання. Лекції із застосуванням табличного матеріалу, проектора. Практичні заняття з використанням комп’ютерних програм.
3.13.Методи оцінювання.


  • модульний контроль ( тестування, письмове опитування)

  • підсумковий – екзамен

3.14 Мова навчання – українська

3.1. Назва. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва.

3.2. Код. ЗП

3.3. Тип. Вибіркова

3.4. Рік навчання. 2010.

3.5. Семестр – 9.

3.6. Кількість кредитів ECTS – 1,5.

3.7. Потравка Л.О., канд. екон. наук, доцент.

3.8. Результати навчання. Теоретична та практична підготовка студентів до підготовки дипломних (магістерських) робіт, виконання наукової роботи, наукових статей, доповідей на науково-практичних конференціях.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. «Основи економічної теорії», «Економіка підприємства», «Гроші та кредит », «Фінанси», «Фінанси підприємства».

3.10. Зміст. Цілі, зміст та організація фінансової діяльності підприємства. Фінансування підприємства власним капіталом. Оптимізація структури капіталу та його вартість. Формування позикового капіталу суб'єкта підприємництва. Фінансування основних засобів та нематеріальних активів. Фінансування оборотних активів підприємства. Кредитна діяльність суб'єкта підприємництва. Фінансування інвестиційного розвитку підприємства. Фінансові інвестиції підприємства. Фінансове планування. Планування фінансового оздоровлення підприємства. Діяльність підприємства на зовнішньому ринку та її фінансування.

3.11. Рекомендовані джерела. Бандурка О.М., Коробов М..Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. - К.: Либідь, 2002., Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. -К.: Знання, 1999, Бухалков ММ. Внутрифирменное планирование: Учеб. -'М.: ИНФРА-М, 1999, Дж.К. Ван Хорн. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996.

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання.

3.13. Методи оцінювання:

- поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування);

- підсумковий (іспит).

3.14. Мова навчання. Українська.

3.1. Назва Цивільна оборона

3.2. Код. ВП3.3 .Тип – Вибіркова

3.4. Рік навчання – 4

3.5. Семестр – 2

3.6. Кількість кредитів – 1.5

3.7. ПІБ Гусак Євген Васильович старший викладач

3.8. Результати навчання. Цивільна оборона є обов’язковим предметом навчання студентів денних і заочних відділень вищих сільськогосподарських навчальних закладів і включається в навчальний план як спеціальна й самостійна дисципліна.

3.9. Обов’язкові попередні дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці».

3.10. Зміст. Зміст і Положення про Цивільну оборону України. Прискорення темпів науково-технічного прогресу, використання складних технічних систем, збільшення ризику їхньої експлуатації, виникнення (можливості) надзвичайних ситуацій – реальна загроза здоров’я і життя людей.

3.11. Рекомендовані джерела: Закон України «Про Цивільну оборону України» від 24.03.99р. №555-ХІV, Київ. Закон України «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». К.8.06.2000р. №1809 – Ш.

Стеблик М.У. Цивільна оборона к., «Знання», 2006 р.

Гунський Ф.У. Цивільна оборона к., Врожай, 1994р.

3.12. Методи навчання. Пропоновані методичні вказівки містять матеріальні, необхідні для вивчення розділів курсу цивільна оборона:

- лекцій (тематична)

- практичні заняття (проводяться в складі навчальних груп. При проведенні практичних занять залежно від програми, тем і використання прикладів, засобів захисту та ін.

3.13 Методи оцінювання:

- поточний, модульний (для оцінки знань студентів використовують поточний та підсумковий контроль).

- підсумковий (підсумковою формою контролю є семінарський залік).3.14. Мова навчання. Українська.


3.1. Назва. Капітал підприємства:формування та використання.

3.2. Код. ЗП

3.3. Тип. Вибіркова циклу професійної та практичної підготовки.

3.4. Рік навчання. - 4

3.5. Семестр – 22

3.6. Кількість кредитів ECTS - 3

3.7. ПІБ лектора, науковий ступінь, посада. Петрова О.О., канд..екон.наук, доцент.

3.8. Результати навчання. Засвоєння теоретичних та практичних знань з питань управління формуванням та використанням капіталу підприємства та формування навичок оцінювання вартості капіталу. Вміння формувати оптимальну структуру капіталу.Обґрунтування ефективної політики управління капіталом.

3.9. Обов’язкові попередні навчальні дисципліни. “Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Потенціал підприємства”

3.10. Зміст. Сутність та класифікація капіталу підприємства. Особливості руху капіталу підприємства. Принципи формування капіталу підприємства. Вартість капіталу і принципи її оцінки. Концепції фінансового важелю. Концепція операційного важелю. Фінансова структура капіталу підприємства. Оптимізація структури капіталу. Управління фінансуванням основного капіталу. Менеджмент структури капіталу підприємств. Моделі оцінки власного капіталу. Сутність і структура інтелектуального капіталу. Методи оцінки інтелектуального капіталу підприємства.

3.11. Рекомендовані джерела. Швиданенко Г.О. Управління капіталом підприємства: навч.посібник /Г.О. Швиданенко, Н.В. Шевчук. – К.:КНЕУ, 2007

Бланк И.А. Управление использованием капитала / И.А. Бланкю. – К.: Ника-Центр, 2000

Воробйов Ю.М. Финансовый капитал предприятий: теория, практика, управление. – Симферополь:Таврия, 2002

3.12. Методи навчання. Поєднання традиційних методів навчання з інноваційними викладання:


  • лекції (тематичні, проблемні)

  • практичні (традиційні, дискусійні, ситуаційне моделювання)

3.13. Методи оцінювання:

  • поточний/модульний (тестування, усне та письмове опитування, вирішення навчальних завдань та ситуацій)

  • підсумковий (підсумковий тестовий контроль, залік)

3.14. Мова навчання. Українська

4. Загальна інформація для студентів
4.7. Фінансове забезпечення (підтримка) студентів
Студентам денної форми навчання, які навчаються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету і середній бал успішності яких за результатами підсумкового контролю становить 4 бали і вище, щомісячно нараховується академічна стипендія. Розмір стипендії встановлюється рішенням Кабінету Міністрів України.

Студентам, які навчаються згідно з угодами, укладеними між університетом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами угоди.

Призначення і виплата стипендій студентам, які є іноземними громадянами та особами без громадянства, здійснюється відповідно до міжнародних договорів України та актів кабінету Міністрів України. Наказ про нарахування стипендії студентам університету видається один раз на семестр. Усі студенти першого року навчання, що навчаються на бюджетній основі, одержують стипендію у 1-му семестрі. Призначення стипендії в наступних семестрах залежить від успішності у навчанні.

За особливі успіхи у навчанні участь у науковій, громадській, спортивній роботі студентам університету за поданням вченої ради університету, вчених рад факультетів можуть призначатися такі стипендії: академічна стипендія Президента України, академічна стипендія Верховної Ради України, академічна стипендія Кабінету Міністрів України, персональна академічна стипендія ДВНЗ ХДАУ тощо.

Крім того, за успіхи у навчанні, участь у науковій, громадській, спортивній роботі студенти університету можуть заохочуватися грамотами, подяками, цінними подарунками, грошовими преміями тощо.

Для підвищення життєвого рівня студентам із мало захищених верств населення може надаватися матеріальна допомога.4.9. Умови для навчання
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» має чотири навчальні корпуси загальною площею 55027 м2, розташовані за адресою м. Херсон, вул. Р. Люксембург, 23. Власником майна є Міністерство аграрної політики України.

Загальна площа бібліотеки, у т.ч. читальних залів становить 1577 м2. В бібліотеці університету функціонує шість читальних залів з загальною кількістю 330 посадових місць. Читальні зали забезпечені фаховими періодичними виданнями, що містять необхідні матеріали для виконання самостійної роботи студентами відповідно до навчального плану, підготовки їх до семінарських та практичних занять, заходів поточного та підсумкового контролю, науково-дослідної роботи, написання дипломної роботи.

Фонд літератури економічного напряму в бібліотеці для роботи студентів та викладачів складає 44302 томів. З них навчальної літератури – 24783, наукової – 19519 томів. Фонд щорічно оновлюється за рахунок нових видань.

Навчальні приміщення, закріплені за спеціальністю «Економіка підприємства», розташовані у головному, другому й третьому навчальних корпусах, технічний стан яких відповідає існуючим вимогам.


Стан соціально-побутової сфери

Стан соціально-побутової сфери у ДВНЗ ХДАУ відповідає чинним вимогам. В першому та другому навчальних корпусах є буфети, загальною площею 102 м2, а на території університету – їдальня, загальною площею – 1934 м2, з яких 1570 м 2 – корисна площа.

Медичне обслуговування студентів проводиться у міжвузівській поліклініці, а медичний пункт для надання невідкладної медичної допомоги розміщено у гуртожитку факультету. Щорічно проводиться диспансеризація студентів, флюорографія, відповідні щеплення, медичні огляди (терапевт, стоматолог та ін.). Співробітники медпункту щомісячно проводять тематичні лекції серед студентів.

Студенти спеціальності «Економіка підприємства» забезпечені місцями у гуртожитках. Кімнати розраховані на 2 – 4 місця, кожен поверх має кімнату з газовими плитами для приготування їжі, виділена кімната для відпочинку, студентська кімната і кімната для чергування.

Для відпочинку та оздоровлення студентів університет має базу відпочинку «Колос» на узбережжі Чорного моря (с. Лазурне, Голопристанського району, Херсонської області). Бажаючі студенти мають можливість скористатися послугами цієї бази.

Студенти беруть активну участь у художній самодіяльності, відвідують лекції та практичні зайняття на факультеті культури та мистецтва, присутні на вечорах-зустрічах, екскурсіях, молодіжних дискотеках, концертах, в командах КВК, танцювальних колективах, в конкурсах стінних газет, академічних груп, курсів, факультетів, наукових студентських конференціях тощо.Для проведення спортивно-масової роботи в університеті є спортивний зал, площа якого становить 1364 м2, а також зал важкої атлетики та зали для тренувань з інших видів спорту: волейболу, баскетболу, футболу, гирьового спорту, ритмічної гімнастики та ін. В університеті проводяться заняття з 14 видів спорту, на факультеті – спартакіада (баскетбол, настільний теніс, шахи, перетягування канату тощо). Кращим студентам-спортсменам оголошується подяка за спортивні досягнення та активну участь в організації і проведенні спортивно-масової роботи в університеті.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка