Інформації про певне явище чи процес соціальної дійсності. Об’єктом соціологічного дослідження виступає явище або сфера соціальної дійсності, котрі є безпосередніми носіями проблемної ситуації, на яку спрямована пізнавальна діяльністьСкачати 21,51 Kb.
Дата конвертації28.08.2017
Розмір21,51 Kb.
ТипІнформації

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ПЛАН

 • 1. Поняття про соціологічне дослідження, його різновиди.
 • 2. Програма соціологічного дослідження.
 • 3.Функції соціологічних досліджень.
 • Соціологічне дослідження – це система логічно послідовних, методичних, методологічних і організаційно-технічних процедур, метою яких є одержання інформації про певне явище чи процес соціальної дійсності.
 • Об’єктом соціологічного дослідження виступає явище або сфера соціальної дійсності, котрі є безпосередніми носіями проблемної ситуації, на яку спрямована пізнавальна діяльність.
 • Предметом соціологічного дослідження є сторони, властивості, характеристики об’єкта, які підлягають безпосередньому вивченню в цьому дослідженні.

Значення соціологічних досліджень

 • Емпіричні соціологічні дослідження забезпечують нагромадження емпірично обгрунтованих знань про соціальну дійсність шляхом виявлення нових фактів і тенденцій змін окремих сфер життя суспільства.
 • Дозволяють одержати інформацію про окремих індивідів і спільностях, їх потребах, інтересах, ціннісних орієнтаціях, мотивах, громадській думці з приводу певних проблем.
 • Створюють інформаційну базу для пізнання соціальної реальності і забезпечують здійснення соціального контролю над соціальними процесами.
 • Роблять внесок у розвиток соціологічної теорії на базі виявлення нових закономірностей і тенденцій суспільного розвитку, що дозволяє передбачити перспективи розвитку як окремих соціальних явищ і процесів, так і суспільства в цілому.
 • Залежно від масштабності та складності завдання, яке слугує основою дослідження, розрізняють чотири варіанти стратегічного дослідження:
 • - формулятивний (розвідковий) – застосовується, коли про об’єкт дослідження є мало інформації, його метою є уточнення проблеми та формулювання гіпотези;
 • - описовий, метою якого є кількісно-якісне описання об’єкта;
 • - аналітико-експериментальний, метою якого є виявлення функціональних і причинних зв’язків, прогноз;
 • - повторно-порівняльний – виявлення спільного і специфічного у порівняльних об’єктах у часі.
 • За методами збору інформації розрізняють такі види соціологічного дослідження:
 • - опитування;
 • - спостереження;
 • - аналіз документів.
 • Залежно від статики і динаміки соціологічні дослідження бувають:
 • - разові;
 • - панельні (повторні).
 • Соціологічні дослідження поділяються на кількісні і якісні.
 • Кількісні відповідають на питання ‘’хто?’’ і ‘’скільки?’’,
 • якісні – ‘’як саме?’’ і ‘’чому?’’

КІЛЬКІСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Спостереження – метод дослідження, який передбачає отримання інформації шляхом безпосереднього спостереження за діями об’єкта дослідження у певних ситуаціях.
 • Основні види:
 • - особисті спостереження дослідника;
 • - спостереження з використанням технічних засобів.
 • Існують такі різновиди спостереження:
 • - стандартизоване –нестандартизоване;
 • - включене - невключене;
 • - відкрите - інкогніто;
 • - лабораторне - польове.
 • Анкетування – це перелік запитань, які ставлять особам у письмовій формі, досвід яких досліджується.
 • Мета анкетування – отримати достовірну інформацію.
 • Для цього потрібно враховувати особливості різних запитань і дотримуватися ряду правил і принципів складання анкети.
 • Поштове опитування – різновид анкетування, який розглядається як ефективний прийом збирання первинної інформації.
 • У найбільш загальному вигляді поштове опитування полягає у розсиланні анкет і отриманні на них відповідей поштою.
 • Переваги – відносно помірна вартість і простота організації (немає потреби у підборі, навчанні, контролі за діяльністю великої кількості опитувачів і витрат на оплату їхньої праці, можливість вибору респондентом найзручнішого для нього часу заповнення анкет).
 • Недоліки – неповне повернення анкет: не всі респонденти заповнюють анкети і відсилають їх дослідникам, тому заповнені анкети часто не відображають всієї повноти картини дослідження.
 • Телефонне опитування.
 • Переваги цього методу у швидкості проведення дослідження, низька вартість, оперативність.
 • Недоліки – часове обмеження інтерв’ю (воно не повинно перевищувати більше 15 хв.), а також потреба залучення спеціально навчених інтерв’юерів, витрата тимчасових або грошових ресурсів на їх інструктаж. Телефонне опитування може використовуватися ефективно для певної групи – як правило, це пенсіонери, домогосподарки та інші категорії, які мають достатньо вільного часу і широко використовують телефон як засіб спілкування.
 • Онлайн - опитування – цей метод останнім часом набув популярності, тому що на багатьох інтернет-сайтах є своя міні-анкета.
 • Перевага методу – швидке отримання інформації, а також проста і зручна для учасника форма анкетування – респондент може відповісти на запитання у будь-який зручний для себе час.
 • Недолік – відсутність особистого контакту з респондентом, що не дає можливості варіювати характер запитань залежно від відповідей та обмеженість масиву даних.
 • Контент-аналіз – перевід у кількісні показники текстової фонетичної інформації.
 • Суть цього методу полягає в тому, щоб знайти такі ознаки, що відносно легко підраховуються, риси, властивості документа (тексту) (наприклад, частота вживання певних термінів), які б відбивали певні суттєві сторони його змісту. Тоді якісні параметри змісту можна співставляти, порівнювати та піддавати точним обчислювальним операціям.

ЯКІСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

 • Метод фокус-групи – полягає у проведенні спрямованого інтерв’ю у групі з 8-10 чоловік з визначено заданими параметрами відповідно до мети дослідження.
 • Найчастіше застосовується на практиці.
 • Сенс методу полягає в ефекті, що створюється ситуацією групового обговорення. (Справа у тому, що при проведенні індивідуального інтерв’ю існує чітке розмежування інтерв’юера і опитаного – це може сильно впливати на якість і глибину отриманої інформації. У груповій дискусії опитуваний потрапляє у ситуацію спілкування з подібними до себе, що допомагає знімати захисні і психологічні бар’єри і полегшує вияви емоційних реакцій).
 • Глибинне інтерв’ю – полягає у послідовному опитуванні кваліфікованим інтерв’юером респондента з метою отримання відповідей і досягнення розуміння, чому члени групи поводяться певним чином і, що вони думають про певну проблему. Респонденту ставлять запитання за досліджуваною темою у довільній формі на зразок: ‘’Чому Ви так відповіли?’’, ‘’Чи можете Ви обгрунтувати свою думку?’’, ‘’Чи можете Ви навести якісь особливі аргументи?’’.
 • Тривалість одного глибинного інтерв’ю – 20-40 хвилин (залежно від тематики).
 • Проведення соціологічного дослідження включає чотири етапи:
 • - підготовку дослідження;
 • - збір первинної соціологічної інформації;
 • - підготовка зібраної інформації до обробки та її обробка;
 • - аналіз обробленої інформації та підготовка звіту за результатами дослідження, висновки і рекомендації.
 • 2. Програма соціологічного дослідження – це викладення загальної концепції дослідницького проекту, яка являє собою поетапне програмування і правила процедур науково-практичної дослідницької діяльності.
 • Програма конкретно-соціологічного дослідження має відповідати певним вимогам:
 • - ясність і точність програми – усі її положення повинні бути чіткі, а елементи – продумані відповідно до логіки дослідження і ясно сформульовані;
 • - логічна послідовність усіх ланок програми;
 • - гнучкість програми – можливість при появі нових, непередбачених обставин вносити в них корективи.
 • Програма соціологічного дослідження виконує такі функції:
 • - теоретико-методологічну, яка дозволяє визначити наукову проблему та підготувати базу для її вирішення;
 • - методичну – дозволяє накреслити способи збору даних;
 • - організаційну – дозволяє спланувати діяльність дослідника на всіх етапах роботи.
 • Програма соціологічного дослідження складається з теоретичної та процедурно-методичної частин.
 • Теоретична частина програми включає в себе вирішення таких питань:
 • - постановку дослідницької проблеми;
 • - визначення предмета і об’єкта дослідження;
 • - визначення мети дослідження;
 • - визначення і інтерпритацію основних понять;
 • - формулювання гіпотез та завдань дослідження.
 • Гіпотеза в конкретно-соціологічному дослідженні – це наукове припущення, яке висувають для можливого пояснення соціальних фактів, явищ і процесів, котре треба підтвердити або спростувати.
 • Процедурно-методична частина – це визначення методів збору, аналізу і обробки інформації; інструментарію для збору соціологічних даних; методики і техніки соціологічного дослідження.
 • Метод – це система правил теоретичної і практичної діяльності, розроблених суб’єктом на базі закономірностей досліджуваного об’єкта.
 • Інструментарій – набір спеціально розроблених документів методичного характеру, пристосованих до соціологічних методів, з допомогою яких забезпечується збір інформації.
 • Техніка – сценарій, організовані прийоми для ефективного використання методів.
 • Документ – спеціально створений предмет для передачі і зберігання інформації, зафіксованої в тексті, плівці, дискеті.

3. ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

 • 1. Інформаційна функція – соціологічні дослідження здатні на науковій основі збирати, аналізувати і передавати інформацію про соціальні процеси.
 • 2. Діагностична функція – на основі соціологічних досліджень ставить соціальний діагноз, що є необхідним при прийнятті рішень.
 • 3. Прогностична функція – на основі вивчення і аналізу ситуацій передбачає способи і напрямки їхнього розгортання.
 • 4. Контрольна функція – дозволяє відслідковувати хід реалізації стратегії керування, реакцію на неї об’єкта.
 • 5. Експертна функція – функція соціологічної експертизи, дозволяє оцінювати ступінь прийнятності, адекватності і реалізованості управлінських рішень і проектів.
 • . Соціально-технологічна функція – пов’язана з можливістю розробок різних соціальних технологій, моделей соціальних структур, організацій і ситуацій.

Каталог: data -> kafedra -> theacher -> philosophy -> vykhrushch -> українська -> лекцiї
philosophy -> Лекці №7. Культурна спадщина Київської Русі
philosophy -> Лекція №4 тема: основи кримінального права. Кримінальна
philosophy -> Біофізика системи кровообігу Внутрішнє тертя. Формула Ньютона
philosophy -> Лекція Визвольні змагання 1914-1921 рр
philosophy -> Формування культури здоров ’ я особистості: історико-педагогічний досвід жіночих організацій україни
philosophy -> Лекція 8 Міжнародна політика та міжнародні
philosophy -> Німецька класична філософія
philosophy -> Навчальний посібник за ред. І.І. Тюрменко. К., 2005. Культурологія як наука Термін "культурологія" запропонував
philosophy -> Навчальний посібник за ред. І.І. Тюрменко. К., 2005. Культурологія як наука Термін "культурологія" запропонував
лекцiї -> 3 Особистість. Загальні закономірності розвитку особистості


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка