Інформатика
Скачати 15,46 Mb.
Сторінка1/14
Дата конвертації26.11.2016
Розмір15,46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

mlP &rnrnru ooom w HE®rn& illli Lr&[1(1Dill

0

lliiCBl IB3 Jl

£3([1IB3 CBllliiiHiill

.Qo noci6HIIIKa

«36ipHIIIK 3aB,[IaHb ,[lnR ,[lep>KaBHO'f ni,[ICYMKOBO'f aTeCTal...li'f

3 iHOpMaTIIIKill»

PAHOK-HT

www.e-ranok.com.ua

інформатика

Розвязання всіх завдань до збірника завдань для державної підсумкової атестації з інформатикиУДК 004(076.2)

ББК 74.263.2

І 21

Відповідає збірнику завдань для державної підсумкової атестації

з інформатики для 11 класу, рекомендованому МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (наказ від 13.01.2012 20)

І 21 Інформатика. 11 клас: Розвязання всіх завдань: До збірника завдань для державної під- сумкової атестації з інформатики / Упоряд. І. Д. Іванова, І. М. Колодій, М. М. Корнієнко. Х.: Ранок-НТ, 2012. 128 с.

ISBN 978-966-315-138-0
Посібник, створений для ефективної підготовки до державної підсумкової атестації з інформатики, містить розв’язання всіх завдань із видання «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 11 клас» (авт. Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Войцеховський М. О., Проценко Т. Г. К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012). У кінці посібника наведено за- повнені бланки відповідей для тестових завдань кожного варіанта атестаційної роботи.

Призначено для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів інформатики.


УДК 004(076.2)

ББК 74.263.2

© І. Д. Іванова, І. М. Колодій, М. М. Корнієнко,

упорядкування, 2012

ISBN 978-966-315-138-0 © ПП «Ранок-НТ», 2012

Рівень с танд а Р т у,

ак а демічний Р івень

ва Р іант 1
1. Відповідь: В.

Частина 1

Пам’ять (запам’ятовуючий пристрій) призначена для збереження даних і програм для їхньої обробки. У комп’ютері використовується пам’ять кількох типів, які відрізняються за своїм функціональним призначенням, способами зберігання інформації, а також конструкцією.

Основними характеристиками запам’ятовуючого пристрою є швидкодія та ємність.Внутрішня пам’ять один із основних пристроїв комп’ютера, призначений для по- стійного або тимчасового збереження інформації, швидкого доступу до неї та передавання на подальшу обробку.

Зовнішня пам’ять (пристрої довгострокового збереження інформації) слугує для трива- лого збереження даних.

Приклади зовнішніх пристроїв пам’яті:Дискета гнучкий диск із магнітним покриттям, укладений у спеціальний футляр.

Флеш-пам’ять мініатюрні електронні накопичувачі інформації, які приєднуються до

USB-порту комп’ютера.Жорсткий диск (вінчестер) основний пристрій тривалого збереження інформації; на жорсткому диску дані зберігаються на магнітній поверхні диска.

Лазерний диск (компакт-диск, CD) сучасний носій інформації, що являє собою пла- стиковий диск, інформація на який записана за допомогою лазерного променя.

Обсяги стандартних зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв:А дискета (гнучкий диск, флоппі-диск): 1,44 Мбайта;

Б флеш-пам’ять: 4–32 Гбайти;

В жорсткий диск (вінчестер): 350–1000 Гбайтів;

Г лазерний диск: CD 700 Мбайтів, DVD 5 Гбайтів, BD 50 Гбайтів.

У наш час жорсткий диск усе ще залишається пристроєм, на який можна записати най- більший обсяг даних.


2. Відповідь: А.

Форматування це процес зміни зовнішнього вигляду документа.

Кнопка панелі інструментів Форматування (або команда меню Формат Напрямок тексту...) у MS Word призначена для встановлення напрямку тексту.
3. Відповідь: В.

Ім’я файла складається з двох частин: імені й розширення імені. Ім’я файла надає ко- ристувач, а розширення призначається програмою автоматично.

Розширення вказує на тип файла ознаку, що характеризує природу вмісту файла, відображає його призначення і сферу застосування.Файли із розширенням .pps у MS PowerPoint 2003 (.ppsx в MS PowerPoint 2007) ви- користовуються для збереження презентації, яка підготовлена для демонстрації.
4. Відповідь: А.

Діаграма це спосіб подання табличних даних у графічному вигляді, що доцільно ви- користовувати для аналізу й порівняння даних.


4  Рівеньстандарту,академічнийрівень
А Гістограма (Column chart) це вид діаграми, яка відображає значення різних
категорій. Показує зміну даних протягом інтервалу часу. Для наочного порівняння різних величин використовуються вертикальні стовпці, які можуть бути об’ємними і плоскими. Висота стовпця пропорційна значенню, наданому в таблиці.

Б Пелюсткова діаграма (Radar chart) вводить для кожної категорії власні осі ко- ординат, що розходяться променями з початку координат. Лінії з’єднують значення,

що належать до одного ряду. Дозволяє порівнювати сукупні значення декількох рядів даних.В Графік (Line chart) застосовується для показу змін у групі значень за тривалі інтервали часу, особливо якщо потрібно акцентувати увагу на змінах у часі і темпах

змін.


Г Кругова діаграма (Pie chart) показує співвідношення між різними частинами одного ряду даних, що становить у підсумку 100 %. Зазвичай використовується, коли

необхідно відобразити внесок у відсотках кожного джерела. На малюнку подано об’ємний варіант звичайної гістограми.


5. Відповідь: А.

Таблиця бази даних MS Access містить перелік об’єктів одного типу, кожен рядок такої таблиці називається записом, стовпець полем.Унікальне поле це поле, значення в якому не можуть повторюватись. Таке поле можна визначити як первинний ключ.
6. Відповідь: В.

Точний і зрозумілий виконавцю набір вказівок для виконання послідовності дій, що на- правлені на досягнення поставленої мети або розв’язання завдань певного типу, називається алгоритмом.Частина 2

7. Відповідь: А, Б, В, Д.

Створити нову таблицю в MS Access 2003 можна в такий спосіб:

1. На вкладці Таблицы (Таблиці) натиснути кнопку Создать (Створити); а потім одну з ко- манд:

Создание таблицы в режиме конструктора (Створення таблиці в режимі констру-ктора);

Создание таблицы с помощью мастера (Створення таблиці за допомогою майстра);

Создание таблицы путем ввода данных (Створення таблиці шляхом введення даних).

2. За допомогою SQL (Structured Query Language) мови структурованих запитів зчитуван- ня й запису інформації в базу даних:

CREATE TABLE table

(<col_def> [, <col_def> | <tconstraint> ...]);де table ім’я таблиці, > опис поля, > опис обмежень та/або ключей (квадратні дужки [ ] означають необов’язковість; вертикальна риска | означає «або»).
8. Відповідь: Б, В, Д.

У клітинці електронної таблиці можуть бути розміщені такі об’єкти: текстові дані (будь- яка послідовність символів); числові дані; формули.


9. Відповідь: А, Б, В, Г, Д.

Варіант1  5

Таблиця в текстовому документі MS Word це один або кілька рядів клітинок, які ви- користовуються для подання чисел та інших елементів у зручній формі.

Створити таблицю в середовиші MS Word 2003 можна в такий спосіб:

1. Створення таблиці простої структури:

Виконати команду меню Таблиця Вставити Таблиця та задати кількість рядків і стовп- ців, параметри для настроювання ширини стовпців таблиці. Задати стиль оформленнятаблиці можна за допомогою кнопки Автоформат.

Натиснути кнопку

(Вставити таблицю) панелі інструментів Стандартна та у вікнівиділити квадрати, що визначають кількість рядків і стовпців у таблиці.

2. Створення таблиці складної (довільної) структури:

Виконати команду меню Таблиця Намалювати таблицю і на панелі Таблиці та межі на- тиснути кнопку Створити таблицю та намалювати таблицю потрібної структури.

3. Перетворення фрагмента тексту в таблицю

Виконати команди меню Таблиця Перетворити → Текст у таблицю... та вказати потрібну кількість стовпців і символів, які є роздільниками клітинок [3: 119–120].

Створити таблицю в середовиші MS Word 2007 можна в такий спосіб:

1. Створення таблиці простої структури:

Вибрати на вкладці Вставлення → у групі Таблиці → кнопку Таблиця та у вікні виділити квадрати, що визначають кількість рядків і стовпців у таблиці, або виконати команду вкладки Вставлення групи Таблиці Таблиця Вставити таблицю та задати кількість рядків і стовпців.

2. Створення таблиці складної (довільної) структури:

Виконати команду вкладки Вставлення групи Таблиці Таблиця Намалювати табли- цю та намалювати таблицю потрібної структури.

3. Вставлення таблиці з колекції шаблонів:

Виконати команду вкладки Вставлення групи Таблиці Таблиця Експрес-таблиці

і вибрати у списку Вбудовані потрібний шаблон.

4. Перетворення фрагмента текста в таблицю:

Виконати команду вкладки Вставлення групи Таблиці Таблиця Перетворити на таблицю, вказати потрібну кількість стовпців і символ, який є роздільником кліти-

нок [8: 26–28].
10. Відповідь: Г, Д.

Комп’ютерна графіка спеціальний розділ інформатики, що вивчає методи і засоби створення та обробки зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комп- лексів.

За способом формування зображень комп’ютерну графіку поділяють на растрову, век- торну, фрактальну, тривимірну.Векторне графічне зображення складається, як аплікація, з графічних примітивів: пря- мих ліній, дуг, кіл, прямокутників тощо. У векторній графіці базовим елементом є лінія, яка описується математичною формулою. Векторні графічні зображення використовуються тоді, коли важливим є наявність ясних і чітких контурів: у картографії, при створенні логотипів і схем, в інженерній графіці тощо.

Переваги векторних зображень: невеликі за розміром файли зображень; збереження якості при масштабуванні; легкість модифікації зображень.

Недоліки: схематичність зображення, неприродність кольорів при відтворенні реальних об’єктів.


11. Відповідь: В, Г.

У варіанті 1 (В-1), 1 розглянуто поняття пам’яті та її видів.Енергозалежна пам’ять це пам’ять, у якій інформація зникає після вимкнення жив- лення комп’ютера.


6  Рівеньстандарту,академічнийрівень

Пристрої внутрішньої пам’яті:А Оперативна пам’ять, або ОЗП (англ. RAM Random Access Memory пам’ять з довільним доступом) основна пам’ять комп’ютера, яка використовується для оперативного збереження програм і даних. При вимкненні комп’ютера вміст пам’яті знищується (енергозалежна пам’ять).

Б Постійна пам’ять, або ПЗП (англ. ROM Read Only Memory пам’ять тільки

для читання) призначена для постійного збереження інформації, яка не повинна змінюватися під час роботи комп’ютера чи при вимкненні живлення (енергонеза- лежна пам’ять). ПЗП містить набір програм перевірки й обслуговування апаратури комп’ютера, програму BІOS (Basіc Іnput Output System) базову систему введення / виведення. Запис інформації в постійну пам’ять здійснюється апаратно за допомогою спеціальних пристроїв.В Напівпостійна пам’ять, або CMOS-пам’ять (англ. CMOS Complementary Metal-

Oxіde-Semіconductor). Призначена для збереження деяких характеристик комп’ютера і середовища: системної дати та часу; характеристик пам’яті, портів та ін. Мікросхема живиться від акумулятора (частково енергонезалежна пам’ять). Зміна вмісту CMOS- пам’яті здійснюється за допомогою спеціальної програми Setup.

Г Кеш-пам’ять буферна пам’ять, у якій зберігаються програми і дані, що вико-

ристовуються процесором досить часто, призначена для згладжування розходжень у швидкості роботи повільніших пристроїв (наприклад, пам’яті) зі швидшими (напри- клад, мікропроцесора). Кеш-пам’ять побудована на швидких, але складних і дорогих елементах пам’яті, тому її ємність обмежена (енергозалежна пам’ять).Д Флеш-пам’ять мініатюрні електронні накопичувачі інформації, які приєднуються

до USB-порту комп’ютера.

До внутрішньої пам’яті із наведеного належать постійна, напівпостійна, оперативна та кеш-пам’ять. Енергозалежними серед них є оперативна та кеш-пам’ять.
12. Відповідь: Б, Г, Д.

Розрізняють сигнали неперервні і дискретні (аналогові і цифрові). Якщо сигнал неперерв- ний, то між будь-якими двома значеннями аналогового сигналу існують й інші його значення, тоді як між двома найближчими значеннями дискретного сигналу інших значень не існує.

Дискретний сигнал може набувати обмеженої кількості значень. Тому сигнали світлофо- ра (червоний, жовтий, зелений), телеграфна азбука Морзе (букви, які складаються з кінцевого набору крапок і тире), комп’ютерні дані (кінцевий набір нулів та одиниць) є дискретними сигналами.
Частина 3
13. Відповідь: А 2, Б 4, В 5, Г 3, Д 1.

Комп’ютерні мережі за територіальними ознаками поділялись на локальні (LAN Local Arеa Network), регіональні (MAN Metropolitan Arеa Network), глобальні (WAN Wide Arеa Network). Із розвитком комп’ютерних мереж із регіональних відокремилися міські та кор- поративні мережі. Із розвитком персональних мережних пристроїв з’явилися персональні комп’ютерні мережі.

Види мереж та їхні характеристики за розміром охоплюваної території:А персональна об’єднує персональні електронні пристрої (мобільний телефон, ки- шеньковий комп’ютер, ноутбук, гарнітура тощо);

Б локальна охоплює порівняно невелику територію чи групу будівель (школа, інсти-

тут тощо);В міська працює в кількох або в усіх районах міста;

Г регіональна об’єднує окремі мережі та окремі комп’ютери в межах певного регіону;

Д глобальна охоплює великі території, об’єднує окремі мережі та окремі комп’ютери для взаємодії з іншими об’єктами глобальної мережі.
14. Відповідь: А 2, Б 4, В 1, Г 3.

Варіант1  7

База даних це впорядкований за певними правилами набір взаємопов’язаних даних. База даних може бути заснована на одній моделі або на сукупності кількох моделей.

Модель (data model) спосіб визначення логічного подання фізичних даних. Основні типи моделей даних:

А мережна елементи бази даних мають, крім вертикальних ієрархічних зв’язків, ще

й горизонтальні;Б реляційна модель даних являє собою набір двовимірних таблиць, які складаються зі стовпців (полів) і рядків (записів);

В ієрархічна усі елементи бази даних розташовуються у послідовності від вищого до

нижчого;


Г об’єктно-орієнтована база даних, у якій дані оформлені у вигляді моделей об’єктів, що включають прикладні програми, які управляються зовнішніми подіями.
15. Відповідь: А 5, Б 3, В 4, Г 1, Д 2.

Колонтитул це область, розташована у верхньому та/або нижньому полі сторінки;

використовується у великих текстах та може містити прізвище автора, заголовок книги тощо.Панель інструментів Колонтитули в MS Word 2003 можна встановити за допомогою ко- манди меню Вигляд Колонтитули.Елементи панелі інструментів Колонтитули:

А

вставити поле часу ;
Б

формат номера сторінки

;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка