Інформатика
Скачати 15,46 Mb.
Сторінка2/14
Дата конвертації26.11.2016
Розмір15,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

В вставити поле дати ;
Г вставити поле номера сторінки ;
Д вставити кількість сторінок .

Частина 4
16. Завдання на обчислення в табличному процесорі MS Excel.

1) Відкриємо файл електронної таблиці Іспит.xls.

2) Для обчислення середнього балу за кожні із завдань встановимо кур- сор у клітинку С13 та клацнемо на кнопку стандартної панелі інструментів.

3) Виконаємо команду спадного меню Середнє.

4) Скопіюємо формулу =AVERAGE(C4:C12) у клітинки діапазону

D13:G13 з використанням маркера автозаповнення.

5) Збережемо зміни у документі Іспит.xls.


17. Для виконання завдання можна скористатися такими посиланнями:

http://bus.com.ua/300100/time.html розклад руху автотран- спорту: дані про рейс та ціни на квитки з Києва до Умані.

http://uman-sofievka.narod.ru/ розклад автобусів з центрального автовокзалу Ки- єва до Умані, інформація щодо вартості проїзду, замовлення автобусів, вартості по- слуг, сувенірів тощо.

http://www.sofiyivka.org.ua/ офіційний сайт національного дендрологічного парку

«Софіївка», містить перелік послуг, фотоальбом тощо.


8  Рівеньстандарту,академічнийрівень

http://www.sofiyivka.org.ua/ua/service.htm розклад роботи та ціни дендропарку

«Софіївка» в Інформаційному листі про розпорядок роботи сфери обслуговування пар- ку та ціни на послуги для відвідувачів на 2012 рік.

http://uk.wikipedia.org/wiki/Софіївка_(парк) інформація про дендропарк у Вікі- педії.

http://ukrayina.ru/sofijivka-park/ дані про дендропарк «Софіївка» у розділі «Укра- їна, туризм, історія, факти».

http://uman-sofievka.narod.ru/SofievkaKARTA1i8m.html карта, план і фото парку.


18. Задача на програмування мовою Pascal.

Дано: x0 , y0 координати центра круга, R радіус круга, x, y координати точки.

Знайти: чи належить точка A (x, y) заданому кругу.

2 2 2

2 2 2

Розв’язання. Формула кола: (x x0 ) + (y y0 ) = (R1 )

. Формула круга: (x x0 ) + (y y0 )

(R1 ) .

Використовуємо повне галуження: якщо точка належить області, то виводимо «належить області»,

інакше виводимо «не належить області».program zadacha18_1;

Var x, y, x0, y0, R: real;begin

writeln('введіть координати центра круга x0, y0 та радіус R');readln(x0, y0, R);writeln('введіть координати точки x, y');
readln(x, y);

if sqr(x–x0)+sqr(y–y0)<=sqr(R)

then writeln('належить області')

else writeln('не належить області')

end.


ва Р іант 2
Частина 1

1. Відповідь: В.

У В-1, 1 розглянуто поняття пам’яті і видів зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв. З наведених переліків пристроями зовнішньої памяті є: гнучкі та жорсткі магнітні

диски, флеш-пам’ять.
2. Відповідь: Б.

Провайдер це організація, що забезпечує зв’язок користувача з мережею Інтернет.
3. Відповідь: В.

У В-5, 2 розглянуто поняття форматування тексту.

Вирівнювання засобами текстового процесора задає спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж.
4. Відповідь: Г.

У В-1, 3 розглянуто поняття розширення імен файлів.

Файли з розширенням .ppt в MS PowerPoint 2003 (.pptx у MS PowerPoint 2007) викори- стовуються для збереження презентації для її подальшого редагування.
5. Відповідь: В.

У В-1, 4 розглянуто поняття діаграми та її видів.На малюнку подано об’ємний варіант кругової діаграми.
6. Відповідь: В.

Варіант2  9

Базові структури алгоритмів (керуючі структури) це способи керування процесом обробки даних. Існує три базові структури алгоритмічної конструкції: лінійні (слідування), розгалуженя (умова), цикл (повторення).

Лінійна структура передбачає, що алгоритм являє собою послідовність команд, вико- нуваних одна за одною (рис. а).

Розгалуження (умова) передбачає можливість вибору залежно від умови з кількох варі- антів, для кожного з яких виконується різна послідовність команд. Розгалуження може бути подано у двох формах: повній та неповній (рис. б).

Цикл передбачає багаторазове повторення заданої послідовності команд. Розрізняють цикл з передумовою спочатку перевіряється умова, а потім виконується послідовність дій, і цикл з післяумовою спочатку виконується хоч один раз послідовність дій, а потім переві- ряється, чи не досягнуто результату (рис. в). Також виділяють цикли з лічильником (кількість повторень відома заздалегідь).


Так

Умова Ні

Так


Умова Ні


Дія 1

Дія 1 Дія 2

Дія

Дія 2

Слідування
а

Повна форма розгалуження Неповна форма розгалуження


б


Умова Ні
Так
Дія
Дія

Ні Умова
Так

Цикл з передумовою Цикл з післяумовою


в

Алгоритм, у якому залежно від виконання певної умови багаторазово виконується послідовність дій, називається циклічним.
7. Відповідь: А, Б, Г.

Частина 2

Запит це об’єкт бази даних, що використовується для перегляду, зміни, аналізу да- них різними способами.

У MS Access є декілька типів запитів.
Запитизапит

на вибірку

запит

із параметрамизапит на зміну

перехресний запит

запит

SQLзапит

на видалення

запит

на оновленнязапит

на додавання

запит на ство- рення таблиці10  Рівеньстандарту,академічнийрівень

Запит на вибірку витягує дані з однієї або кількох таблиць і підсумкові значення пев- них типів, результати відображає в режимі таблиці. Дозволяє групувати записи, обчислювати суму, середні значення.

Запит із параметрами це запит, при виконанні якого в його діалоговому вікні корис- тувачеві видається запрошення ввести дані, на основі яких виконуватиметься запит.

Перехресний запит це операція побудови таблиці для обчислення підсумкових зна- чень на основі існуючої таблиці або запиту.

Запити SQL створюються за допомогою інструкції SQL.

Запити на зміну бувають кількох видів:

запит на видалення видаляє групу записів з однієї або кількох таблиць;


запит на оновлення записів вносить загальні зміни до групи записів однієї або кількох таблиць;

запит на додавання записів додає групу записів з однієї або кількох таблиць у кінець однієї або кількох таблиць;запит на створення таблиці створює нову таблицю на основі всіх або частини даних з однієї або кількох таблиць.
8. Відповідь: Б, В, Г, Д.

У MS Excel для виконання дій з аркушами можна скористатися командами контекстного меню (для виклику меню навести курсор миші на ярлик та натиснути праву клавішу миші).

Для виконання групових операцій з аркушами можна виділити всі або частину аркушів книги.

Але видалити всі аркуші книги неможливо, бо книга повинна містити хоча б один видимий аркуш.

Дії, які можна виконувати над аркушами робочої кни- ги електронної таблиці: перейменувати, перемістити або скопіювати, змінити колір ярлика, створити (додати) нові аркуші.9. Відповідь: Б, Г, Д.

Програми опрацювання текстів це спеціальні програмні засоби для роботи з текста- ми, що розрізняються за своїми можливостями.

До програм опрацювання текстів належать: MS Word, MS WordPad, Noteрad; не нале- жать: Paint (графічний редактор), WinRar (програма-архіватор).10. Відповідь: Б, В, Г.

У В-1, 10 подано визначення та класифікація комп’ютерної графіки.Растрові графічні зображення це зображення, що подаються у вигляді набору різно- кольорових точок (пікселів), які є найменшими об’єктами растрового зображення. У растровій графіці графічне зображення нагадує мозаїку. Чим більша кількість пікселів і чим менші їхні розміри, тим краще виглядає зображення. Кожен піксел зображення характеризується поло- женням, кольором, яскравістю. Важливою характеристикою растру є його роздільна здатність, тобто кількість пікселів на одиницю довжини.

Растрова графіка застосовується у випадках, коли графічний об’єкт подано у вигляді ком- бінації точок (пікселів), яким притаманні свій колір та яскравість і які певним чином розташо- вані на координатній сітці. Такий підхід є ефективним у випадку, коли графічне зображення має багато напівтонів й інформація про колір важливіша за інформацію про форму (фотогра- фії та поліграфічні зображення). Особливості растрових зображень: реалістичність зображення, природність кольорів, можливість отримати зображення за допомогою спеціальних пристроїв.


Варіант2  11

Недоліками растрової графіки є складність управління фрагментами зображення; вона має певну роздільну здатність і глибину подання кольорів; розмір файла є пропорційним до площі зображення і при добрій якості зображення є великим.11. Відповідь: Б, В, Г, Д.

У середині системного блоку розміщуються: контролери пристроїв введення/виведення, засоби комп’ютерного зв’язку (мережна плата, внутрішній модем), процесор, запам’ятовуючі пристрої (оперативна пам’ять, постійна пам’ять, кеш-пам’ять).Пристрої введення/виведення розміщують поза системним блоком, щоб користувачу було зручніше з ними працювати.
12. Відповідь: А, В, Г, Д.

Повідомлення це спеціальна форма подання інформації за допомогою спеціальних сигналів, знаків тощо.

Повідомлення мають такі властивості як повнота, зрозумілість, актуальність (своєчас- ність), корисність (цінність), вірогідність (достовірність), об’єктивність [5: 12–13].
Частина 3
13. Відповідь: А 4, Б 1, В 5, Г 2, Д 3.

Служби Інтернету:А електронна пошта призначена для обміну повідомленнями через електронні по- штові скриньки;

Б служба передавання файлів забезпечує копіювання файлів з одного комп’ютера на

інший через Інтернет;В служба обміну миттєвими повідомленнями надає можливість обмінюватися пові- домленнями в режимі реального часу;

Г служба віддаленого доступу дає змогу користувачу працювати на іншому підклю-

ченому до Інтернету комп’ютері як на власному;Д форуми надають середовище, де користувачі в межах теми, яка їх цікавить, мо- жуть обмінюватися повідомленнями.
14. Відповідь: А 2, Б 5, В 4, Г 1, Д 3.

Об’єкти СУБД MS Access та їхнє призначення:А таблиця для збереження даних;

Б форма для полегшення перегляду, додавання і зміни даних у таблицях;

В запит для пошуку і видалення тільки потрібних даних;

Г звіт для аналізу та друку даних у певному форматі;

Д макрос для автоматизації задач і додавання функціональних можливостей у фор- ми, звіти та елементи управління.
15. Відповідь: А 3, Б 4, В 5, Г 2, Д 1.

Об’єкти, які використовуються у документі MS Word, та їхні параметри:А символ шрифт, розмір, колір, стиль накреслення, зсув, інтервал між символами;

Б сторінка розмір, орієнтація, розмір полів, нумерація, колонтитули;

В графічне зображення тип, розмір, кольори, положення, спосіб обтікання текстом;

Г таблиця кількість рядків і стовпців, їх висота і ширина, вирівнювання за шириною і висотою;

Д абзац відступи від країв лівого і правого полів, відступ першого рядка, вирівнювання,

міжрядковий інтервал, інтервали перед і після абзацу.
12  Рівеньстандарту,академічнийрівень

Частина 4
16. Завдання на створення запиту СУБД MS Access.

1) Відкриємо файл бази даних Розклад руху літаків.mdb.

2) Додамо таблицю Рейси у вікно конструктора запитів.

3) Перетягнемо поля Рейс, Напрям, Відліт, Прибуття, Дні в нижню частину бланка запиту

(рис. а).

4) Для відбору рейсів, які здійснюються щоденно, встановимо на значення поля Дні умову відбору «ЩДН» в рядку Условие отбора (Умова відбору).5) Знімемо прапорець у рядку Вывод на экран (Ви- ведення на екран) у нижній частині бланка запиту в полі Дні.

6) Збережемо запит.

У режимі перегляду таблиці запит має ви- гляд, як показано на рис. б.б


а

17. Для виконання завдання можна скористатися такими посиланнями:

http://www.furshet.ua/ua/ супермаркет «Фуршет», м. Київ.http://zakaz.furshet.ua/ru/ група товарів: солодощі, чипси, снеки тістечка.

http://furshet.zakaz.ua/ru/store/#!a=category:0:напитки група товарів: напої сік.

http://furshet.zakaz.ua/ru/store/#!q=мороженое група товарів: морозилка морозиво.

http://megamarket.ua/ супермаркет «Мегамаркет», м. Київ.

http://megamarket.ua/catalog/search.php?s=тістечка&g=0 група товарів: кондитерські ви- роби тістечка.

http://megamarket.ua/catalog/bezalkogoln_napoyi/napoi_skovmsn_soki_morsi_nektari/ —група товарів: безалкогольні вироби напої, соки.

http://megamarket.ua/catalog/zamorozhen_produkti/morozivo/ група товарів: замороженіпродукти морозиво.

http://veselyj-kloun.prom.ua/ супермаркет «Веселий Клоун», м. Київ.

http://veselyj-kloun.prom.ua/p305686-kakoj-prazdnik-bez.html дитячий день народження з повітряними кульками.
18. Задача на програмування мовою Delphi.

Встановити в Інспекторі об’єктів для об’єкта Form значення Caption Змінюємо колір кноп- ки. Змінити колір кнопки Button, BitBtn не можна, тому що їх малює Windows, у них використову- вати колір дозволяє компонент ColorBtn. Тому з палітри компонентів (вкладка Additional) вибираємо компонент TSpeedButton, на який можна розмістити малюнок. Готуємо у графічному редакторі
Варіант3  13

малюнки white.bmp і yellow.bmp (прямокутники білого й жовтого кольорів). При наведенні миші на кнопку завантажується малюнок із жовтим прямокутником, при переміщенні на форму ма- люнок із білим прямокутником. Встановлюємо властивості об’єкта SpeedButton: розмір 225 × 120, за допомогою властивості Glyph завантажуємо малюнок white.bmp на кнопку, властивість Caption встановлюємо «колір кнопки білий», властивість Layout встановлюємо blGlyphTop (заголовок на кнопці знаходитиметься під малюнком, ми його будемо бачити).unit Unit1; interface uses

Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, Buttons;

type

{ TForm1 }TForm1 = class(TForm)

SpeedButton1: TSpeedButton;

procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); procedure SpeedButton1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

private


{ private declarations }

public


{ public declarations }

end;


var Form1: TForm1;

f: boolean=false;

implementation

{$R *.dfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

begin

if f then begin

speedbutton1.Caption := 'колір кнопки - білий';

speedbutton1.Glyph.LoadFromFile('white.bmp');

f := false;end;

end;

procedure TForm1.SpeedButton1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,

Y: Integer);

begin speedbutton1.Glyph.LoadFromFile('yellow.bmp'); speedbutton1.Caption := 'колір кнопки — жовтий'; f := true;

end;

end.


1. Відповідь: Г.

ва Р іант 3
Частина 1

У В-1, 11 розглянуто пристрої внутрішньої пам’яті.

Пристрої внутрішньої пам’яті: оперативна, постійна, напівпостійна.
14  Рівень стандарту,академічнийрівень

2. Відповідь: В.

Символ мінімальна одиниця текстової інформації.

Гарнітура сукупність шрифтів, об’єднаних загальними стильовими ознаками, відмінними від інших шрифтів. Інакше називають набір знаків, які використовують загальні харак- теристики, такі як ширина штриха і наявність або відсутність зарубок тощо.

Розмір символу (кегль). За традицією книгодрукарства, розмір символів вимірюють у пунктах (1 пт = 0,35 мм).

Накреслення передбачає використання

зображень шрифту: звичайний а умовчан- ням); напівжирний; курсив; підкреслений та їх комбінацій.

Колір символу передбачає зміну кольору тексту.

Видозміни дозволяють використати додат- кові настроювання ефектів шрифтів.

Інтервал між символами може бути змен- шений, нормальний або розширений.

Анімаційні ефекти дозволяють «оживити» матеріал, зробити його «помітнішим»

і наочнішим при читанні матеріалів з екрана компютера.

Вибір команд у діалоговому вікні Шрифт у MS Word надає можливості призначити сим- волам необхідні параметри.
3. Відповідь: Г.

Шаблон оформлення презентації це спеціальна презентація з двох оформлених слай- дів (титульного і звичайного), що використовуються при створенні інших слайдів презентації для підтримки загального стилю оформлення всієї презентації.
4. Відповідь: А.

Діапазон (блок) клітинок дві або більше клітинок аркуша. Клітинки діапазону мо- жуть бути як суміжними, так і несуміжними.

Для виділення несуміжних діапазонів клітинок електронної таблиці використовується клавіша Ctrl.


5. Відповідь: А.

У В-1, 14 розглянуто поняття бази даних.База даних це сукупність даних, організованих за певними правилами.
6. Відповідь: В.

У В-2, 6 розглянуто базові структури алгоритмів.

Алгоритм, у якому залежно від виконання або невиконання певної умови виконується та чи інша послідовність дій, називається алгоритмом із розгалуженням.

7. Відповідь: А, Б, В, Г, Д.

Частина 2

Форма це об’єкт бази даних, що використовується для введення, редагування (зміни), відображення даних у зручному для користувача вигляді [11: 152].

Форма містить вибрані користувачем поля з таблиць (запитів), на основі яких вона ство- рена. Крім полів, форма може мати й інші об’єкти: малюнки, текстові написи, діаграми, еле-
Варіант3  15

менти керування. На формах можна створити обчислювальні поля [11: 152]. Дані, що введені або змінені користувачем у певних полях форми, зберігаються в таблицях, на основі яких була створена форма.

Пошук даних можна здійснити за допомогою кнопки Найти (Знайти) на панелі інструментів в режимі форми [11: 163].

Сортування даних у формі виконується аналогічно до сортування в таблиці [11: 163].

Для сортування записів у формі по одному полю необхідно виділити це поле, а потім клацнути одну з кнопок Сортировка по возрастанию (Сортування за зростанням) або Сортировка

по убыванию (Сортування за спаданням), або скористатися вказівкою командного меню.

За допомогою об’єкта Форма СУБД Access можна виконувати такі дії з даними: змінюва- ти, упорядковувати, шукати, обчислювати, вводити.
8. Відповідь: А, Б, В, Г.

У В-2, 8 розглянуто дії, які можна виконати над аркушами робочої книги електронної таблиці.Сховати (відобразити) аркуш у MS Excel можна за допомогою команд меню Формат

Аркуш Сховати (Відобразити). Захистити аркуш за допомогою команд меню Сервіс

Захист Захистити аркуш.

Дії, які можна виконувати над аркушами робочої книги електронної таблиці: виділяти,перейменувати, захищати, сховати.
9. Відповідь: А, Г, Д.

У В-1, 15 розглянуто елементи панелі інструментів Колонти-тули.
У MS Word вставити номер сторінки можна за допомогою кноп-

ки панелі інструментів Колонтитули Номер сторінки, комбінації кла- віш Ctrl + Alt + C або команди Вставка Номери сторінок.

Вставити назву документа (Ім’я файлу або Повне ім’я файлу) та ім’я

автора втор) можна за допомогою спадного меню, що відкривається кнопкою Додати автотекст.


10. Відповідь: А, Б, Д.

У В-1, 10 розглянуто характеристики векторних графічних зображень. Характеристики векторних зображень: графічні зображення використовуються там, де

важливим є чіткість контурів зображення, при збільшенні масштабу перегляду зображення їх якість не втрачається, зображення нагадує аплікацію.
11. Відповідь: А, Б, В, Г.

Монітор, або дисплей основний пристрій для виведення текстової або графічної інформації на екран.

Піксел найменша частина екрана в графічному режимі. Основні характеристики моніторів:

тип монітору;

А розмір екрана розмір екрана по діагоналі в дюймах;

Б роздільна здатність кількість пікселів на екрані за шириною та висотою;

Г кількість кольорів кількість відтінків кольорів, які може відтворити монітор;

величина зерна відстань між сусідніми точками зображення.В частота відтворення зображення частота оновлення зображення на екрані

[1: 84–86; 8: 54–55].
16  Рівень стандарту,академічнийрівень

12. Відповідь: А, Г, Д.

Передавання повідомлень це процес переміщення повідомлень від джерела до прийма- ча. Процес передавання повідомлення відтворює класична схема Шеннона:

Джерело повідомлення Канал зв’язку Приймач повідомлення.

Канали передавання складаються із середовища передавання і засобів передавання. Засоби передавання повідомлень: радіо, телевізійний передавач, поштова служба, теле-фон, телеграф, комп’ютерні мережі, електронна пошта.
Частина 3
13. Відповідь: А 5, Б 4, В 1, Г 3, Д 2.

Браузер спеціальна програма перегляду гіпертекстових документів, яка вико- ристовується для перегляду ресурсів мережі Інтернет.

Елементи вікна браузера Internet Explorer:
А панель адреси ;
Б індикатор завантаження веб-сторінки ;

В кнопка Додому ; Г кнопка Журнал ; Д кнопка Обране .

У деяких україномовних версіях Internet Explorer використовує «У...» замість «Обране».


14. Відповідь: А 4, Б 1, В 2, Г 5, Д 3.

Типи даних СУБД MS Access:А текстовий зберігання алфавітно-цифрових символів, включаючи текст, а також текст і цифри, які не використовуються в обчисленнях;

Б поле МЕМО зберігання тексту, розмір якого перевищує 255 символів, або для тек-

сту, в якому використовується RTF-форматування;В числовий зберігання числових значень (цілих або дробових), які використовуються в обчисленнях;

Г дата/час зберігання значень дат і часу;

Д лічильник формування унікальних значень, які можуть застосовуватись як пер- винний ключ.

15. Відповідь: А 3, Б 5, В 1, Г 2, Д 4.

Для зручності роботи в MS Word можна вибирати різні режими перегляду документів залежно від виконуваних завдань:

Режими макетів використовуються при роботі над документом: Розмітка сторінки, Веб-

документ, Звичайний, Структура.

Режими перегляду використовуються для читання документа й переміщення в ньому:

Режим читання, Ескізи, Схема документа.

У MS Word вибір режимів здійснюється за допомогою командних кнопок, які знахо- дяться в лівому нижньому куту вікна, або за допомогою команд меню Вигляд.

Режими перегляду документа в MS Word:

А звичайний для введення та простого редагування документа;

Б веб-документ для перегляду документа за допомогою браузера;

В розмітка сторінок для форматування документа;

Г структура для роботи над планом документа;

Д режим читання для читання документа з екрана.
Частина 4

Варіант3  17


16. Завдання на обчислення в табличному процесорі MS Excel.

1) Відкриємо файл електронної таблиці Критерій ідеального представника влади.xls.

2) Для обчислення різниці між бажаним рівнем та поточною оцінкою за кожним із критеріїв у клітинці D4 вводимо формулу =B4–C4.

3) Скопіюємо введену формулу в клітинки діапазону D5:D9 із використанням маркера авто- заповнення.

4) Збережемо зміни в документі Критерій ідеального представника влади.xls.
17. Для виконання завдання можна скористатися такими посиланнями:

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/483 стаття «Маркетингові підходи до вирішення регіональних проблем із побутовими відходами» у Віснику Сумського державного университету, серія Економіка.

Інформація про утилізацію сміття в Україні:

http://intkonf.org/romaniv-mv-problema-utilizatsiyi-smittya-v-ukrayini/

http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/problema-utilizatsii-elektronnogo-smittya-v- ukraini

http://www.eco-live.com.ua/content/smіttya-i-tverdі-vіdkhodi-v-ukraїnі

http://www.eco-live.com.ua/content/problema-smіttya

http://www.rav.com.ua/ua/useful_know/clauses/sorting/

Інформація про утилізацію сміття у світі:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Переработка_отходов

http://www.bid.ru/internal.php?id=1470

http://www.newsmarket.com.ua/tag/utilizatsiya-smittya/

http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/ID112_Мусорная_цивилизация дослідження команди «SOS».

http://www.bestreferat.ru/referat-201356.html

http://www.ng.ru/science/2009-09-09/12_ostatok.html

http://tt.pstu.ru/mnp09/mnp09/s6/rozkova.htm

http://www.unii.odessa.ua/FLOT_NEFT/stok_uk.html схеми, діаграми, таблиці.

http://www.promeco.h1.ru/stati/40.shtml проблеми великого міста.

http://esco-ecosys.narod.ru/2003_10/art52/1.htm чисті технології.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка