Інформатика
Скачати 15,46 Mb.
Сторінка6/14
Дата конвертації26.11.2016
Розмір15,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

8. Відповідь: Б, В, Д.

У MS Excel команда меню Формат Стовпець

відкриває спадне меню, за допомогою команд якого

можна виконати такі дії над стовпцями: змінювати ширину, здійснювати автодобір ширини, приховува- ти, відображувати, встановлювати стандартну ширину стовпця.

Із наведеного над стовпцями електронної табли- ці MS Excel можна виконувати такі дії: відображувати, приховувати, змінювати ширину.
26  Рівень стандарту,академічнийрівень

9. Відповідь: А, Б, В, Д.

Таблиця об’єкт текстового документа, який містить один або кілька рядків клітинок, які використовуються для подання чисел та інших елементів у зручній формі.

Редагування таблиці передбачає додавання, видалення стовпців, рядків, клітинок, об’єднання та розділення клітинок (рис. а).

У MS Word команда меню Таблиця Вставити викликає спадне меню, що надає можливість

додати елементи таблиці (стовпці, рядки, клітинки).Команда меню Таблиця Видалити видалити елементи таблиці (рис. б).

а б
Дві або більше виділені клітинки, розташовані в одному рядку або в одному стовпці, можна об’єднати в одну клітинку за допомогою команди Таблиця Об’єднати, розділити на кілька за допомогою команди Таблиця Розділити клітинки....

Дії, які можна виконувати для зміни структури таблиці (із наведеного): додавати чи ви-

даляти рядки, додавати чи видаляти стовпці, об’єднувати чи розділяти клітинки попередньо створеної таблиці.
10. Відповідь: В, Г, Д.

У В-2, 10 розглянуто властивості растрових зображень.

Характеризують растрові зображення такі твердження: при збільшенні масштабу пе- регляду зображення або його розмірів спостерігається пікселізація зображення, зображення нагадує мозаїку, об’єкти якої розташовуються в рядках і стовпцях.
11. Відповідь: Б, В, Д.

У В-4, 11 розглянуто види оптичних дисків.Формат HD DVD (High-Definition/Density DVD) DVD високої чіткості/ємності технологія запису оптичних дисків. Розроблявся як формат нового покоління, альтернативний формату ВR (Blue Ray); проект закритий у 2009 р.

Види дисків HD DVD:

HD DVD-R (High Density DVD Recordable) диск однократного запису. Об’єм одноша- рового диску може досягати 15 Гб, двошарового диску 30 Гб.

HD DVD-RW (High Density DVD Rewritable) диск для перезапису. Об’єм одношарового диска може досягати 15 Гб, двошарового диску 30 Гб.

Носії, у яких використовується оптичній спосіб запису даних із наведеного: компакт- диск (CD, CD-R, CD-RW), DVD-диск (DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW та ін.), HD DVD.
12. Відповідь: А, Б, В, Д.

Захист повідомлень процес створення умов, які не дозволяють втрати, пошкодження, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень.

А Пароль (фр. parole слово) це секретне слово або набір символів, призначений для

підтвердження особи або повноважень. Паролі часто використовуються для захисту інформації від несанкціонованого доступу.
Варіант5  27

Б Шифрування спосіб перетворення відкритої інформації в закриту, і навпаки.

Застосовується для зберігання важливої інформації в ненадійних джерелах або передачі її через незахищені канали зв’язку.

В Електронний підпис підтверджує достовірність документа, його ідентичність від-

правленому файлу.Д Резервне копіювання процес створення копії даних для їх відновлення в разі пошко- дження.

Електронні повідомлення захищають за допомогою таких способів із наведених: встанов- лення паролів, шифрування, створення електронного підпису, резервних копій.Частина 3
13. Відповідь: А 4, Б 3, В 5, Г 2, Д 1.

У В-4, 13 розглянуто поняття доменної адреси комп’ютера. Відповідність між типами організацій і доменними іменами:А організація, що працює з мережею, net;

Б урядова gov;

В некомерційна org;

Г освітня edu;

Д комерційна com.
14. Відповідь: А 2, Б 1, В 5, Г 3, Д 4.

Типи даних СУБД MS Access:А лічильник для формування унікальних значень, які можуть застосовуватись як первинний ключ;

Б логічний для логічних значень Так / Ні, Істина / Хиба, Вкл. / Викл. чи True / False;

В поле МЕМО для тексту, розмір якого перевищує 255 символів, або для тексту, в якому використовується RTF-форматування;

Г поле OLE (вкладення) для зберігання цифрових зображень і будь-яких двійкових

файлів або файлів, створених за допомогою інших застосунків MS Office;Д гіперпосилання для зберігання гіперпосилань, які забезпечують доступ до веб- сторінок, або до файлів, або на об’єкти MS Access, які зберігаються в базі даних.

15. Відповідь: А 3, Б 1, В 4, Г 5, Д 2.

Організаційні діаграми це графічне подання відно- шень між різними об’єктами.

Види організаційних діаграм: організаційна, циклічна, радіальна, пірамідальна, цільова, діаграма Венна.

У MS Word додати організаційну діаграму можна за допомогою команд меню Вставка Організаційна діаграма або Вставка Рисунок... Організаційна діаграма.

Види організаційних діаграм та їхнє призначення:

А діаграма Венна відображення областей перекрит- тя елементів;

Б цільова діаграма відображення кроків, направле-

них на досягнення мети;В циклічна діаграма відображення процесу безпе- рервного циклу;

Г організаційна діаграма відображення структури

зв’язків;Д радіальна діаграма відображення зв’язків із коре- невих елементів.


28  Рівеньстандарту,академічнийрівень

Частина 4
16. Завдання на обчислення в табличному процесорі MS Excel.

1) Відкриємо файл електронної таблиці Путівки.xls.

2) Для обчислення загальної кількості путівок, проданих туристичною фірмою за кожний місяць, встановимо курсор у клітинку С12 та клацнемо на кнопку стандартної панелі інструментів.

3) Виконаємо команду спадного меню Підсумовувати.

4) Скопіюємо формулу =SUM(C4 : C10) у клітинки діапазону D12 : E12 із використанням маркера автозаповнення.

5) Збережемо зміни в документі Путівки.xls.17. Для виконання завдання можна скористатися таким посиланням:

http://www.pz.gov.ua/ розклад руху потягів, наявність квитків на потяги на офі- ційному сайті Південної залізниці.
18. Задача на програмування мовою Pascal.

Дано: x0 , y0 координати центра круга, R1 і R2 радіуси зовнішнього та внутрішнього кіл кільця відповідно, x, y координати точки.

Знайти: чи належить точка A (x, y) заданому кільцю.

2 2 2

Розв’язання. Див. В-1, 18. Якщо точка належить кругу, то (x x0 ) + (y y0 )

(R1 )

. Якщо2 2 2

точка знаходиться поза кругом

(x x0 ) + (y y0 )

(R2 ) . Таким чином, точка належить кільцю,

2 2 2 2

якщо (R1 )

(x x0 ) + (y y0 )

(R2 ) .

Використовуємо повне галуження (див. В-1, 18).

program zadacha18_5;

var x, y, x0, y0, R: real;begin

write('введіть координати центра кільця x0, y0 та радіуси R1 та R2:');

readln(x0, y0, R1, R2);

write('введіть координати точки x, y:');

readln(x, y);

if (sqr(x–x0)+sqr(y–y0)<=sqr(R1)) and (sqr(x–x0)+sqr(y–y0)>=sqr(R2))

then writeln('належить області')

else writeln('не належить області')

end.

ва Р іант 6
Частина 1
1. Відповідь: Б.

Пристрої введення пристрої, призначені для перенесення інформації від користувача в комп’ютер.

Пристрої введення:

клавіатура основний пристрій ручного введення в комп’ютер числової, текстової та керуючої інформації;

маніпулятори пристрої введення інформації, за допомогою яких можна вказати курсором на екрані монітора команду або місце введення даних: маніпулятор типу

«миша», трекбол, тачпад, джойстик, світлове перо);Варіант6  29

сенсорний екран пристрій для введення окремих елементів зображення, програм або команд з поліекрана в комп’ютер;

графічний планшет (дигітайзер) пристрій для ручного введення графічних зобра- жень;

сканер пристрій для автоматичного зчитування з паперу або іншого носія і введен- ня в комп’ютер текстів, графіків, малюнків;

цифрові відео-, фото- і веб-камери пристрої для створення графічних зображень;

мікрофон пристрій, що дозволяє перетворювати звуки в електричні сигнали;

диктофон пристрій для запису звуків, найчастіше мови.

Пристрої введення із наведених: клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер.2. Відповідь: Г.

Формат файла це спосіб зберігання даних у файлі.

Шаблон спеціальний тип документа, в якому визначені параметри форматування тексту, атрибути абзаців, розділів, параметри сторінки тощо.

Шаблони зберігаються в форматах .dot (MS Word 2003), dotx (MS Word 2007).3. Відповідь: Б.

У В-4, 3 розглянуто режими відображення презентації.Режим відображення презентації, створеної засобами MS PowerPoint, який вико- ристовується для демонстрації презентації, це показ слайдів.

4. Відповідь: Г.

У В-1, 4 розглянуто поняття діаграми та особливості гістограми та пелюсткової діаграми.Бульбашкова діаграма відображає на площині набори з трьох значень. Подібна до точкової діаграми, але третя величина відображає розмір бульбашки.
Лінійчата діаграма дає можливість порівнювати значення різних показників.
Вісь категорій розташована по вертикалі, вісь значень по горизонталі, що звертає більшу увагу на порівнянні значень.

На малюнку зображена лінійчата діаграма.5. Відповідь: В.

Схема бази даних використовується для створення, редагування і видалення звязків між таблицями бази даних.

Відкрити діалогове вікно Схема даних

можна кнопкою Схема данных (Схема да- них) на панелі інструментів або командою меню Сервис Схема данных (Сервіс Схема даних).

Діалогове вікно, у якому створюють

зв’язки між полями таблиць СУБД MS Access, має назву Схема даних.
30  Рівень стандарту,академічнийрівень
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка