Інформатика
Скачати 15,46 Mb.
Сторінка8/14
Дата конвертації26.11.2016
Розмір15,46 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

8. Відповідь: А, Б, В, Г.

MS Excel команда меню Файл

Друк... відкриває діалогове вікно Друк,

у якому можна вказати об’єкти, які слід надрукувати: усі сторінки, вказані сто- рінки, виділені аркуші, виділений діа- пазон, усю книгу.9. Відповідь: А, В, Г, Д.

Діалогове вікно Друк у MS Word, яке викликається командою меню Файл

Друк…, дозволяє встановити такі пара-

метри друку: сторінки (усі, поточна, номе-

ри), виділений фрагмент.
10. Відповідь: А, Б, В, Д.

У В-1, 10 розглянуто поняття комп’ютерної графіки.

Зображення, які належать до графіч- них: технічні креслення, малюнок, графік, архітектурний ескіз.
11. Відповідь: А, Б, Г.

Варіант8  39

Засоби мультимедіа це комплекс апаратних та програмних засобів, що дають змо- гу людині взаємодіяти з комп’ютером, використовуючи різні форми подавання інформації, а саме: звук, відео, графіку, тексти, анімацію тощо.

До мультимедійного обладнання належать: мікрофон та акустичні системи з підсилю- вачами, колонками або навушниками; сканери та цифрові фотоапарати; відеокамери, веб- камери; відеоадаптери та звукові плати; плати відеозахоплювання; TV-тюнери, мультимедійні дошки тощо.

Пристрої, що можуть входити до складу мультимедійного обладнання: мультимедійний проектор, мікрофон і звукові колонки, сканер [1: 93].
12. Відповідь: А, Б, В, Г.

Збирання повідомлень це процес пошуку і відбору необхідних повідомлень із різних джерел. Засоби збору повідомлень можуть бути такими: робота зі спеціальною літературою; проведення досліджень і експериментів; бесіди з фахівцями; спостереження, опитування, ан- кетування; перегляд фото- і відеоматеріалів; прослуховування звукозаписів; пошук в Інтернеті та в інших інформаційно-довідкових мережах і системах тощо.

Способи збирання повідомлень із наведеного можуть бути такими: робота зі спеціальною літературою, енциклопедіями, довідниками, газетами, журналами тощо; проведення дослідів та експериментів; бесіди зі спеціалістами; спостереження, опитування, анкетування.


Частина 3
13. Відповідь: А 5, Б 2, В 3, Г 1, Д 4.

Сервіс (служба) Інтернет спеціальні послуги, надані мережею. Усі послуги, надані мережею Інтернет, можна умовно поділити на дві категорії: обмін інформацією між абонента- ми мережі та використання баз даних мережі.

Основні служби Інтернету: електронна пошта (E-mail), пересилання файлів (FTP), від- далений доступ (Telnet), групи новин, або система телеконференцій (Usenet), всесвітня паву- тина (WWW), інтерактивне спілкування тощо.

Інтернет-служби та їхнє призначення:А http://www.osvita.org.ua/ надає доступ до гіпертекстових документів;

Б http://forum.gorod.dp.ua/ використовується для організації спілкування учасни- ків Інтернет-спільнот;

В http://ukr.net/ забезпечує пересилання електронних листів;

Г ftp://ftp.acer-euro.com/notebook/ забезпечує обмін файлами між комп’ютерами;

Д http://meta.ua/ надає можливість для пошуку відомостей в Інтернеті.
14. Відповідь: А 2, Б 5, В 1, Г 3, Д 4.

Зміна вигляду документа без зміни його змісту називається форматуванням.Форматування таблиці включає такі операції: зміна ширини стовпця, висоти рядка; ви- бір типу шрифта, його розміру і накреслення; вирівнювання вмісту клітинок; вибір подання чисел тощо. Для клітинок робочого аркуша можна призначити параметри форматування ко- мандою Формат Клітинки... або командою контекстного меню Формат клітинки..., що відкрива- ють діалогове вікно Формат клітинок…

А A2 орієнтація по вертикалі;

Б А3 : А7 вирівнювання по горизонталі за значенням;

В В2 : С2 переносити по словах; Г А1 : С1 об’єднання клітинок; Д С2 : С8 заливка кольором.
15. Відповідь: А 4, Б 5, В 1, Г 2, Д 3.

Програмне забезпечення сукупність програм і відповідної документації для створення та експлуатації систем обробки даних засобами комп’ютера.


40  Рівень стандарту,академічнийрівень

Прикладне програмне забезпечення комплекс взаємопов’язаних програм для вирішен- ня завдань конкретної предметної галузі.

Призначення різних типів програмного забезпечення:А текстові редактори для введення, редагування та збереження у файлі неформато- ваного тексту, всі символи якого мають однакові параметри зображення;

Б текстові процесори для створення, редагування та збереження форматованого тек-

сту у файлі, який може містити зображення, діаграми, таблиці, формули, звукові вставки, відеокліпи та інші об’єкти;В видавничі системи для розробки професійного оформлення поліграфічної продукції

(газет, книжок, журналів, рекламної продукції тощо);Г графічні редактори для створення, редагування та збереження зображень;

Д електронні таблиці для проведення обчислень з даними, які подані в табличній формі.

Частина 4
16. Завдання на створення запиту СУБД MS Access.

1) Відкриємо файл бази даних Розклад руху літаків.mdb.

2) Додамо таблицю Рейси у вікно конструктора запитів.

3) Перетягнемо поля Рейс, Напрям, Відліт, Прибуття, Літак у нижню частину бланка запиту (рис. а).
а
4) Для відбору даних рейсів, які здійснюються літаками марки АН, на значення поля Літак

встановимо умову відбору Like «АН*» у рядку Условие отбора (Умова відбору).

5) Знімемо прапорець в рядку Вывод на экран (Виведення на екран) у нижній частині бланка запиту в полі Літак.

6) Збережемо запит.У режимі перегляду таблиці запит має вигляд, як показано на рис. б.

б
17. Для виконання завдання можна скористатися такими посиланнями:

Варіант8  41

http://farcont.com.ua/ukraine/potrebitel/distance/ таблиця відстаней між містами України.

http://suzuki.autosite.com.ua/Suzuki-Swift-1.3-SF413-AK35_229_3347_7997_603.html —

технічні характеристики Suzuki Swift 1.3.
18. Задача на програмування мовою Delphi.

З палітри компонентів (вкладка Standart) вибираємо компоненти Button, Edit, RadioButton. В Інспекторі об’єктів встановимо властивості компонентів:

a) для об’єкта Form значення Caption Калькулятор, Width = 450, Height = 300;

б) для об’єкта Button1 значення Caption Результат, в) для об’єкта Button2 значення Caption Вихід,

г) для об’єктів RadioButton відповідно Caption +, –, *, /.

Для об’єктів Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text видалимо напис Text.unit Unit1; interface uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;

type


TForm1 = class(TForm)

Edit1: TEdit; Edit2: TEdit; Edit3: TEdit;

RadioButton1: TRadioButton; RadioButton2: TRadioButton; RadioButton3: TRadioButton; RadioButton4: TRadioButton; Button1: TButton;

Button2: TButton;

procedure Button1Click(Sender: TObject); procedure Button2Click(Sender: TObject); private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }end;

var Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var chislo1, chislo2: real;begin

chislo1 := StrToFloat(Edit1.Text);

chislo2 := StrToFloat(Edit2.Text);

if RadioButton1.Checked then Edit3.Text := FloatToStr(chislo1+chislo2); if RadioButton2.Checked then Edit3.Text := FloatToStr(chislo1–chislo2); if RadioButton3.Checked then Edit3.Text := FloatToStr(chislo1*chislo2); if (RadioButton4.Checked) and (chislo2<>0)

then Edit3.Text := FloatToStr(chislo1/chislo2)

else Edit3.Text := 'помилка: на 0 не можна ділити';

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

close


end;

end.


42  Рівень стандарту,академічнийрівень

ва Р іант 9

Частина 1
1. Відповідь: А.

У В-4, 11 подано відомості про оптичні диски. Оптичні носії: CD- та DVD-диски.


2. Відповідь: Б.

А Клавіша Caps Lock вмикання/вимикання режиму введення великих літер.

Б Клавіша Shift тимчасова зміна регістру введення символів.

В Клавіша Num Lock перехід до режиму введення цифр на малій цифровій клавіатурі.

Г Клавіша Insert перемикання клавіатури в режим вставки/заміни.
3. Відповідь: В.

У В-7, 3 розглянуто призначення та порядок додавання кнопки керування на слайді презентації. Кнопка Додому означає перехід до першого слайда презентації.
4. Відповідь: Б.

Експоненційна форма подає число у нормалізованому вигляді: мантиси і порядку. Ман-тиса лежить у діапазоні

[1; 10) і складається з таких компонентів: однієї цифри на цілу ча-

стину, одного символу на десяткову точку і цифр на дробову частину. Порядок складається

з чотирьох символів і починається літерою Ε , після якої йде знак порядку та дві цифри його значення. 0,00000014 = 1, 07 .


5. Відповідь: Б.

У MS Access існує багато способів пошуку даних конкретного значення, одного запису або групи записів. Ключами пошуку в системах управління базами даних називаються логічні вирази, що визначають умови пошуку.
6.

Відповідь: Г.

a := 1;


b := 0;

чи b = 5? ні;


a := 2;

b := 1;

чи b = 5? ні;
a := 4;

b := 2;

чи b = 5? ні;
a := 7;

b := 3;

чи b = 5? ні;
a := 11;

b := 4;

чи b = 5? ні;
a := 16

b := 5;

чи b = 5? так.

Після виконання вказівок алгоритму змінна а набуває значення 16.

Частина 2
7. Відповідь: А, В, Г.

У В-1, 14 розглянуто поняття моделі та архітектури баз даних. Відповідно до моделі даних, яка лежить в основі бази даних, розрізняють такі типи баз даних: ієрархічні, мережні, реляційні та об’єктно-реляційні бази даних.


8. Відповідь: А, Г, Д.

Документи, створені в табличному процесорі MS Excel, можуть зберігатися у файлах із розширеннями: .xml таблиця XML; .html веб-сторінка; .xls книга MS Excel.


9. Відповідь: А, Б, В, Д.

Варіант9  43

У В-8, 9 наведено діалогове вікно Друк у MS Word, яке дозволяє встановити значен- ня таких параметрів друку: Принтер (вибір принтера і встановлення значень його властиво- стей), Сторінки (встановлення діапазону сторінок, що друкуватимуться: усі, поточна, номери, виділений фрагмент), Копії (встановлення кількості копій, які потрібно надрукувати), Включити (вибір для друку парних, непарних або всіх сторінок).
10. Відповідь: А, Б, В, Д.

Команди меню графічного редактора MS Paint:

Файл виконання операцій з файлами: відкриття, створення, попередній перегляд ма- люнка, установлення параметрів сторінки, друк, надсилання електронною поштою, установ- лення малюнка як фону на Робочому столі.

Правка для відміни попередньої дії, роботи з буфером обміну.

Вигляд для настроювання елементів інтерфейсу програми: сітка, масштаб тощо.

Рисунок операції з малюнком (зміна розмірів, повертання тощо).

Палітра набір кольорів, які можна використати при малюванні основним кольором та кольором фону.Довідка виклик довідкової системи.

Для малювання прямої лінії в наборі інструментів використовується інстру- мент Лінія.

11. Відповідь: А, Б, В, Г.

У В-8, 1 розглянуто поняття модема. Відповідно до мережі, якою здійснюється пере- давання даних, розрізняють модеми для телефонних, кабельних, телевізійних, електричних, бездротових мереж тощо.


12. Відповідь: Б, Д.

У В-11, 5 розглянуто інформаційні процеси. Процеси, які належать до передавання повідомлень:

відповідь учня (джерело повідомлення учень, передавач повідомлення учень, приймач повідомлення учитель);

телефонна розмова (джерело інформації людина, передавач телефон, приймач

інша людина).
Частина 3
13. Відповідь: А 5, Б 3, В 4, Г 1, Д 2.

У В-4, 13 розглянуто поняття доменної адреси комп’ютера. URL-адреса http://www.google.com.ua містить елементи:А http назва протоколу для доступу до ресурсу;

Б www тип ресурсу;

В google адреса сервера, на якому зберігається ресурс;

Г com тип установи, якій належить URL-адреса;

Д ua ідентифікатор домену верхнього рівня, що вказує на країну.
14. Відповідь: А 2, Б 1, В 4, Г 5, Д 3.

У В-3, 14 розглянуто типи даних СУБД MS Access та їхнє призначення. Типи даних і приклади їхніх значень:А лічильник 5;

Б грошовий 524,45 грн;

В логічний так;

Г дата/час 17 лютого 2011 р.;

Д гіперпосилання http://mon.gov.ua.


44  Рівень стандарту,академічнийрівень

15. Відповідь: А 2, Б 3, В 1, Г 5, Д 4.

Відповідність між наведеними комбінаціями клавіш і значками кнопок у MS Word:А Ctrl + C ;
Б Ctrl + V ; В Ctrl + X ; Г Ctrl + Z ;

Д Ctrl + Shift + C .

Частина 4
16. Завдання на обчислення в табличному процесорі MS Excel.

1) Відкриємо файл електронної таблиці Результати тесту.xls.

2) Для обчислення загальної суми балів кожного учня за чотири завдання встановимо курсор у клітинку G4 та клацнемо на кнопку стандартної панелі інструментів.

3) Виконаємо команду спадного меню Підсумовувати, вказавши діапазон обчислення

суми С4 : F4.

4) Скопіюємо формулу =SUM(С4 : F4) у клітинки діапазону G5 : G12 із використанням мар- кера автозаповнення.

5) Збережемо документ Результати тесту.xls.
17. Для виконання завдання можна скористатися такими посиланнями:

http://crimeamap.ru/mramornaya_peshera/ карта Криму. Інформація про Мармурову печеру:

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мраморная_пещера.

http://www.thisisukraine.org/index.php/ru/what-to-see/pryroda/92-marmurovapechera.html

http://feodosia.2crim.com/index.php?page=exc_caves

Схема, маршрути Мармурової печери:

http://www.donuzlav.com/relax/ekskurs3.htm екскурсії до печери.

http://www.crimea.edu/friends/onix/mramornaya/

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=40

http://pohodushki.org/places/marble-cave-in-the-crimea

Інформація про інші печери:

http://www.crimea.edu/crimea/cav/

http://www.crimea.edu/crimea/cav/visiting/index.htm

http://www.crimea.edu/friends/onix/ дорога до печери. Самостійно піднятися до печерного комплексу можна на легковому автомобілі, автобусі або пішки. Для цього треба звернути на

17 км траси Сімферополь Ялта у с. Зарічне до дачного селища за с. Мармурове.
18. Задача на програмування мовою Pascal.

Розв’язання. Див. В-3, 18. program zadacha18_9; var x, y: real;

begin

writeln('введіть x, y');

readln(x, y);

if (x>=0) and (x<=Pi) and (y>=0) and (y<=abs(sin(2*x)))

then writeln('належить області')

else writeln('не належить області')

end.


1. Відповідь: Б.

ва Р іант 10

Частина 1

Варіант10  45

У В-5, 1 розглянуто призначення пристроїв виведення та їхні види. Пристрої виведення: монітор, плотер, принтер, гучномовці, навушники.
2. Відповідь: А.

У В-5, 2 розглянуті параметри форматування абзацу.


3. Відповідь: В.

Публікація процес видання якого-небудь твору.

Настільна видавнича система MS Office Publisher призначена для створення і верстан- ня публікацій на основі різних шаблонів вмісту і може працювати в двох режимах створен- ня і редагування публікацій для друку та електронних публікацій (рис. а).

При підготовці публікації для друку надається можливість вибирати та змінювати ма- кети публікацій, колірні схеми, шрифтові схеми (рис. б).

Для виведення публікації для друку на папір необхідно виконати команду меню ФайлПечать (Файл Друк), де слід вибрати принтер, задати діапазон сторінок та кількість копій. Кнопка Дополнительные настройки печати (Додаткові настройки друку) відкриє діалогове вікно Дополнительные настройки печати, в якому на вкладці Графика и шрифты (Графіка і шрифти) можна дозволити зміну шрифтів або використовувати шрифти публікації (рис. в).

а


б в
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка