Інформатика
Скачати 15,46 Mb.
Сторінка9/14
Дата конвертації26.11.2016
Розмір15,46 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

4. Відповідь: А.

У В-4, 4 розглянуто поняття посилання та його види: абсолютне, відносне, мішане. Формула =$B3 + C$3 містить мішані посилання: $B3 абсолютне за стовпцем і відносне за рядком; C$3 відносне за стовпцем і абсолютне за рядком. Після копіювання формули з клітинки D3 у клітинку D4 формула набуде вигляду: =$B4 + C$3.
46  Рівень стандарту,академічнийрівень

5. Відповідь: В.

Для додавання особистих даних нового учня до таблиці Учні необхідно відкрити таблицю Учні в режимі таблиці або форму Учні в режимі форми (якщо така існує) та натиснути кнопку Новая запись (Новий запис) на панелі інструментів, ввести дані в потрібні поля та зберегти

зміни.
6. Відповідь: Б.a := 3;

b := 4;

чи b = 0? ні;

a := 5;

b := 2;

чи b = 0? ні;

a := 23;

b := 0;

чи b = 0? так.

Після виконання вказівок блок-схеми змінна a набуває значення 23.

Частина 2
7. Відповідь: А, В.

Для введення, редагування, видалення та перегляду даних у СУБД MS Access призначені таблиці та форми.


8. Відповідь: А, В, Г, Д.

Документи, створені засобами табличного процесора MS Excel, можуть зберігатись у файлах із розширеннями .xls (книга MS Office Excel), .htm (веб-сторінка), .txt (текст), .mht (веб-сторінка в одному файлі).
9. Відповідь: Б, Г, Д.

Макровірус це вірусна програма, написана на мові MS Visual Basic® for Applications. Макровірус може запускатися автоматично при відкритті документа, навіть коли використо- вуються захисні засоби. Макровірусами можуть бути заражені файли документів текстового процесора MS Word із розширеннями .doc документ MS Word 2003, .docx документ MS Word 2007, .dot шаблон MS Word, .dotx шаблон MS Word 2007, .docm документ MS Word 2007 із підтримкою макросів.
10. Відповідь: А, Б, В, Д.

У В-9, 10 розглянуто команди меню графічного редактора MS Paint.

Для обробки зображень, отриманих із цифрової камери або сканера, необхідно викона- ти команду Файл Зі сканера чи камери, у діалоговому вікні Отримати знімки вибрати потрібне зображення і натиснути кнопку Отримати знімок.

Дії, які можна виконати в MS Paint: відображення сітки для точного коригування елементів малюнка; обробка зображень, отриманих з таких пристроїв, як цифрова камера або сканер; використання основного кольору та кольору фону для заливки областей малюнка; відправлення електронною поштою.
11. Відповідь: А, Б, Г.

У В-1, № 1 розглянуто пристрої зовнішньої пам’яті. Приклади застосування флеш- пам’яті: цифрові, аудіоплеєри, камери, мобільні телефони, КПК тощо.Флеш-карти (універсальні носії зберігання даних) використовуються у комп’ютерах, мобільних телефонах, цифрових фотокамерах.
12. Відповідь: А, В, Г.

Телекомунікації, або електрозв’язок це передавання, та/або прийому знаків, сигналів, тексту, зображень і звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо-, оптичними або іншими електромагнітними системами.

А Супутникова антена дзеркальна антена для прийому (або передачі) сигналу зі

штучного супутника Землі або розміщена на супутнику.
Варіант10  47

Б Калькулятор невеликий електронний пристрій для виконання простих математич- них обчислень.

В Факс пристрій зв’язку, здатний передавати текст, а також різні зображення (ма-

люнок, фотографія) через телефонну мережу.Г Мобільний телефон пристрій, призначений для роботи в мережах мобільного зв’язку на території зони покриття.

Д Диктофон переносний пристрій, призначений для запису і відтворення мовлення.

Засоби, які належать до телекомунікацій: супутникова антена, факс, мобільний телефон.
Частина 3
13. Відповідь: А 2, Б 3, В 5, Г 1, Д 4.

Складові Інтернету та їхні означення:А гіпертекст текст, у який вбудовано спеціальні коди, що задають його формату- вання і розміщення в ньому ілюстрацій і мультимедійних об’єктів, посилань на інші документи тощо;

Б гіпертекстове посилання фрагмент гіпертекстового документа, з яким пов’язаний

інший гіпертекстовий документ або певне місце в ньому; здійснює перехід на інший документ, сторінку або частину поточної сторінки;В гіпертекстовий документ документ, що містить гіпертекст;

Г гіпермедіа розширений метод організації даних мультимедіа, у якому, крім тек- сту, підтримуються перехресні посилання з іншими типами даних (відео, графікою, звуком);

Д пакет найменша неподільна одиниця даних під час передавання їх мережею.
14. Відповідь: А 5, Б 4, В 3, Г 2, Д 1.

Етапи розвитку інформаційних технологій:А етап ручних технологій від стародавніх часів до середини XV ст.;

Б етап механічних технологій від середини XV ст. до середини XIX ст.;

В етап електричних технологій від середини XIX ст. до 40-х років ХХ ст.;

Г етап електронних технологій від 40-х років ХХ ст. до середини 80-х років ХХ ст.;

Д етап комп’ютерних технологій від середини 80-х років ХХ ст.
15. Відповідь: А 2, Б 3, В 1, Г 5, Д 4.

У В-6, 15 розглянуто поняття фрагмента та його виділення. Об’єкти та методи їх виділення:А слово двічі клацнути на цьому слові;

Б речення натиснути клавішу Ctrl і клацнути в будь-якому місці речення;

В абзац двічі клацнути на вільному полі ліворуч від абзацу або тричі клацнути в будь- якому його місці;

Г рядок клацнути на вільному полі ліворуч від рядка;

Д документ тричі клацнути на вільному полі ліворуч від абзацу.
Частина 4

16. Завдання на створення запиту СУБД MS Access.

1) Відкриємо файл бази даних Розклад руху літаків.mdb.

2) Додамо таблицю Квитки у вікно конструктора запитів.

3) Перетягнемо поля Рейс, Тариф, Квитки в нижню частину бланка запиту (рис. а).

4) Для відображення в режимі перегляду таблиці з даними про ті рейси, на які є квитки, на значення поля Квитки встановимо умову відбору «є» в рядку Условие отбора (Умова відбору).

5) Збережемо запит.У режимі перегляду таблиці запит має вигляд, як показано на рис. б.


48  Рівень стандарту,академічнийрівень


а б

17. Для виконання завдання можна скористатися такими посиланнями:

http://web.ukrinform.ua/web/trains.php розклад руху поїздів від станції Київ-Пас на сайті Українського національного інформаційного агентства.

http://www.rozklad-poizdiv.com/ розклад руху поїздів, система «e kvitok online».

http://www.uz.gov.ua/?m=info.info_posagiriv.cini_nayavnist&lng=uk інформація щодо вартості квитків.

http://www.pz.gov.ua/ інформація про розклад, вартість і наявність квитків.
18. Задача на програмування мовою Delphi.

З палітри компонентів (вкладка Standart) вибираємо компоненти Button, Memo, на вкладціSamples вибираємо компонент SpinEdit (лічильник).

В Інспекторі об’єктів встановимо:

a) для об’єкта Form значення Caption Квадрати та куби чисел;

б) для об’єкта Button1 значення Caption Результат;

в) для об’єкта SpinEdit можна змінити значення MinValue –99999, MaxValue 99999,

MaxLength 5 (для переведення чисел від –99999 до 99999);

г) для об’єкта Memo значення ScrollBars встановимо ssVertical, якість Lines дозволяє вилу- чити напис Memo1 у полі виведення тексту.unit Unit1; interface uses

Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, Spin, StdCtrls, SynHighlighterCpp;

type

{ TForm1 }TForm1 = class(TForm) Button1: TButton; Memo1: TMemo; SpinEdit1: TSpinEdit;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ private declarations }public

{ public declarations }
end;


var Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var j: longint;

s: string;

begin

j := StrToInt(SpinEdit1.Text);

s := SpinEdit1.Text+'^'+'2'+' = '+ IntToStr(j*j); Memo1.Lines.Add(s);

s := SpinEdit1.Text+'^'+'3'+' = '+ IntToStr(j*j*j); Memo1.Lines.Add(s);end;

end.


ва Р іант 11

Варіант11  49
1. Відповідь: Б.

Частина 1

У В-6, 11 розглянуто призначення процесора. До складу процесора входять арифметико- логічний пристрій та пристрій керування. Опрацювання даних здійснює арифметично-логічний пристрій. Керує процесами опрацювання даних, їх збереженням і передаванням пристрій ке- рування [8: 39].
2. Відповідь: А.

Стиль набір параметрів форматування, який застосовується до текстового фрагмен- та, таблиці або списку. Стилі дозволяють застосувати всю групу атрибутів форматування. У MS Word розрізняють стилі знаку (символу), абзацу, таблиці та списку.

Стиль знаку задає форматування символів, визначаючи такі параметри як гарнітура, кегль та накреслення (позначаються в області завдань знаком . Стиль абзацу визначає зовнішній вигляд абзацу, тобто вирівнювання тексту, позиції табуляції, міжрядковий інтервал і межі, а та- кож може включати форматування знаків. В області завдань стиль абзацу позначається знаком абзацу . Стиль таблиці задає вигляд меж, заливку, форматування тексту в таблиці (позна-

чення ). Стиль списку призначає вирівнювання, знаки нумерації або маркери і шрифти у списку (позначається знаком .) Усі вони включаються в спеціальну таблицю стилів.

Використані в системі стилі зберігаються в списку вікна Стилі і форматування

(MS Word 2003), Стиль (MS Word 2007), що активізується командою Формат Стилі і формату- вання (MS Word 2003), Формат Стиль (MS Word 2007).

Стиль об’єкта текстового процесора MS Word це набір значень властивостей об’єктів певного типу, який має ім’я.
3. Відповідь: Г.

У В-8, 15 розглянуто поняття прикладного програмного забезпечення та його типів. Програма, призначена для опрацювання електронних таблиць, MS Excel.


4. Відповідь: А.

У В-1, 5 розглянуто поняття унікального поля. Первинний ключ атрибут або набір атрибутів, що однозначно ідентифікує кортеж даного відношення. Первинний ключ є єдиним і найголовнішим із унікальних ключів. Щоб коди співробітників були унікальними, в таблиці СУБД MS Access поле Код працівника треба визначити як первинний ключ.
50  Рівень стандарту,академічнийрівень

5. Відповідь: В.

Основними інформаційними процесами є: збирання, збереження, передавання, опрацю- вання, захист інформації.Збирання повідомлень це процес пошуку і відбору необхідних повідомлень із різних джерел.

Зберігання це процес фіксування повідомлень на матеріальному носії. Передавання це процес переміщення повідомлень від джерела до приймача. Опрацювання це процес отримання нових повідомлень із наявних.

Захист процес створення умов, що не допускають втрати, пошкодженняя, несанкціонованого доступу або зміни повідомлень [8: 9–11].

Переклад тексту з російської мови на українську це опрацювання даних.


6. Відповідь: В.

a := 1;

b := 4;

чи b = 1? ні;

b := 3;

a := 10;

чи b = 1? ні;

b := 2;

a := 100;

чи b = 1? ні;

b := 1;

a := 1000;

чи b = 1? так.

Після виконання вказівок алгоритму змінна a набуває значення 1000.
Частина 2
7. Відповідь: А, Б, Г, Д.

У В-8, 14 розглянуто поняття формату- вання таблиці.

Параметри клітинки робочого аркуша мож- на встановити:

на вкладках діалогового вікна Формат клітинки командою меню Формат Клітинки... або командою контекстного меню Формат клітинок...

(MS Excel 2003);

на вкладці Основне Формат (висота, ши- рина клітинки) Формат клітинки (число, шрифт, межа, заливка) (MS Excel 2007).Під час форматування клітинок електронної таблиці MS Excel можна встановити такі пара- метри: шрифт (гарнітура, розмір, стиль, накрес- лення); формат чисел; обрамлення клітинок або діапазону, колір і візерунок фону.
8. Відповідь: Б, В, Г, Д.

За допомогою вказівки Розмітки слайду для

MS PowerPoint 2003 (Макета для MS PowerPoint

2007) можна змінювати такі параметри слай- да: наявність заголовка на слайді; тип обєктів, що розміщені на слайді; кількість обєктів, що розміщені на слайді; місце розташування об’єкта.
9. Відповідь: А, Б, В, Г.

Текстовий процесор MS Word можна вико- ристовувати для пошуку і заміни тексту, форма- тування знаків абзацу, розривів сторінок та інших елементів. Для розширення пошуку використову- ються підстановлювальні знаки і коди.

Пошук можна здійснити при виконанні ко- манди меню Правка Знайти (MS Word 2003), на вкладці Основне Знайти/Замінити (MS Word 2007). У діалоговому вікні Знайти й замінити потрібно вста- новити необхідні параметри пошуку (напрям по- шуку/заміни, всі словоформи, спеціальні тощо).

У MS Word можна здійснювати швидкий по- шук усіх входжень зазначеного слова або фрази; знайти, замінити або видалити параметри форма- тування знаків; здійснювати пошук і заміну знаків абзацу, розривів сторінок та інших елементів; здійснювати пошук і заміну всіх словоформ.Варіант11  51


10. Відповідь: А, Б, Д.

Графічний редактор Paint дозволяє створювати малюнки, що містять написи. Вони є ча- стиною малюнка.

Інструмент Напис: розтягується текстова рамка, всередині якої є текстовий курсор. Для зміни вигляду, розміру або накреслення шрифту використовується Панель атрибутів тексту, яка викликається командою меню Вигляд Панель атрибутів тексту.


Закінчивши введення і редагування тексту, його можна виділити звичайною рамкою і перенести у будь-яке місце малюнка.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка