«Інноваційна діяльність учителя під час планування структури сучасного уроку»Дата конвертації04.10.2018
Розмір7,58 Mb.

Тема : «Інноваційна діяльність учителя під час планування структури сучасного уроку»

Мета: розглянути можливість застосування інтерактивних методів навчання в окремій структурній одиниці уроку й презентувати свої напрацювання та висновки для учасників інших груп.

Структура уроку:


інтерактивні вправи.

узагальнення і систематизація знань;

вивчення нового матеріалу;

надання необхідної інформації;

первинне сприйняття навчального матеріалу;

проведення підсумків та оцінювання результатів;

повідомлення теми і мети уроку, очікуваних навчальних результатів;

мотивація навчальної діяльності;

актуалізація опорних знань;

організаційний момент;

Структурні одиниці уроку:


мотивація навчальної діяльності;

повідомлення теми, мети уроку та очікуваних навчальних результатів;

надання необхідної інформації;

інтерактивні вправи;

підбиття підсумків та оцінювання результатів.

Правила роботи в групі:


дотримуватися регламенту;

слухати і чути (один говорить — всі слухають);

бути доброзичливим;

бути активним;

говорити тільки за темою і від свого імені;

не критикувати: кожен має право на власну думку;

говорити стисло;

говорити по черзі

Для досягнення найкращого результату вступної частини уроку вчитель може використовувати різноманітні прийоми інтерактивної діяльності :


«Асоціативний кущ»

«Проблемне питання»

«Мозаїка »

« Незакінчене речення»

«Два — чотири, всі разом»

Пропонуємо спробувати використати у своїй діяльності для центральної частини уроку наступні прийоми:


робота в групах;

спільний проект;

взаємонавчання;

діалог;

робота в парах.

Для підсумку уроку можна використати такі інтерактивні методи:


«Дерево рішень»;

засідання експертної групи;

«Мікрофон»;

«Гронування»;

«мозковий штурм»;

«Вільне письмо».

Презентація

Першої групи

«Асоціативний кущ»

Метод побудови «асоціативного куща». На початку роботи вчитель визначає одним словом тему, над якою проводитиметься робота, а учні згадують, що виникає в пам'яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім - другорядні. Учитель фіксує відповіді у вигляді своєрідного «куща», який поступово «розростається».

Цей метод універсальний, адже може використовуватися під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни і на всіх етапах уроку.

На уроках літератури побудова «асоціативного куща» може бути схемою, що поступово складається учнями під керівництвом учителя.


Украї-на

Рідний край

річки

домівка


родина

Ліси


поля

Заводи, фабрики

хліб

цукор


вугілля

Народна творчість

пісні

казки


вірші

колядки

«Проблемне питання»

Перед учнями ставиться одне чи декілька проблем, які вони повинні вирішити в процесі вивчення нового матеріалу.

Наприклад:

Природознавство

Тема: Зміна природи людиною, охорона природи.


Варіанти питань:

Навіщо

людина займається охороною природи?

Як, на вашу думку, впливає людина на навколишнє середовище?

« Чому ми все частіше чуємо в пресі, по радіо та бачимо по телевізору про екологічні проблеми?

«Мозаїка»

Учням пропонується самостійно опрацювати матеріал (кожному різний) і законспектувати його в один із розділів таблиці за певний час. Після цього діти по черзі ознайомлюють свою групу з конспектом, а члени групи повинні за ним занотувати до таблиці ті самі нотатки. Наприкінці спілкування в усіх членів групи повинна бути заповнена таблиця.

.

«Незакінчене речення»

Математика

Тема: Вправи на закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач.

Я починаю речення, а ви продовжуєте.

  • ………………..

Числа при множенні називаються…
  • ………..…….

Дія множення позначається…
  • ……………….

Числа при діленні називаються…
  • …………….

Дія ділення позначається…
  • ……………

Множення пов΄язане з …

Презентація

Другої групи

Робота в групах

Робота в групах надає всім учасникам можливість діяти, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування (зокрема, відпрацювання прийомів активного слухання, прийняття спільного рішення, узгодження різних поглядів).

Роботу в групах слід використовувати тоді, коли необхідно розв'язати проблему, з якою важко впоратись індивідуально та коли одним із очікуваних результатів є набуття навичок роботи в команді.

  Під час створення груп рекомендується об'єднувати в одній групі учасників із різними рівнями підготовки та досвіду з питання, що розглядається, оскільки в різнорідних групах стимулюється творче мислення, інтенсивний обмін ідеями, проблема може бути розглянута з різних боків. 


правила роботи в групах:

кожний учасник за бажанням має можливість висловитися;

усі учасники групи поважають цінності та погляди кожного, навіть якщо не згодні з ними;

обговорюються ідеї, а нелюди, що їх висловили;

усі учасники роблять зауваження стисло й по суті;

усі конфлікти, що виникають, розв'язуються мирним шляхом із урахуванням інтересів учасників і правил роботи;

усі учасники прагнуть створити відкриту, ділову, дружню атмосферу;

після завершення групової роботи її результати повинні бути презентовані іншим групам.

Наприклад

Предмет Я і Україна

 Тема: Тварини – частина живої природи. Різноманітність тварин у природі.

Капітан кожної групи підходить до столу і виймає зі скриньки конверт. У конвертах – назви кожної групи:


«Комахи» 

«Птахи»

 «Звірі»

Опрацювати відповідний текст у підручнику і підготувати коротку доповідь за планом :


1. Назва групи тварин.

2. Навести приклад.

3.  Особливості зовнішньої будови.

4. Істотні ознаки цієї групи.

«Спільний проект»

Передбачає об'єднання в групи: 5-6 робочих і групу експертів. Але за­вдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних боків. Після завершення роботи кожна група звітує і записує на дошці певні положення.

Зрештою, з відповідей представників груп складається спільний проект, який рецензується та доповнюється групою експертів.

«Взаємонавчання»

Учні об'єднуються у групи з 4-5 осіб. У групі вони по черзі будуть виконувати роль учителя.

Учень, який гра­тиме роль учителя, має виконати такі завдання:

1. Прочитати чітко, повільно, голосно абзац.

2. Підсумувати те, про що говорилося в цьому абзаці.

3. Поставити запитання за змістом аб­зацу.

4. Пояснити важкі частини.

5. Зробити припущення, про що піде мова далі.

Таким чином, на уроці вивчається 4-5 абзаців тексту підручника.

«Діалог»

Спільний пошук групами узгодженого рішення. Це рішення знаходить своє ві­дображення в кінцевому тексті, переліку ознак, схемі тощо. Клас об'єднується у 5-6 робочих груп і групу експертів із «сильних учнів». Учитель ставить перед робочими групами спільне завдання, яке групи виконують протягом 5-10 хв. Група експертів складає свій варіант ви­конання завдання, стежить за роботою груп і контролює час.


Після завершення роботи представники від кожної групи на дошці або на аркушах паперу роблять підсумковий запис. Потім по черзі надається слово одному доповідачеві від кожної групи. Експерти фіксують спільні погляди. Після завершення презентацій груп експерти пропонують узагальнену відповідь на завдання. Групи обговорюють і доповнюють її. Кінцевий варіант занотовується до зошитів.

«Робота в парах»

Перед початком вивчення нового матеріалу вчитель може запропонувати учням у парах опрацювати якийсь матеріал, пов'язаний з темою. Після завершення учнями роботи (1-2 хв.) вчитель може заслухати 3-4 пари учнів.

Презентація

Третьої групи

«Дерево рішень»

На базі вивченого матеріалу колективно або в групах учні пропонують варіанти розв'язання проблеми та заповнюють «дерево».


Проблема

рішення1

позитивні наслідки

негативні наслідки

рішення 2

позитивні наслідки

негативні наслідки

рішення 3

позитивні наслідки

негативні наслідки

Порядок роботи:


Оберіть проблему, дилему, що не мас однозначного рішення. Запропонуйте учням необхідну для розв'язання проблеми інфор­мацію.

Підготуйте на дош­ці або роздайте кожному учневі зразок «дерева рішень». Сформулюйте проблему для рішення, визначте суть проблеми та запишіть на дошці, заповнюючи схем

Дайте необхідну додаткову інформа­цію щодо проблеми (або час для її пошуку, перегляду, якщо це було домашнє завдання).

Варіанти вирішення проблеми можна визначити шляхом проведення «мозкового штурму». На цьому етапі жоден варіант не може бути непра­вильним. Важливо набрати якомога більше ідей.

Обговоріть з класом кожен із варіантів рішення, які позитивні чи негативні наслідки для кожної зі сторін він передбачає. Таким чином можна від­хилити частину ідей і залишити 3-4.

«Засідання експертної групи»

Групам з 4-6 учнів із заздалегідь призначеним головою задаються підсумкові запитання з вивченої теми. Обмін думками відбувається у два етапи:

 • Обговорення питань всіма учасниками групи
 • Відповіді групи у вигляді невеликих (1-2 хв) виступів кожного її члена перед усім класом

Речення має пропонувати учням підсумкові рефлективні формули, наприклад: «Для мене сьогодні важливим було...», «Сьогодні я навчився...», «Мені хотілося б надалі навчитися...»

«Мікрофон»

«Мікрофон» надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.


коли хтось висловлюється, інші не мають права перебивати, щось говорити, викрикувати з місця.

подані відповіді не коментуються і не оцінюються;

говорити має тільки той, у кого «символічний» мікрофон;

Наприклад:

Біологія 9 клас

Тема: Згортання крові. Кровотечі та перша допомога при них.

Учитель пропонує учням дати відповідь на питання

Які основні функції крові?

«Гронування»

«Гронування»


Органіч-ні речо-вини

Вода


91 -92%

Неорганічні речо-виниСухі речовини 9-10%

Плазма

«Вільне письмо»

Під час підбиття підсумку уроку використовують стратегію «вільного письма», в якому учні викладають свої погляди на вивчений матеріал


Дякую

за увагу
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка