Життєві компетентності школяра: шляхи та методи формування що таке компетентність?Скачати 19.68 Kb.
Дата конвертації26.01.2017
Розмір19.68 Kb.

ЖИТТЄВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРА: ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ

ЩО ТАКЕ КОМПЕТЕНТНІСТЬ?

 • Компетенція- це готовність учня використовувати засвоєні знання, навчальні уміння і навички, а також способи діяльності в житті для рішення практичних і теоретичних задач.
 • Компетентність – міра відповідальності знань, умінь і досвіду особистості, визначеного соціально – професійного статусу реальному рівню складності виконуваних ним задач і розв’язуваних проблем.
 • Життєва компетентність - це знання, вміння, життєвий досвід особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для розв'язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального життєвого проекту.

Вітчизняні та зарубіжні дослідники:

 • Сьогодні компетентнісний підхід є предметом вивчення:
 • Н. Бібік, Л. Боголюбова, В.Болотової, І.Єрмакова, Е. Зеєра, І. Зимньої, В. Краєвського, О. Крисана, С. Кульневича,
 • О. Овчарук, О.Пометун, Дж. Равена, Б. Рея, М. Рижакова, О. Сухомлинської, А. Хуторского, С. Шишова.

Поняття компетентності в українській педагогічній науці:

 • На думку О.Пометун, компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, під якою розуміють набір знань, вмінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно проводити діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв’язання проблемі досягнення певних стандартів у галузі професії або виді діяльності.

ПОБУДОВА КОМПЕТЕНТНІСТІ

 • Кожна компетентність побудована на поєднанні:
 • знань і вмінь,
 • ставлень,
 • цінностей, емоцій,
 • поведінкових компонентів, тобто всього того, що можна мобілізувати для активної дії.

ЯКА ПРАВОВА БАЗА ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ?

 • Про компетентнісний підхід до формування змісту освіти йдеться в Державних Стандартах освіти, його реалізовано в Критеріях навчальних досягнень

ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ОСВІТИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД?

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
 • постановою Кабінету Міністрів України
 • від 14 січня 2004 р. N 24
 • ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
 • базової і повної середньої освіти
 • Загальна частина
 • Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:
 • для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей…
 • для індивідуалізації та диференціації навчання, його профільності у старшій школі, запровадження особистісно-орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної,
 • комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів.

ЩО ОЗНАЧАЄ ДЛЯ ОСВІТИ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ НА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД?

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • НАКАЗ
 • м. Київ
 • "05 " 05 2008 №_371_
 • Про затвердження критеріїв оцінювання
 • навчальних досягнень учнів у системі
 • загальної середньої освіти
 • Визначення рівня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її компетентність як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.”

Перелік ключових компетентностей, визначених наказом МОН № 371

 • Вміння вчитися,
 • Здоров’язберігаюча,
 • Загальнокультурна,
 • Соціально-трудова,
 • Інформаційна (ІКТ)

ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • навчальна (уміння здобувати інформацію з різноманітних джерел різними способами, виділяти головне, аналізувати, оцінювати, використовувати на практиці).
 • Підготовка тез для усного й писемного мовлення з метою дотримання норм українського мовного етикету.
 • Упровадження нетрадиційних уроків, які передбачають максимальне спілкування учнів (дискусії, дебати, КВК, прес – конференції тощо).
 • Залучення дітей до створення власного словника труднощів української мови.
 • Створення на уроці нестандартних проблемних ситуацій, близьких до життєвих.
 • Залучення дітей до випуску альманаху”Перша сходинка”, шкільної газети “Родина”.
 • Стимулювання критичного ставлення до власної роботи, висловлення власної думки та адекватного сприйняття відгуків.
 • Удосконалення вміння слухати й чути з метою запобігання помилок у чужому та власному мовленні .

ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • здоров’язберігаюча (здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне здоров’я – своє та інших людей);
 • Забезпечення та дотримання санітарно-гігієнічних умов на уроках.
 • Використання текстів здоров’язберігаючого змісту.
 • Проведення фізкультхвилинок і релаксації .

ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • соціальна (здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі)
 • Стимулювання діалогічного спілкування.
 • Проведення факультативів , тренінгів соціальної активності.
 • Написання творів на теми : “Якби я був президентом….”, “Якби був директором школи…” тощо.
 • Проведення уроків, циклу позакласних заходів у формі ситуативних занять, дискусій, рольових ігор тощо.
 • Формування засобами предмета патріотичних почуттів, поваги до історії, традицій українського народу, рідної мови та державних символів.
 • Використання групових, парних, колективних форм організації навчальної діяльності.
 • Упровадження технологій і методів навчання, що сприяють формуванню адекватної оцінки й самооцінки, умінь застосовувати власний досвід, адаптуватися до змін.

ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • загальнокультурна (спроможність аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному й духовному контексті сучасного суспільства)
 • Проведення інтегрованих уроків , уроків – екскурсій, зустрічей із цікавими людьми, рольових ігор, «круглих столів» з питань культури та мистецтва.
 • Проведення предметних тижнів : української писемності , мови та літератури, літератури рідного краю тощо.
 • Відзначення Дня рідної мови.
 • Упровадження нетрадиційних форм уроків : інтелект – шоу, ерудит – коктейль, літературний салон, літературна вітальня.
 • Сприяння розвитку духовності, толерантності, поваги до інших людей, їх індивідуальності та відмінностей за національними , культурними, релігійними та іншими ознаками.
 • Пропаганда досягнень української та світової літератури.

ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • компетентність щодо інформаційних і комунікативних технологій (уміння використовувати джерела інформації, зокрема ІКТ, для власного розвитку, технічна компетентність, уміння раціонально використовувати комп’ютер для пошуку, опрацювання й систематизації, зберігання й передавання інформації, оперувати технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства);
 • Упровадження інформаційно – компютерних технологій навчання.
 • Залучення учнів до роботи з різними джерелами інформації.
 • Удосконалення вмінь використовувати додаткову літературу; склдати схеми, таблиці, конспекти тощо.
 • Проведення інформаційних хвилинок, диктантів, тренінгів розвитку пізнавальних інтересів.
 • Формування стійкої позитивної мотивації до навчання.
 • Активація пізнавальної діяльності учнів.
 • Залучення учнів до участі в конкурсах творчості, предметних олімпіадах,МАН.
 • Виховання загальної інформаційної культури.
 • Організація додаткових занять (гуртків, факультативів, спецкурсів) тощо.

ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • Компетентність самоосвіти та саморозвитку :
 • Створення програми самоосвітньої діяльності учнів.
 • Формування стійкої позитивної мотивації до саморозвитку та постійого вдосконалення.
 • Залучення до пошукової та дослідницької діяльності.
 • Виконання випереджаючих дослідницьких завдань.
 • Складання учнями тез, виписок, опорних конспектів, виконання творчих завдань.
 • Організація самостійної роботи з інформаційними джерелами.
 • Розробка учнями вікторин, тестів, сценаріїв, написання рефератів тощо.

ЯКІ Є КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ?

 • підприємницька (здатність співвідносити власні економічні інтереси з наявними матеріальними, трудовими й природними ресурсами, інтересами інших людей та суспільства)
 • Стимулювання творчості учнів.
 • Раціональний підбір творчих завдань, творчий підхід до вибору тем творів.
 • Реалізація нестандартних форм проведення уроків, що передбачає активізацію творчого потенціалу учнів (інтегрованих уроків, дебатів тощо).
 • Використання інтерактивних методів навчання.
 • Залучення учнів до дослідницької діяльності.
 • Проведення інтенсивної позакласної роботи з предмета.
 • Організація та проведення тижнів української мови та літератури, олімпіад, конкурсів тощо.

Вимоги до сучасного працівника:

 • Працювати в команді;
 • Приймати самостійні рішення;
 • Мобільно перебудовуватися;
 • Ставити і вирішувати нові професійні задачі:
 • Самостійно вивчати і запроваджувати професійні новації..
 • КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА
 • ОСОБИСТІСТЬ ВИПУСКНИКА

Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка