Кафедра фінансів та кредиту
Сторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0,72 Mb.
  1   2   3
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Запорізький національний університет”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Економічний факультет

Кафедра фінансів та кредитуЗВІТ

з виробничої практики
_ЗОФ АКБ „Укрсоцбанк

(найменування бази практики)

з «08___» ___12______ 2008 р. по «_28__» ____12______ 200 8 р


Студент __4__ курсу економічного

факультету, група ___5145-1__Євтушенко _М.С.

(.підпис) (ПІБ)
Керівник практики

від університету___к.і.н.,доцент Шевченко Т.Г.__________________________

(вчений ступінь, посада, П.І.Б)
Керівник практики від установи______________________________________

(вчений ступінь, посада, П.І.Б)

Запоріжжя

2009_


Реферат
Звіт з виробничої практики: 49 стор., 2 рис., 13 табл., 18 джерел,
10 додатків.
Об’єкт дослідження: АКБ «Укрсоцбанк».
Мета дослідження: дослідити організаційну структуру установи, її діяльність та прибутковість.
Метод дослідження: описовий, порівняльний, аналітичний.
Банківська система є важливим елементом інфраструктури ринкової економіки. Банк – фінансова установа, яка розміщує на власний ризик кошти, залучені у фізичних та юридичних осіб, а також надає клієнтам інші послуги. АКБ «Укрсоцбанк» надає клієнтам великий спектр послуг. У звіті розглянуто основні показники його діяльності, проаналізовано структуру активів та пасивів, розраховано економічні нормативи, які регулюють діяльність банку.

БАНК, КРЕДИТ, АКТИВИ, ПАСИВИ, ЛІКВІДНІСТЬ, РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ, СТАТУТНИЙ ФОНД, ПРИБУТОК, ЗАЛУЧЕНІ КОШТИ, ПОЗИЧЕНІ КОШТИ, РИЗИК, РЕЗЕРВ.Зміст

Вступ


 1. Організація діяльності АКБ «Укрсоцбанк».

  1. Структура управління банком.

  2. Економічні підрозділи банку.

2. Відносини банку з державою.

2.1. Державне регулювання діяльності банку.

2.2. Порядок складання річної фінансової звітності банку.

2.4. Консолідована звітність.

3. Формування прибутку банку.

3.1. Класифікація доходів і витрат банку.

3.2. Прибуток АКБ «Укрсоцбанк» у 2005-2008 рр.

3.3. Податок на прибуток.

4. Послуги банку.

4.1. Основні напрямки діяльності установи.

4.2. Контрагенти банку.

4.3. Порядок процесу кредитування в АКБ «Укрсоцбанк».

4.4. Структура кредитного портфеля установи.

4.5. Міжнародні послуги та зовнішньоекономічна діяльність.

5. Вивчення формування та використання фінансових ресурсів банку.

5.1. Економічна характеристика ресурсів комерційного банку.

5.2. Формування власного капіталу АКБ «Укрсоцбанк».

5.3. Недепозитні джерела залучених ресурсів.

5.4. Операції по залученню вкладів і депозитів.

5.5. Норматив адекватності капіталу банку.

6. Розрахунок показників ліквідності банку.

Висновки


Література

Додатки


Вступ

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк»(скорочена назва – АКБ «Укрсоцбанк») на сьогодні — один з найбільших системних універсальних банків України, обсяги чистих активів якого станом на 1 січня 2008 року займали 5,2% банківського ринку, або 4 місце серед банків України. На 1 жовтня 2008 року активи становлять 38,753 млрд. грн.

Укрсоцбанк пропонує повний комплекс сучасних фінансових та платіжних інструментів. Укрсоцбанк увійшов до ТОП-3 банків-переможців в номінації «Банк року-2007» конкурсу «MasterCard Банк року». У рамках міжнародної ініціативи «MasterCard Банк Року» представники українського бізнесу, фінансові аналітики, академіки, редактори і журналісти провідних ділових ЗМІ обирали найкращі компанії і фінансові продукти в п'яти номінаціях, зокрема, «Банк року». Входження Укрсоцбанку до трійки найкращих банків — свідчення правильності обраної ним стратегії, спрямованої на динамічний розвиток, зокрема, нарощування чистих активів і капіталу, збільшення частки на ринку кредитування населення, розвитку альтернативних каналів продажу (зали самообслуговування, мобільний та Інтернет-банкінг, Contact-центр та ін.).

Крім того Укрсоцбанк визнаний: • найкращим банком 2007 року, відповідно до опитування Інституту Адама Сміта;

 • найкращим споживчим банком України – дослідження журналу «Личный счёт»;

 • найдружелюбнішим для клієнтів банком – дослідження компанії GFK Ukraine, проведеного для журналу «Кореспондент»;

 • лідером за рівнем обслуговування клієнтів – дослідження спеціалізованої консалтингової компанії «РОЗНИЦА-UA»;

 • власником найкращої корпоративної мережі зв’язку;

 • переможцем рейтингу журналу «Компаньон» «10 компаній, які надихають» у номінації «Соціальний банк»;

 • абсолютним лідером рейтингу найбільш зручних для малого й середнього бізнесу банків - дослідження журналу «Діловий»;

 • однією з найкращих компаній України, відповідно до рейтингу «ИнвестГазеты» «ТОП-100. Рейтинг найкращих компаній України».

У даному звіті буде розглянуто організацію діяльності АКБ «Укрсоцбанк», структуру управління банком, основні показники діяльності банку у динаміці, такі як: прибуток банку, рентабельність його діяльності, нормативи капіталу та ліквідності. У звіті розглянуто основні послуги, які надає банк своїм клієнтам, зокрема, кредитування, проаналізовано структуру кредитного портфеля. Значну увагу також приділено пасивам банку, їх структурі, проаналізовано вплив зміни власного капіталу на прибуток установи.
1. Організація діяльності АКБ «Укрсоцбанк»

1.1. Структура управління банком

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки в Україні можуть створюватися у формі відкритого акціонерного товариства або кооперативного банку [1].

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» за організаційно-правовою формою є відкритим акціонерним товариством (ВАТ).

Відповідно до статті 11 Статуту АКБ “Укрсоцбанк” органами управління Банком є: • Загальні збори акціонерів;

 • Спостережна рада;

 • Правління.


Вищим органом Банку є Загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік (стаття 12 Статуту).

До компетенції загальних зборів належить: • визначення основних напрямків діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

 • внесення змін та доповнень до статуту Банку;

 • зміни розміру статутного капіталу Банку;

 • призначення та звільнення Голови та членів Спостережної ради Банку, Голови та членів Ревізійної комісії;

 • затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства, - затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

 • розподіл прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

 • затвердження Положення про Спостережну раду Банку;

 • прийняття рішення про припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.


Спостережна рада Банку є колегіальним органом управління, який представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів акціонерів. До її складу входять не менше п'яти осіб, які обираються з числа акціонерів або їх представників і діє на підставі Положення про Спостережну раду, що затверджується Загальними зборами акціонерів банку. Голова та члени Спостережної ради беруть участь у її роботі на громадських засадах (стаття 13 Статуту).

Спостережна рада банку здійснює такі функції: • призначає і звільняє Голову, заступників Голови та членів Правління банку, в тому числі виконуючими обов’язки;

 • контролює діяльність Правління банку;

 • визначає зовнішнього аудитора;

 • приймає рішення щодо покриття збитків;

 • приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв банку, затвердження їх статутів та положень;

 • затверджує положення про Ревізійну комісію;

 • затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання Голови правління, його заступників та членів Правління банку;

 • приймає рішення про притягнення до матеріальної, дисциплінарної відповідальності Голови Правління, його Заступника та члена Правління банку;

 • затверджує Положення про Правління банку, що регламентує його роботу і визначає повноваження Заступників голови Правління та членів Правління банку;

 • приймає рішення про розпорядження майном та коштами банку на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу банку;

 • приймає рішення щодо розміру оплати послуг аудиторів, винагород і компенсацій, які виплачуються членам Ревізійної комісії;

 • приймає рішення про участь банку в інших підприємствах та організаціях;

 • приймає рішення щодо випуску облігацій банку;

 • розглядає питання, внесені для обговорення за ініціативою Загальних зборів акціонерів, Голови та члена Спостережної ради банку, ревізійної комісії, Голови Правління банку;

 • здійснює інші повноваження, делеговані Загальними зборами акціонерів банку, окрім тих що відносяться до їх виключної компетенції.


Правління є виконавчим органом банку, що здійснює управління поточною діяльністю банку (ст.14 Статуту).

Правління банку здійснює такі функції: • вирішує всі питання діяльності банку, за винятком тих, які входять до компетенції Загальних зборів акціонерів і Спостережної ради банку, а також виконує передані йому Загальними зборами акціонерів і Спостережною радою банку функції, що належать до компетенції цих органів;

 • організовує виконання рішень Загальних зборів і Спостережної ради банку, попередньо розглядає всі питання, що виносяться на Загальні збори акціонерів і Спостережну раду банку, за винятком кадрових питань, передбачених пунктами 13.3.1., 13.3.11., 13.4.3., 13.4.4. Статуту, і готує у зв'язку з цим необхідні документи;

 • в межах своєї компетенції затверджує положення, правила, інші внутрішні документи банку;

 • розглядає питання організації роботи банку по різних напрямках його діяльності, в тому числі повноваження щодо розгляду яких передані Правлінню Загальними зборами акціонерів та Спостережною радою банку;

 • встановлює основні планові показники діяльності банку та їх розподіл за філіями;

 • забезпечує організацію обліку розповсюдження випуску цінних паперів відповідно до порядку, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

 • в порядку та в строки, визначені чинним законодавством України, надає Національному банку України інформацію, необхідну для цілей банківського нагляду;

 • надає пропозиції Голові Спостережної ради банку стосовно організаційної структури, кількісного складу, системи оплати праці та матеріального заохочення працівників Головного офісу;

 • визначає організаційну структуру, кількісний склад, систему оплати праці та матеріального заохочення працівників філій та представництв банку;

 • приймає рішення щодо списання за рахунок спеціальних резервів активів банку, визнаних безнадійними відповідно до чинного законодавства України, та в порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами банку;

 • контролює дотримання банком чинного законодавства та документів, що визначають порядок його діяльності.

Кількість акцій, якими володіють члени органів управління Банку станом на 01.01.08 р. – 5 183 912 шт., що складає 0,05 % статутного капіталу Банку [2].

Розмір зареєстрованого статутного капіталу банку – 1 020,0 млн. грн.
Таблиця 1.1.1 Перелік акціонерів, що мають істотну участь у банку, станом на 01.01.2008 р.Назва акціонера

Сума внеску,

тис. грн.% від статутного капіталуЗАТ “Ферротрейд Інтернешнл”

878 731,8

86,15


1.2. Економічні підрозділи банку

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк має право відкривати філії та представництва на території України.

Система АКБ «Укрсоцбанк» складається з Головного офісу в Києві та 500 установ, з яких – 27 обласних філій і 473 відділення.

Організаційну структуру Головного офісу АКБ “Укрсоцбанк” наведено у «Додатку до розпорядження голови Спостережної ради № 40 від 07.11.2007 року» [Додаток 1].

Запорізька обласна філія АКБ «Укрсоцбанк» складається з 30 відділень, включаючи центральне відділення. На кожному з відділень надаються різноманітні банківські послуги залежно від специфіки відділення. Але на будь-якому відділенні банку надаються так звані «базові послуги», тобто розрахунково-касове обслуговування (відкриття та ведення поточних та пенсійних рахунків, прийом комунальних та інших платежів), операції з платіжними картками (VISA, MasterCard), обмін валют та ін. Найбільш повний спектр послуг клієнт може отримати в центральному відділенні.
Центральне відділення Запорізької обласної філії банку складається с наступних підрозділів:

1) Адміністрація, до якої входять керуючий регіональним філіалом, 3 заступники та головний бухгалтер регіональної філії.

2) Управління корпоративного бізнесу складається з наступних відділів:


 • відділ залучення клієнтів;

 • відділ обслуговування клієнтів;

 • спеціаліст організації бізнесу.

3) Сектор факторингу.

4) Управління організації продажу продуктів малому та середньому бізнесу.

5) Управління роздрібних продаж:


6) Управління організації продажу продуктів фізичним особам.

7) Відділ каналів продажу.

8) Сектор перехресних продаж.

9) Відділ перерахунку та зберігання цінностей.

10) Управління кредитних ризиків:


 • сектор кредитної експертизи юридичних осіб;

 • сектор кредитної експертизи фізичних осіб;

 • відділ кредитного моніторингу;

 • відділ портфельного моніторингу та звітності;

 • відділ заставних операцій.

11) Бек-офіс бізнесів

 • відділ супроводження пасивних операцій;

 • відділ супроводження активних операцій;

 • відділ супроводження операцій з платіжними картками;

 • відділ супроводження операцій з цінностями та розрахунків;

 • відділ валютного контролю.

12) Управління інформатизації.

13) Сектор робот з акціонерами і реєстраторської діяльності.

14) Сектор фінансового моніторингу.

15) Відділ перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.

16) Відділ бухгалтерського обліку та звітності.

17) Відділ фінансово-аналітичний.

18) Юридичний відділ.

19) Відділ по роботі з персоналом.


2. Відносини банку з державою

2.1. Державне регулювання діяльності банку

Банк здійснює діяльність на підставі законодавчих і нормативних актів, що регулюють банківську діяльність в Україні, в тому числі отриманої від Національного банку України ліцензії за №5 від 29 грудня 2001 року, дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року та додатка до дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року. Зазначені ліцензія та дозвіл дозволяють банку здійснювати всі операції, передбачені нормами статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах:
I. Адміністративне регулювання:

1) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності;

2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;

3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;

4) нагляд за діяльністю банків;

5) надання рекомендацій щодо діяльності банків.


II. Індикативне регулювання:

1) встановлення обов'язкових економічних нормативів;

2) визначення норм обов'язкових резервів для банків;

3) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій;

4) визначення процентної політики;

5) рефінансування банків;

6) кореспондентських відносин;

7) управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції;

8) операцій з цінними паперами на відкритому ринку;

9) імпорту та експорту капіталу [1, ст. 66].

Відповідно до статті 36 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банки зобов’язані формувати резервний фонд на покриття непередбачуваних збитків по всіх статях активів та позабалансових зобов’язаннях. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку банку до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу банку.
У разі коли діяльність банку може створювати загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку, Національний банк України має право вимагати від банку збільшення розміру резервів щорічних відрахувань до них [1].
2.2. Порядок складання фінансової звітності банку

Фінансова звітність Банку – це система взаємопов’язаних узагальнюючих показників, що відображають його фінансовий стан на кінець останнього дня звітного періоду та результати діяльності за вказаний період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і діяльність Банку для прийняття економічних рішень. Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку (з урахуванням коригуючих проводок) згідно з вимогами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України, облікової політики Банку, Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Інформація, відображена в фінансовій звітності, повинна сприяти прийняттю правильних економічних рішень.

Банк складає та надає фінансову звітність до Національного банку України у встановленому ним порядку.

Фінансова звітність Банку-юридичної особи складається тільки Головним офісом. Для складання фінансової звітності філії надають в електронному вигляді файли звітності та окремі показники встановленого змісту та формату. При складанні річного фінансового звіту регіональні філії надають встановлені форми звітності на паперових носіях, підписані керівником та головним бухгалтером установи Банку.


Відповідно до статті 69 “Звітність банків” Закону України “Про банки і банківську діяльність” фінансовим роком Банку вважається календарний рік, який розпочинається 1 січня.

Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є календарний рік.

Складанню річного фінансового звіту передує обов'язкова інвентаризація активів, зобов'язань, резервів, включаючи і обліковані на позабалансових рахунках, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та правильність оцінки [3].

Відповідальність за організацію інвентаризації покладається на керівника Банку (філії).

Річна фінансова звітність Банку включає:


 • загальну інформацію про діяльність Банку,

 • баланс [додаток 2],

 • звіт про фінансові результати [додаток 3],

 • звіт про рух грошових коштів [додаток 4],

 • звіт про власний капітал [додаток 5],

 • примітки до звітів.

Річна фінансова звітність підлягає обов’язковій перевірці та підтвердженню аудитором відповідно до Законів України “Про аудиторську діяльність” та “Про банки і банківську діяльність”. За висновки щодо фінансових звітів відповідає аудитор [додаток 6].
2.4. Консолідована звітність

Консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність Банку, що відображає його фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів з урахуванням дочірніх установ та асоційованих компаній як єдиної економічної одиниці.

Консолідована фінансова звітність складається з використанням до фінансової звітності дочірніх установ облікової політики Банку для подібних операцій та подій.

З метою організації роботи по складанню фінансової звітності консолідованої групи Банк визначає перелік дочірніх та асоційованих установ, фінансова звітність яких, відповідно до чинних нормативно-правових вимог, підлягає консолідації, та складає таблицю складу учасників консолідованої групи.[додаток 7].


3. Формування прибутку банку

3.1. Класифікація доходів і витрат банку

Банк отримує доходи та здійснює витрати в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Вказана класифікація доходів і витрат застосовується при складанні фінансової звітності (консолідованої).

До операційних належать:


 • процентні доходи (витрати) - доходи (витрати), отримані (сплачені) банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку (залучені банком), суми яких обчислюються пропорційно часу із застосуванням ефективної ставки відсотка, а саме: доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків), доходи (витрати) за кредитами і депозитами, наданими (отриманими) юридичним та фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, доходи у вигляді амортизації дисконту (премії) за фінансовими інструментами,

 • комісійні доходи (витрати) - операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов'язання чи є фіксованою.

Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку пов'язаного з ними фінансового інструменту поділяються на:

а) комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Ці комісії визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на визначення сум дисконту та премії за цим фінансовим інструментом. Перелік таких комісій (в частині доходів) визначається тарифним планом. До них належать такі комісії: • комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов'язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки:

 • комісії за оцінку фінансового стану позичальника;

 • комісії за оцінку гарантій, застав;

 • комісії за обговорення умов інструменту;

 • комісії за підготовку, оброблення документів та завершення операції тощо.

 • комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту;

 • комісії, що отримані (сплачені) банком від випуску боргових зобов'язань, що обліковуються за амортизованою собівартістю [4].

Комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту, визнаються невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами (витратами).

Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані (сплачені) банком, визнаються комісійними доходами (витратами) під час первісного визнання такого фінансового інструменту;б) комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг, визнаються доходами (витратами). До них належать:

 • комісії за розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

 • комісії за обслуговування кредитної заборгованості;

 • комісії за резервування кредитної лінії, які розраховуються на пропорційній часу основі протягом строку дії зобов'язання;

 • комісії за управління інвестицією тощо;

в) комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій, визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції. До них належать:

 • комісії за розподіл акцій (часток) клієнтів,

 • комісії за розміщення цінних паперів за операціями з андеррайтингу,

 • комісії за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів, комісії за синдикування кредиту,

 • комісії за довірче обслуговування клієнтів тощо;
 • прибутки (збитки) від торговельних операцій – результат від операцій з купівлі-продажу різних фінансових інструментів, , у тому числі за операціями з цінними паперами, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами, а саме: результат від реалізації фінансових інвестицій; від змін в оцінці (переоцінці) інвестицій до справедливої вартості; від результату переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах у разі зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют (банківських металів),
 • дивідендний дохід – дохід, який виникає у результаті використання Банком цінних паперів з нефіксованим прибутком,

 • витрати на формування спеціальних резервів Банку –витрати на покриття можливих збитків від зменшення корисності активу банку та списання безнадійних активів,

 • доходи від повернення раніше списаних активів – кошти, що надійшли в погашення заборгованості, яка була визнана Банком безнадійною до отримання,

 • інші операційні доходи (витрати) – доходи (витрати) від операцій, не пов'язаних з інвестиційної та фінансовою діяльністю Банку, а також ті, що не віднесені до вищевказаних груп, зокрема: доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди), витрати на інкасацію, аудит, неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими операціями, інше,

 • загальні адміністративні витрати – витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Банку, а саме: витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення, обов'язкові нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо), амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо), гонорари за професійні послуги (юридичні, аудиторські, медичні тощо), витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс тощо), сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком,

 • податок на прибуток – витрати на сплату податку на прибуток відповідно до чинного податкового законодавства та з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо визнання відстрочених податкових активів і зобов'язань,

Доходи (витрати) від інвестиційної діяльності Банку пов’язані з інвестиційними цінними паперами, вкладеннями в асоційовані та дочірні установи, а також з капітальними вкладеннями.

Доходи (витрати) від фінансової діяльності пов’язані з цінними паперами власного боргу, субординованим боргом, дивідендами, що сплачені протягом звітного періоду, випуском інструментів власного капіталу тощо [5].
3.2. Прибуток АКБ «Укрсоцбанк» у 2005-2008 рр.

Обліковий прибуток (збиток), економічний показник ефективності діяльності Банку за звітний період, визначається як різниця між доходами та видатками відповідно до нормативних документів Національного банку України.

Обліковий прибуток (збиток) за звітний рік визначається на рівні філій Банку в останній робочий день року. При цьому для визначення облікового прибутку/збитку враховуються як отримані/сплачені доходи/витрати, так і не отримані/не сплачені доходи/витрати.

Прибуток, що залишається у розпорядженні Банку після сплати податків і обов’язкових платежів, розподіляється згідно із статтею 10 Статуту АКБ “Укрсоцбанк”, направляється на формування резервних та інших фондів, збільшення капіталу та виплату дивідендів. Строк, порядок і розміри виплати дивідендів визначаються Загальними зборами акціонерів Банку. Остаточний розподіл прибутку затверджують Загальні збори акціонерів Банку. Механізм розрахунків, пов'язаних із затвердженим у встановленому порядку розподілом прибутку Банку, доводиться до філій Головним офісом щорічно окремим розпорядженням.

Чистий прибуток банку за 2007 р. склав 362 265 тис. грн. У 2006 р. він складав 287 336 тис. грн., а у 2005 р – 101 832 тис. грн.(рис. 3.2.1) Відповідно, приріст чистого прибутку у 2007 р. порівняно з попереднім періодом склав 26%, а порівняно з 2005 р. прибуток зріс у 3,56 рази.

Зі звітів про фінансові результати за I-III квартали 2008 р.[додаток 3] бачимо, що у першому кварталі чистий прибуток становив 130 200 тис. грн., за 2 квартали – 265 844 тис. грн.(зростання у 2 рази), за 3 квартали чистий прибуток банку склав 501 695 тис. грн. Тобто, за ІІІ квартал чистий прибуток зріс у 1,89 рази, порівняно з першими двома звітними періодами. У 2007 р. динаміка чистого прибутку банку мала схожі тенденції, тому, враховуючи ці тенденції, можемо спрогнозувати прибуток банку за весь 2008 р. – приблизно 600 000 тис. грн. Цей показник на 65% більше ніж у 2006 році.Структура доходів банку у 2007 році була такою: чистий процентний дохід – 56% усіх доходів, чистий комісійний дохід – 29%, торговельний дохід – 11%, інші доходи – 5%. Як бачимо, найбільший внесок у доходи банку мають процентні доходи, які складають більше половини доходів банку. У 2008 р. частка чистих процентних доходів зросла до 66%, а комісійних знизилася до 21%. Частки торговельних доходів та інших доходів у структурі всіх доходів банку також зменшилися на 2% та 1% відповідно.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка