Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
Дата конвертації02.09.2018
Розмір1,51 Mb.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету захисту рослин,

біотехнологій та екології

_____________ проф. Доля М. М.

“______”_______________2017 р.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИМОЛЕКУЛЯРНА ВІРУСОЛОГІЯ

спеціальність _ 162 – «Біотехнологія та біоінженерія»


факультет Захисту рослин, біотехнологій та екології

Київ – 2017 р.


Національний університет біоресурсів і природокористування України
Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету захисту рослин,

біотехнології та екології

_____________ проф. Доля М. М.

“______”_______________2017 р.

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

На засіданні кафедри молекулярної біології,

мікробіології та біобезпеки

Протокол №7 від 15 травня 2017 р.

Завідувач кафедри

______________Стародуб М.Ф.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИМОЛЕКУЛЯРНА ВІРУСОЛОГІЯ

спеціальність _ 162 – «Біотехнологія та біоінженерія»


факультет Захисту рослин, біотехнологій та екології

Укладачі: доцент, к.с.-г.н. Антіпов І.О., асистент, к.б.н. Гринчук К.В.


Київ – 2017 р.1. Опис навчальної дисципліни «Молекулярна вірусологія»

Галузь знань, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Спеціальність

162 – «Біотехнологія та біоінженерія»

Характеристика навчальної дисципліни

Вид

Вибіркова

Загальна кількість годин

84

Кількість кредитів ECTS

2,3

Кількість змістовних модулів

2

Форма контролю

Залік

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форми
Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)

2

2

Семестр

84 год.

106 год.

Лекційні заняття

10 год.

4 год.

Практичні, семінарські заняттяЛабораторні заняття

10 год.

6 год.

Самостійна робота

64 год

96 год.

Індивідуальні заняттяКількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання

2 год.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: Вивчення особливостей будови вірусів на молекулярному рівні, та засвоєння методів молекулярної діагностики вірусів.

Завдання: Засвоїти принципи молекулярної організації вірусів та принципів молекулярної діагностики.

Оволодіти основними методами у роботі з інфекційним матеріалом, проводити діагностику, ідентифікацію вірусів

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- молекулярну організацію вірусів.

- організацію вірусних геномів

- реплікацію вірусів та експресію вірусних геномів.

- серологічні методи діагностики

- метод полімеразної ланцюгової реакції

- методи молекулярної гібридизації нуклеїнових кислотвміти:

- володіти методами екстракції РНК та ДНК

- володіти методами визначення концентрації нуклеїнових кислот

- проводити діагностику вірусних захворювань серологічними методами

- використовувати метод імуноферментного аналізу

- провести ПЛР аналіз

- виділяти віруси з рослинних тканин

- проводити біоінформативний аналіз вірусних геномів


3. Програма та структура навчальної дисципліни для повного терміну денної (заочної форми) навчання.

Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

тижні

усього

У тому числі

усього

У тому числі

л

п

лаб

інд

С.р.

л

п

лаб

інд

С.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Змістовний модуль 1. Молекулярна організація вірусів.

Тема 1. Організація вірусів. Організація вірусних геномів.

1-2

4

2
22

1
1Тема 2. Реплікація вірусів та експресії вірусних геномів.

3-4

4

2
22

1
1Разом за змістовним модулем 1

8

4
44

2
2Змістовний модуль 2. Методи молекулярної діагностики вірусів.

Тема 1. Серологічні методи діагностики.

5-6

6

2
21,5

1
1Тема 2. Метод полімеразної ланцюгової реакції.

7-8

6

2
20,5

0,5
2Тема 3. Методи молекулярної гібридизації нуклеїнових кислот

9-10

6

2
20,5

0,5
1Разом за змістовним модулем 2

12

6
66

2
4Усього годин

20

10
1010

4
6

4. Теми семінарських занять.

№ п.п.

Назва теми

Кількість годин


5. Теми практичних занять.

№ п.п.

Назва теми

Кількість годин


6. Теми лабораторних занять.

№ п.п.

Назва теми

Кількість годин

1

Синтез фрагментів вірусних нуклеїнових кислот.

2

2

Елюція ампліфікованих фрагментів з агарозного гелю.

2

3

Приготування компетентних клітин для генетичної трансформації.

2

4

Приготування вектору для генетичної трансформації (клонування фрагментів вірусних нуклеїнових кислот).

2

5

Трансформація бактерій векторами з клонованими фрагментами вірусних нуклеїнових кислот.

2


7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння знань студентами
Завдання №1
Питання 1

Покажіть відповідність методів діагностики вірусів і властивостей на яких вони ґрунтуються.Властивості:

А) Біологічна активність (біологічні властивості)

Б) Фізичні властивості вірусних віріонів

В) Властивості вірусних білків

Г) Властивості вірусних нуклеїнових кислот

Методи:

1. ПЛР


2. Біологічна проба

3. Іммуноелектрофорез

4. Реакція преципітації

5. Біотест

6. Скануюча електронна мікроскопія

7. ЗТ-ПЛР

8. Імунорадіографія

9. Світлова мікроскопія

10. Електрофорез

11. Іммуноферментний аналіз

12. Саузерн-блотінг

13. Спектрофотометрія

14. Центрифугування в градієнті щільності сахарози

15. Метод рослин індикаторів

16. Непрямий ІФА

17. Діаліз

18. ПЛР у реальному часі

19. Реакція іммунодифузії

20. Афінна хроматографія
Питання 2

Приведіть у відповідність процес і метод діагностики під час якого даний процес проводитьсяПроцес:

1. Сегрегація хромосом

2. Інокуляція

3. Екстракція нуклеїнових кислот

4. Негативне контрастування

5. Сорбція антитіл

6. Ампліфікація

7. Кон’югація антитіл і ферментної мітки

8. Зворотна транскрипція

9. Реімунізація

10. Електропорація

Метод діагностики:

А) Електронна мікроскопія

Б) Імуноферментний аналіз

В) Всі види ПЛР

Г) Біотест
Питання 3

На малюнку зображено результат проведення:

1. Імуноелектрофорезу

2. Імунодифузії

3. Імуноферментного аналізу

А) Б

В)
Питання 4

Вкажіть процедуру проведення кожного з представлених методів діагностики.Метод діагностики:

1. Двохстадійний сендвіч ІФА

2. Одностадійний сендвіч ІФА

3. Непрямий двостадійний ІФАСхема проведення:

А)Б)В)


Питання 5

Вкажіть за допомогою якого методу отримано фотографію вірусів (віріонів).

1. Трансмісійна електронна мікроскопія

2. Флуоресцентна мікроскопія

3. Метод ультратонких зрізів

4. Афінна хроматографія

5. Конфокальна мікроскопія

6. Світлова мікроскопія

7. Скануюча електронна мікроскопія

8. Метод негативного контрастуванняА) Б)