Календарне планування уроків хімії в 10 класі до підручника Г. А. Лашевської, А. А. Лашевської, С. Р. Ющенко «хімія. 10 клас», Київ, видавництво «Генеза», 2018
Скачати 268,46 Kb.
Дата конвертації03.11.2018
Розмір268,46 Kb.


Календарне планування уроків хімії в 10 класі

до підручника Г.А. Лашевської, А.А. Лашевської, С.Р. Ющенко «ХІМІЯ. 10 клас»,

Київ, видавництво «Генеза», 2018

(складено відповідно до навчальної програми для закладів загальної середньої освіти «ХІМІЯ, 10-11 класи, рівень стандарту», затвердженої наказом № 1407 від 23.10.2017 р. Міністерства освіти і науки України, https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv)


Дата

За підручником

§

Зміст навчального матеріалу ( уроку )

Практична частина


Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності – учень/учениця:

Повторення початкових понять про органічні речовини


1


Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин), оксигеновмісних (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин

Демонстрації

1. Моделі молекул органічних сполук (2-D, 3D-проектування).

Називає десять членів гомологічного ряду алканів (СН4 – С10Н22);

розуміє належність речовин за їхнім складом до вуглеводнів, оксигеновмісних, нітрогеновмісних сполук;

складає молекулярні, структурні і напівструктурні формули метану та дев’яти його гомологів (С2Н6 – С10Н22), етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот; рівняння реакцій: горіння (повного окиснення) вуглеводнів; заміщення для метану (хлорування); приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування); що описують хімічні властивості етанової кислоти (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями з погляду електролітичної дисоціації);

обґрунтовує застосування метану, етану, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти; роль органічних сполук у живій природі;

оцінює вплив на здоров’я й довкілля певних органічних речовин;

висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для безпечного застосування їх


Тема 1. Теорія будови органічних сполук


2


Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Поняття про явище ізомерії та ізомери

Демонстрації

2. Моделі молекул ізомерів (2-D, 3D-проектування).

Пояснює суть явища ізомерії; залежність властивостей речовин від складу й будови їхніх молекул на основі положень теорії будови органічних сполук;

характеризує суть теорії будови органічних сполук;

усвідомлює необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля;

висловлює судження про значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії;

робить висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови3

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Класифікація органічних сполукНаводить приклади органічних сполук із простими, подвійними, потрійними карбон-карбоновими зв’язками;

розрізняє органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини; простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки;

робить висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови


4


Виведення молекулярної формули речовини

за масовими частками елементівРозрахункові задачі

1. Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів
Розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів, обґрунтовує вибраний спосіб розв’язування


Захист навчальних проектів

1. Ізомери у природі.

2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

3. 3D-моделі молекул органічних сполукТема 2. Вуглеводні


5

Класифікація вуглеводнів
Розрізняє вуглеводні різних гомологічних рядів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду;

класифікує вуглеводні різних гомологічних рядів, порівнює їхні будову та властивості6


Виведення молекулярної формули речовини

за загальною формулою гомологічного ряду та густиною

або відносною густиноюРозрахункові задачі

2. Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиноюРозв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною


7


Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія

Пояснює суть структурної ізомерії алканів;

розпізнає структурні ізомери алканів;

наводить приклади насичених вуглеводнів; структурних формул ізомерів алканів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули алканів, структурні формули алканів, структурні формули ізомерів алканів за молекулярною формулою сполуки


8

Систематична номенклатура алканів
Називає алкани за систематичною номенклатурою


9


Виведення молекулярної формули речовини за масою,

об’ємом або кількістю речовини реагентів

або продуктів реакції


Розрахункові задачі

3. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакціїРозв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтувавши вибраний спосіб розв’язування


10

Хімічні властивості алканів

Демонстраціі

3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот
Складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості алканів (термічний розклад, ізомеризація, галогенування;

характеризує хімічні властивості алканів11


Алкени та алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Хімічні властивості етену та етину


Називає алкени та алкіни за систематичною номенклатурою;

наводить приклади ненасичених вуглеводнів, структурних формул ізомерів алкенів та алкінів;

складає загальні та структурні формули алкенів, алкінів, їхніх ізомерів за молекулярною

формулою сполуки; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості етену та етину;характеризує хімічні властивості алкенів та алкінів

12


Бензен: молекулярна і структурна формули.

Арени. Фізичні та хімічні властивості бензену


Називає фізичні властивості бензену;

наводить приклади ароматичних вуглеводнів;

складає на основі загальної формули молекулярні формули аренів, молекулярнута структурну формули бензену, рівняння реакцій, які описують хімічні властивості бензену;

характеризує хімічні властивості бензену


13


Методи добування алканів, етену, етину, бензену.

Взаємозв’язок між вуглеводнями


Складає рівняння реакцій, які описують добування алканів, етену, етину, бензену;

установлює взаємозв’язки між гомологічними рядами вуглеводнів;

характеризує способи добування алканів, алкенів та алкінів, бензену


14

Застосування вуглеводнів
Установлює причиново-наслідкові

зв’язки між складом, будовою, властивостями,

зберіганням, транспортуванням і застосуванням вуглеводнів та їхнім упливом

на довкілля;дотримувться правил безпечного поводження з вуглеводнями та їхніми похідними в побуті;

усвідомлює необхідність збереження довкілля під час добування й застосування вуглеводнів;

обґрунтовує застосування вуглеводнів їхніми властивостями;

оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів; екологічні наслідки порушення

технологій добування й застосування вуглеводнів та їхніх похідних;висловлює судження щодо значення засобів захисту рослин і їхнього впливу на здоров’я людей та довкілля за неправильного використання їх


Контроль знань з тем «Повторення початкових понять про органічні речовини», «Теорія будови органічних сполук» і «Вуглеводні»


Захист навчальних проектів

4. Октанове число та якість бензину.5. Цетанове число дизельного палива.

6. Ароматичні сполуки навколо нас.

7. Смог як хімічне явище.

8. Коксування вугілля: продукти та їх використання. 9. Біогаз. 10.Уплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похіднихТема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки


15

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів.
Демонстрації

4. Окиснення етанолу до етаналюНазиває загальну формулу й характеристичну групу спиртів та спирти – за систематичною номенклатурою;

пояснює вплив характеристичної групи та водневого зв’язку на фізичні властивості

спиртів;


наводить приклади спиртів, тривіальні назви спиртів,

складає молекулярні й структурні формули спиртів (за назвами й загальними формулами відповідних гомологічних рядів), рівняння реакцій, які описують хімічні властивості насичених одноатомних спиртів, гліцеролу


16

Добування етанолу. Застосування спиртів
складає рівняння реакцій добування етанолу;

характеризує способи добування етанолу;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями,

застосуванням і впливом на довкілля спиртів;дотримується правил безпечного поводження зі спиртами
17

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості
називає формулу та характеристичну групу фенолу;

пояснює вплив характеристичної групи та водневого зв’язку на фізичні властивості фенолу;

наводить тривіальну назву фенолу;

складає молекулярну й структурну формулу фенолу, рівняння реакцій, які описують хімічні властивості фенолу;

порівнює будову й властивості насичених одноатомних спиртів, гліцеролу, бензену й фенолу;

характеризує хімічні властивості фенолу;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля фенолу;

дотримується правил безпечного поводження з фенолом


18


Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини,

маси або об’єму продукту реакції за кількістю речовини,

масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку

домішокРозрахункові задачі

4. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішокОбчислює за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм продукту

реакції за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок, та обґрунтовує вибраний спосіб розв’язування


Демонстрації

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально)
19

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

Хімічні властивості етаналю, його добування.Демонстрації

5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).


Називає загальну формулу та характеристичну групу альдегідів;

пояснює вплив характеристичної групи на фізичні й хімічні властивості альдегідів;

наводить приклади альдегідів, поширення їх у природі та харчових продуктах;

складає молекулярні й структурні формули альдегідів, рівняння реакцій, які описують хімічні властивості етаналю, добування етаналю;

характеризує хімічні властивості альдегідів, способи добування етаналю;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля альдегідів;

виявляє альдегіди;

дотримується правил безпечного поводження з альдегідами


20

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості.

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації.

Одержання етанової кислоти


Лабораторні досліди

1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктахназиває загальну формулу та характеристичну групу карбонових кислот; за систематичною

номенклатурою насичені одноосновні карбонові кислоти;пояснює вплив карбоксильної групи й водневого зв’язку на фізичні й хімічні властивості карбонових кислот;

наводить приклади насичених одноосновних карбонових кислот і їхні тривіальні назви, поширення їх у природі й харчових продуктах;

складає молекулярні й структурні формули насичених одноосновних карбонових кислот; рівняння реакцій, які характеризують їхні хімічні властивості, та добування етанової кислоти;

порівнює хімічні властивості насичених одноосновних карбонових і неорганічних кислот;

характеризує хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями,

застосуванням і фізіологічною дією насичених одноосновних карбонових кислот;виявляє карбонові кислоти у водних розчинах;

дотримується правил безпечного поводження з карбоновими кислотами


21

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.


Демонстрації

7. Ознайомлення зі зразками естерівНазиває загальну формулу та характеристичну групу естерів; за систематичною

номенклатурою естери;наводить приклади естерів і їхні тривіальні назви; поширення естерів у природі й харчових продуктах;

розрізняє реакції естерифікації;

складає молекулярні й структурні формули естерів (за назвами й загальними формулами відповідних гомологічних рядів); рівняння реакцій, які описують хімічні властивості естерів;

характеризує хімічні властивості естерів;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля естерів;

дотримується правил безпечного поводження з естерами
22

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості.

у природі.
Демонстрації

8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально)


Наводить приклади жирів і їхні тривіальні назви; поширення жирів у природі й харчових продуктах;

розрізняє насичені й ненасичені жири;

складає молекулярні й структурні формули жирів; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості жирів;

характеризує хімічні властивості жирів;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями,

застосуванням і впливом на довкілля жирів;розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про жири;

оцінює біологічне значення жирів для харчування людини; переваги вживання олій


23

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули, гідролізДемонстрації

10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально)


Лабораторні досліди

2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидомНаводить приклади вуглеводів і їхні тривіальні назви; поширення в природі й харчових продуктах; розрізняє моно-, ди-, полісахариди;

складає молекулярні й структурні формули вуглеводів; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості глюкози, сахарози, крохмалю й целюлози;

порівнює будову й властивості крохмалю та целюлози;

характеризує хімічні властивості вуглеводів;

виявляє глюкозу;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про вуглеводи;

оцінює біологічне значення вуглеводів для харчування людини


Практична робота. Розв’язування експериментальних задач


Контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки»


Захист навчальних проектів

11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або в гуаші.13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

14. Виробництво цукру.

15. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

16. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

17. Етери та естери в косметиці.

18. Біодизельне пальне
Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки


24

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи.

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Добування аніліну


Називає загальні формули та характеристичну (функціональну) групу амінів;

пояснює структурні формули амінів, зміст поняття характеристична (функціональна)

аміногрупа;наводить приклади амінів;

складає молекулярні та структурні формули амінів за назвами і загальними формулами, рівняння реакцій, які описують хімічні властивості метанаміну;

характеризує хімічні властивості метанаміну


25

Демонстрації

11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально)


Розрізняє насичені й ароматичні аміни;

складає молекулярну та структурну формулу аніліну; рівняння реакцій, які описують хімічні властивості аніліну та його добування відновленням нітробензену;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями аліфатичних і ароматичних амінів;

усвідомлює вплив аніліну та його похідних на довкілля та організм людини26

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціо-нальні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

Називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінокислот;

пояснює структурні формули та амфотерність амінокислот;

наводить приклади амінокислот;

складає молекулярні та структурні формули амінокислот за назвами і загальними формулами; рівняння реакцій, які описують їхні хімічні властивості


27

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій).

Лабораторні досліди

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція


Наводити приклади білків;

характеризує хімічні властивості білків, їхню біологічну роль;

оцінює біологічне значення білків;

розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про білки;

робить висновки про властивості білків з огляду на будову їхніх молекул і навпаки та на основі спостережень


Контроль знань з теми «Нітрогеновмісні органічні сполуки»


Захист навчальних проектів

19. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

20. Анілін – основа для виробництва барвників.

21. Синтез білків.

22.  Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

23. Вибавляння плям органічного походження
Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на основі їх


28


Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації.


Демонстрації

13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волоконПояснює суть поняття полімер, реакцій полімеризації і поліконденсації як способів добування полімерів;

наводить приклади рівнянь реакцій полімеризації та поліконденсації


29

Пластмаси.

Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використанняНаводить приклади пластмас;

розрізняє, описує й порівнює їхні властивості;

установлює причиново-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням пластмас


30

Каучуки, гума


Наводить приклади синтетичних каучуків, установлює причиново-наслідкові зв’язки між їхніми властивостями та застосуванням;

порівнює натуральний каучук із гумою та синтетичними каучуками,

аналізує їхній хімічний склад і робить висновок щодо придатності для використання


31

Синтетичні волокна: фізичні властивості та застосування

Наводить приклади синтетичних волокон;

установлює причиново-наслідкові

зв’язки між їхніми властивостями і застосуванням,порівнює природні та синтетичні волокна,

аналізує іхній хімічний склад і

робить висновок щодо придатності для використання


32


Уплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства

Дотримується правил безпечного поводження із синтетичними матеріаламиЗахист навчальних проектів

24. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

25. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

26. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.27. Перспективи одержання і застосування полімерів із
наперед заданими властивостями.

28. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.29. Виготовлення виробів із пластикових пляшок
Тема 6. Багатоманітність органічних речовин та зв’язки між їхніми класами


33

Зв’язки між класами органічних речовин

Пояснює причини багатоманітності органічних речовин;

наводить приклади гомологів та ізомерів; сполук із простими і кратними зв’язками, сполук з різними характеристичними (функціональними) групами;

розрізняє органічні сполуки за належністю до відповідних гомологічних рядів;

складає рівняння реакцій, які характеризують генетичні зв’язки органічних сполук;

установлює зв’язки між класами органічних сполук;

використовує знання про органічні сполуки для пояснення їхньої різноманітності


34

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти)

Наводить приклади природних та синтетичних біологічно активних речовин;

оцінює значення біологічно активних речовин для організму людини


35


Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів
усвідомлює роль органічної хімії в розв’язуванні сировинної та енергетичної проблем,

робить висновки щодо важливості знань про органічні сполуки


36

усвідомлює роль органічної хімії в розв’язуванні продовольчої проблеми та створенні нових матеріалів;

обґрунтовує значення органічних речовин у створенні нових матеріалів;

робить висновки щодо важливості знань про органічні сполуки


Контроль знань з тем «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їхній основі», «Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин»


Захист навчальних проектів

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.31. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок


Підведення підсумків
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка