Календарне планування уроків української мови в 11 класі
Скачати 132,98 Kb.
Дата конвертації07.08.2017
Розмір132,98 Kb.

11 клас. Українська мова. Академічний рівень

Календарне планування уроків української мови в 11 класі (академічний рівень)


Фронтальні види контрольних робіт:

Форми контролю

в 11 класі


11

І семестр

ІІ семестр

Перевірка мовної теми*

2

2

Письмо:

переказ


1


1

твір

1Правопис:

диктант**

1

1

Аудіювання*1

Читання мовчки*

1


Дата

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

1-2
Повторення вивченого в 10 класі

Стилістика як розділ науки про мову. Фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики. Норма літературної мови як основне поняття правильності мовлення, її варіативність.

2

3
РМ №1. Сприймання чужого мовлення. Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів і жанрів мовлен­ня. Навчальне аудіювання

2

4
РМ № 2. Читання текстів діалогічного й монологічного ха­рактеру різних стилів, типів і жанрів мовлення. Навчальне читання мовчки

1

5
РМ № 3. Створення власних висловлювань. Діалог складений відповідно до запропонованої ситуації, діалог - обмін думками, враженнями (офіційна і неофіційна розмова); обговорення самостійно обраної теми.

1

6
Стилістика мови. Культура мовлення.

Стилістичні засоби морфології

Стилістичне забарвлення граматичних понять і граматичних форм. Поняття роду, числа.1

7
Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.

1

8
Ступені порівняння. Стягнені і нестягнені форми. Написання складних при­кметників.

1

9

РМ № 4. Усний докладний переказ тексту публіцистично­го стилю із творчим завданням (висловлюванням власного ставлення до подій, героїв та ін.).

1


10
РМ 5. Письмовий стислий переказ тексту публіцис­тичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, персонажів, їхніх учинків та ін.).

1


11-12
РМ № 6-7. Контрольний докладний переказ тексту пуб­ліцистичного стилю із творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, персонажів, їхніх учинків та ін.).

2

13
Аналіз письмових робіт. Займенники й контекст. Синоніміка займенникових форм: неозначених, за­перечних, означальних, вказівних займенників і прикметників; пропуск осо­бових займенників; зайве вживання займенників.

1

14
Написання -н- у прикметниках, дієприкметниках, займенниках, прислівни­ках; -нн- у прикметниках, прислівниках.

1

15
Стилістичні аспекти дієслівних категорій.

1

16
Синоніміка дієприкметників: дієприкметникових зворотів і підрядних озна­чальних речень.

1

17
Синоніміка дієприслівників: дієприслівниковий зворот і підрядні речення обставинні.

1

18
Пунктограма при відокремлених другорядних членах речення.

1

19
Контрольна робота № 1. Морфологічні засоби стилістики

Тест

1

20
Аналіз контрольної роботи.

Стилістика простих речень

Види простих речень і їх відтінки значень.1

21
Синоніміка двоскладних і односкладних речень.

1

22
РМ № 8. Письмовий твір на морально-етичну тему в публіцистичному стилі.

1

23-24
РМ № 9-10. Контрольний письмовий твір у публіцистич­ному стилі на суспільну тему.

2

25
Аналіз письмових робіт. Синоніміка неозначено-особових, узагальнено-особових і безособових ре­чень.

1

26
Синоніміка означено-особових і безособових речень.

1

27
Синоніміка мовних засобів вираження: присудка, другорядних членів ре­чення. Інверсія замість прямого порядку слів. Синоніміка відокремлених і невідокремлених другорядних членів речення.

1


28
Контрольний диктант.

1

29

Аналіз контрольного диктанту. Вираження різноманітних смислових значень за допомогою звертань, вставних слів і вставних конструкцій, їх емоційно-експресивний характер

1

30
РМ № 10.Телефонна розмова як один із видів усного ділового мовлення. Лист електронною поштою і по мобільному телефону (sms). Основні вимоги до культури спілкування по те­лефону і в Інтернеті.

1

31
Пунктограми у простому реченні. Контрольне читання мовчки.

1

32
Контрольна робота № 2. Стилістика простих речень. Тест

1

33
Аналіз контрольної роботи. Стилістика складних речень

Смислові відношення між частинами складних речень.1

34
РМ № 11. Ділові папери. Доручення. Розписка. Офіційний лист.

1


35
РМ № 12. Ділові папери. Протокол (складний). Витяг з протоколу.

1

36
Синоніміка складносурядних і складнопідрядних речень

1

37
Синоніміка складних безсполучникових і складносурядних речень.

1

38
Контрольний диктант.

1

39
Аналіз контрольного диктанту. Синоніміка складних безсполучникових і складнопідрядних

1

40
Синоніміка складнопідрядних і простих речень з дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами; синоніміка сполучників і сполучних слів, що з’єднують складні сполучникові речення.

1

41
РМ № 13.Докладний переказ тексту публіцистичного стилю, з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.)

1

42
РМ № 14. Стислий письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.)

1

43-44
РМ № 15-16. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловленням власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків та ін.)

2

45
РМ № 17. Аналіз контрольного переказу. Пунктограми в складному реченні.

1

46
Пунктограми в складному реченні. Контрольне аудіювання.

1

47
Контрольна робота № 3. Стилістика складних речень. Тест

1

48
Аналіз контрольної роботи. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення. Пряма і непряма мова, її призначення й граматично-смислові особливості.

1

49
Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі й непрямій мові.

1

50
Пунктограми при прямій мові та діалозі

1

51
Стилістика мовлення (функціональна). Культура мовлення

Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення. Мовлення розмовне і книжне, їх співвідношення й особливості.1

52
Поняття стилю мовлення: позамовні ознаки (сфера спілкування, умови і мета спілкування) й мовні.

1

53
РМ № 18.Правила мовленнєвої поведінки в спілкуванні: етичні мовленнєві формули (під час вітання, звернення, залучення слухачів до полеміки, відповіді на запитання; вдячність, вибачення, обіцянка, відмова, заперечення тощо).

1

54
РМ № 19. Виступ під час дискусії (підготовлений і непідготовлений) на суспільну або морально-етичну теми, його композиція (вступ, основна частина, завершення

1

55
РМ № 20. Основні способи виступу (читання тексту, відтворення його по пам’яті з читанням окремих фрагментів, вільна імпровізація, інтерпретація, відповіді на запитання, ведення полеміки).

1

56
РМ № 21. Доповідь на тему, пов'язану з предметами, що вивчаються, (із залученням наукової, науково-популярної літератури), прийоми встановлення й збереження контакту з аудиторією.

1

57РМ № 22. Реферат на тему, пов’язану з предметами, що вивчаються (із залученням наукової, науково-популярної літератури), особливості його побудови і мовне оформлення.

1

58Мовлення правильне й комунікативно доцільне. Вимоги до гарного мовлення (змістовність, логічність, багатство і різноманітність, точність, виразність, доречність), їх основні ознаки (практично).

1

59
Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови . Лексикологія і фразеологія.

1

60-61
РМ № 23-24. Стаття на морально-етичну тему публіцистичного стилю мовлення.

2

62Морфологічна будова слова. Написання слів з найуживанішими орфограмами.

1

63
Частини мови.
64
Слово, словосполучення. Речення. Просте речення. Члени речення.

1

65
Складне речення. Система розділових знаків.

1

66
Текст, його будова.

1

67
Контрольна робота № 4. Стилістика мовлення . Культура мовлення. Узагальнення й систематизація найважливіших відомостей з української мови . Тест

1

68Аналіз контрольної роботи. Частини мови.

Написання слів з найуживанішими орфограмами.
1


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка