Календарно-тематичне планування уроків з української мови та літературиСкачати 438.69 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір438.69 Kb.
ТипПротокол
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор


_________

«____»_________20__р.Календарно-тематичне планування уроків

з української мови та літератури

в 5 класі на І і II семестри 2013 /2014 н. р.

Учитель________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


Розглянуто на засіданні ШМО

вчителів гуманітарного циклу

Протокол №___від________20__р.

Голова ШМО____________

___


ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з навчально-виховної роботи

______________________

«____»_________20__р.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ

ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ

з української мови у 5 класі

(122 год, 3,5 год на тиждень)
Розроблено за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Українська мова: 5-9 класи / Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, К.В.Таранік-Ткачук, Т.Д.Гнаткович, В.І.Новосьолова, Н.Б.Коржова

Форма контролю

І семестр

Дата проведення

ІІ семестр

Дата проведення

Перевірка мовної теми

4
4
Письмо:

переказ


твір

1

-1

1
Правопис:

диктант

11
Аудіювання

-
1
Читання мовчки

1
-


Фронтальні види контрольних робіт

  • усний твір - усний переказ

  • діалог - читання вголос

І семестр
№ з/п

К-сть год

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення

Примітка

1

1

Вступ

Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова — державна мова України.

2

1

РМ1 Загальне уявлення про мовлення як діяльність; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), їх особливості.


3
4


5
6

7
8


9

10
11


12

13
14


15

16


10

1
1


1
1

1
1


1

1
1
1

1
1
1

1

Резервний часПовторення вивченого в початкових класах

Частини мови; основні способи їх розпізнавання.


Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях іменників.
Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників.
РМ2 Різновиди мовленнєвого спілкування: усне й письмове, монологічне й діалогічне. Мета спілкування й адресат мовлення; основні правила спілкування (практично).
Числівник. Займенник.
РМ3 Текст як продукт мовленнєвої діяльності. Змістова й композиційна єдність, зв’язність тексту. Тема комунікативна спрямованість, основна думка тексту, мікротема. Структура тексту (вступ, основна частина, кінцівка); абзац. Ключові слова в тексті. Усна й письмова форми тексту (висловлювання). Простий план готового тексту. Ознайомлення з вимогами до мовлення (змістовність, логічна послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність).

Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично).


Дієслово. Голосні у особових закінченнях дієслів. Не з діє­словами.
Правопис -шся, -ться у кінці дієслів.
Прислівник. Правопис вивчених прислівників.
Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови. Сполучник.
Апостроф.
Знак м’якшення.
РМ4 Належність тексту до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового (загальне ознайомлення). Ознайомлення із розмовним, науковим і художнім стилями, сферою їх використання (побутова, соціально-культурна, наукова (навчально-наукова), суспільна, офіційно-ділова). Усний докладний переказ тексту наукового стилю
Контрольна робота №1 «Повторення вивченого в початкових класах» (тести)


17

1819
20

21

2223
24

5

1

11
1

1

11
1

Резервний часВідомості з синтаксису й пунктуації

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми й речення. Головне й залежне слово в словосполученні.


Словосполучення лексичні й фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення (практично).
РМ5 Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді на основі власного досвіду, опису окремих предметів і тварин, елементарного роздуму.

Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, лист, особливості їх побудови.
Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).
Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. (повторення). Окличні речення (повторення).
Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).
РМ6 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.
Контрольна робота № 2 «Відомості синтаксису й пунктуації. Словосполучення. Речення, його граматична основа» (тести)


25


26

27

2829

30

315

1

11

1

11

1

Резервний час


Другорядні члени речення: додаток. Способи вираження додатка.


Другорядні члени речення: додаток. Способи вираження додатка.
Другорядні члени речення: означення. Способи вираження означення.
РМ7 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
Другорядні члени речення: обставини. Способи вираження обставин.
Другорядні члени речення: обставини. Способи вираження обставин.
Контрольна робота № 3 «Відомості із синтаксису й пунктуації. Другорядні члени речення» (тести).


32

33


34

3536

37

38


39
40

41

42
8

1

1


1

11

1

1


1
1

1

1Резервний час

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.


Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами.
РМ8- Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
РМ9 Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
Звертання. Роль звертань у реченні (практично). Розділові знаки при звертанні (повторення).
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично).
Виділення вставних слів на письмі комами.
Складні речення із безсполучниковим і сполучни­ковим зв'язком.
Кома між частинами складного речення, з’єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
Кома між частинами складного речення, з’єднаних безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
Контрольна робота № 4 «Відомості із синтаксису й пунктуації. Речення з однорідними членами» (тести).


43
44


45
46
47

48
49

50

51


5

1
1
1


1
1

1
1


Резервний час
1

1


Пряма мова. Діалог

Розділові знаки при прямій мові.


Розділові знаки при прямій мові.
Тире при діалозі.
Тире при діалозі.
РМ10 Відповідь на уроках української мови та інших предметів (за поданим планом або таблицею) у науковому стилі.
РМ11 Відгук про висловлювання товариша.
Контрольний диктант за І семестр

Аналіз контрольного диктанту


РМ12 Читання мовчки
РМ13 Ділові папери. Лист рідним, друзям. Адреса


52
53


54
55
56

57


58
59
60

61


62

63

6465
66

67


13

1
1
1


1
1

1


1
1
1

1


1

1

11
1

1


Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки.


Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі.
Приголосні тверді й м'які, дзвінкі й глухі.
Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г.
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.
Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ.
РМ14 Усний твір-опис окремих предметів у художньому стилі.
Склад. Основні правила переносу.
Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів.

Вимова наголошених і ненаголошених голосних. Орфоепічна помилка (практично).


Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення. Орфографічний словник.
Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом з наголошеним (у) у коренях слів.
Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та (о) перед складом з наголошеним (у) у коренях слів.
Контрольна робота №5 «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Звуки мови й звуки мовлення» (тести).

ІІ семестр

Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом.
РМ15 Письмовий твір-опис окремих предметів у художньому й науковому стилях.

РМ16 Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру68
69


70

71


72
73
74
75
76

77

78


79

80
81

82

83

8485

86


14

1
1
1

1

1
1
1


1
1

1

1


1

1
1


1

1

11

1

Резервний часВимова приголосних звуків

Уподібнення приголосних звуків.


Спрощення в групах приголосних.
РМ17 Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично). Чергування [о] —[а], [е] —[і] [е] —[и]. Фонетична транскрипція (повторення).
Чергування [о],[е] з [і] Чергування [е]—[о] після [ж],[ч], [ш]
Чергування [и], [і] після [ж], [ч],[ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів

Чергування [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з′], [ц′], [с′].


Основні випадки чергування у — в, і — й .
Контрольна робота №6 «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Звуки мови й звуки мовлення» (тести).
РМ18 Усний твір-опис тварини (зокрема за картиною) у художньому стилі.
Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-.
Позначення м’якості приголосних на письмі бук­вами ь, і, є, ю , я. Сполучення ьо, йо.
Правила вживання знака м’якшення.
Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
РМ19 Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини.
Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис знака м’якшення й апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах.

Словник іншомовних слів.Контрольна робота №7 «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. Вимова приголосних звуків» (тести)


87

88


89

90
91

92

93

94


95
96

97


8

1

1


1

1
1


1

1

1


1
1

1

Резервний часЛексикологія

Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.


Однозначні й багато­значні слова (повторення).
Використання багатозначних слів у пря­мому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично).
Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова.
РМ20 Письмовий твір-опис тварини у художньому й науковому стилі.
Групи слів за значенням: синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів.
Групи слів за значенням: антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів.
Групи слів за значенням:омоніми.
РМ21 Усний твір-оповідання про випадок із життя.
Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.
Контрольна робота №8 «Лексикологія» (тести)


98

99100
101

102
103


104
105
106
107

108


109

110
1119

1

11
1

1
1
1


1
1
1

1

11
1

Резервний часБудова слова. Орфографія

Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).


Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).
Вивчені орфограми в значущих частинах слова (повторення).
РМ22. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами тварини.
РМ23. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами тварини.

Спільнокореневі слова й форми слова.


Спільнокореневі слова й форми слова.
Незмінні й змінні слова.
Незмінні й змінні слова.
РМ24. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.
РМ25. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.
Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-. Написання префіксів пре-, при-, прі-.
Орфоепія. Вимова префіксів пре-, при-, прі-. Написання префіксів пре-, при-, прі-.

Контрольна робота №9. «Будова слова. Орфографія» (тести)


112
113


114

115


116
117
118
119

120
121


122

6

1
1
1

1

1
1
1


1

Резервний час

1
1
1

Повторення й узагальнення в кінці року

Синтаксис і пунктуація.
Синтаксис і пунктуація.РМ26. Контрольний письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі
РМ27. Контрольний письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі

Лексикологія.


Будова слова й орфографія.
Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія.

Контрольний диктант за ІІ семестр

Аналіз контрольного диктанту.


РМ28. Аудіювання. Підсумковий урок.
Повторення вивченого.

Календарно-тематичне планування

з української літератури у 5 класі

(70 год, 2 год на тиждень)

Розроблено

за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література: 5-9 класи / Р.В. Мовчан, К.В.Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М.Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова.
Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Текстуальне вивчення творів — 51 год.

Повторення та узагальнення — 2 год.

Література рідного краю  4 год.

Позакласне читання — 4 год.

Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).

Виразне читання — 2 год.

Резервний час — 7 год.Обов’язкова кількість видів контролю

5клас

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:

- контрольного класноготвору;

- виконання іншихзавдань (тестів, відповідей на запитання тощо)


2

2


3
1

2


Уроки розвитку мовлення*(РМ)

2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного читання(ПЧ)

2

2

Перевірка зошитів

4

5


І семестрз/п

Кількість годин

Зміст

Дата проведення

Примітка

1

1

Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

ТЛ: образне слово.Світ фантазії, мудрості (4)

2

1

Міфи та легенди українців: «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог». Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки.

ТЛ:міф, фольклор, легенда.3

1

«Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». Добро і зло, їх роль у житті4

1

Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків

ТЛ:переказ.5

1

Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців», «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаківНародні казки (6)

6

1

Тематика народних казок, їх різновиди (про звірів, побутові, фантастичні, пригодницькі тощо).

ТЛ: народна казка.7

1

Побудова казки (зачин, кінцівка), іі яскравий національний колорит. «Мудра дівчина»8

1

Народне уявлення про добро і зло в казці. «Про правду й кривду»9

1

«Ох». Аналіз фантастичного й реального10

1

«Летючий корабель». Аналіз смішного й страшного, красивого й потворного в казці11

1

Виразне читання казок. Спорідненість українських казок з казками народів світу

ТЛ. Засоби виразного читання.12

1

Контрольна робота №1. «Світ фантазії, мудрості: міфи та легенди, народні перекази, казки» (тести)Літературні казки (11)

13

1

І.Франко. Дитинство письменника. І. Франко-казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). «Фарбований Лис»

ТЛ: літературна казка.14

1

І.Франко. «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру15

1

І.Франко. «Фарбований Лис». Мова автора і мова персонажів

ТЛ: мова автора і мова персонажів.16

1

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. «Хуха-Моховинка». Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору17

1

Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки.

ТЛ: портрет.18

1

Позакласне читання №1. Василь Королів-Старий «Потерчата»19

1

Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. «Цар Плаксій та Лоскотон».

ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм).20

1

Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя Плаксія та Лоскотона (песимістична та оптимістична)21

1

Галина Малик. Повість-казка Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети22

1

Галина Малик. Повість-казка Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети23

1

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Символіка країни Недоладії та її мешканців24

1

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Своєрідність композиції твору. Особливості його мови25

1

Позакласне читання №2. Галина Малик. «Злочинці з паралельного світу»26

1

Література рідного краю №1. Казки рідного краю(за вибором учителя)27

1

Розвиток мовлення №1. Самостійне складання та розповідь казки (усно).28

1 Резервний час

Контрольна робота №2 «Світ фантазії, мудрості: літературні казки І.Франко, В.Королів-Старий, В.Симоненко, Г.Малик» (розгорнуті відповіді на запитання)Із народної мудрості (4)

29

1

Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок

ТЛ: загадка.30

1

Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин)31

1

Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ і його оцінка в прислів’ях і приказках

ТЛ: прислів’я, приказка.
Вивчити напам’ять кілька загадок прислів’ївприказок (на вибір)

32


1ІІ семестр

Розвиток мовлення №2. Творча робота з прислів’ям (приказкою): тлумачення змісту, написання міні-твору на тему одного із прислів’їв (приказки)33

1

Леонід Глібов – відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршових загадок. Особливості його поетичної мови. «Химерний, малий…», «Що за птиця?»

ТЛ: акровірш, порівняння.34

1

Життєствердний пафос віршів Л.Глібова. «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»Історичне минуле нашого народу (5)

35

1

Літописні оповіді. «Повість временних літ» - найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь»

ТЛ: літопис.36

1

«Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо37

1

Олександр Олесь. Поезії з книжки «Княжа Україна», їх зв'язок з літописами. Розповіді про давньоруських князів38

1

Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий» (із книги «Княжа Україна»). Поетична оповідь про минуле нашого народу, князя Київської Русі та його заповіт39

1

Драматичний твір Олександра Олеся на тему народної казки «Микита Кожум’яка»

ТЛ:драматичний твір і його побудова, гіпербола.40

1 Резервний час

Контрольна робота №3 «Із народної мудрості: загадки, прислів’я, приказки. Л.Глібов. Історичне минуле нашого народу. Літописні оповіді. О.Олесь» (тести)Рідна Україна. Світ природи (18)

41

1

Україна часів Т.Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство на основі повісті С.Васильченка «В бур’янах»42

1

Україна часів Т.Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство на основі повісті С.Васильченка «В бур’янах»43

1

Т.Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…» Картини довколишнього світу, природи в поезіях – інша художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови

ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.
Вивчити напам’

ять поезії44

1

Виразне читання напам’ять віршів45

1

Павло Тичина. Майстерність відтворення краси природи в поезіях «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…»

ТЛ: метафора, епітет.46

1

Вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова в поезії «Блакить мою душу обвіяла…». Мелодійність віршів П.Тичини
Вивчити напам’

ять: один вірш (на вибір)47

1 Резервний час

Розвиток мовлення №3. Складання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом (на прикладі творів Т.Шевченка або П.Тичини), (усно).48

1

Євген Гуцало. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема оповідання «Лось»

ТЛ: оповідання.49

1

Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань в оповіданні50

1 Резервний час

Позакласне читання №3. Є Гуцало «Сім’я дикої качки». Переказ епізодів за малюнками51

1

Дивовижний світ рідної природи в поезіях Є.Гуцала «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають»52

1

Максим Рильський. Вміння бачити красу рідної природи й створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»)53

1

Єдність людини й природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям в поезіях М.Рильського «Осінь-маляр із палітрою пишною…», «Люби природу не як символ…»
Вивчити напам’ятьодин вірш (на вибір)

54

1

Григір Тютюнник. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини в оповіданні «Дивак»55

1

Паралельність і єдність двох світів – природи й людини, зображені в оповіданні Г.Тютюнника «Дивак»56

1

Особливості характеру Олеся, його обдарованість57

1 Резервний час

Розвиток мовлення № 4. Г.Тютюнника «Дивак» (письмово):

- творча розповідь за мотивами твору чи окремого епізоду;-відеосюжету на вивчені твори з теми «Світ природи» (відеоролик) з коментарем.58

1

Позакласне читання №4. Олена Пчілка. «Сосонка»59

1

Микола Вінграновський. Висловлення поетичною мовою любові до дитини й турботи про неї, батьківського заповіту в поезії «Перша колискова»60

1

Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора в поезіях «Бабунин дощ», «Сама собою річка ця тече…»61

1

Література рідного краю №2.

Творчість письменників-земляків62

1

Гармонія людини й природи в повісті М.Вінграновського «Сіроманець»63

1

Доброта, вигадливість, рішучість Сашка – героя повісті М.Вінграновського «Сіроманець»64

1 Резервний час

Контрольна робота №4. «Рідна Україна. Світ природи» (розгорнуті відповіді на запитання)65

1

Література рідного краю №3. О.Жовна «Маленьке життя»66

1

Література рідного краю №4. О.Жовна «Маленьке життя»67

1

Повторення та узагальнення. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлень68

1

Повторення та узагальнення. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлень69

1

Контрольний твір. Написання вітального слова на честь літературного твору, героя, автора на основі текстів, що вивчалися.70

1 Резервний час

Урок-підсумок. Анонс

«Українська література. 6 клас».

Каталог: uploads -> editor -> 4279 -> 442840
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
4279 -> Наказ №82 м. Ульяновка Про відзначення в районі 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги та 70-ї річниці завершення Другої світової війни
4279 -> Конспект уроку позакласного читання в 5 класі за повістю Зірки Мензатюк «Таємниця козацької шаблі» Підготувала
442840 -> Методичні рекомендації щодо проведення у 2013/2014 навчальному році дня знань та першого уроку у загальноосвітніх школах Ульяновського району


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка