Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Скачати 482,75 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації04.08.2017
Розмір482,75 Kb.
  1   2

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка


Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з науково-педагогічної роботи

_____________ Кобильник В.В.

“______”_______________20___ року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

З ПРАКТИЧНОЇ ГРАММАТИКИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ


галузь знань 0203 «Філологія» .шифр і назва галузі знань
напрям підготовки 6.020303 «Мова і література (польська)» .

шифр і назва напряму підготовки
факультет іноземної філології .

назва факультету

Кам’янець-Подільський – 2015 рік

Робоча програма Практична грамматика польської мови .

назва навчальної дисципліни

для студентів за напрямом підготовки 6.020303 «Мова та література (польська)» .

„___” серпня 2015 року  __ с.

Розробники програми: Н.О. Стахнюк, асистент .

ініціали, прізвище, науковий ступінь, учене звання, посада

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри слов’янської філології та загального мовознавства .


Протокол від “____” серпня 2015 року № ___
Завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства

______________ С.Д. Абрамович

підпис ініціали та прізвище

“_____” серпня 2015 року


Схвалено методичною радою факультету _______________________________

Протокол від “____” серпня 2015 року № ___

Голова методичної ради факультету

______________ С.М. Петрова

підпис ініціали та прізвище

“_____”___________________ 20___ року

Стахнюк, 2015 рік

 __________, 20__ рік 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7,5

Галузь знань

шифр і назва

Нормативна


Напрям підготовки

6.020303 «Філологія»

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_________________________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й, 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Семестр

Загальна

кількість годин – 2251-й - 4-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст
Практичні, семінарські

90 год.Лабораторні

- год.

год.

Самостійна робота

135 год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Модульні

контрольні роботиВид контролю:

іспитПримітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40%/60%

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни "Практична граматика польської мови" є ознайомлення студентів з основними поняттями і категоріями системи сучасної граматики польської мови, практичне вживання мови та формування мовленнєвих навичок і вмінь; формування вмінь оперування понятійним апаратом практичної граматики; розвиток граматичної компетенції студентів, яка складовою мовної компетенції; окреслення шляхів практичного застосування отриманих знань, умінь і навичок з практичної граматики.

Завдання курсу:

- підготувати майбутніх учителів польської мови до педагогічної діяльності з урахуванням принципів гуманізації та демократизації освіти;

- забезпечити засвоєння студентами систематичних знань з практичної граматики;

- навчити студентів: вільно користуватися польською мовою у професійних, наукових та інших цілях;

володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні;

знати синтаксичні, морфологічні правила і закономірності польської мови;

удосконалювати мовленнєву підготовку шляхом використання автентичних польськомовних матеріалів.

Студенти повинні вміти:

- застосовувати отримані теоретичні знання з граматики в практичній діяльності;

- розуміти різноманітні граматичні структури і розкривати імпліцитну інформацію;

- ефективно і гнучко використовувати знання з граматики в різноманітних ситуаціях соціального, навчально-академічного та професійного спілкування;

- висловлюватися з необхідним ступенем деталізованості й тематичної складності, демонструючи вільне володіння прийомами структурної побудови тексту, засобами зв'язності та цілісності на синтаксичному рівні.Основною формою організації навчання при вивчення дисципліни "Практична граматика польської мови" є практичні заняття, індивідуальна робота викладача зі студентами та самостійна робота студентів тощо. Передбачено проведення самостійної роботи студентів, написання анотацій, рефератів, курсових робіт тощо. Курс "Практична граматика польської" складається з таких основних розділів і підрозділів: І. Відміна. ІІ. Дієвідміна. ІІІ. Синтаксис. В програмі представлено список літературних джерел, які включають рекомендовану базову навчальну літературу та додаткову літературу, яка допоможе студентам при написанні рефератів з практичної граматики, творчих робіт, також допоможе студентам підготуватися до вивчення курсу теоретичної граматики польської мови, і в повному обсязі оволодіти майбутнім фахом вчителя польської мови. На курс "Практичної граматики" для денної форми навчання навчальними планом відводиться 225 год.: 90 аудиторно-практичних, 135 – самостійна робота,. Форми контролю: ПМК – І-ІІІ семестр, екзамен – ІV семестр.


3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Delkinacja.

Тема 1. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego.

Тема 2. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego.

Тема 3. Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego.

Тема 4. Rzeczowniki nieodmienne

Тема 5. Odmiana przymiotników rodzaju męskiego

Тема 6. Odmiana przymiotników rodzaju żeńskiego

Тема 7. Odmiana przymiotników rodzaju nijakiego

Тема 8. Odmiana zaimków rzeczownych

Тема 9. Odmiana zaimków przymiotnych

Тема 10. Odmiana zwrotnego zaimka się

Тема 11. Odmiana liczebników głównych i zbiorowych

Тема 12. Odmiana liczebników porządkowych, mnożnych i wielorakich

Змістовий модуль 2. Koniugacja (część I)

Тема 1. Kategorie gramatyczne czasownika

Тема 2. Czas teraźniejszy (koniugacja IV)

Тема 3. Czas teraźniejszy (koniugacja III)

Тема 4. Czas teraźniejszy (koniugacja II)

Тема 5. Czas teraźniejszy (koniugacja I)

Тема 6. Czas przeszły

Тема 7. Czas przyszły prosty

Тема 8. Czas przyszły złożony

Тема 9. Aspekt dokonany i niedokonany

Тема 10. Ćwiczenia utrwalające
Змістовий модуль 3. Koniugacja (część II)

Тема 1. Tryb oznajmujący

Тема 2. Tryb warunkowy (przypuszczający)

Тема 3. Tryb rozkazujący

Тема 4. Strona czynna i bierna

Тема 5. Imiesłów przymiotnikowy czynny

Тема 6. Imiesłów przymiotnikowy bierny

Тема 7. Imiesłów przysłówkowy współczesny

Тема 8. Imiesłów przysłówkowy uprzedni

Тема 9. Nieosobowe forny czasownika

Тема 10. Czasowniki o odmianie nieregularnej
Змістовий модуль 4. Składnia.

Тема 1. Rodzaje wypowiedzeń – zdanie i równoważnik zdania

Тема 2. Związki zgody, rządu i przynależności

Тема 3. Główne części zdania – orzeczenie i podmiot

Тема 4. Szyk głównych części zdania.

Тема 5. Zdanie bezpodmiotowe

Тема 6. Drugorzędne części zdania – dopełnienie, przydawka, okolicznik

Тема 7. Miejsce przydawki w wypowiedzeniu

Тема 8. Analiza składniowa wypowiedzeć pojedynczych

Тема 9. Wypowiedzenie złożone podrzędnie

Тема 10. Wypowiedzenie złożone podrzędnie

Тема 11. Wypowiedzenie rozwijające

Тема 12. Analiza składniowa wypowiedzeń wielokrotnie złożonych

Тема 13. Ćwiczenie utrwalające


 1. Структура залікового кредиту курсу

Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Практичні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

Змістовий модуль 1 Deklinacja

1.1. Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego.
21.2. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego.
21.3. Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego.
21.4. Rzeczowniki nieodmienne
21.5. Odmiana przymiotników rodzaju męskiego
21.6. Odmiana przymiotników rodzaju żeńskiego
21.7. Odmiana przymiotników rodzaju nijakiego
21.8. Odmiana zaimków rzeczownych
21.9. Odmiana zaimków przymiotnych
21.10. Odmiana zwrotnego zaimka się
21.11. Odmiana liczebników głównych i zbiorowych
21.12. Odmiana liczebników porządkowych, mnożnych i wielorakich
2

24Змістовий модуль 2 Koniugacja (część I)

2.1. Kategorie gramatyczne czasownika
22.2. Czas teraźniejszy (koniugacja IV)
22.3. Czas teraźniejszy (koniugacja III)
22.4. Czas teraźniejszy (koniugacja II)
22.5. Czas teraźniejszy (koniugacja I)
22.6. Czas przeszły
22.7. Czas przyszły prosty
22.8. Czas przyszły złożony
22.9. Aspekt dokonany i niedokonany
22.10. Ćwiczenia utrwalające
2

20Змістовий модуль 3 Koniugacja (część II)

3.1. Tryb oznajmujący
23.2. Tryb warunkowy (przypuszczający)
23.3. Tryb rozkazujący
23.4. Strona czynna i bierna
23.5. Imiesłów przymiotnikowy czynny
23.6. Imiesłów przymiotnikowy bierny
23.7. Imiesłów przysłówkowy współczesny
23.8. Imiesłów przysłówkowy uprzedni
23.9. Nieosobowe forny czasownika
23.10. Czasowniki o odmianie nieregularnej
2

20Змістовий модуль 4 Składnia

4.1. Rodzaje wypowiedzeń – zdanie i równoważnik zdania
24.2. Związki zgody, rządu i przynależności
24.3. Główne części zdania – orzeczenie i podmiot
24.4. Szyk głównych części zdania
24.5. Zdanie bezpodmiotowe
24.6. Drugorzędne części zdania – dopełnienie, przydawka, okolicznik
24.7. Miejsce przydawki w wypowiedzeniu
24.8. Analiza składniowa wypowiedzeć pojedynczych
24.9. Wypowiedzenie złożone podrzędnie
24.10. Wypowiedzenie złożone podrzędnie
24.11. Wypowiedzenie rozwijające
24.12. Analiza składniowa wypowiedzeń wielokrotnie złożonych
24.13. Ćwiczenie utrwalające
2

26

 1. Теми практичних занять
з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego.

2

2

Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego.

2

3

Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego.

2

4

Rzeczowniki nieodmienne

2

5

Odmiana przymiotników rodzaju męskiego

2

6

Odmiana przymiotników rodzaju żeńskiego

2

7

Odmiana przymiotników rodzaju nijakiego

2

8

Odmiana zaimków rzeczownych

2

9

Odmiana zaimków przymiotnych

2

10

Odmiana zwrotnego zaimka się

2

11

Odmiana liczebników głównych i zbiorowych

2

12

Odmiana liczebników porządkowych, mnożnych i wielorakich

2

13

Kategorie gramatyczne czasownika

2

14

Czas teraźniejszy (koniugacja IV)

2

15

Czas teraźniejszy (koniugacja III)

2

16

Czas teraźniejszy (koniugacja II)

2

17

Czas teraźniejszy (koniugacja I)

2

18

Czas przeszły

2

19

Czas przyszły prosty

2

20

Czas przyszły złożony

2

21

Aspekt dokonany i niedokonany

2

22

Ćwiczenia utrwalające

2

23

Tryb oznajmujący

2

24

Tryb warunkowy (przypuszczający)

2

25

Tryb rozkazujący

2

26

Strona czynna i bierna

2

27

Imiesłów przymiotnikowy czynny

2

28

Imiesłów przymiotnikowy bierny

2

29

Imiesłów przysłówkowy współczesny

2

30

Imiesłów przysłówkowy uprzedni

2

31

Nieosobowe forny czasownika

2

32

Czasowniki o odmianie nieregularnej

2

33

Rodzaje wypowiedzeń – zdanie i równoważnik zdania

2

34

Związki zgody, rządu i przynależności

2

35

Główne części zdania – orzeczenie i podmiot

2

36

Szyk głównych części zdania

2

37

Zdanie bezpodmiotowe

2

38

Drugorzędne części zdania – dopełnienie, przydawka, okolicznik

2

39

Miejsce przydawki w wypowiedzeniu

2

40

Analiza składniowa wypowiedzeć pojedynczych

2

41

Wypowiedzenie złożone podrzędnie

2

42

Wypowiedzenie złożone podrzędnie

2

43

Wypowiedzenie rozwijające

2

44

Analiza składniowa wypowiedzeń wielokrotnie złożonych

2

45

Ćwiczenie utrwalające

2 1. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Форми контролю

Література

1

Części mowy samodzielne i służbowe

4

реферат

1-20

2

Kategoria męskoosobowa w języku polskim

4

конспект

1-20

3

Rzeczowniki pluralia tantum i singularia tantum

4

реферат

1-20

4

System czasów i jego cechy specyficzne

4

реферат

1-20

5

Mowa zależna i niezależna: transformacje

4

реферат

1-20

6

Strona czynna – strona bierna: transformacje

4

конспект

1-20

7

Zaimki i ich funkcja w zdaniu

4

конспект

1-20

8

Tryb rozkazujący i jego wersje

4

конспект

1-20

9

Rodzaje zdań i ich budowa

4

реферат

1-20

10

Analiza składniowa zdania prostego

4

конспект

1-20

11

Analiza składniowa zdania złożonego

4

реферат

1-20
 1. Методи навчання

Комплексно використовуються різноманітні методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методи стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування: пояснювально-ілюстративний, проблемний, репродуктивний, метод контролю.

З метою формування професійних компетенцій широко застосовуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це комп’ютерна підтримка навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, кейс-метод).

 1. Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному та письмовому, програмованому, практичному і тестовому контролю.
 1. Програма екзамену

Граматика:

 1. Відмінювання іменників жіночого роду.

 2. Відмінювання іменників чоловічого роду.

 3. Відмінювання іменників середнього роду.

 4. Невідмінювані іменники. Особливості вживання.

 5. Особливості системи родів (чоловічо-особова форма та нечоловічо-особова форма).

 6. Називний відмінок прикметників множини (чоловічо-особова форма).

 7. Називний відмінок прикметників множини (нечоловічо-особова форма).

 8. Відмінювання присвійних займенників.

 9. Творення ступенів порівняння прикметників.

 10. Явище суплетивізму у творенні ступенів порівняння прикметників.

 11. Творення ступенів порівняння прислівників.

 12. Явище суплетивізму у творенні ступенів порівняння прислівників.

 13. Дієслова І дієвідміни теперішнього часу.

 14. Дієслова ІІ дієвідміни теперішнього часу.

 15. Дієслова ІІІ дієвідміни теперішнього часу.

 16. Дієслова ІV дієвідміни теперішнього часу.

 17. Особливості відмінювання дієслів типу brać, móc, stać, piec.

 18. Особливості творення минулого часу дієслів.

 19. Складений майбутній час дієслів.

 20. Творення та вживання умовного способу дієслів.

 21. Творення наказового способу дієслів І-ІІ дієвідмін.

 22. Творення наказового способу дієслів ІІІ-IV дієвідмін.

 23. Правила утворення недоконаних дієслів від доконаних.

 24. Творення та вживання віддієслівних іменників.

 25. Вживання прийменників.

 26. Кількісні числівники. Вживання та відмінювання.

 27. Порядкові числівники. Вживання та відмінювання

 28. Синтаксис. Просте поширене речення.

 29. Синтаксис. Складносурядні речення. Вживання сполучників у складних реченнях.

 30. Складнопідрядні речення. Залежність підрядного речення від головного .

В И М О Г И

до державних сертифікаційних екзаменів з польської мови (Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego, Warszawa 2003), що відповідають системі визначення рівня мовної освіти Ради Європи, а також системі тестування мовної підготовки Європейської асоціації ALTE (Association of Language Testers in Europe).Курс

Нумерація ступенів


Ступінь мовної підготовки


Рівень знання мови


Рівень згідно з європейськими стандартами

(Common European Framework)
Позначки


Назва

I


1.


Комунікативні ситуації
A0


Survival Polish


2.


Вступ до мови


I.

Базовий


A1


Introduction to Polish (Breakthrough)


3.


Початковий


A2


Waystage

II


4.


Пороговий (елементарний)


B1


The Threshold

III


5.


Середній загальний

II.


Середній загальний


B2


First Certificate Polish (Vantage)

IV


6.


Середній спеціальний

C1


Study Certificate (Effective Proficiency)


V


7.


Високий

III.


Високий


C2


Proficiency

(Mastery)
8.


Ступінь вільного володіння

D


Native speaker

Таблиця визначає зміст і кінцеву мету вивчення польської мови на кожному курсі. Так, студенти І курсу починають з елементарних комунікативних ситуацій (ступінь A0), після чого, виконуючи вступний рівень знання мови (ступінь A1), виходять на рівень початковий (ступінь A2). Студенти ІІ курсу повинні досягти базового рівня володіння мовою (ступінь B1). Третьокурсники мають на меті досягнення середнього загального рівня (ступінь B2), студенти IV курсу виходять на середній спеціальний рівень (ступінь C1). П’ятий курс повинен завершитися на високому рівні знання мови (С2) та закласти підґрунтя до вільного володіння мовою (ступінь D).
 1. Критерії та норми оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни. Розподіл балів, які отримують студенти

На кредитний модуль навчальним планом відведено 3 кредити (90 год.) і він поділений на 3 навчальні (змістові) модулі (ЗМ).

Максимальний бал оцінки кожного навчального (змістового) модуля повинен дорівнювати сумі максимальних балів оцінки відповідних йому контрольних заходів (сумі відповідних балів r`k).

Рейтингова оцінка в балах (rk) знань, умінь і навичок студента на навчальних заняттях (практичних, лабораторних, семінарських) з навчального (змістового) модуля проводиться за наступною формулою:

rk = (0,05 х rсk + 0,4) х r`k

де:


rсk – середня оцінка навчальної діяльності студента на навчальних заняттях з з навчального (змістового) модуля, тобто частка від ділення суми всіх оцінок на їх кількість (беруться оцінки від 4 до 12);

r`k – встановлений максимально можливий бал оцінювання результатів певної навчальної діяльності студента за результатами контрольного заходу поточного контролю з урахуванням її вагомості.

Отже, на навчальний (змістовий) модуль – І відведено 45 балів, 25 балів (r`1) дається на оцінювання результатів навчальної діяльності студентів на навчальних заняттях (практичних, лабораторних, семінарських) з навчального (змістового) модуля;

Наприклад: на навчальних заняттях студент отримав оцінки: 5, 9, 12, 11, 10. Середня оцінка навчальної діяльності студента на навчальних заняттях (практичних, лабораторних, семінарських) з навчального (змістового) модуля обчислюється так:

rс1 = 9,4

Рейтингова оцінка в балах (rk) знань, умінь і навичок студента на навчальних заняттях (практичних, лабораторних, семінарських) з навчального (змістового) модуля у балах обчислюється так:

r1= (0,05 х 9,4 + 0,4) х 25 = 21,75

Відповідно, з максимальних 25 можливих балів оцінювання результатів навчальної діяльності на навчальних заняттях (практичних, лабораторних, семінарських) з навчального (змістового) модуля студент набрав 21,75 балів (r1).
Отже, рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля, атестація з якого передбачена у формі екзамену, визначається як сума рейтингової оцінки поточної успішності студентів (RP = rс1 + rс2 + rс3+ rс4 + rсмкр) та рейтингової оцінки за результатами екзамену (RE).

RD = RP + RE, де RP = , а RE =
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка