Кодекс України; підручники: Кримінальне право України
Скачати 396,16 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір396,16 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра політології та правознавства

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

Кримінальне право України – одна із найважливіших дисциплін кри-мінального циклу, які викладаються в Національній Академії Управління. Досконале знання кримінального законодавства нашої держави є необ-хідною умовою успішної роботи кожного юриста, керівника установи, організації. Це покладає на студента обов’язок з перших днів занять відмовитись від поверхневого засвоєння кримінально-правових інститу-тів, категорій і понять. Допомагати зрозуміти зміст кримінально-правових норм покликані всі види аудиторної роботи, навчальна й монографічна література, виступи вчених і працівників правоохоронних органів у періодичній пресі, узагальнення судової і слідчої практики, розробки науковців юридичних вузів і факультетів, а також зарубіжний досвід.

При підготовці до занять необхідно використовувати: Конституцію України; Кримінальний кодекс України; підручники: Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. Матишевського П.С. – Київ.: Юрінком, 1997; Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Харків: Право. –1997; Коржанський М.Й. Кримінальне право України. Частина Загальна: Курс лекцій. – К., 1996; Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України – К.: Юрінком, 1997; Уголовный кодекс Украины. – К.: Юринком, 1998; Михайленко П.П. Уголовное право Украины. Общая часть: Учебник. –К.: РИО МВД Украины, 1995; Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України ( 1963-1997 роки). –Сімферополь: "Таврія". – 1998; матеріали лекцій; методичны розробки до лекцій, семінарів та практичних занять; Збірник завдань з Загальної частини кримінального права України. – К.: НАУ, 1999 . – 55 с. тощо.

Досконале вивчення Загальної частини кримінального права перед-бачає засвоєння студентами різних теоретичних концепцій, дискусійних положень, уміння критичного осмислення проблемних питань,розвиток правового мислення, що допомагає правильно орієнтуватися в матеріалі і відзначати той конкретний обсяг інформації, яка потрібна для точної і чіткої відповіді.

Далі доцільно передусім звернутися до конспекту лекцій і діючого законодавства, включаючи інші нормативні матеріали, до постанов пленуму Верховного суду України.

Наступним етапом підготовки є вивчення відповідних розділів підруч-ників і навчальних посібників, і тільки після цього, коли у Вас є потрібна теоретична база для засвоєння складнішого матеріалу, необхідно присту-пити до монографічної літератури, яка містить інформацію з проблемних питань, у випадку труднощів Ви можете звернутися за допомогою до викладача, який веде заняття, тому підготовку до групового заняття слід починати раніше.

Якщо студент не підготувався до групового заняття чи пропустив його з якоїсь причини, він зобов’язаний відпрацювати його викладачу, який веде заняття.

Семінарські заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студентів готують тези виступів на підставі інидивідуально виконаних завдань. Метою семінарського заняття є поглиблення і закріплення знань, отриманих на лекції і в процесі самостійного вивчення законодавства, інших нормативних матеріалів, кримінально-правової та іншої літератури, яка необхідна для тримання спеціальних знань.

Студенти повинні вміти аналізувати кримінально-правові норми діючого законодавства і застосовувати їх до конкретних обставин, знати сучасні тенденції кримінально-правової політики в Україні і засвоїти основні проблеми науки кримінального права.

Семінарські заняття служать одночасно і засобами перевірки знань студентів, а також відпрацювання навиків самостійного вивчення цього предмету, роботи з літературою, виміння логічно і послідовно розповідати засвоєний матеріал. У процесі виступу на семінарському занятті студенти повинні продемонструвати вміння виділити основні положення, ілюструвати їх застосування, а також робити практично значимі висновки із теоретичних положень з усіх тем семінарських занять дається перелік найважливіших питань курсу, а також примірний список літератури, яку треба вивчити при підготовці до заняття.

Починати підготовку семінару варто з вияснення змісту питань, які є у плані заняття. В окремих випадках це може вимагати уточнення спеці-альної термінології чи перекладу незнайомих слів.

При відповіді на питання семінару необхідно обгрунтовувати відповіді прикладами із збірника завдань.

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Під час семінарських занять викладач із студентами вирішує практичні питання.

Практичні заняття – форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно сформульова-них завдань.

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття з криміналь-ного права грунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах (задачах) дає виявлення ступеня оволодіння студен-тами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв’язування їх студентами на занятті.

Практичне заняття є однією із найважливіших форм навчального процесу, передбачених навчальним планом. Воно має своєю метою допомогти студентам глибше уяснити теоретичні положення, закріпити необхідні навики в застосувані теоретичних знань у своїй майбутній практичній діяльності. Ці знання тісно пов’язані з іншими формами навчально процесу – лекціями та семінарськими заняттями. В лекції, на семінарських заняттях в зв’язку з нестачею часу чи з методичних поглядів можуть бути упущені окремі деталі тих и інших питань. Між цим знання цих деталей батаго в чому визначає вміння студентів вірно застосовувати кримінальний закон. Практичні знання дають можливість доопрацювати з студентами всі деталі питань, добитися конкретних знань матеріалу. Вони покликані навчити студентів правильно застосовувати кримінальний закон до конкретних життєвих рангів, іншими словами, вірно кваліфікувати ті чи інші злочинні діяння.

При підготовці до практичного заняття студенти повинні розв’язувати задачі, які даються у завданні. При вирішенні задач потрібно опиратися на ті знання, які отримані на лекціях, семінарах, в ході самостійної роботи. Якщо студент виявить упущення в своїх знаннях при розв’язанні конкрет-них задач, то він повинен поновити його шляхом повторного звернення до тексту закону, конспекту лекцій, підручника та іншої літератури.

Для короткого письмового нотування розв’язання задач студентам рекомендується мати окремі зошити. В них розв’язання задач треба робити з посиланнями на відповідні статті Кримінального кодексу України.

Якщо студент не може самостійно розв’язати задачу, то він може звернутися за консультацією до викладача. який дає пояснення до умови задачі, рекомендує додаткову літературу (не розв’язуючи задачі) тим самим залишаючи можливість для студента зробити це самостійно.Перед початком практичного заняття викладач може перевірити наявність у студентів письмових розв’язань задач. Студент який не під-готувався до практичного заняття, а також який був відсутній, звітує перед викладачем про виконання завдання на індивідуальній консультації.

В ході практичного заняття студент зачитує або своїми вловами переказує зміст задачі, дає її мотивоване роз’яснення. Він повинен давати розгорнуте розв’язання, не обмежуючись твердженням власної думки по задачі, а підкріплювати рішення законодавством, судовою практикою, матеріалами навчальної літератури.

Після виступу студента по конкретній задачі йому можуть бути задані запитання як викладачем, так і іншими студентами. Висновок з відповіді робить викладач.

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.

НАУКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА  1. Поняття, предмет, метод і завдання кримінального права.

  2. Принципи кримінального права України.

  3. Кримінальне право і суміжні галузі права.

  4. Наука кримінального права України. Методи науки Кримінального права.

  5. Система Загальної частини кримінального права. Система науки кримінального права Загальна частина.  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка