Колективний договір (угода) між управлінням освіти І науки облдержадміністрації та
Сторінка1/4
Дата конвертації03.11.2018
Розмір1,41 Mb.
  1   2   3   4

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР (УГОДА)

між управлінням освіти і науки облдержадміністрації та

обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки України


на 2012– 2015 роки

Схвалено ІV пленумом обласного комітету профспілки

працівників освіти і науки України 20 грудня 2011року

протокол № Пл-4УГОДА

між управлінням освіти і науки облдержадміністрації та

обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки України


на 20012– 2015 роки
1. Загальні положення
1.1.Угода на 2012 – 2015 роки між управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації – структурним підрозділом Кіровоградської облдержадміністрації, який підзвітний та підконтрольний голові обласної державної адміністрації і Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України та обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки України – повноважним представником найманих працівників (далі - Сторони) укладена відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди» та «Про соціальний діалог в Україні», Генеральної та Галузевої угод, законів про освіту, Кодексу законів про працю, інших законів України та нормативно - правових актів.

1.2.На підставі Угоди, яка є нормативним актом соціального партнерства, здійснюється регулювання трудових відносин у галузі освіти і науки та соціально-економічних питань, що стосуються інтересів працівників та власників (уповноважених ними органів).

1.3.Угода визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів та установ освіти (далі – заклади освіти), науки, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, забезпечення їх конституційних прав, досягнення злагоди в суспільстві.

1.4.Положення Угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти (в тому числі на тих, які прийняті на роботу з випробувальним терміном, на працівників профспілкових органів, що працюють на виборних та штатних посадах у профспілкових організаціях, які входять до галузевої профспілки, а також осіб, що навчаються) і перебувають у сфері дії сторін Угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів, угод нижчого рівня.

1.5.Гарантії, передбачені Угодою, є мінімальними. Соціально-економічні пільги та компенсації, які передбачені колективними договорами, не можуть бути нижчими від рівнів, встановлених законодавством, Генеральною, Галузевою та цією угодами. Колективними договорами для працівників та осіб, які навчаються, можуть встановлюватися додаткові порівняно з цією Угодою трудові та соціальні гарантії в межах передбачених кошторисами видатків.

1.6. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю Сторін. Зміни й доповнення вносяться за згодою Сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду іншою Стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою Сторін у 10-денний термін.

1.7.Зміни, що випливають із змін чинного законодавства та Генеральної угоди, вносяться без проведення переговорів, інші зміни та доповнення або припинення дії Угоди – тільки після переговорів Сторін у такому порядку:

- одна із Сторін повідомляє іншу Сторону і вносить сформульовані пропозиції щодо внесення зміни до Угоди;

- у семиденний строк Сторони утворюють робочу комісію і розпочинають переговори;

- після досягнення згоди Сторін щодо внесення змін оформляється відповідний протокол.

1.8. Управління освіти і науки облдержадміністрації у п’ятиденний термін з дня підписання Угоди (змін) подає її на повідомну реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечує доведення змісту Угоди до керівників органів управління освітою, вищих навчальних закладів та закладів освіти.

1.9. Комітети профспілки забезпечують профспілкові організації текстами Угоди (змін) у двотижневий термін з дня її реєстрації.

1.10. Додатки до Угоди є її невід’ємною частиною.
2. Термін і сфера дії Угоди
2.1. Угода укладена на 2012 – 2015 роки, набирає чинності з моменту підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди.

2.2. Жодна із сторін, що уклали Угоду, не може впродовж встановленого терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.3. Сторони забезпечують впродовж дії Угоди моніторинг чинного законодавства України щодо врегульованих Угодою питань, сприяють реалізації чинних законодавчих норм щодо прав та гарантій працюючих, студентів, ініціюють їх захист.

2.4. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників освіти про стан виконання норм, положень і зобов’язань Угоди. Періодичність оприлюднення відповідної інформації - не рідше одного разу на півріччя.

2.5. Для забезпечення захисту прав та соціально-економічних інтересів студентів, аспірантів, докторантів у вищих навчальних закладах укладаються угоди між керівництвом навчального закладу та профкомами студентів. Така Угода має бути складовою частиною колективного договору закладу.

2.6. Колективні договори та угоди вважаються недійсними, якщо вони погіршують становище порівняно з чинним законодавством, Галузевою та цією Угодами, всіх суб’єктів, на яких розповсюджується дія цієї Угоди.
 1. Створення умов для забезпечення стабільного

розвитку освіти області

3.1. Управління освіти і науки облдержадміністрації:
З метою реалізації Національної стратегії розвитку освіти на 2011-2015 роки в межах асигнувань, визначених Законом України про державний бюджет на відповідний рік, за рахунок коштів визначених обласним бюджетом та спеціальних фондів:

3.1.1. Розробляє та впроваджує заходи, спрямовані на стабілізацію функціонування підвідомчих навчальних закладів і установ освіти, вирішення проблем охорони праці, здоров’я учасників навчально-виховного процесу, їх культурного дозвілля та житлово-побутового обслуговування, раціонального використання бюджетних та спеціальних коштів, неухильного дотримання нормативних вимог до фінансування господарських витрат, недопущення збитків та незаконних витрат в підвідомчих установах і закладах освіти.

3.1.2. Забезпечить вжиття заходів для недопущення приватизації, продажу, перепрофілювання або використання об”єктів освіти і науки, що фінансуються з місцевих бюджетів, а також підрозділів, технічно пов”язаних з навчальним та науковим процесами.

3.1.3. Сприятиме установам і закладам освіти в реалізації їх права на самоврядування, яке передбачає: • самостійне вирішення питань навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансової діяльності (в межах лімітних асигнувань);

 • визначення змісту компонента освіти, що надається закладам освіти понад визначений державою обсяг;

 • прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних, інженерно-педагогічних та інших працівників;

 • самостійне використання усіх видів асигнувань, в межах затвердженого кошторису.

3.1.4. Вживатиме заходів для безумовного забезпечення права установ і закладів освіти самостійно розпоряджатися доходами від господарської та іншої, передбаченої їх статутами, діяльності.

3.1.5. Сприятиме впровадженню положення про пільгові довгострокові кредити молоді для одержання освіти у вищих навчальних закладах та передбачення їх окремими рядками у відповідних бюджетах.

3.1.6. Забезпечить неухильне виконання чинного законодавства щодо:

- інформування підвідомчих навчальних закладів обласного підпорядкування про асигнування з бюджету протягом місячного терміну після затвердження бюджету;

- затвердження єдиних кошторисів доходів і видатків та чисельності працівників за штатним розкладом підвідомчих навчальних закладів обласного підпорядкування, яка забезпечена фондом заробітної плати.

3.1.7. Забезпечить фінансування навчальних закладів в межах затвердженого кошторису. Вживе заходів для реалізації положень, передбачених ст.ст. 14, 55, 57 Закону України „Про освіту”, в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.

3.1.8. Організує систематичну роботу для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на базі обл. ІППО, вживатиме заходів до передбачення видатків на підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів, створення необхідних умов для вчителів під час підвищення кваліфікації в ІППО, їх лікування у санаторії-профілакторії.

3.1.9. Забезпечить контроль за фінансово-господарською діяльністю установ і закладів освіти, які належать до сфери управління освіти і науки облдержадміністрації.

3.1.10. Забезпечить у повному обсязі фінансування заходів соціального захисту в період навчання студентів та учнів, які мають статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів та учнів з їх числа, а також студентів та учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, студентів та учнів-інвалідів, студентів та учнів із малозабезпечених і багатодітних сімей, студентів та учнів, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3.1.11. Надаватиме обкому профспілки інформацію, що стосується трудових і соціально – економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності закладів освіти. Зазначена інформація має бути надана не пізніше десятиденного терміну.

3.1.12. Періодично розглядати на засіданнях колегії управління освіти і науки питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах освіти і науки.

3.1.13. Вживатиме заходів та клопотатиме перед відповідними Міністерствами на вимогу профкомів про розірвання контрактів з керівниками, які порушують законодавство про працю, погіршують соціально-економічне становище працівників установ і закладів освіти, не виконують умови колективних договорів.

3.1.14. Розглядатиме пропозиції обкому профспілки щодо застосування заходів матеріального та дисциплінарного впливу до керівників установ і закладів освіти, з безпосередньої вини яких допущена заборгованість заробітної плати, інформуватиме обком профспілки щодо результатів розгляду.

3.1.15. Сприятиме збереженню мережі закладів освіти, особливо у сільській місцевості, та обсягів їх фінансування, поліпшенню фінансування позашкільних навчальних закладів за рахунок коштів відповідних бюджетів.


3.2. Сторони Угоди керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток установ і закладів освіти, необхідність покращення становища працівників домовились:

   1. 3.2.1. Сприяти підвищенню якості освіти, результативності діяльності закладів освіти.

   2. 3.2.2. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів освіти і науки.

3.2.3.Брати участь у діючих органах соціального партнерства, в організації, підготовці та проведенні заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників освіти.

3.2.5.Сприяти вирішенню питання щодо забезпечення проведення індексації та компенсації втрати частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат.   1. Домагатися єдиної системи підпорядкованості і фінансування навчальних закладів.

3.2.7. Запобігати виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення – вживати заходи, спрямовані на їх вирішення відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» у взаємодії з відділенням Національної служби посередництва і примирення у Кіровоградській області.
3.3. Обком Профспілки зобов’язується:
3.3.1. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах освіти і науки.

3.3.2. Утримуватись від організації страйків з питань, включених до Угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.

3.3.3. Сприяти вирішенню питання щодо:визнання заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 Закону України „Про освіту”, пов’язаних із установленням педагогічним та науково-педагогічним працівникам посадових окладів (ставок заробітної плати) на рівні середньомісячної (подвійної) заробітної плати працівників промисловості, доплат спеціалістам освіти до рівня середньомісячної заробітної плати в народному господарстві,
4. Зайнятість
4.1. Управління освіти і науки облдержадміністрації зобов’язується:
4.1.1. Брати участь у реалізації обласної програми зайнятості населення і сприяти реалізації державної політики в цій сфері відповідно до законів України „Про зайнятість населення”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, інших законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.1.2. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці, реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

4.1.3. Спільно з органами управління освітою на місцях порушувати питання перед місцевими органами виконавчої влади про зупинення звільнення або поетапне звільнення працівників при неможливості їх подальшого працевлаштування.

4.1.4. Забезпечити аналіз зайнятості в галузі на основі статистичних звітів установ і закладів освіти та розглядати це питання разом з обкомом профспілки одночасно з підсумками виконання Угоди.

4.1.5. Вживати заходів щодо недопущення в закладах освіти масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (понад 3 % чисельності працівників упродовж календарного року).

4.1.6. Доручити керівникам органів управління освіти, установ і закладів освіти узгоджувати з відповідними профспілковими органами рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання установ і закладів , скорочення чисельності або штату працівників не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників.

4.1.7. Сприяти підвищенню кваліфікації вчителів закладів обласного підпорядкування для набуття ними права викладання інших предметів у зв”язку з скороченням їх посад по основному місцю роботи.

4.1.8. З урахуванням обласних потреб визначити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців без відриву від виробництва з числа випускників педколеджів, училищ та навчальних закладів системи загальної середньої освіти та перепідготовки педагогічних працівників за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з метою опанування ними гостродефіцитними педагогічними спеціальностями.

4.1.9. Сприяти роботі молодіжних центрів праці, їх взаємодії з державною службою зайнятості.

4.1.10. Рекомендувати ВУЗам налагодити взаємодію з підприємствами різних форм власності та структурними підрозділами служби зайнятості з метою працевлаштування їх випускників.


4.2. Сторони Угоди рекомендують керівникам органів управління освітою, закладів освіти і науки, відповідним профспілковим органам:
4.2.1 Проводити спільні консультації з управлінням освіти і науки облдержадміністрації, обкомом профспілки працівників освіти і науки України з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників.

4.2.2 Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, в тому числі у зв’язку з виконанням обласних програм «Центальний регіон-2015» та «Освітній округ 2011-2015 р.», що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

4.2.3 Передбачати у колективних договорах закладів освіти і науки заходи щодо попередження безробіття, створення нових (додаткових) робочих місць та працевлаштування вивільнюваних працівників. Забезпечити формування розділів „Зайнятість та соціальний захист від безробіття” в колективних договорах.

4.2.4. У випадках прихованого безробіття (зменшення навантаження, скорочена тривалість робочого часу тощо) зберігати за працівниками установ і закладів освіти права, пільги та гарантії, передбачені чинним законодавством та колдоговорами.

4.2.5. Забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця в закладах освіти і науки незайнятого населення, зареєстрованого у державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог, надаючи при цьому перевагу випускникам закладів освіти.

4.2.6. Сприяти поширенню інформації щодо потреб ринку праці в галузі освіти через засоби масової інформації.

4.2.6. Сприяти організації в колективах закладів та установ освіти навчання працівників з питань чинного законодавства про зайнятість.

4.2.7. Відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту вживати заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати).

4.2.8. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження відповідно до фаху;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти, працівників інших підприємств, установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів , забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п.74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.5. Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку
5.1. Управління освіти і науки облдержадміністрації зобов’язується:
5.1.1. Впроваджувати заходи для удосконалення правового механізму та його реалізації щодо атестації педагогічних працівників в межах компетенції.

5.1.2. В межах виділених лімітів забезпечити впровадження мінімальних нормативів матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти відповідно до нормативних документів, що регулюють виробничі та трудові відносини в установах і закладах освіти, які розроблені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

5.1.3. Забезпечити дотримання на місцях:

- встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;

- нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

5.1.4. Забезпечити контроль за:

- застосуванням у закладах освіти надурочних робіт, допускаючи їх лише у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством;

- наданням працівникам закладів освіти щорічних відпусток відповідної тривалості згідно з чинним законодавством.

5.1.5. Вжити заходів для забезпечення розробки в установах та закладах освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та погодження їх з профспілковими комітетами.

5.1.6. Забезпечити контроль за дотриманням чинного законодавства щодо гарантій і компенсацій працівникам установ і закладів освіти, які направляються для підвищення кваліфікації.

5.1.7. Запровадити систему навчання керівників установ та закладів освіти з питань трудового законодавства.
5.2. Управління освіти і науки облдержадміністрації рекомендує місцевим органам управління освітою, власникам або уповноваженим органам:
5.2.1. Здійснювати запровадження, заміну, перегляд норм праці за погодженням з профспілковим комітетом.

5.2.2. Повідомляти працівників про введення нових і заміну чинних норм праці не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження.

5.2.3. Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року .

5.2.4. Обмежити укладання строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробовування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення пенсійного віку з ініціативи власника ( крім наукових та науково-педагогічних працівників).

5.2.5. Спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Вважати обов’язковим надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 Кодексу законів про працю України, вважати такими, що укладені на невизначений строк.

5.2.6. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.

5.2.7. Забезпечити встановлення працівникам закладів та установ освіти щорічних оплачуваних відпусток відповідної тривалості, яка не може бути меншою ніж 24 календарних дні, згідно з чинним законодавством.

5.2.8. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам із ненормованим робочим днем тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективними договорами на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем, наведеного у додатку № 1.

5.2.9. Визначати черговість надання відпусток згідно з графіками, що враховують інтереси працівників та закладів і установ освіти. Письмово повідомляти працівників про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

5.2.10. Забезпечити встановлення та надання працівникам закладів та установ освіти додаткових відпусток конкретної тривалості за роботу із шкідливими та важкими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць, а також за роботу з особливими умовами праці, відповідно до колективного договору та згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України.

5.2.11. Встановлювати та надавати інші види оплачуваних відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім’ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам тощо), в тому числі головам виборних органів Профспілки, які працюють на громадських засадах, на умовах колективних договорів.

5.2.12. Розширювати переліки категорій працівників, яким за бажанням при умові необхідності може надаватись щорічна відпустка повної тривалості до закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи в даній установі, організації на умовах колективного або трудового договору. Оплату відпусток здійснювати в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

5.2.13. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладів та установ освіти, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва.

5.2.14. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників, учні та студенти яких стали переможцями всеукраїнських та міжнародних учнівських і студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.

5.2.15. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

5.2.16. Погоджувати з профкомами:

- запровадження змін, перегляд умов праці;

- час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву.

5.2.17. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих “вікон”).

5.2.18. Враховувати рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо затвердження керівниками установ, закладів освіти посадові обов’язки працівників за погодженням з профспілковим комітетом .

5.2.19. Організувати для вчителів, керівників установ і закладів освіти, працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти та методичних кабінетів короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, нового змісту середньої освіти, впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання.

5.2.20. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти і науки, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу, але не більше 240 годин на рік.


5.3. Сторони домовились:
5.3.1. Періоди впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.3.2. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

5.3.3. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

5.3.4. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.


5.4. Управління освіти і науки облдержадміністрації рекомендує керівникам вищих навчальних закладів:
5.4.1. Визначати чисельність науково-педагогічних працівників, які утримуються за рахунок спецфонду, у співвідношенні числа студентів на одного викладача згідно вимог чинного законодавства, зокрема постанови КМУ від 17.08.02 р. № 1134.

5.4.2. При встановленні навантаження конкретному викладачеві виходити з виконуваного ним обсягу роботи залежно від співвідношення кількості студентів, які навчаються за рахунок спецфондів.

5.4.3 Домогтися запровадження пільгового користування для студентів, які є переможцями всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів, послугами бібліотек, музеїв, виставок, театрів, спортивних закладів.

5.4.4. Затверджувати кошториси, штатний розпис, графіки відпусток, навчальне навантаження науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів разом з профкомом закладу.

5.4.5. Забезпечити встановлення тижневого аудиторного навантаження для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра – не більше 30 годин, спеціаліста – 24 години, магістра – 18 годин відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

5.4.6.У разі повного забезпечення учнів і студентів місцями у гуртожитках, забезпечити житлом студентські сім’ї та викладачів цих навчальних закладів, які не забезпечені житлом.

5.4.7. Провести інвентаризацію студентських гуртожитків з метою цільового використання їх виключно для проживання студентів. У разі повного забезпечення учнів і студентів проживанням у гуртожитках сприяти проведенню керівниками вищих і професійно-технічних навчальних закладів реконструкції приміщень гуртожитків з метою забезпечення житлом молодих сімей викладачів.

5.4.8. Вжити заходів для забезпечення створення та обладнання в студентських гуртожитках кімнат для самопідготовки, відпочинку, занять фізкультурою і спортом, пральних кімнат тощо відповідно до Державних будівельних норм України від 18.05.2005 р.

5.4.9. Організувати проведення реконструкції приміщень гуртожитків з метою забезпечення житлом студентських сімей .

5.4.10. Спрямовувати на заохочення студентів, аспірантів, докторантів за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій роботі, надання їм матеріальної допомоги та преміювання не менше як 10 % коштів стипендіального фонду, передбаченого кошторисом навчального закладу.

5.4.11. Забезпечити своєчасну виплату соціальних та академічних стипендій студентам та учням навчальних закладів..

5.4.12. Вживати заходів для наближення розміру стипендії студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів до прожиткового мінімуму.

5.4.13. Вживати заходів для забезпечення пільгового проїзду студентів вищих навчальних закладів усіх форм власності та учнів професійно-технічних навчальних закладів впродовж календарного року.

5.4.14. Брати участь у громадських слуханнях з обговорення студентських проблем спільно з представниками зацікавлених міністерств, громадських організацій.


5.5. Обком профспілки вживе заходів щодо:
5.5.1. Забезпечення нормативними документами з питань трудового законодавства районних, міських комітетів профспілки, профспілкових комітетів обласного підпорядкування, проведення навчання з питань законодавства про працю, застосування його норм у практичній роботі.

5.5.2. Організації громадського контролю за додержанням законодавства про працю в установах та закладах освіти.

5.5.3. Забезпечення співпраці з органами управління освітою з метою попередження порушень норм законодавства.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка