Кременчуцьке міське управління юстиції
Дата конвертації22.01.2017
Розмір297 Kb.
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

Литовченко О.О.

Проценко Н.К.

Організація претензійно-позовної роботи на державних підприємствах, в установах, організаціях
м. Кременчук

2012

Організація претензійно-позовної роботи на державних підприємствах, в установах, організаціях. – Кременчук, 2012. – 24 с.
Упорядники:

Литовченко О.О. – головний спеціаліст Кременчуцького міського управління юстиції

Проценко Н.К. – начальник Кременчуцького міського управління юстиції

Методичні рекомендації розроблено з урахуванням нормативно-правових актів, чинних станом на 1 листопада 2012 року, що стосуються практичного застосування норм, які регулюють питання організації претензійно-позовної роботи на державних підприємствах, в установах, організаціях.

Рекомендації розроблено з метою допомоги господарським керівникам, підприємцям, працівникам юридичної служби та інших структурних підрозділів в організації ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві державної форми власності, державних органів та органів місцевого самоврядування.

Зміст
Вступ…………………………………………………………..4

Поняття претензійно-позовної роботи...................................5

Правове регулювання порядку пред’явлення та розгляду претензій………………………………………………………6

Порядок подання позовів до господарського суду…….....11

Оформлення та облік претензій та позовних матеріалів…15

Узагальнення результатів претензійно-позовної роботи………………………………………………………..16 Список використаних джерел……………………………...20Вступ
Господарська діяльність підприємства неможлива без правової роботи в напрямку захисту прав та законних інтересів діяльності підприємства. Під захистом прав та законних інтересів слід розуміти організацію та ефективне ведення претензійно-позовної роботи.

Діяльність юрисконсульта на підприємстві надзвичайно багатогранна: від участі в тлумаченні нормативно-правових актів, створенні локальних актів до їх використання і застосування.

Одним із завдань юридичної служби є ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації.

Пред’явлення претензій сторонами по договору та їх розгляд є одним із проявів господарського розрахунку. Шляхом пред’явлення претензій до контрагента з приводу порушень договірних зобов’язань підприємство захищає свої законні інтереси. Для забезпечення захисту таких інтересів розроблена ціла система норм права, що забезпечує вирішення в найкоротші строки спору між контрагентами.

Претензійна та позовна робота регулюється нормами Господарсько-процесуального кодексу України.

Порядок досудового врегулювання спорів визначається Господарсько-процесуальним кодексом України, якщо інше не встановлено діючим на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин.Поняття претензійно-позовної роботи
Подання претензій та позовів державними організаціями, підприємствами, установами є одним із найбільш дієвих способів захисту їх інтересів. Шляхом подання претензій (за домовленістю сторін) та позовів до своїх контрагентів з приводу порушення тих чи інших зобов’язань організація захищає свої законні інтереси, вимагає поновлення порушених прав.

Претензійно-позовна робота на підприємстві повинна сприяти:

- забезпеченню виконання договірних зобов'язань у всіх сферах діяльності;

- економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових, паливно-енергетичних, сировинних та інших видів ресурсів;

- зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх спричинили;

- забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та інтересів підприємств, що охороняються законом;

- забезпеченню відповідальності порушників договірних зобов'язань;

- ефективному використанню законодавства для поліпшення економічних показників господарської діяльності та запобіганню його порушенням.

До претензійно-позовної роботи відноситься:

- підготовка, одержання та складання документів, необхідних для пред'явлення і розгляду претензій та позовів;

- пред'явлення і розгляд претензій та підготовка позовів;

- підготовка відповідей (відзивів) та заяв про перегляд рішень, ухвал, постанов суду у порядку нагляду;

- захист інтересів підприємства під час розгляду майнових, переддоговірних та інших спорів в судовому порядку;

- здійснення організаційно-технічних заходів (реєстрація, облік, зберігання та відправка претензійно-позовних матеріалів);

- забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням;

- розгляд, аналіз, узагальнення результатів претензійно-позовної роботи;

- підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійно-позовної роботи.
Правове регулювання порядку пред’явлення та розгляду претензій
Підприємство, чиї інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником його прав та інтересів звертається до відповідача з письмовою претензією.

При наявності підстав та обґрунтованості вимог матеріали для пред'явлення претензії готує структурний підрозділ підприємства відповідно до його функцій в господарській діяльності.

У претензії зазначаються:

- повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, якому вона пред'являється;

- номер і дата;

- обставини, на підставі яких пред'явлена претензія і докази, що їх підтверджують; посилання на відповідні нормативні акти;

- вимоги заявника;

- сума та розрахунок претензії, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;

- платіжні реквізити заявника претензії;

- перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів;

- документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах або належним чином засвідчених копіях.

Претензія після правової оцінки юридичної служби підписується керівником підприємства або його заступником та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом, чи вручається під розписку.

Структурний підрозділ та юридична служба реєструють претензію в журналі обліку, здійснюють контроль за своєчасним надходженням відповідей від підприємств, яким були пред'явлені претензії.

У разі необхідності може бути надіслано нагадування про прискорення надання відповіді на претензію, яке підписується в тому ж порядку, що і сама претензія.

Претензія має бути розглянута відповідачем у місячний строк з дня її одержання, якщо інше не визначене законодавством.

У випадках, коли обов'язковими для обох сторін правилами або договором передбачено право перевірки забракованої продукції (товарів) підприємством-виготовлювачем, претензії, пов'язані з якістю та комплектністю продукції (товарів) розглядаються відповідачем протягом двох місяців.

Якщо боржник необгрунтовано відхилив чи залишив без відповіді претензію кредитора щодо сплати пені за несвоєчасну оплату поставленого (проданого) товару, наданих послуг, виконаних робіт при поданні кредитором позову та розгляді спору судом, ціна позову збільшується проти суми, зазначеної в претензії.

Про фактичне виконання претензії структурний підрозділ та юридична служба здійснюють відповідний запис в журналі обліку претензій, пред'явлених підприємством.

Якщо претензія відповідачем відхилена повністю або частково без належних підстав, залишена без відповіді, претензійні матеріали з висновком та документами, що обґрунтовують безпідставність цього відхилення, передаються відповідними структурними підрозділами в юридичну службу для підготовки позову. Необхідна кількість екземплярів документів визначається в кожному окремому випадку залежно від числа відповідачів та ведення позовного провадження.

Керівник підприємства або його заступник при надходженні претензій розглядає їх та надсилає на перевірку структурному підрозділу та юридичній службі для виконання.

При перевірці матеріалів претензії слід з'ясувати такі обставини:

- наявність всіх документів, що підтверджують обґрунтованість претензії;

- правильність складання розрахунку;

- наявність правових підстав для визначення чи відхилення претензії.

Якщо до претензії не додані всі документи, необхідні для її розгляду, вони витребуються у заявника із зазначенням строку їх подання, який не може бути менше п'яти днів, не враховуючи часу поштового обігу.

Строки розгляду претензій обчислюються з дня одержання претензії і можуть бути подовжені на час, необхідний для досилання заявником на вимогу другої сторони додаткових документів. У випадку відмови заявника претензії виконати обґрунтовані вимоги другої сторони щодо подання додаткових документів або залишення цих вимог без відповіді, що перешкодило врегулюванню спору в доарбітражному порядку, арбітражний суд може віднести повністю або частково на позивача судові витрати, хоча би позов і було задоволено.

Витребувані додаткові документи повинні бути такими, що дійсно необхідні для розгляду претензії і відсутні у підприємства, що розглядає претензію. Якщо при розгляді справи буде встановлено, що відсутність витребуваних додаткових документів не перешкоджала розгляду претензії або ці документи безумовно повинні були знаходитись у другої сторони однак боржник не дав відповіді по суті претензії чи порушив строк її розгляду, арбітражний суд може застосувати до відповідача санкції та покласти на нього повністю або частково судовий збір.

Порядок досудового врегулювання спору вважається додержаним позивачем незалежно від того, що він не надіслав на вимогу другої сторони відсутні в останньої додаткові документи.

Якщо у встановлений строк відомості чи документи не одержані, претензія розглядається за наявними документами.

Після первинної правової оцінки претензійні матеріали у визначений на підприємстві строк передаються юридичною службою у відповідні підрозділи для надання висновку по суті претензійних вимог. Матеріали передаються під розписку через канцелярію.

Структурний підрозділ, який отримав претензійні матеріали, повинен у встановлений на підприємстві строк перевірити їх та надати письмовий висновок щодо обґрунтованості претензійних вимог.

У разі необхідності структурний підрозділ проводить звірку розрахунків, службову перевірку та інші дії, що забезпечують врегулювання спору в претензійному порядку. Висновок повинен бути підтверджений відповідними документами.

Юридична служба з урахуванням висновку готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, часткове) претензії, а там, де юридичної служби немає, проект відповіді готує структурний підрозділ, якому передано на перевірку претензію.

У проекті відповіді про відмову в задоволенні претензії повинні бути вказані мотиви, з яких претензія відхиляється, з посиланням на відповідні нормативні акти. До нього додаються у необхідних випадках документи, що спростовують претензійні вимоги повністю або частково (транспортні документи про відвантаження продукції (товарів), копія платіжного доручення про перерахування заборгованості та ін.).

Проект відповіді повинен містити: найменування та адреси підприємств (які дають і яким дається відповідь), дату і номер претензії, на яку дається відповідь.

При відмові в задоволенні претензії заявнику повертаються подані до неї оригінали документів.

У проекті відповіді про визнання претензії визначається строк і спосіб її задоволення (перерахування суми заборгованості, зміна продукції та ін.). Керівнику підприємства надається письмовий висновок структурного підрозділу, який перевіряв претензію та необхідні документи, що підтверджують підстави задоволення претензійних вимог.

Відповідь на претензію підписується керівником підприємства або його заступником після візування її керівником структурного підрозділу, головним бухгалтером та юридичною службою.

Бухгалтерія (фінансова служба) у встановлений на підприємстві строк надає юридичній службі копію платіжного доручення про перерахування заборгованості, а відповідний структурний підрозділ - копію документа про відправлення матеріальних цінностей в залежності від способу задоволення претензійних вимог.

Відповідь на претензію надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.

Претензія з копією відповіді та доказами її відправлення (квитанція про рекомендований або цінний лист чи розписка про вручення) залишаються в юридичній службі.

Результати розгляду вносяться в журнал обліку претензій, пред'явлених підприємству.

Залишення претензії без відповіді не допускається.
Порядок подання позовів до господарського суду
Як зазначалося раніше, велика кількість претензій контрагентами не задовольняється. Якщо претензія відповідачем незаконно залишена без задоволення, відхилена або у встановлений строк відповідь на неї не надійшла, починається основна стадія розгляду господарського спору – пред’явлення та розгляд позовної заяви в судовому порядку.

Нормативно-правовим актом, що регулює питання звернення до господарського суду є Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ). Відповідно до статті 1 ГПКУ підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду, згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Звернення до суду здійснюється у більшості випадків, шляхом подання позовної заяви.

Вимоги щодо форми позовної заяви встановлені ст. 54 ГПКУ, відповідно до якої позовна заява подається до господарського суду в письмовій формі. Норми ГПКУ не визначають способів і технічних засобів, за допомогою яких допускається виготовлення позовної заяви. У судовій практиці склався звичай, згідно з яким позовна заява виготовляється на паперовому носії за допомогою друкарської чи комп'ютерної техніки. Не заперечується виготовлення позовної заяви рукописним способом.

Позовна заява має містити підпис позивача або його представника із зазначенням дати подання заяви. При цьому відтворення підпису за допомогою факсиміле або інших технічних засобів не допускається.

Відповідно до ст. 92 ЦКУ юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів і закону. Отже, від імені юридичної особи позовну заяву підписує повноважна посадова особа, повноваження якої ґрунтуються на установчих документах чи приписах закону.

Якщо юридичну особу очолює виконувач обов'язків керівника, він має право підпису на підставі рішення (наказу) про призначення його виконувачем обов'язків, якщо в цьому рішенні (наказі) відсутні обмеження щодо права підпису.

Якщо юридичну особу очолює колегіальний орган, позовна заява підписується одним із членів колегіального органу, якого уповноважено рішенням цього органу. Позовна заява може бути також підписана і всіма членами колегіального органу.

Від імені юридичної особи, що ліквідується, позовна заява підписується головою ліквідаційної комісії, крім випадків, коли відповідно до ст. 60 ГКУ це покладено на орган управління суб'єкта, що ліквідується.

У процедурах банкрутства юридичної особи позовна заява може підписуватися арбітражним керуючим. Його повноваження на це випливають із норми ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р., відповідно до якої арбітражний керуючий має право звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом. Відповідно до ст. 17 цього ж Закону керуючий санацією має право подавати заяви про визнання угод, укладених боржником, недійсними. Крім того, керуючий санацією зобов'язаний від імені боржника заявляти позови про стягнення заборгованості з дебіторів боржника, а також з осіб, які несуть з боржником відповідно до закону або договору субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність. Позовна заява може бути підписана ліквідатором, оскільки згідно із ст. 25 Закону з дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи - банкрута.

Перед поданням позову позивач має визначитися з підсудністю справи, тобто встановити, до якого саме господарського суду необхідно подавати позовну заяву. За загальним правилом статті 15 ГПКУ підсудність встановлюється за місцезнаходженням відповідача або сторони, зобов'язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо.

Але існує й виключна підсудність справ, яка встановлена статтею 16 ГПКУ. Згідно з частиною четвертою цієї статті справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва. Інші правила виключної підсудності справ встановлені також для спорів, пов'язаних з договором перевезення, правом власності на майно, порушенням майнових прав інтелектуальної власності та справ у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером).

ГПКУ містить перелік обов'язкових реквізитів позовної заяви, а саме:


 1. найменування господарського суду, до якого подається заява;

 2. найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності - для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарювання за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних осіб - платників податків);

 3. документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;

 4. зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);

 5. зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, – зміст позовних вимог щодо кожного з них;

 6. виклад обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;

 7. Відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 ГПКУ;

 8. Відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до розділу V-I ГПКУ;

 9. Перелік документів та інших доказів, що додаються до позовної заяви.

Лише правильне оформлення вимог гарантує підприємству відновлення порушених прав, задоволення претензій та позовів.

Задоволення претензій та позовів, вмотивована їх відмова свідчить про рівень не лише організації претензійно-позовної роботи, але й підготовки юрисконсультів, вмінні правовими засобами забезпечити захист прав та законних інтересів підприємств, установ, організацій.


Оформлення та облік претензійних та позовних матеріалів
На кожному підприємстві мають бути забезпечені належна реєстрація і облік претензій і позовів, що, по-перше, забезпечує зберігання документів, а по-друге, дає змогу періодично аналізувати стан справ на підприємстві: встановлювати причини висунення претензій, рівень їх задоволення і, з огляду на це, розробляти заходи щодо їх усунення.

Претензійні та позовні матеріали, одержані підприємством, реєструються в журналі вхідної кореспонденції, а ті, що ним надсилаються - у журналі вихідної кореспонденції.

Особа, відповідальна за реєстрацію вхідної (вихідної) кореспонденції, повинна до претензійних та позовних матеріалів додати конверт, який має штамп пошти з датою відправки, що може бути єдиним доказом своєчасної чи несвоєчасної їх відправки.

При реєстрації претензій перевіряється наявність всіх документів, зазначених в додатку до них. При відсутності або невідповідності документів, зазначених в додатку, працівниками канцелярії складається акт за підписом не менше 3-х осіб.

Після реєстрації претензії чи позовної заяви та проставлення резолюції керівником підприємства або його заступника в той же день ці документи передаються до юридичної служби (при її відсутності - структурному підрозділу, якому доручено перевірку претензії або підготовку відзиву на позовну заяву), яка здійснює їх реєстрацію в журналі обліку і дає первинну правову оцінку, формує претензійну справу, готує відзив на позовну заяву.

Претензійні та позовні матеріали підприємства і ті, що надійшли до нього зберігаються в окремих папках (незакінчені претензії; незакінчені позовні матеріали; закінчені претензії; закінчені позовні матеріали).

Закінчені претензійні та позовні матеріали зберігаються юридичною службою протягом трьох років до передачі їх на збереження в архів. Ці матеріали підшиваються у відповідні папки в тій послідовності, у якій вони були зареєстровані.

Підприємство здійснює контроль щодо реалізації вимог виконавчих документів.

Про надходження грошових сум за претензіями, визнаними відповідачами за рішеннями суду, а також про перерахування підприємством сум у випадках визнання претензій та грошових стягнень за рішеннями арбітражного суду бухгалтерія (фінансовий відділ) повідомляє юридичну службу в строк, визначений на підприємстві, про що вносяться відповідні відмітки в журнали обліку претензій та позовних заяв ( Додатки 1, 2, 3, 4 )
Узагальнення результатів претензійно-позовної роботи
Юридична служба організації, підприємства, установи за наслідками певного періоду (місяць, квартал, півріччя, рік) узагальнює результати проведеної претензійно-позовної роботи.

У процесі аналізу претензійно-позовної роботи організації необхідно узагальнити інформацію за такими розділами: 1. Щодо претензій, поданих підприємством:

- кількість поданих претензій, сума,

- кількість відхилених претензій, сума,

- кількість задоволених претензій, сума;


 1. Щодо претензій, пред’явлених підприємству:

- кількість поданих претензій, сума,

- кількість відхилених претензій, сума,

- кількість задоволених претензій, сума;


 1. Щодо позовів, поданих підприємством:

 • кількість поданих позовів організацією, сума,

 • кількість задоволених позовів, сума,

 • кількість відхилених позовів, сума;

 1. Щодо позовів, пред’явлених до підприємства:

 • кількість поданих позовів, сума,

 • кількість задоволених позовів, сума,

 • кількість відхилених позовів, сума.

На підставі наявної інформації юридична служба (юрисконсульт) повинна:

  • встановити причини та умови, що сприяли виникненню претензій та позовів як до підприємства, так і підприємством до господарюючих суб’єктів (контрагентів, партнерів);

  • проаналізувати втрати сум за претензійно-позовною роботою;

  • після проведеного аналізу претензійно-позовної роботи підготувати для керівника підприємства, аналітичну довідку (доповідну записку), у якій надано пояснення, наведені типові порушення, що допущені окремими службами (підрозділами) підприємства та їх посадовими особами, найбільші та найхарактерніші претензії та позови;

  • за наслідками аналізу і узагальнення претензійно-позовної роботи юридична служба має підготувати пропозиції (проект наказу) про необхідні до прийняття заходи з метою усунення виявлених порушень, про притягнення до відповідальності ( або заохочення за якісну роботу) працівників за наслідками роботи у певному періоді.

На державних підприємствах, установах, організаціях неприпустимим є факт залишення без уваги питання встановлення вини особи, якою завдано шкоду інтересам держави. Тому такі збитки мають бути відшкодовані такою особою в регресному порядку (у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством).

Список використаних джерел:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003р.;

2. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991р.;

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.;

3. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. № 2343-XII;

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації»;

5. Рекомендації Міністерства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» від 15.01.1996р., № 2;

6. Айзін С.М., Тихомиров М.Ю. Юридична служба на підприємстві: настільна книга юрисконсульта. - М.: Вид. Тихомирова М.Ю., 2006 р.;

7. Харитонов О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Претензійно-позовна робота», - Х.:ХНАМГ, 2008 – 44 с.;

8. Щербина В. С. Господарське право. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 479с.;

9. http://www.yur-gazeta.com/article/1117/;

10. http://www.yur-gazeta.com/oarticle/2018/;

11.http://pidruchniki.ws/14201207/ekonomika/pretenziyno-pozovna_robota.

Додаток 1Журнал обліку претензій, пред'явлених підприємством

N п/п 

Дата і номер 

Найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, якому пред'явлена претензія 

Сума претензії (якщо підлягає грошовій оцінці) 

Суть претензії 

Строк, протягом якого повинна бути надана відповідь 

Дата і номер відповіді та її реєстрації в загальному відділі 

Дата отримання відповіді юридичним управлінням 

Результати розгляду претензії 

Дата і номер платіжного документа про перерахування суми, визнаної у відповіді 

В якій мірі визнана (повністю, частково), сума 

В якій мірі відхилена (повністю, частково), сума 10 

11 

Додаток 2Журнал обліку претензій, пред'явлених до підприємства, установи, організації

N п/п 

Дата і вхідний номер 

Дата і номер претензії 

Найменування та місцезнаходження заявника 

Сума претензії (якщо підлягає грошовій оцінці) 

Суть претензії 

Дата для відповіді 

Дата і номер відповіді 

Результати розгляду претензії 

Дата і номер платіжного документа про перерахування суми, визнаної у відповіді 

В якій мірі визнана (повністю, частково), сума 

В якій мірі відхилена (повністю, частково), сума 10 

11 

 

Додаток 3Журнал обліку позовних заяв, пред'явлених підприємством

N п/п 

Дата одержання претензійних матеріалів юридичною службою 

Найменування та місце знаходження відповідача 

Суть позовних вимог 

Ціна позову (якщо підлягає грошовій оцінці) 

Дата і номер позовної заяви 

Найменування суду і номер справи 

Дата та суть рішення 

Дата і номер заяви про перегляд рішення та кому вона подається 

Результат розгляду заяви 

Дата передачі наказу суду до виконавчої служби, відмітка про виконання рішення 10 

11 

Додаток 4

Журнал обліку позовних заяв, пред'явлених до підприємства, установи, організації

N п/п 

Дата надходження і вхідний номер позовної заяви 

Дата і номер позовної заяви 

Найменування та місце знаходження відповідача 

Суть позову 

Ціна позову (якщо підлягає грошовій оцінці) 

Найменування суду і номер справи 

Дата, номер та суть відзиву 

Дата та суть рішення 

Дата і номер заяви про перегляд рішення та кому вона подається 

Результат розгляду заяви 

Відмітка про стягнення суми позову та судових витрат на виконання рішення суду 10 

11 

12 


НОТАТКИ:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Кременчуцьке міське управління юстиції
39605, м. Кременчук, вул. Радянська, 15/4
Телефон для довідок (05366) 2 45 21
Електронна адреса: kmyu@ukrpost.ua
Адреса сайту: http://www.kremjust.gov.ua
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка