Кримінальне процесуальне право україни
Сторінка18/20
Дата конвертації31.10.2017
Розмір1,35 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
До теми 10. • Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий. – Одесса: Центр. – Укр. изд – во, 2002. – 264с.

 • Анапольська А.І. Особливості організації виконання спеціального завдання у розкритті діяльності організованої злочинної групи або злочинної організації [Електронний ресурс] / А.І. Анапольська / – Режим доступу: www.corp-lguvd.lg.ua/d130203.html‎

 • Бабіков О. Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – №3. – С. 52-62.

 • Багрій М.В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / М.В. Багрій, В.В. Луцик. – Харків: Право, 2017. – 376с.

 • Багрій М.В., Луцик В.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : монографія. – Тернопіль, 2014. – 308 с.

 • Бараненко Б.І. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення оперативними підрозділами органів внутрішніх справ: навчально-практичний посібник / Б.І Бараненко, О.В. Бочковий, К.А. Гусєва та ін. ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. – 416 с.

 • Батоев В.Б., Бычков В.В. Раскрытие и расследование хищений средств мобильной связи: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 216 с.

 • Берназ В. Обшук особи відповідно до КПК України [Електронний ресурс] / В. Берназ, С. Спільник, О. Комарницька // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2014. - Vol. 1, Iss. 5. - С. 219-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evrpol_2014_1_5_23

 • Благута Р.І. Негласні слідчі (розшукові) дії : проблеми підготовки та проведення / Р. Благута // Юридичний вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 147-152.

 • Бортник В. Захист прав, честі і гідності підозрюваного під час допиту: окремі проблеми // Право України. – 2005. – № 11. – С. 49-52.

 • Ватраль А. В. Створення та функціонування легендованих підприємств для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2012. – №3 (58). – С. 243-248.

 • Галаган В. І. Слідчі дії: проблеми визначення / В. І. Галаган // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2010. - № 1. – С. 1-10.

 • Галаган В.І., Басиста І.В. Процесуальний порядок і тактика пред'явлення для влізнання поза візуальним спостереженням того, кого ввізнають: Монографія / В.І. Галаган, І.В.Басиста.- К.: КНУВС, 2007.- 236 с.

 • Глушко А.П. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні : проблемні питання проведення /А.П. Глушко, І.В. Строков // Право і суспільство. – № 2013. – № 3. – С. 140-145.

 • Говоров О.В. Проблемні аспекти оперативно-розшукової діяльності в світлі положень нового КПК України // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: м-ли постійно діючого науково-практичного семінару (Харків, 19 жовтня 2012 р.). - Х.: ТОВ «Оберіг», 2012. - Вип. №4. - С. 192-194.

 • Горбачов О. Слідчі дії: термінологія, поняття, види // Вісник Академії правових наук України. - №2 (9). – Харків, 1997. – с.125-131.

 • Грібов М.Л. Правове регулювання візуального спостереження / М.Л. Грібов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теоріяі практика). – 2012. - № 1(27). – С. 13-23.

 • Денисюк С. Ф., Шепитько В. Ю. Обыск в системе следственных действий (тактико-криминалистический анализ): Науч.-практ. пособие. – Харьков: Консум, 1999. – 160 с.

 • Експертизи у судовій практиці : наук.-практ. посібник / ред. В. Г. Гончаренко ; Київський НДІ судових експертиз, Академія адвокатури України. - 2-ге вид. перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 400 с.

 • Єськов С.В. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як різновид втручання в приватне спілкування: системно-структурний аналіз / С. Єськов // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). – 2013. – С. 199-204.

 • Заєць О.М. Спостереження за особою, річчю або місцем під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері страхування // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – №3/1. – Режим доступу: http://pap.in.ua/3-1_2013/9/Zaiets%20O.M..pdf.

 • Ільченко С. Визначення підстав для проведення обшуку // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 144-147.

 • Капліна О., Дроздов О. Актуальні проблеми використання в доказуванні матеріалів оперативно- розшукової діяльності // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – №4. – 2010. – С. 70-76.

 • Кінаш О. Організація окремої слідчої дії – умова законності й ефективності розслідування злочинів // Право України. – 2003. – № 2. – С. 59-64.

 • Клочуряк С. С.  Межі процесуального примусу при проведенні освідування у кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / С. С. Клочуряк //Форум права. - 2012. - № 4. - С. 464-469. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

 • Когутич І. І. Судово-слідчі дії як засіб розгляду кримінальних справ у суді / І. І. Когутич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2010. Вип. 50. – С. 353-357.

 • Колесник В.А. Суб’єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій / В.А. Колесник // Юридичний часопис Національної академії внутнішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 129-134.

 • Комарницька О., Прядко В. Установлення місцезнаходження засобу радіоелектронного зв’язку: підготовка та проведення негласної слідчої (розшукової) дії // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – №2. – С. 71–78.

 • Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология. – Харьков: Консум, 1999. – 157 с. Видання 2-е. – Харків: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., 2006. – 176 с.

 • Кореневский Л.В. Судебная практика и совершенствование предварительного расследования. - М.: 1974. – 112с.

 • Кузмічов В. С. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення: Монографія / В. С. Кузмічов, Ю. М. Чорноус. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2005. – 448 с.

 • Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: планирование, организация. - М.: 1970. – 223с.

 • Лоза Ю. Слідчі дії: поняття, сутність, ознаки, види // Право України. – 2003. – № 9. – С. 85-89.

 • Лук’янчиков Є. Д.  Освідування – засіб доказування в кримінальному провадженні [Електронний ресурс] / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков //Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2014. - № 2. - С. 22-32. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2014_2_5

 • Лук’янчиков Є. Д., Лук’янчиков Б. Є. Слідчий огляд: поняття та види / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Є. Лук’янчиков // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – № 1. – 2013. – С. 264-269.

 • Мусієнко І.І. Особливості правової регламентації оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій у новому кримінально-процесуальному законодавстві // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: м-ли постійно діючого науково-практичного семінару (Харків, 19 жовтня 2012 р.). - Х.: ТОВ «Оберіг», 2012. - Вип. №4. - С. 223-230.

 • Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. - Х.: “Оберіг, 2013. — 344 с.

 • Оперативно-розшукова компаритівстика : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай та ін.. – Харків : Золота миля, 2013 – 352 с.

 • Ортинський В.Л., Хараберюш І.Ф. Отримання доказів засобами спеціальної техніки// Митна справа. – №3(81). – 2012. – частина 2, книга 2. – С. 355-362.

 • Підюков П.П. Використання у кримінальному судочинстві спеціальних технічних засобів під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій : історія, сучасний стан і перспективи / П. Підюков, Ю. Скудар, О. Камінська // Наука і правоохорона. – 2013. – № 1 (19). – С. 190-194.

 • Погорецький М. А. Слідчі дії: поняття і класифікація / М. А. Погорецький // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2008. - №1. – С. 150-156.

 • Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно – розшукової діяльності у кримінальному процесі: Монографія. – Х. : Арсіс, ЛТД, 2007. – 576 с.

 • Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. –Минск: 1973. – 367с.

 • Самбор М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані із зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та встановленням місцезнаходження радіоелектронного засобу: підстави для проведення та умови гарантування прав і свобод людини та громадянина як споживача послуг рухомого (мобільного) зв’язку // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Юридичні науки». – 2013. – №1 (4). – С. 74-81.

 • Скулиш Є.Д. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2012. - №2(26). - С. 15-23.

 • Следственные действия. Процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности. – М.: 1994.

 • Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: Науково-практичний посібник / С. М. Стахівський. – К.: Атіка, 2009. – 64 с.

 • Уваров В.Г. Інститут втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відео контролю / В. Уваров // Право і безпека. – 2012. – № 5 (47). – С. 190-194.

 • Удалова Л. Деякі проблеми розвитку кримінально-процесуального законодавства // Право України. – 2002. – № 6. – С. 99-101.

 • Удалова Л. Допит експерта: проблеми законодавчого регулювання // Право України. – 2003. – № 2. – С. 111-112.

 • Удалова Л. Особливості проведення вербальних слідчих дій // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 11. – С. 164-165.

 • Удалова Л. Специфіка допиту при пред’явленні для впізнання // Право України. – 2002. – № 9. – С. 93-95.

 • Усенко В.Ф., Некрасов В.А., Мацюк В.Я. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі із злочинами: Погляд сьогодення: Монографія. – К. : КНТ, 2007. – 204 с.

 • Федотова Г.В. Основні засади провадження негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів у сучасному правовому полі / Федотова Г.В., В.П. Климчук // Наука і правоохорона. – 2013. – № 4 (22). – С. 52-58.

 • Черечукіна Л. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально-процесуальні і криміналістичні аспекти // Право України. – 2003. – № 10. – С. 75-77.

 • Чистолінов О.М., Черков В.О., Пасєка Д.О. Імітування обстановки злочину як форма контролю за його вчиненням: поняття, сутність, організаційні та процедурні засади проведення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – №4. – С. 370-379.

 • Чорноус Ю. Місце та значення слідчих дій у процесі доказування по кримінальній справі // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 4. – С. 117-121.

 • Чорноус Ю. Морально-етична характеристика слідчих дій // Право України. – 2005. – № 2. – С. 55-59.

 • Швидкова О. В.  Обшук як спосіб збирання доказів [Електронний ресурс] / О. В. Швидкова. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер.:Право. - 2014. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2014_2_35

 • Швидкова О.В. Процесуальні повноваження оперативних підрозділів на стадії досудового розслідування / О. Швидкова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). – 2013. - № 2-1. (Ч. 2). – С. 369-376.

 • Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. - М.: 1981. – 126с.

 • Шепітько В.Ю. Проблеми використання спеціальних знань крізь призму сучасного кримінального судочинства в Україні // Судова експертиза. – 2014. – №1. – С. 11-18.

 • Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового кримінального процесуального кодексу України / М. Шилін // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 1. – С. 59-64.

 • Шумило М.Є. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування та правозастосування) / М. Шумило // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 452-462.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка